17/7

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. inert
  trơ, trì trệ, chậm chạp
 2. salient
  nhô ra, nổi bật, đáng chú ý
 3. imminent
  likely to happen
 4. squeamish
  nhạy cảm, dễ mất lòng, dễ khó chịu
 5. engrossed
  chiếm, choán hết
 6. poignant
  sầu thảm, đắng cay
 7. inundate
  v tràn ngập
 8. fruitless
  vô ích
 9. garbled
  khó hiểu, lầm lẫn; xuyên tạc
 10. sanguine
  lạc quan
 11. phlegmatic
  điềm tĩnh
 12. corroborate
  chứng thực, xác nhận, ủng hộ
 13. comprehensive
  toàn diện
 14. zealous
  nhiệt tình
 15. coerce
  ép buộc
 16. elapse
  trôi qua
 17. domicile
  home
 18. lax
  cẩu thả, lơ đễnh
 19. sporadic
  rải rác, không thg xuyên
 20. rash
  hấp tấp, liều lĩnh
 21. conjecture
  phỏng đoán
 22. obviate
  tẩy trừ
 23. lurid
  khủng khiếp, gây cảm giác mạnh
 24. quip
  hóm hỉnh
 25. diatribe
  đả kích kịch liêt
 26. inhibition
  sự hạn chế, ngăn cản
 27. fortuitous
  tình cờ, ngẫu nhiên
 28. ilk
  cùng loại
 29. prestigious
  có uy tín
 30. placard
  áp phích poster
 31. integral
  thể thống nhất
 32. remuneration
  tiền thù lao
 33. nominal
  hữu danh, vô thực
Author:
anti207
ID:
227799
Card Set:
17/7
Updated:
2013-07-22 02:44:51
Tags:
17
Folders:

Description:
17/7
Show Answers: