Trafikreglar meningar 2

The flashcards below were created by user marrzie on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hos vilken myndighet ansöker man om tillstånd till godstrafik?


  At which authority do I apply for permission for freight transport?
  Länsstyrelsen  County Administrative Board
 2. En husvagn med totalvikten 2 ton togs i bruk fórsta gången i september ett år. Vad gäller för kontrollbesiktning?
  A caravan with a total weight of 2 tons was used for the first time in September one year. With regard to the safety inspection?
  Vagnen måste besiktigas senast i september 4 år senare.


  Husvagn must be inspected by September 4 years later.
 3. Vem ar ansvarig for en olycka vid backning, dar du haft en backningsledare.
  Who is responsible for an accident in reverse, where you had a backup helper.
  foraren  driver
 4. Maste en slapvagn ha sidomarkeringslyktor.

  Must a trailer have side marker lamps.
  Ja alltid.
 5. Vad ar sant beträffande korning pa denna typ av vag.


  Image Upload
  E3. Motortrafikled
  Vid pafart ska hastigheten anpassas till den ovriga trafiken pa vagen.


  At the entrance should speed be adjusted to the other traffic on road.
 6. Din hastighet är 36 km tim. Din reaktionssträcka är 10 m. Din brömssträcka är 18 m. Hur lång blir din reaktionssträcka om du fördubbla hastigheten.
  Your speed is 36 km h. Your reaction distance is 10 m Your horsefly braking distance is 18 m How long will your reaction distance if you double the speed.
  20 meter
 7. Vilken är den högsta tillåtna körtiden under en vecka.


  What is the maximum allowed run time for one week.
  56 timmar
 8. Vilken funktion har spärrventilen i en parkeringsbroms av fjädertyp?  spärrventilen-stop/lockout valve
  Det förhindrar att parkeringsbromsen lossas oavsiktligt.


  lossas oavsiktligt-released unintentionally
 9. Vad kan följden bli om du inte står emot grupptryck ifrån andra trafikanter?
  What can result if you do not resist peer pressure from other road users?
  Jag bryter mot hastighetsbegränsningarna när det bildas en bilkö bakom mig.

  I break the speed limit when there builds traffic jam behind me.  Det är lätt att bli provocerad och utsättas för grupptryck av sina passagerare och köra fortare än man klarar av vilket medför en ökad olycksrisk. Vissa personer är med mottagliga för grupptryck än andra. Några av de personliga egenskaperna för en mer mottaglig person är:- Låg stresstolerans. -Osäker och rädd att göra bort sig. - Svagt självförtroende


  It is easy to be provoked and subjected to peer pressure of their passengers and drive faster than you are capable of causing an increased risk of accidents.Some people are susceptible to peer pressure than others. Some of the personal characteristics of a more susceptible person is:- Low stress tolerance.-Uncertain and afraid to make a fool of himself.- Low self-esteem
 10. reaktions, broms, och stoppsträcka

  *Om du fördubblar hastigheten du fördubblar reaktionssträcka.
  Reaktionssträcka - Den sträckan som fordonet hinner rulla från det att föraren upptäcker en fara till dess att föraren börjar bromsa.

  Bromssträcka - Den sträcka som fordonet rullar från att bromsningen börjar till dess att fordonet står stilla.

  Stoppsträcka - Den sammanlagda sträckan av reaktions- och bromssträcka.
 11. Vad innefattas i begreppet totalvikt?
  What is covered by the concept of mass?
  Fordonets tjänstevikt + maximalast

  The vehicle's curb weight + maximum load

  TOTALVIKT- Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer, utom föraren, och den mängd gods som fordonet är avsett för.

  The sum of the mass of the vehicle and the estimated weight of the largest number of persons, excluding the driver, and the quantity of goods which the vehicle is intended.
 12. Vilket av följande alternativ påverkar en trafiksituation så att svårighetsgraden ökar?  Which of the following alternatives affects the traffic situation so that the difficulty level increases?
  När du kör på en väg där det ligger lös snö.
  When driving on a road where there is loose snow.
 13. Vad av följande måste finnas i funktionsdugligt skick på en bil?  Which of the following must be in working order on a car?
  Vindrutspolare

  windshield washer
 14. Kan en bil som normalt är neutralstyrd bli överstyrd?  Can a car which is normally neutral steered become oversteered?
  Ja om den lastas tungt baktill.  Yes if it is loaded heavy in the back.

  Överstyrning innebär att fordonet har en tendens att svänga mer, i förhållande till rattutslaget. Vid understyrning svänger fordonet mindre än vad som motsvarar rattvridningen.
Author:
marrzie
ID:
233183
Card Set:
Trafikreglar meningar 2
Updated:
2013-09-09 09:08:12
Tags:
trafikregler meningar
Folders:

Description:
trafikregler meningar
Show Answers: