Gelenkarten

The flashcards below were created by user lueclaur on FreezingBlue Flashcards.

 1. Kugelgelenk
  -Articulatio Sphaeroidea

  -drei Freiheitsgrade, sechs Bewegungsrichtungen

  - Flexion/Extension, Abduktion/Adduktion, Innen- u. Au├čenrotation
 2. Eigelenk
  -Articulatio ellipsoidea

  -zwei Freiheitsgrade, 4 Bewegungsrichtungen

  -Flexion/Extension, Adduktion/Abduktion
 3. Sattelgelenk
  -Articulatio sellaris

  -zwei Freiheitsgrade, 4 Bewegungsrichtungen

  -Flexion/Extension, Adduktion/Abduktion
 4. Scharniergelenk
  -Articulatio cylindroidea

  -ein Freiheitsgrad, 2 Bewegungsrichtungen

  -Flexion/Extension
 5. Zapfengelenk
  -Articulatio trochoidea

  -ein Freiheitsgrad, 2 Bewegungsrichtungen

  -Innen- u. Au├čenrotation, (Pro-/Supination)
 6. Planes Gelenk
  -Articulatio plana

  -zwei Freiheitsgrade, 4 Bewegungsrichtungen

  -Verschiebung in 4 Richtungen
Author:
lueclaur
ID:
233196
Card Set:
Gelenkarten
Updated:
2013-09-06 14:09:58
Tags:
Gelenke Arten
Folders:

Description:
BAP
Show Answers: