24/7

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. indigenous
  bản xứ, bản địa
 2. cursory
  hấp tấp, lướt qua, thoáng
 3. interloper
  kẻ xem vào vc của ng khác
 4. prolific
  sinh sôi, p/triển
 5. bulwark
  lực lg (nào đó) có chức năng bảo vệ
 6. sedentary
  tĩnh tại, ko làm j
 7. antithesis
  đối lập
 8. altruistic
  vị tha
 9. embellish
  tô điểm
 10. cache
  chỗ cất giấu bí mật
 11. coterie
  small group having something in common
 12. cupidity
  tham lam
 13. virtuosity
  kĩ thuật điêu luyện
 14. temerity
  cả gan, láo xc
 15. amorous
  full of love
 16. progeny
  con cháu
 17. saturate
  chiếm đầy
 18. perpetrate
  phạm tội/thực hiện
 19. consummate
  hoàn thiện, tột đỉnh
 20. subterfuge
  sự/luận điệu lảng tránh
 21. concoct
  fa chế, sáng tác
 22. fallacious
  ngụy biện
 23. manifold
  đa dạng, nhiều vẻ
 24. impeccable
  hoàn hảo, miễn chê
 25. fraught
  chứa đầy
 26. resourceful
  tháo vát, tài xoay xở able to meet any situation
 27. murky
  ảm đạm, mờ mịt
 28. component
  thành phần cấu thành
 29. hoax
  đánh lừa, chơi khăm
 30. labyrinth
  mê cung , rối rắm
 31. evaluate
  định giá, đánh giá
Author:
anti207
ID:
228056
Card Set:
24/7
Updated:
2013-07-24 16:36:09
Tags:
24
Folders:

Description:
24/7
Show Answers: