18

The flashcards below were created by user colebra on FreezingBlue Flashcards.

 1. Punkter i psykiskt status? 13 st
  • Yttre
  • Vakenhet
  • Klarhet
  • Orienteringsgrad
  • Formell kontakt
  • Emotionell kontakt
  • Stämningsläge
  • Affekter
  • Motorik
  • Tankeinnehåll
  • Psykotiska symptom
  • Suicidtankar, farlighet
  • Sjukdomsinsikt
 2. Vilka punkter måste aktivt efterfrågas?
  • Orienteringsgrad
  • Psykotiska symptom
  • Suicidtankar
 3. Oneiroid?
  Drömlikt tillstånd med lättare medvetandegrumling, overklighetskänsla och intakt orientering
 4. Predeliriös/deliriös?
  Förvirring plus autonom aktivering och retningssymptom (sinnesvillor)
 5. Orienteringsgrad?
  • x4
  • Tid
  • Plats
  • Situation
  • Person
 6. Typer av hämningar?
  • Psykomotorisk - förlångsamad mimik, gestfattigdom, långsamma rörelser, entonigt tal
  • Kognitiv - svarslatens, långsamt tal
  • Emotionell - likgiltighet, anhedoni
  • Konativ - svårt att ta sig för något, obeslutsamhet, igångssättningssvårigheter
 7. Bedömningspunkter under motorik?
  • Aktivitetsnivå
  • Tonus
  • Tal
  • Katatoni
 8. Mutism?
  Emotionellt betingad stumhet.
 9. Chorea?
  Dansande/steppande tvångsrörelser.
 10. Tics?
  Ofrivilliga rörelser, oftast i ansiktsmuskulaturen
 11. Automatism?
  Stereotypt, inadekvat och ogenomtänkt handlande av varierande grad och komplexitet men utan distinkt mål
 12. Tankeinnehåll?
  • Tankeinnehåll färgat av stämningsläget
  • - depressiv
  • - grandios
  • Tvångstankar
 13. Psykotiska symptom?
  • Formella tankestörningar
  • Vanföreställningar
  • Jagstörning
  • Perceptionsstörningar
 14. Indelning av vanföreställningar?
  • Primära - något tillskrivs en orimlig innebörd
  • Sekundära - går att härleda från andra symptom såsom hallucinationer, ändrat stämmingsläge, primära vanföreställningar eller formella tankestörningar
  • Bisarra
  • Icke-bisarra
  • Syntyma - i samklang med stämningsläget
  • Icke-syntyma
 15. Erotomani?
  Någon är hejdlöst förälskad i en
 16. Persekutoriska vanföreställningar?
  Paranoia
 17. Skillnad på hallucinationer och illusioner?
  Illusioner är faktiska stimuli som feltolkasHallucinationer är sensoriska upplevelser utan yttre stimuli
 18. Vid vilka hallucinationer skall organisk genes misstänkas?Exempel på organisk genes?
  Syn-, lukt- och smakhallucinationerTumör, EP, substanser
 19. Suicidstegen?
  • Livsleda
  • Dödstankar
  • Dödsönskan
  • Suicidtankar
  • Suicidplaner
  • Suicidal aktivitet
Author:
colebra
ID:
233587
Card Set:
18
Updated:
2013-09-09 15:35:54
Tags:
18
Folders:

Description:
18
Show Answers: