CHNS 201 L2

The flashcards below were created by user jchengw on FreezingBlue Flashcards.

 1. to put; to place

  • 同屋
  • Tóng wū
 2. to put; to place

  • Bǎi
 3. comforter; quilt
  • 被子
  • Bèizi
 4. blanket
  • 毯子
  • Tǎnzi
 5. cabinet
  • 櫃子
  • Guìzi
 6. wardrobe
  • 衣櫃
  • Yīguì
 7. to hang up
  • Guà
 8. door
  • Mén
 9. empty
  • Kōng
 10. air conditioning
  • 空調
  • Kòngtiáo
 11. (measure word for building)
  • Dòng
 12. (of things) old
  • Jiù
 13. I'am afraid that
  • 恐怕
  • Kǒngpà
 14. daily necessities
  • 日用品
  • Rìyòngpǐn
 15. stationary; writing supplies
  • 文具
  • Wénjù
 16. wash
 17. (measure word for stories of a building)
  • Céng
 18. (measure word for machines)
  • Tái
 19. washing machine
  • 洗衣機
  • Xǐyījī
 20. (clothes) dryer
  • 烘乾機
  • Hōng gān jī
 21. road
  • 馬路
  • Mǎlù
 22. generally
  • 一般
  • Yībān
 23. really
  • 真的
  • Zhēn de
 24. to worry
  • 着急
  • Zhāojí
 25. restaurant
  • 餐館
  • Cānguǎn
 26. authentic
  • 地道
  • Dìdào
 27. in a few days
  • 過幾天
  • Guò jǐ tiān
Author:
jchengw
ID:
233709
Card Set:
CHNS 201 L2
Updated:
2013-09-09 06:55:44
Tags:
L2
Folders:

Description:
L2
Show Answers: