4/8

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. palliate
  giảm bớt, làm nhẹ đi
 2. delude
  đánh lừa, lừa đảo
 3. prelude
  giới thiệu
 4. acknowledge
  công nhận/ ghi nhớ
 5. heterogeneous
  hỗn tạp, không đồng nhất
 6. gamut
  toàn bộ/phạm vi
 7. perspicacious
  tinh tường, sáng suốt
 8. analogous
  đồng nhất, tương đồng
 9. maladjusted
  thích nghi sai, điều chỉnh sai
 10. mortality
  tử vong, chết
 11. susceptible
  mẫn cảm, nhạy cảm
 12. neurotic
  rối loạn thần kinh
 13. pedagogue
  giáo viên, nhà sư phạm
 14. enunciate
  tuyên bố, phát âm
 15. inordinate
  quá muwaxc, thái quá
 16. intropective
  hướng nội, tự suy xét nội tâm
 17. perpetuate
  duy trì mãi, làm cho giữ mãi
 18. mandate
  pháp lệnh, bắt buộc hành chính
 19. compensatory
  bồi thường, đền bù
 20. catastrophic
  thảm họa
 21. anthropologist
  nhà nhân loại học
 22. bizarre
  lạ lùng, kì quặc
 23. inanimate
  vô tri vô giác
 24. fetish
  vật thiêng
 25. artifact
  nhân tạo
 26. taboo
  điều kiêng kị
 27. imprudent
  bất cẩn, thiếu suy xét
 28. prohibition
  sự cấm đoán
 29. imperative
  khẩn thiết, cấp bách
 30. taint
  vật nhơ, điều ô bẩn
Author:
anti207
ID:
229194
Card Set:
4/8
Updated:
2013-08-05 14:03:12
Tags:

Folders:

Description:
4/8
Show Answers: