29/7

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. parsimonious
  hà tiện, dè sẻn
 2. pecuniary
  thuộc tài chính
 3. dismantle
  phá tan tành
 4. sumptuous
  xa hoa, xa xỉ
 5. underwrite
  kí tên, làm có hiệu lực
 6. restrictive
  nghiêm ngặt
 7. balk
  gây khó dễ, ko chịu đi
 8. blunt
  nói tuột, nói thẳng ra
 9. nostalgia
  nuối tiếc
 10. rife
  đầy rẫy, lan tràn
 11. reviled
  bị sỉ vả, mắng mỏ
 12. derogatory
  bôi bác, gièm pha
 13. indict
  buộc tội, truy tố
 14. nebulous
  mơ hồ
 15. pesky
  annoying
 16. redolent
  nức/sặc mùi, rành rành
 17. repose
  (n) sự an tọa, an lạc (ex: in repose of/on/....)
 18. omnivorous
  ăn tạp
 19. disparate
  khác hẳn nhau, ko so sánh dc
 20. abstemious
  kiêng cữ, điều độ
 21. extant
  đang tồn tại
 22. vicissitudes
  sự thăng trầm
 23. edifice
  tòa nhà đồ sộ
 24. sultry
  cực nóng, oi bức
 25. trenchant
  sắc sảo, sắc bén
 26. puissant
  mạnh, powerful
 27. unabated
  ko thể giảm
 28. maudlin
  ủy mị, sướt mướt
 29. leivity
  tính khinh suất, nhẹ dạ
Author:
anti207
ID:
228513
Card Set:
29/7
Updated:
2013-07-29 18:54:37
Tags:
29
Folders:

Description:
29/7
Show Answers: