3

The flashcards below were created by user colebra on FreezingBlue Flashcards.

 1. Typer av psykofarmaka? (6st)
  • Antipsykotika - neuroleptika
  • Antidepressiva - tymoleptika
  • Centralstimulerande
  • Stämningsstabiliserande
  • Anxiolytika
  • Hypnotika
 2. Typer av neuroleptika?
  • Första generationen - typiska
  • Andra generationen - atypiska
 3. Vilka dopaminerga bansystem finns och hur sträcker de sig?
  • Nigrostriatala systemet - Substantia Nigra -> Striatum (Basala ganglier)
  • Mesocorticala systemet - Tegmentum -> Frontal cortex
  • Mesolimbiska systemet - Tegmentum -> Nucleus accumbens (Basala ganglier)
  • Tuberoinfundibular banan - Hypothalamus -> Hypofysen
 4. Huvudsaklig verkningsmekanism gör neuroleptika?
  Blockad av D2-receptor
 5. Neuroleptikas påverkan på de dopaminerga bansystemen?
  • Nigrostriatala - extrapyramidala biverkningar
  • Mesocortikala - dämpad motivation och känsloliv (?)
  • Mesolimbiska - dämpar hallucinationer och vanföreställningar
  • Tuberoinfundibulära - prolaktinstegring
 6. Nozinan
  Generika?
  Typ av farmaka?
  • Levomepromazin
  • Första generationens neuroleptika, högdos
 7. Biverkningar för första generationens högdos neuroleptika?
  • Ospecifik:
  • Antikolinerga - muntorrhet, ackommodationsstörningar, urinretention, obstipation, takykardi, konfusion
  • Antihistaminerga - trötthet, yrsel, viktuppgång
  • Antiadrenerga - blodtrycksfall, ortostatism
  • EPS i mindre grad
 8. Haldol
  Generika?
  Typ av farmaka?
  • Haloperidol
  • Första generationens neuroleptika, lågdos
 9. Fluanxol? 
  Generika?
  Typ av farmaka?
  • Flupentixol
  • Första generationens neuroleptika, lågdos
 10. Cisordinol
  Generika?
  Typ av farmaka?
  • Zuklopentixol
  • Första generationens neuroleptika, lågdos
 11. Biverkningar för första generationens lågdos neuroleptika?
  • D2-blockad:
  • EPS - akatisi, parkinsonism, akut dystoni, tardiva dyskinesier
 12. Akatisi?
  • Som "restess legs" fast inte bara på nätter och i benen
  • Parastesier, krypande känsla i hela kroppen
 13. Akut dystoni?
  Tonisk kramp i ÖNH-området
 14. Behandling av akut dystoni och parkinsonism?
  Antikolinergika: Akineton, Pargitan
 15. Akineton
  Generika?
  Typ av farmaka?
  • Biperiden
  • Antikolinergika
 16. Pargitan
  Generika?
  Typ av farmaka?
  • Trihexyfenidyl
  • Antikolinergika
 17. Zyprexa
  Generika?
  Typ av farmaka?
  • Olanzapin
  • Andra generationens neuroleptika
 18. Risperdal
  Generika?
  Typ av farmaka?
  • Risperidon
  • Andra generationens neuroleptika
 19. Invega
  Generika?
  Typ av farmaka?
  • Paliperidon
  • Andra generationens neuroleptika
 20. Seroquel
  Generika?
  Typ av farmaka?
  • Quetiapin
  • Andra generationens neuroleptika
 21. Zeldox
  Generika?
  Typ av farmaka?
  • Ziprasidon
  • Andra generationens neuroleptika
 22. Serdolect
  Generika?
  Typ av farmaka?
  • Sertindol
  • Andra generationens neuroleptika
 23. Abilify
  Generika?
  Typ av farmaka?
  Verkningsmekanism?
  • Aripiprazol
  • Andra generationens neuroleptika
  • Antipsykotika, stämningsstabiliserare
 24. Leponex
  Generika?
  Typ av farmaka?
  • Klozapin
  • Andra generationens neuroleptika
 25. Biverkningar av andra generationens neuroleptika?
  • Svagare D2-blockad, blockerar även andra receptorsystem:
  • Mindre risk för EPS
  • Metabola biverkningar: viktuppgång, hyperglukemi, hyperlipidemi
  • Stor skillnad mellan preparaten
 26. Biverkningar för Abilify?
  • Partiell D2-agonist
  • Sällan metabola biverkningar
  • Rastlöshet, akatisi, illamående
 27. Biverkningar för Leponex?
  • "Dirty dryg" - har effekt på nästan alla kända faktorer
  • Mindre EPS
  • Agranulocytos - blodprov varje vecka initialt, glesa ut efter 6 mån
  • Metabola biverkningar
  • Trötthet
  • Prova två andra preparat först
 28. Hur kan neuroleptika användas som hypnotika?
  Antihistaminerg effekt i låg dos
 29. Tardiv dyskinesi?
  Repetitiva, ofrivilliga, meningslösa rörelser
 30. Svåra biverkningar av neuroleptika?
  • Malignt neuroleptika symptom - vid snabb doshöjning, insättning av hög dos
  • Tardiv dyskinesi
  • Kardiell arytmi - påverkan på QT-tid
  • Ökad strokerisk
 31. Malignt neuroleptika symptom?
  • Hypertermi
  • Rigiditet
  • Medvetandepåverkan
  • Autonom instabilitet (takykardi, instabilt blodtryck mm)
 32. Vilka neuroleptika finns för akutbehandling?
  • Gamla:
  • - Haldol - inj im, flytande - max S-konc efter 20 min
  • - Cisordinol-Acutard -inj im - max S-konc efter 36 hNya
  • - Abilify - inj im
  • - Zyprexa - inj im eller munsönderfallande (velotab)
 33. Neuroleptika som depåberedning och form?
  • (Inj im) Gamla lågdos:
  • - Haldol depot
  • - Trilafon dekanoat
  • - Fluanxol depot
  • - Cisordinol depot

  • Nya:
  • - Risperdon Consta
  • - Zyphadera (olanzapin)
  • - Xeplion (paliperid)
 34. Indelning av antidepressiva läkemedel?
  • Ålder: gamla och nya
  • Kemisk struktur: tricykliska, tetracykliska, MAO-hämmade, SSRI, SNRI, NaSSA,
  • Melatonerga mfl
 35. Saroten
  Generika?
  Typ?
  • Amitryptilin
  • Tricyklika
 36. Anafranil
  Generika?
  Typ?
  • Klomipramin
  • Tricyklika
 37. Biverkningar av tricyklika?
  • Antikolinerga - muntorrhet, förstoppning, miktion
  • Serotonerga - ökad ångest initialt, ökad svettning, sexuella
  • Noradrenerga - sömnbesvär, huvudvärk, yrsel, takykardi, hypertension
  • Toxiska vid överdos
 38. Vad står MAO-hämmade för och vad gör de?
  • MonoAminOxidas-hämmare
  • Blockerar nedbrytning av serotonin, adrenalin och noradrenalin
 39. Aurorix
  Generika?
  Typ?
  • Moklobemid
  • MAO-hämmare, enda licensfria
 40. Biverkningar av MAO-hämmare?
  • Serotonerga
  • Noradrenerga
  • Serotonergt syndrom, högre risk än andra ADHypertensiva kriser, högre risk än andra AD
 41. Vad står NaSSA för?
  Noradrenergt och Specifikt Serotonergt Antidepressivt
 42. Vad gör NaSSA?
  Blockerar 5-HT2-, 5-HT3- och alfa-2-receptor
 43. Tolvon
  Generika?
  Typ?
  • Mianserin
  • Gammal NaSSA
 44. Remeron
  Generika?
  Typ?
  • Mirtazapin
  • NaSSA
 45. Biverkningar av NaSSA?
  • Somnolens
  • Yrsel
  • Viktuppgång
  • Mindre risk för sexuella biverkningar
 46. Cipramil
  Generika?
  Typ?
  • Citalopram
  • SSRI
 47. Cipralex
  Generika?
  Typ?
  • Escitalopram
  • SSRI
 48. Prozac, Fontex
  Generika?
  Typ?
  • Flouxetin
  • SSRI
 49. Zoloft
  Generika?
  Typ?
  • Sertalin
  • SSRI
 50. Seroxat
  Generika?
  Typ?
  • Paroxetin
  • SSRI
 51. Fevarin
  Generika?
  Typ?
  • Fluvoxamin
  • SSRI
 52. Biverkningar av SSRI?
  • Paradoxal ångest första 1-2 v
  • Sertonerga: illamående, sömnsvårigheter, sexuella, ökad svettning, huvudvärk
 53. När börjar SSRI ha effekt?
  Efter 4 v
 54. Svåra biverkningar av SSRI?
  • Hyponatremi
  • Ökad blödningsbenägenhet
  • Förlängd QT-tid
  • Osteoporos
  • Fallrisk
  • Serotonergt syndrom
 55. Vad är och vad ger serotonergt syndrom?
  • Kombination av flera serotonerga läkemedel
  • Kramper, spasmer, illamående, feber, förvirring, hypertoni, hyperreflexi, tremor, agitation
 56. Vad står NRI för?
  Norepinephrine Reuptake Inhibitor
 57. Edronax
  Generika?
  Typ?
  • Reboxetin
  • NRI
 58. Strattera
  Generika?
  Typ?
  • Atomexetin
  • NRI
 59. Biverkningar av NRI?
  Noradrenerga: obstipation, insomnia, takykardi, hypertension, yrsel, huvudvärk
 60. Vad står SNRI för?
  Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor
 61. Efexor
  Generika?
  Typ?
  • Venlafaxin
  • SNRI
 62. Cymbalta
  Generika?
  Typ?
  • Duloxetin
  • SNRI
 63. Biverkningar av SNRI?
  • Serotonerga
  • Noradrenerga
 64. Indikation för SNRI?
  • Medelsvår-djup depression
  • SSRI ej effektivt
 65. Hur skall SSRI och SNRI ordineras?
  Varje dag i minst sex månader innan utsättningsförsök
 66. Vad står NDRI för?
  Norepinephrine-Dopamine Reuptake Inhibitor
 67. Voxra
  Generika?
  Typ?
  • Bupropion
  • NDRI
 68. Biverkningar av NDRI?
  • Sömnbesvär
  • Minskad aptit
  • Huvudvärk
  • Magbesvär
  • Illamående
  • Muntorrhet
  • Mindre frekvens av sexuella biverkningar och viktuppgång
 69. Typer av psykofarmaka? (6st)
  • Antipsykotika - neuroleptika
  • Antidepressiva - tymoleptika
  • Centralstimulerande
  • Stämningsstabiliserande
  • Anxiolytika
  • Hypnotika
 70. Indikation för NDRI?
  Tillägg till SSRI om seg och trött
 71. Valdoxan
  Generika?
  Typ?
  • Agomelatin
  • M1- och M2-agonist och 5-HT2c-antagonist
 72. Indikation för centralstimulerare?
  Behandling av ADHD
 73. Vad gör centralstimulerare?
  Ökar frisättning och motverkar återupptag av noradrenalin och dopamin
 74. Concerta, Ritalina, Equasym
  Generika?
  Typ?
  • Metylfenidat
  • Centralstimulerare
 75. Biverkningar av centralstimulerare?
  • Magvärk
  • Sömnsvårigheter
  • Huvudvärk
  • Takykardi
  • Hypertoni
  • Viktnedgång
  • Tillväxthämningar
 76. Lithionit
  Generika?
  Typ?
  • Litium
  • Stämningsstabiliserare
 77. Mål S-konc för litium?
  0,4-0,8 mmol/l
 78. Biverkningar av litium?
  • Njurar - polyuri, polydipsi
  • Hypothyreos
  • Diarré
  • Viktökning
  • Tremor
  • Parathyroidea - hypercalcemi
  • Hud - acne, psoriasis
  • Trötthet
 79. Ergenyl
  Generika?
  Typ?
  • Valproat
  • Antiepileptika, stämningsstabiliserare
 80. Lamictal
  Generika?
  Typ?
  • Lamotrigin
  • Antiepileptika, stämningsstabiliserare
 81. Tegretol
  Generika?
  Typ?
  • Karbamazepin
  • Antiepileptika, stämningsstabiliserare
 82. Biverkningar av antiepileptika?
  • TrötthetYrsel
  • Viktuppgång
  • Leverpåverkan
  • Steven-Johnsons syndrom
 83. Seroquel
  Generika?
  Typ?
  • Quetiapin
  • Antipsykotika, stämningsstabiliserare
 84. Zyprexa
  Generika?
  Typ?
  • Olanzapin
  • Antipsykotika, stämningsstabiliserare
 85. Annat namn på antipsykotika?
  Neuroleptika
 86. Buspar
  Generika?
  Typ?
  Verkningsmekanism?
  • Buspiron
  • Anxiolytika
  • Partiell agonist på pre- och postsynaptiska serotonreceptorer och nedreglerande av serotoninreceptorer
 87. Lyrica
  Generika?
  Typ?
  Verkningsmekanism?
  • Pregabalin
  • Anxiolytika
  • Via GABA
 88. Hur verkar benzodiazepiner?
  GABA-erga
 89. Valium, Stesolid
  Generika?
  Typ?
  • Diazepam
  • Benzodiazepiner, anxiolytika
 90. Sobril, Oxascand
  Generika?
  Typ?
  • Oxazepam
  • Bensodiazepin,,anxiolytika
 91. Ativan, Temesta
  Generika?
  Typ?
  • Lorazepam
  • Bensodiazepin, anxiolytika
 92. Iktorivil
  Generika?
  Typ?
  • Klonazepam
  • Benzodiazepin, anxiolytika
 93. Xanor
  Generika?
  Typ?
  • Alprazolam
  • Benzodiazepin, anxiolytika
 94. Dormicum
  Generika?
  Typ?
  • Midazolam
  • Benzodiazepin, anxiolytika
 95. Biverkningar av benzodiazepiner?
  • Trötthet
  • Muskelsvaghet
 96. Heminevrin
  Generika?
  Typ?
  Verkningsmekanism?
  • Klometiazol
  • Anxiolytika
  • Via GABA, som benzodiazepiner men mer svårdoserat
 97. Theralen
  Generika?
  Typ?
  • Alimemazin
  • Antihistamin, anxiolytika, hypnotika
 98. Atarax
  Generika?
  Typ?
  • Hydroxizin
  • Antihistamin, anxiolytika, hypnotika
 99. Lergigan
  Generika?
  Typ?
  • Prometazin
  • Antihistamin, anxiolytika, hypnotika
 100. Apodorm, Mogadon
  Generika?
  Typ?
  • Nitrazepam
  • Benzodiazepin, hypnotika
 101. Rohypnol
  Generika?
  Typ?
  • Flunitrazepam
  • Benzodiazepin, hypnotika
 102. Vad är Z-preparat?
  Benzodiazepinderivat
 103. Imovane
  Generika?
  Typ?
  • Zopiklon
  • Z-preparat, hypnotika
 104. Stilnoct
  Generika?
  Typ?
  • Zolpidem
  • Z-preparat, hypnotika
 105. Sonata
  Generika?
  Typ?
  • Zaleplon
  • Z-preparat, hypnotika
 106. Propavan
  Generika?
  Typ?
  • Propiomazin
  • Antihistamin, hypnotika
 107. Nozinan
  Generika?
  Typ?
  • Levomepromazin
  • Antihistamin, hypnotika
 108. Circardin
  Generika?
  Typ?
  • Melatonin
  • Hypnotika
 109. Remeron
  Generika?
  Typ?
  • Mirtazapin
  • NaSSA, hypnotika i låg dos
Author:
colebra
ID:
233565
Card Set:
3
Updated:
2013-09-09 15:35:39
Tags:

Folders:

Description:

Show Answers: