Brønnteknikk - 02.01 Boreteknologi - Pattformtyper, Pl.form hovedsystemer, Bormodulen

The flashcards below were created by user Albkiter on FreezingBlue Flashcards.

 1. 01.01 Hva er livsfasene til en brønn?
  Boring - Komplettering - Produksjonsfase - Vedlikehold - Forlat brønnen (P & A)
 2. 01.02 Hva er formålet med å bore en letebrønn?
  Påvise hydrokarboner, samle in mest mulig data
 3. 01.03 Hvilke tre typer selskaper er vanligvis involvert i en boreoperasjon?
  • 1. Oljeselskap (operator)
  • 2. drilling contractor / borekontraktor
  • 3. Serviceselskap / Drilling service comapnies
 4. 01.04 Hvilke typer selskaper er vanligis involvert i en boreoperasjon?
  Condeep - jacket - jack-up
 5. 01.05 Hvilke typer flytende produksjonsenheter finnes?
  FPSO - semisub - strekkstagplattform
 6. 01.06. Hvilke typer faste boreinstallajsoner finnes og hvor blir de oftest brukt?
  Jack-up (grunt vann, max 150 m)
 7. 01.07. Hvilke typer flytende oreinstallasjoner finnes og hvor blir de oftest brukt?
  • Semisub overalt
  • Boreskip - veldig dypt vann (Brasil, Vest-Afrika)
 8. 01.08 Hva menes med "full integrert plattform"?
  Den har "alt": boring, produksjon, boenheter, lagring, osv.
 9. 01.09 Nevn noen ting man må tenke på i forbindelse med brønnplanlegging
 10. 01.10 Hva er vitsen med å bore en brønn?
  • Finner hydrokarboner
  • samle date
  • produksjon
  • avgrensing
  • injisere
  • stoppe blowout (avlastningsbrønn/ releav well)
 11. 01.11. Hva menes med en utvinningsbrønn (produksjonsbrønn)
  brønnen som brukes for å tar opp olje og/eller gass
 12. 01.12 Hvilke to trykk i undergrunnen er det spesielt viktig å vite noe om før man borer?
  • 1. Poretrykket/ formasjonstrykk/ reservoiar trykk (
  • 2. fraktuereringstrykket
 13. 01.13 Hva menes med grunn gass og hvordan oppstår det?
  • Grunn gass er natur gass (methangass) som ligger relativ lav i jordskorpen (f. eks. 200 - 300 m)
  • Det oppstår pga. lekasjer gjennom forkastninger, eller biologiske materiale som råtnet
 14. 01.14 Nevn et sikkerhetstiltak som er inført for boring i områder med mulig grunn gass.
  • Bore 9 5/8" pilothull (mindre gass ut, lettere å drepe/stoppe)
  • Ha undervannskamera for å se gass tidlig
 15. 01.15 Hva menes med forkortelsen DP på rigger? Nevn noen viktige komponenter i et DP system
  • DP = dynamic positioning
  • viktige komponenter: GPS, thrustere, computer
 16. 01.16 Når er det fordelaktig å bruke et DP system fremfor et oppankringssystem?
  DP systemer er fordelaktige på dypt vann.
 17. 01.17 Nevn noen sentral elementer som inngår i et boreprogram
 18. 01.18 Hva er typiske hyllstørrelser i en Nordsjøbrønn?
  • Borestørrelser
  • 36", 26", 17 1/2", 12 1/4", 8 1/2"
 19. 01.19 Hva mener vi med forkortelsene MD, TVD og RKB og ROV?
  • MD  = measured depth
  • TVD = true vertical depth
  • RKB = rotary kelly bushing (brukes ifm dybde)
  • ROV =
 20. 01.20 Hva er hensikten med å bruke en lederamme og hvilke hovedtyper har vi?
  • For å få et fundament på havbunnen.
  • temporary (midlertidig) og permanent
 21. 01.21 Hva er formålet med et brønnhode? Kan du nevne noen komponenter i et brønnhode?
  • Fundament for BOP
  • Casing hengere, wellhead housing
 22. 01.22 Hvorfor trenger vi utblåsningsventiler? (BOP)
  For å kunne stenge brønnen i kritiske situasjoner
 23. 01.23 Hva er de tre hovedtypene ventiler som står i en BOP?
  • 1. Annular preventer
  • 2. pipe ram
  • 3. Shear ram
 24. 01.24. Hva er forskjellen mellom en BOP på en flyter og på en fast installasjon?
  på flytende boredekk sitter BOP på havbunnen, på faste installasjoner er den på toppen av riseren på boredekk
 25. 01.25 Hva menes med kill og shoke line og når brukes de?
  Kill og choke line er linjer fra BOP og utenpå riser som brukes i en kicksituasjon for å avlaste brønnen
 26. 01.26 Hva mener vi med begrepet "spudding"?
  Spudding er begynnelsen av boreoperasjonen og betyr at vi akkurat har begynt å bore
 27. 01.27 Beskrive hvordan vi lager den første hullseksjonen i en brønn
  Vi borer uten WH, BOP og riser og bruker sjøvann for kjøling og borekaksavstransport.
 28. 01.28 Nevn noen faktorer som er vitige for borehastigheten.
  WOB (weight on bit) og type borekrone, evtl. høytrykk på boreslamdysene
 29. 01.29 List opp hovedsystemene på en borerigg
 30. 01.30 Hva er hoedkomponentene i heisespillet?
  Drawworks, drilling line, crown block, travelling block, deadline anchor
 31. 01.31 Hva er en vektindikator og hvorfor trenger vi det?
  Den måler vekten av borestrengen og gir signaler om problemer under boreprosessen
 32. 01.32 Hvordan vedlikeholdes borelina? (drilling line)
  Bytte den ut med jevne mellomrom  (slip and cut)
 33. 01.33 Hva menes med "kelly drilling"?
 34. 01.34 Hva er fordelen med topdrive fremfor "Kelly drilling"?
 35. 01.35 Hva brukes et  "fingeroard" p riggen til?
  til å parkere / lagre pipes stående rett ved siden av borehullet klar for bruk
 36. 01.36 Hvordan generere man strø på en borerigg?
  Vi bruker diesel - elektriske systemer
 37. 01.37 Hvilke deler av boresystemet krever mest strøm?
  Sirkulasjonssystemet og heisespillet
 38. 01.38 Hvorfor trenger vi borevæske
  trykkkontroll, smøring, kjøling, borekaksavtransport
 39. 01.39 Hva er hovedkomponentene i borevæskesystemet?
  Slam, slamtanker, pumper, trykkledninger, shaker, degasser, desander, desilter
 40. 01.40 Nevn noen boreparametre som Driller overvåker under boreoperasjonen.
  WOB, nivå i slamtanken, dreiemoment, hook load, rpm, pumperate,
 41. 01.41 Hva gjør en "iron roughneck"?
  skruer sammen rør
 42. 01.42 Hva trenger vi "slips" til?
  Slips brukes til å holde fast borestrengen f. eks ved connections
 43. 01.43 Forklar hvordan borerørene blir transportert fra rørageret til boredekket.
Author:
Albkiter
ID:
232126
Card Set:
Brønnteknikk - 02.01 Boreteknologi - Pattformtyper, Pl.form hovedsystemer, Bormodulen
Updated:
2013-08-31 15:16:57
Tags:
Brønnteknik olje Boreteknologi
Folders:

Description:
01 Kontrollspørsmål fra læreren
Show Answers: