7/8

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. contemptuous
  khinh bỉ, khinh thường
 2. absurd
  vô lý
 3. abhor
  ghét, kinh tởm
 4. entreaty
  khẩn nài, năn nỉ
 5. originate
  bắt nguồn
 6. awesome
  kinh hoàng
 7. eruption
  fun trài, nhú lên
 8. puny
  nhỏ nhoi, tầm phào
 9. debris
  mảnh vụn, mảnh vỡ
 10. dispersed
  thưa thớt, rải rác
 11. obliterate
  xóa bỏ, xóa sạch
 12. deplorable
  đáng tiếc, đáng thg
 13. initiate
  khởi đầu, đề xướng
 14. conflagration
  đám cháy lớn
 15. rue
  hối tiếc
 16. cogenial
  tương tác, hòa đồng
 17. hoard
  tích trữ, cất giữ
 18. sage
  đúng đắn, có suy xét, thông minh
 19. aegis
  bảo trợ, ủng hộ
 20. detriment
  phá hủy, hủy hoại
 21. imbibe
  uống, ngấm vào, thấm đẫm
 22. virile
  cường tráng, đàn ông
 23. senile
  già cả, lão
 24. doddering
  chập chững, lảo đảo
 25. lethargic
  trạng thái thờ ơ, lười biếng
 26. prevalent
  đang thịnh hành, phổ biến
 27. paramount
  tột đỉnh, cao nhất
 28. remiss
  bất cẩn, cẩu thả
 29. hostile
  thù địch
Author:
anti207
ID:
229434
Card Set:
7/8
Updated:
2013-08-07 18:12:51
Tags:

Folders:

Description:
7/8
Show Answers: