A 1-10

The flashcards below were created by user talokanaman on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan, na rito'y hinirang kayo ng espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo
  Gawa 20:28 LAMSA
 2. Mgangbatian kayo ng banal na halik. binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo
  Roma 16:16
 3. At siya ang ulo ng katawan, samakatuwid baga'y ng iglesia
  Colosas 1:18
 4. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.
  Mateo 16:18
 5. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay angtatak ng Dios na buhay: at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghelna pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, Na nagsasabi, Huwag ninyongipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang saaming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Dios.
  Apocalipsis 7:2-3
 6. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sasilanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; Aking sasabihin sa hilagaan,Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anakna lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas nglupa;
  Isaias 43:5-6
 7. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? gaya nga ng nasusulat,Anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mgabagay na mabuti!
  Roma 10:15
 8. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulokniyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindikita itinakuwil; Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kangmanglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, akingtutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.
  Isaias 41:9-10
 9. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob; na malayo sa katuwiran: Aking inilalapit ang aking katuwiran, hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat: at aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian.
  Isaias 46:11-13
 10. Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y  maliligtas,at  papasok at lalabas, at makasusumpongng pastulan.
  Juan 10:9
Author:
talokanaman
ID:
227750
Card Set:
A 1-10
Updated:
2013-07-21 17:07:23
Tags:
VID
Folders:

Description:
VID
Show Answers: