psc4

The flashcards below were created by user yhliuaa on FreezingBlue Flashcards.

 1. 蘑菇

  `


 2. Mo2


 3. Ming2


 4. Mo4

 5. 明瞭

  Ming2liao3


 6. Mu3

 7. 木匠

  `


 8. Ni4


 9. Nian1


 10. Nian1


 11. Nian2


 12. Nian3


 13. Nian3


 14. Nian3

 15. 廿

  Nian4

 16. 念叨

  `

 17. 娘家

  `


 18. Niang4


 19. Niao3


 20. Nie4

 21. 涅槃

  Nie4pan2


 22. Nie4


 23. Nie4


 24. Nie4


 25. Nie4


 26. Yu4

 27. 瘧疾

  Nue4ji0


 28. Nue4


 29. Nuo4


 30. Ou1


 31. Ou3


 32. Pa2


 33. Pa4


 34. Kao4


 35. Wan4


 36. Wan4

 37. 首飾

  `


 38. Pa1


 39. Nuo2

 40. 毗鄰

  Pi2lin2

 41. 匹配

  Pi3pei4


 42. Pi3


 43. Pi3


 44. Pi4


 45. Pi4


 46. Piao2


 47. Piao2


 48. Piao3


 49. Piao3


 50. Pie1


 51. Pie3

 52. 品行

  Pin3xing2


 53. Pin4


 54. Qi3


 55. Nei3

 56. 恰巧

  Qia4qiao3


 57. Qia1


 58. Qia4


 59. Qi4


 60. Pu1


 61. Po4

 62. 欺負

  `

 63. 親子

  ~


 64. Qin2


 65. Qin4


 66. Ke1


 67. Lai4

 68. 傾吐

  Qing1tu3


 69. Qing1


 70. Che4


 71. Yi4


 72. Qing2


 73. Qing3

 74. 親家

  `


 75. Qing4


 76. Chen2

 77. 妊娠

  Ren4shen1


 78. Ren4


 79. Rong2


 80. Rong3

 81. 蹂躪

  Rou2lin4


 82. Yue4


 83. Shan1

 84. 煽動

  Shan1dong4


 85. Shan3


 86. Shan4


 87. Shan4


 88. Shan4

 89. 商賈

  Shang1gu3

 90. 晌午

  Shang3wu0

 91. 上司

  `

 92. 上頭

  `


 93. Shao1

 94. 燒餅

  Shao1bing0


 95. Shao2

 96. 師父

  `


 97. Shi1

 98. 石榴

  `


 99. Sun3


 100. Meng3

 101. 夢寐以求

  Meng4mei4yi3qiu2

 102. 眯縫

  `

 103. 迷糊

  `

 104. 糜爛

  Mi2lan4


 105. Xu4

 106. 苗條

  `

 107. 苗頭

  `


 108. Miao3


 109. Yu4


 110. Mu4


 111. Mu4


 112. Na4


 113. Nai3

 114. 難為

  `


 115. Nao2


 116. Jiu4

 117. 內省

  Nei4xing3

 118. 能耐

  `

 119. 呢絨

  Ni2rong2


 120. Ning4


 121. Ni2


 122. Ni2


 123. Wang3

 124. 忘恩負義

  Wang4en1fu4yi4


 125. Wei3


 126. Wei3

 127. 桅杆

  Wei2gan1

 128. 帷幕

  Wei2mu4

 129. 巍峨

  Wei1e2


 130. Xin1


 131. Wei4

 132. 慰藉

  Wei4jie4


 133. Wu4


 134. Wu4


 135. Xi1

 136. 希冀

  Xi1ji4


 137. Xi1

 138. 奚落

  Xi1luo4

 139. 稀薄

  Xi1bo2

 140. 稀罕

  `

 141. 蜥蝪

  Xi1yi4


 142. Xi1


 143. Xi1

 144. 嬉戲

  Xi1xi4

 145. 洗滌

  Xi3di2


 146. Xi3


 147. Que4


 148. Xi1


 149. Xi1


 150. Xia1


 151. Xia2


 152. Xia2

 153. 下巴

  `

 154. 嚇唬

  `


 155. Xia2

 156. 瀟灑

  Xiao1sa3


 157. Chou3

 158. 孝子

  ~

 159. 哮喘

  Xiao1chuan3


 160. Xie1

 161. 諧調

  Xie2tiao2


 162. Xie2


 163. Xie4

 164. 褻瀆

  Xie4du2


 165. Yan1

 166. 秀才

  `

 167. 秀氣

  `


 168. Xiu4


 169. Xu1


 170. Xu1

 171. 啞巴

  `

 172. 胭脂

  `

 173. 烟筒

  `


 174. Zha2


 175. Yan1


 176. Yan2


 177. Yan3


 178. Yan4


 179. Yan4


 180. Yan4


 181. Wei1


 182. Yi2


 183. Yi4


 184. Yi4


 185. Yi4


 186. Yi4


 187. Yi4


 188. Yi4


 189. Yi4

 190. 用勁

  Yong4jin4


 191. Yong4

 192. 有的放矢

  You3di4fang4shi4

 193. 游子

  ~


 194. You3


 195. You3

 196. 幼兒園

  You4e2yuan2


 197. You4


 198. Yu1


 199. Yu2


 200. Yu2


 201. Yu2


 202. Yu1


 203. You4

 204. 穩當

  `


 205. Wen3


 206. Weng1


 207. Weng4


 208. Wu1

 209. 嗚咽

  Wu1ye4


 210. Wu1


 211. Zhuo2


 212. Hui4


 213. Yin2

 214. 梧桐

  Wu2tong2


 215. Wu3


 216. Xian2


 217. Xian2

 218. 顯明

  Xian3ming2

 219. 相稱

  Xiang1chen4


 220. Xian4

 221. 陷阱

  Xian4jing3


 222. Xian4


 223. Xiang4


 224. Xiang4


 225. Xiang2


 226. Xiang2


 227. Xiang1


 228. Xiang1


 229. Kan3


 230. Xin1


 231. Xing2


 232. Xing1


 233. Xun2


 234. Xun4

 235. 押韻

  Ya1yun4


 236. Ya2


 237. Zha4

 238. 丫頭

  `


 239. Xun4

 240. 漿

  Jiang1

 241. 血泊

  Xue4po1


 242. Xun1


 243. Xue1


 244. Xue1


 245. Xuan4

 246. 眩暈

  Xuan4yun4


 247. Xuan4


 248. Xuan3

 249. 炫耀

  Xuan4yao4


 250. Xuan2


 251. Xiao1


 252. Ye3


 253. Ye1


 254. Ye1

 255. 窈窕

  Yao3tiao3


 256. Yao3


 257. Yao2


 258. Ye4


 259. Ye4


 260. Ye4

 261. 銀杏

  Yin2xing4

 262. 淫穢

  Yin2hui4


 263. Yin2


 264. Yin3


 265. Ying1


 266. Yun3

 267. 蔭庇

  Yin4bi4

 268. 印行

  Yin4xing2


 269. Ying2

 270. 應酬

  `


 271. Yong1


 272. Yong1

 273. 臃腫

  Yong1zhong3


 274. Yong3


 275. Yu2


 276. Yu2


 277. Yu3

 278. 與會

  Yu4hui4


 279. Yuan1

 280. 冤枉

  Yuan1wang0

 281. 鴛鴦

  Yuan1yang1


 282. Zhao4


 283. Yue4


 284. Yun4


 285. Za1


 286. Yun3


 287. Yun2

 288. 雲彩

  `


 289. Yun1


 290. Zai3

 291. 在乎

  `


 292. Zan3


 293. Zhan4

 294. 張羅

  Zhang1luo0


 295. Zhao3

 296. 著火

  Zhao2huo3


 297. Zhao1


 298. Zhao4

 299. 摺疊

  Zhe2die2

 300. 折騰

  Zhe1teng0


 301. Duo4

 302. 招牌

  `


 303. Zhe2

 304. 褶皺

  Zhe3zhou4


 305. Zhe4


 306. Zhen1

 307. 指甲

  `

 308. 指頭

  `


 309. Zhi2

 310. 桎梏

  Zhi4gu4


 311. Zhi4


 312. Zhong1


 313. Zhong3


 314. Zhuai4


 315. Zhua3

 316. 壯實

  `

 317. 狀元

  `


 318. Zhui1


 319. Huang2


 320. Zhuan4

 321. 轉悠

  Zhuan4you0

 322. 轉速

  Zhuan4su4


 323. Zhui4


 324. Zhui4


 325. Zhuo1


 326. Zhuo1


 327. Zhuo2

 328. 著落

  Zhuo2luo4


 329. Zhuo2


 330. Zhuo2


 331. Zhuo2

 332. 糟粕

  Zao1po4


 333. Zao3

 334. 造福

  `


 335. Yi4


 336. Zao4

 337. 憎惡

  Zeng1wu4

 338. 扎實

  `

 339. 眨巴

  Zha3ba0


 340. Zha2


 341. Zha4

 342. 渣滓

  Zha1zi3


 343. Ze4


 344. Ze2


 345. Zhan3


 346. Zhan1


 347. Zhan1

 348. 擇菜

  Zhai2cai4


 349. Zhai1


 350. Zhai1

 351. 柵欄

  Zha4lan0

 352. 斟酌

  Zhen1zhuo2


 353. Zhen1


 354. Zhen3


 355. Long2

 356. 正月

  Zheng1yue4

 357. 蒸餾

  Zheng1liu2


 358. Zheng3

 359. 執拗

  Zhi2niu4

 360. 芝麻

  Zhi1ma0


 361. Zhong4


 362. Dan4


 363. Zhou1


 364. Zhou1


 365. Zhou3


 366. Zhu2

 367. 主角

  Zhu3jue2


 368. Zhu3


 369. Zhu4


 370. Zhua1


 371. Zhu3


 372. Zhu4

 373. 姿

  Zi1


 374. Zi1


 375. Zi1

 376. 自傳

  Zi4zhuan4


 377. Zun1

 378. 字號

  `


 379. Zi4

 380. 棕櫚

  Zong1lu2


 381. Zong1

 382. 總得

  Zong3dei3

 383. 詛咒

  Zu3zhou4


 384. Zu2


 385. Zu3


 386. Zuan4


 387. Lin4


 388. Zou4


 389. Zou4


 390. Sui4


 391. Zuo3

 392. 作坊

  Zuo1fang0


 393. Zun1

 394. Zuan4
Author:
yhliuaa
ID:
227746
Card Set:
psc4
Updated:
2013-07-21 16:16:12
Tags:
psc4
Folders:

Description:
psc4
Show Answers: