Wörterbuch S 1

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. r Sabber
  nước bọt, nước dãi chảy
 2. s Sabberlätzchen
  yếm dãi của trẻ con đeo ở cổ
 3. sabbern
  chảy nước miếng, chảy nước bọt
 4. Säbelbeine Pl
  chân cong, chân vòng kiềng
 5. s Säbelgerassel
  sự đe doạ bằng vũ lực 
 6. r Säbelhieb
  nhát gươm
 7. säbeln
  cắt ko khéo léo
 8. e Sabotage
  mưu đồ phá hoại
 9. r Sabotageakt
  hành động phá hoại
 10. r Saboteur
  kẻ phá hoại
 11. sabotieren
  phá hoại
 12. e Sachanlage
  vốn bất động sản của 1 hãng
 13. r Sachbearbeiter
  công chức hay nhân viên chuến môn
 14. e Sachbeschädigung
  tổn hại vật chatats
 15. s Sachbuch
  sách chuyên môn
 16. sachdienlich
  thích đáng, có ích lợi
 17. e Sacheinlage
  phần góp hay phần hùn bằng hiện vật
 18. e Sachfrage
  câu hỏi về vấn đề chuyên môn
 19. s Sachgebiet
  môn học, khoa học, lĩnh vực chuyên môn
 20. sachgemäß
  1 cách hợp lý, thích đáng
 21. e Sachkenntnis
  sự hiểu biết, thông hiểu về 1 lĩnh vực
 22. sachkundig
  thành thạo, thông thạo
 23. e Sachlage
  tình hình, tình thế
 24. sachlich
  thực tế, cụ thể, khách quan, công bằng
 25. sacht, sachte adv
  1 cách nhẹ nhàng, dịu dàng
 26. r Sachverständige
  giám định viên
 27. r Sachwalter
  ng lo chuyện di sản, viên quảy lý
 28. s Sachwörterbuch
  tu điển chuyên ngành
 29. r Sackbahnhof
  ga cuối
 30. r Säckel
  cái túi nhỏ, bao nhỏ
 31. r Säckelmeister
  ng thủ quỹ
 32. säckeln
  đổ vào túi
 33. sacken
  cho vào bao
 34. sackgrob
  rất đầy, rất thô
 35. s Sackleinen
  vải bố
 36. sackweise
  đc gói vào bao
 37. r Sadismus
  tính bạo dâm
 38. sadistisch
  bạo dâm
 39. r Safe
  tủ sắt, két sắt
 40. r Safran
  cây nghệ
 41. saften
  ép thành nước cốt, khoa trương, nói ba hoa
 42. Sägespäne Pl
  mạt cưa
 43. r Sakralbau
  nhà thờ, thánh đường
 44. s Sakrifizium
  sự hy sinh, vật hiến tế
 45. sakrilegisch
  phạm thánh
 46. sakrisch
  bị nguyền rủa
 47. sakrosankt
  thiêng liêng
 48. säkular
  mỗi thế kỷ, kéo dài cả thế kỷ
 49. säkularisieren
  thế tục hoá
 50. s Säkulum
  thế kỷ
 51. r Salamander
  con kỳ nhôn
 52. s Salär
  tiền công
 53. salarieren
  trả lương, trả công
 54. r Salbader
  ng nói dai, ng hay lải nhai
 55. salbadern
  nói lui, nói tới, nói lải nhải
 56. salben
  bôi, xức, thoa thuốc mỡ, xức dầu thánh
 57. salbungsvoll
  thành tâm, nghiêm trang long trọng
 58. saldieren
  trả tất, trả hết,kết toán
 59. r Saldo
  dư số
 60. r Salon
  phòng khách
 61. r Salonlöwe
  ng rất thượng lưu
 62. salopp
  ko chăm sóc xốc xếch
 63. saluber
  tốt lành
 64. e Salve
  loạt súng, loạt, tràng
 65. s Salzbergwerkd
  mỏ muối
 66. s Salzfass
  lọ muoois để trên bàn ăn
 67. salzlos
  ko có muối
 68. sämig
  sệt, dính nhau
 69. r Sämling
  cây non
 70. r Sammelband
  sưu tập
 71. s Sammelbecken
  thùng chứa chât lỏng
 72. e Sammelbüsche
  hộp quyên tiền
 73. s Sammellager
  trại tập trung
 74. samtartig
  mịn, mướt như nhung
 75. samten
  bằng nhung
 76. samtglänzend
  min như nhung
 77. samtig
  min, mượt như nhung
 78. samtweich
  mịn, mượt như nhung
 79. sandartig
  nhỏ như hạt cát
 80. e Sankbank
  cồn cát
 81. e Sänfte
  cái kiệu
 82. r Sängerwettstreit
  cuộc thi đua về ca hát
 83. sanguinisch
  vui tươi, náo nhiệt
 84. sanieren
  làm cho sạch, tẩy uế
 85. sanität
  thuộc về vệ sinh hoặc về y tế
 86. e Sanität
  tình trạng sức khoẻ, xe cúu thương
 87. s Sanitätauto
  xe cứu thương
 88. e Sanktion
  sự phê chuẩn, sự trưng phạt
 89. e Sardine
  cá mòi, cá tríh
 90. r Sarg
  hòm, quan tài
 91. satinieren
  làm cho láng mịn, 
 92. e Satire
  chuện trào phúng, lời châm biếm
 93. satirisch
  trào phúng, châm biếm
 94. sattblau
  xanh đậm
 95. r Sattel
  cái yên ngựa, cái yên ở trên lưng thú vật
 96. sattelfest
  ngồi vững, thạo, vững giỏi về một lãnh vực
 97. satteln
  thắng yên, đống yên
 98. sich satteln
  chuẩn bi
 99. r Sattelzug
  bộ thắng ngựa
 100. e Sattheit
  sự no nê, sự chán chê, chan chường
 101. sättigen
   làm no nê, làm thoả mãn, làm vừa ý
 102. e Sättigung 
  sự no nê
 103. sattsam
  đầy đủ
 104. saturieren
  bão hoà
 105. säuberlich
  sạch sẽ, đàng hoàng
 106. säubern
  lau chùi, chùi rửa, quét dọn
 107. e Säuberungsaktion
  cuộc thanh trừng
 108. saublöd
  rất đần đồn
 109. saudumm
  rất ngu ngốc
Author:
huatieulanl
ID:
230481
Card Set:
Wörterbuch S 1
Updated:
2013-08-19 20:00:22
Tags:
từ
Folders:

Description:
điển
Show Answers: