A 41-50

The flashcards below were created by user talokanaman on FreezingBlue Flashcards.

 1. AHuwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya: sapagka't anongpakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? o anong pakikisama mayroon angkaliwanagan sa kadiliman? At anong pakikipagkasundo mayroon si Cristo kayBelial? o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya?
  II Corinto 6:14-15
 2. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang; bawa't tao'y papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan.
  Deuteronomio 24:16
 3. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa: huwag mong dadagdagan, ni babawasan.
  Deuteronomio 12:32
 4. Aking sinasaksihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito: At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito.
  Apocalipsis 22:18-19
 5. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan;
  Efeso 2:15
 6. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios.
  II Corinto 5:21
 7. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Dios, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig.
  Isaias 59:2
 8. Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan.
  Efeso 5:23
 9. Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.
  I Corinto 5:13
 10. Sapagka't walang salitang mula sa Dios na di may kapangyarihan.
  Lucas 1:37
Author:
talokanaman
ID:
227754
Card Set:
A 41-50
Updated:
2013-07-21 17:10:05
Tags:
VID
Folders:

Description:
VID
Show Answers: