Brønnteknikk - 01.01 Geologi Fagbook spørsmål (kun første 2 kapittel inntil nå)

The flashcards below were created by user Albkiter on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1.01 Nevn de tre hovedsoner som jordkloden deles inn i. Hva er mantelen og kjernen bygd av?
  • 1. kjernen 3500 km (indre og ytre kjern)
  • 2. mantel 2900 km
  • 3. jordskorpe 5 - 70 km

  • kjernen er bygd av jern og nikkel
  • mantel er bygd av Olivinstein og eklogitt
 2. 1.02 Hvordan kan du forklare ved hjelp av de fire skissene på figur 1.3 Side 15 at ytre kjerne er flytende og indre kjerne er fast?
  i Mantelen ligger smeltepunktet altid litt øver temperaturen som stiger linear etter  astenosfæren inntil jordens sentrum. Ved overgang fra mantelen til ytre kjerne synke smeltepunktet rapide pga. jern og nikkel som har mindre smeltepunkt en bergarten olivinstein. Økende trykk fører til at smeltepunktet stiger raskere en temperaturen slik at den overstige temperaturen ved grensen til indre kjerne og da blir jern og nikkel mest sansynlig fast.
 3. 1.03 Lag en skisse av hvordan en dynamo virker, og prøv å sette det i relasjon til det jordmagnetiske feltet som jorden setter opp.
  • En dynamo danne et elektromagnetisk felt med hjelp av en roterende spule.
  • Temperaturdifferansene i jordens kjerne fører til at den flytende ytre kjerne få sirkulerende strømninger. Pga. elektrisk lading danne seg magnetfelter som i summen danne magnetfeltet til jorden. Da er jorden akkurat som en kjempe dynamo.
 4. 1.04 Hvilke ulike egenskaper har astenosfæren og litosfæren?
  Litosfæren er de øverste 100 km av jorden og er stortsett fast. Astenosfæren ligger under litosfæren på ca.  100 til 300 km dypte. Litosfæren "flyter" på astenosfæren og er grunnlaget for platetektonik og indre kreftene som forme jordsskorpen.
 5. 1.05 Hvor tror du produksjonen av jordvarme (radioaktiv varme) er størst?
  Midt i sentrum pga. høyest trykk og høyest temperatur ????? (må kvalitetsikre)
 6. 1.06 Hva er den plastiske sonen i mantelen og hvilken betydning har den på utformingen av jordoverflaten?
  Astenosfæren er den plastiske sonen. Det er grunnlaget for alle indre krefter som utforme jordoverflaten. I hovedsaen er det platetektoniken som fører til oppforming av fjell, heving og senking av jordoverflaten,  vulkanisme, jordkjelv med forkastninger osv.
 7. 2.01 Hva er et mineral, og hva er en bergart
  Et mineral er en grunnstoff eller molekyl som er det minste partikel som finns i bergarter. En Bergart kan består av et eller flere mineraler.
 8. 2.02 Hvilke hjelpemidler har geologen til rådighet når hun eller han er ute i felten?
  • Hjelpemidler for å bestemme bergartene og mineraler i felten er:
  • Farge, Strek, Glans, Hardhet, Densitet (grovt), Stabilitet (kløv og brudd).
 9. 2.03 Hvilke mineralegenskaper kan ineralogen kartlegge?
  Farge, Strek, Glans, Hardhet, Densitet , Stabilitet (kløv og brudd),Magnetisme, Syrereagerend?
 10. 2.04 Ta for deg Mohs hardhetsskala og prøv å finne ut hvilke bruksområder disse ti mineralene har.
  • 1. talk:  gummi pleie middel
  • 2. gips: puss/plater
  • 3. kalkspat:
  • 4. flusspat:
  • 5. apatitt:
  • 6. ortoklas:
  • 7. kvarts:
  • 8. topas:
  • 9. korund:slippe/kutskiver
  • 10. diamant: glasskutting, slipping
 11. 2.05 tegn  gitterstrukturen til et mineral som har et kløvplan, for eksempel glimmer eller grafitt. Hvordan må bindingskreftene se ut?
  • 1.
  • Image Upload
  • 2. det er stabile bindinger i 2 dimensioner (bredde og lengde) men veldig lite i 3. dimension (høyde), derfor er det lett å kløve slike mineraler i tynne flak
 12. 2.06 Nevn åtte forskjellige mineraler
  Kvarz, Feldspat, Glimmer, Kalkspat, Pyroksen, Olivin, Granat, Epidot, Amfibol
 13. 2.07 Nevn noen silikater og forklar hva som kjennetegner denne gruppen
  • kalifeltspat, kvarts, granat,....
  • Silikater er fellesbetegnelse for oxygenforbinnelser av silisium. alle silikater har SiO4 som grunnlag.
 14. 2.08 Hva er ertsmineraler, og hvilken type gruvevirksomhet har vi, eller har vi hatt, i Norge, og hva var det som ble utvunnet?
  • Ertsmineraler er mineraler som inneholder et tungtmetall, dvs. metaller med tetthet > 5.
  • Gruvevirksomhet jern, Aluminium,...
 15. 2.09 Nevn de tre hovedgruppene a bergarter. Prøv, uten bok, å skissere hvordan overgangene fra en hoved
  • Magmatisk, methamorph, sediment
  • Magmastisk, avkjøling av magma i eller på jordskorpen.
  • Methamorph, omforming av Bergartene pga. høy trykk og temperatur
  • sediment, avlagring av forvitrete bergarter lag på lag
 16. 2.10 Hvor kan vi forvente å fine de største mineralkornene i magmatiske bergarter? Forklar også hvorfor det er slik
  Det er i bergarter som ble over lengre tid avkjølt slik at kristallene hadde tid å våkse...f. eks. grannit som er en dyp magmatisk bergart.
 17. 2.11 Hvorfor er de sedimentære bergartene ofte lagdelte?
  pga. avlagring lag for lag beholder sedimentere bergarter ofte den lagdelte strukturen.
 18. 2.12 Hvordan kan du vite om du har en sedimentær, en metamorf eller en magmatisk bergart?
  Det er vanskelig å svare på ;-)...i utgangspunktet er magmatiske harde bergarter, sedimentere mer eller mindre myk...mens metamorfe kan være veldig hard men også myk avhengig hva som var utgangsbergart og hvor stor påvirkningen var.
 19. 2.13 Hva karakteriserer en metamorf bergart?
  Metamorfe bergarter har ofte et stripete (foliasjon) eller bølget mønster og er sjelden helt homogen i struktur eller mønster.
 20. 2.14 Hvordan kan du skille de tre bergartene sandstein, siltstein og leirstein?
  Sandstein har sand som grunnlag og sandkornene er vanligvis ennå synlige, mens sitstein og leirstein er ikke å skille fra hverandre uten stor erfaring, men bestor av veldig fine sedimenter som har ikke noe synlige kornstørrelse
 21. 2.15 Vil du finne kalkstein og sandstein avsatt i samme område?
  kalkstein blir dannet av døde  koraller og skalldyr på havbunnen mens sandstein er avlagring av sand mest i utløp av elver i havet...Så det er lite sansynlig at det er avsatt i samme område.
 22. 2.16 Hvilke kriterier må være til stede for at kull dannes? I den geologiske karbontiden ble kull avsatt i NOrdsjøen. Hvordan kan du forklare det?
  • Et intenst planteliv over lang tid og forhold at døde planter / tre kommer ikke å rottne på overflaten men ligger igjen på store lag på hverndre som over lang tid og trykk blir omdannet til kull ( en sedimentær bergart).
  • I Karbontiden var Nordsjøen ikke en hav men store reignskogsområder...det ble grunnlaget for kullagerstettene som ligger i dag i nordsjøen.
 23. 2.17 Store saltavsetninger finnes i avsetninger fra permperioden i Nordsjøen.  Kan du forklare hvordan salt blir dannet, og hvike kriterier som må være oppfylt for at denne prosessen skal skje? Hvordan kan du forklare mektigheter på opptil 50 meter med salt?
  Hvis saltvann fordampe blir salt igjen i tynne lag. hvis det kjer igjen og igjen på samme område og slik at saltlagene blir liggende igjen på hverandre danne seg tjukke saltlager.
 24. 1. Hvilke bevis og indikasjoner støtter plateteorien?
Author:
Albkiter
ID:
230242
Card Set:
Brønnteknikk - 01.01 Geologi Fagbook spørsmål (kun første 2 kapittel inntil nå)
Updated:
2013-10-12 12:21:14
Tags:
Brønnteknikk Geologi
Folders:

Description:
Geologi og formasjonsevaluering Norwegian Petroleum Acadamey 8 kapitel spørsmål og svar
Show Answers: