RACHEL CARSON VOCAB

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. reliance (rilayns)
  i. güven, inanç, itimat, emniyet
 2. pesticide
  i. böcek zehiri, zararlı bitki zehiri
 3. outline
  i. ana hat, iskelet, dış çizgi, kontur, taslak, özet f. taslağını çizmek, ana hatlarıyla belirtmek, özetlemek, görüntüsü yansımak
 4. inherent
  s. doğal, doğuştan olan, yaradılıştan, özünde olan, doğasında olan
 5. legislative (lecisleydiv)
  • s. kanun yapan, yasama
  • i. yasama organı
 6. loophole
  i. gözetleme deliği, mazgal, kaçamak, açık kapı
 7. pursue
  f. izlemek, peşinde koşmak, takip etmek, kovalamak, peşinde olmak, peşine düşmek, yürütmek, devam etmek, sürdürmek
 8. circuitous (sirqüidıs)
  s. dolaylı, dolambaçlı, dolaşık
 9. sophomore (saafamur)
  i. ikinci sınıf öğrencisi (üniv.), ikinci yıl öğrencisi [amer.]
 10. upon
  Ed. üzerine, üzerinde
 11. come up
  f. çıkmak, yaklaşmak, sokulmak, mahkemeye çıkmak, yaygın olmak, tutulmak, üniversiteye başlamak,
 12. sanctuary
  i. sığınak, barınak, mabet, tapınak, sığınma, koruma alanı
 13. succumb
  f. dayanamamak, karşı koyamamak, pes etmek, yenilmek, ölmek
 14. extensive
  s. uzatılmış, geniş, yaygın, geniş ölçüde yapılan, engin
 15. concern
  • f. ilgilendirmek, kaygılandırmak; etkilemek; ait olmak, ilişkisi olmak,
  • i. ilgi, alâka, şirket, kuruluş, bağlantı, endişe, iş, merak,
 16. spur
  • f. mahmuzlamak, teşvik etmek, dürtmek,
  • i. mahmuz, dürtü, güdü, dağ kolu, meyve veren kısa dal, çıkıntı, cumba, payanda, destek
 17. enmity
  i. düşmanlık, nefret, kin
 18. contention
  i. kavga, çekişme, tartışma, tartışma konusu; iddia, sav
 19. misleading
  • s. yanıltıcı, göz boyayıcı
  • i. şaşırtma, göz boyama
 20. verify
  f. doğrulamak, kanıtlamak, soruşturmak, onaylamak, gerçekleştirmek
 21. fruition
  i. ürün verme, amacına ulaşma, muradına erme
 22. terminate
  f. sınırlamak, sınır koymak, son vermek, bitirmek, sona ermek, bitmek
 23. publication
  i. yayınlama, yayın, neşriyat, duyuru, ilan
 24. discredit
  • f. itibarını sarsmak, gözden düşürmek; kötülemek; kuşku duymak, güvenmemek
  • i. itibarını sarsma, saygınlığını sarsma, gözden düşürme; güvensizlik, şüphe
 25. claim
  • f. istemek, talep etmek, hak iddia etmek, sahip çıkmak, iddia etmek, ısrar etmek, dava açmak
  • i. istek, talep, hak, alacak, iddia, dava, ısrar, alacak hakkı, dava açma, maden arazisi
 26. fancy
  • s. fantezi, garip,
  • f. fantezi kurmak, hayâl etmek, düşlemek, hayal kurmak, tasavvur etmek,
  • i. fantezi, hayal, imgelem,
 27. refute
  f. çürütmek, aksini ispatlamak, yalanlamak, reddetmek, yanlışlığını kanıtlamak
 28. contention
  i. kavga, çekişme, tartışma, tartışma konusu; iddia, sav
 29. contradict
  f. yalanlamak, aksini iddia etmek, çelişmek, ters düşmek
 30. disseminate
  f. saçmak, yaymak; tohum ekmek
 31. accurate
  s. tam, kesin, doğru
 32. in spite of
  rağmen
 33. fete
  f. ağırlamak, ziyafet vermek
 34. praise
  f. övmek, methetmek, şükretmek i. övme, övgü
 35. espouse
  f. benimsemek, evlenmek, evlendirmek, baş göz etmek, nişanlanmak
 36. impetus
  i. hız, şiddet, dürtü, güdü
 37. attribute
  • f. bağlamak, dayandırmak, atfetmek, yormak
  • i. özellik, nitelik, sıfat, araz; sembol, simge
 38. unprecedented
  s. eşi görülmemiş, eşi benzeri görülmemiş, örneğine rastlanmamış, benzeri yaşanmamış
 39. overcome
  f. hakkından gelmek, başa çıkmak, üstesinden gelmek, halletmek, başarmak, atlatmak, zayıf düşürmek
 40. impediment
  i. engel, geciktirme, mani, kekemelik, pelteklik, ayak bağı
 41. stimulus
  i. uyarıcı, uyandırıcı, canlandırıcı, teşvik edici şey, ısırgan otu tüyü
Author:
Anonymous
ID:
230258
Card Set:
RACHEL CARSON VOCAB
Updated:
2013-08-17 18:07:02
Tags:
LONGMAN
Folders:

Description:
TOEFL
Show Answers: