Trafikskyltar3

The flashcards below were created by user marrzie on FreezingBlue Flashcards.

 1. missing
  missing
 2. Vilket märke talar om att du ska vara beredd på kraftiga vindkast från höger?  Which sign tells you to be prepared for strong winds from the right?
  Image UploadA24-a

  Varning för sidvind.

  Warning for sidewind.
 3. Vilket märke varnar för avsmalnande väg från vänster sida?  Which sign warns of tapering road from the left side?
  • Image UploadA5-c
  • Varning för avsmalnande väg.

  Warning of tapering/narrowing road.
 4. På denna parkering plats krävs p-skiva.  In this parking lot is required a parking disc.
  Image UploadImage Upload

  • T17                        E19
  • Parkeringskiva.        Parkering

  T17-Tavlan anger att tiden när parkering påbörjas skall anges med en parkeringsskiva eller någon annan ordning. För klockslag gäller de närmare föreskrifterna för tavla T6, tidsangevelse.

   Sign indicates the time when parking begins to be expressed by a parking disc or other device. The times are the arrangements for board T6 timing.
 5. Vilka märken varnar för ojämn väg respektive risk för sladd?  Which signs warn of uneven road and the risk of skidding?
  • Image UploadImage Upload
  • A8                        A10
  • Varning för            Varning för slirig väg. 
  • ojämn väg.

  • Warning for           Warning for slippery road.
  • uneven road.
 6. Vilket märke sätta upp för att varna för mötande trafik på samma körbana?  Which sign set up to warn of oncoming traffic on the same roadway?
  • Image UploadA25
  • Varning för mötande trafik.

  Warning for oncoming traffic.
 7. Vilket märke upplyser om att vägen breddats för att möjliggöra möte?  Which sign informs that the road is widened to enable meeting?
  • Image UploadE18
  • Mötesplats

  meeting place/point
 8. Vilka märken upplyser om att motorvägövergår till motortrafikled?  Which sign informs that the highway changes to the expressway?
  • Image UploadImage Upload
  • E2                            E3
  • Motorväg upphör       Motortrafikled

  motorway ends         expressway
 9. Vilket märke anger att vägen är avstängd i båda riktningarna för alla slag av fordon?  Which sign indicates that the road is closed in both directions for all types of vehicles?
  • Image UploadC2
  • Förbud mot trafik med fordon.

  Ban on vehicle traffic.
 10. Vilket märke varnar för brant nedförsbacke?  Which sign warns of steep downhill?
  • Image UploadA3
  • Varning för nedförslutning

  Warning for steep downhill.
 11. Vilket märke anger minsta tillåtna avstånd mellan fordon?  Which sign indicates the smallest allowed distance between vehicles?
  • Image UploadC19
  • Minsta avstånd.

  Minimum distance.
 12. Vilket märke anger förbud mot trafik med tung lastbil?  Which sign indicates ban on Heavy goods vehicles?
  • Image UploadC7
  • Förbud mot trafik med tung lastbil.

  Ban on heavy goods vehicles.
 13. Vilket märke anger hur vägen fortsätter i en korsning?  Which sign indicates how the road continues in the intersection?
  • Image UploadT15
  • Vägars fortsättning i korsning

  Roads continuation in crossing

  Tavlan anger en korsning där förare på en väg som anges med smalt streck har väjningsplikt mot fordon på en väg som anges med brett streck. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

  Sign indicates an intersection where drivers on a road specified by the narrow bar must give way to vehicles on a road laid out with wide stripes. The symbol is adapted to local conditions.
 14. Vilken vägmarkering anger att du närmar dig en korsning med väjningsplikt eller stopplikt?  Which road marking indicates that you are approaching an intersection with the give way sign and must stop?
  • Image UploadM18
  •  Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt.

  Preliminary indication of give way sign and must stop.
 15. Du måste stanna på vaktens signal.  You need to stop at the guard signal.
  • Image UploadX10
  • Stopp.

  Tecknet anger stopp för den trafikant vakten är vänd mot. Under mörker ges tecknet med lykta med rött ljus.

  Sign indicates an end to the road the guard is facing. During darkness the sign is given with lantern with red light.
 16. Vilket märke informera om att den fria höjden, t.ex i en väport är lägre än 4.5 meter?
  Which sign inform you that The free height, for example in an underpass is less than 4.5 meters?
  • Image UploadC17
  • Begränsad fordonshöjd

  Limited vehicle height.
Author:
marrzie
ID:
232363
Card Set:
Trafikskyltar3
Updated:
2013-09-02 12:19:01
Tags:
svensk trafikskyltar
Folders:

Description:
Swedish traffic signs C.
Show Answers: