vocab on animals

Card Set Information

Author:
thanhtam
ID:
229106
Filename:
vocab on animals
Updated:
2013-08-04 11:42:08
Tags:
animals
Folders:

Description:
naming animals
Show Answers:

 1. abalone
 2. anteater
 3. armadillo
 4. baboon
 5. beetle
 6. blackbird
 7. boar
 8. buck
 9. hind
 10. fawn
 11. bumble bee
 12. canary
 13. carp
 14. chameleon
  • Chamois
  • sơn dương
  • cicada
  • ve sầu
 15. cockatoo
  • crane
  • consếu
 16. Dachshund
  • Dromedary
  • lạc đà 1 bướu
 17. falcon
 18. fiddle crab
  • foal
  • ngựa con
  • gannet
  • chim ó biển
 19. gecko
  • gerbil
  • chuột nhảy
  • gibbon
  • con vượn
 20. gopher
  • grasshopper
  • châu chấu nhỏ
 21. greyhound
 22. hedgehog
  • heron
  • con diệc
 23. Horseshoe crab 
 24. Hyena
  • Iguana
  • kỳ nhông, kỳ đà
 25. Kingfisher
 26. Ladybird
 27. Lemur