Trafikmeningar 3

The flashcards below were created by user marrzie on FreezingBlue Flashcards.

 1. Man talar ofta om en bils tjänstevikt. Vad innebär uttrycket?
  Often we talk about a car's curb weight. What does the expression mean?
  Den är vikten på bilen i fullt driftfärdigt skick. Även förarens vikt räknas in.  It is the weight of the car in full operational state. The weight of the driver is included.


  Tjänstevikt- tjänstevikten bestäms av tillverkaren. I den ingår vikten av fordonet i normalt, körklart skick med det tyngsta karosseri som hör till. Ingår även reservhjul och verktyg, drivmedel (full tank), smörjolja och kylvätska samt föraren, beräknad till 75kg (68 kg kroppsvikt och 7 kg bagage).

  Curb weight-curb weight (operating weight) is determined by the manufacturer. It includes the weight of the vehicle in normal running order . Also Includes spare wheel and tools, fuel (full tank), lubricating oil and coolant, and the driver, estimated to be 75kg (68 kg body weight and 7 kg luggage).
 2. Hur länge gäller ett ADR-intyg för den som kör med farligt gods?
  How long applies an ADR certificate for the driver dangerous goods?
  5 år  ADR- Agreement for dangerous goods on the road

  Accord Européen relatif au Transport International des Marrchandises Dangereuses par route

  European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road Marrchandises
 3. Du kör i mörker och vill köra omen bil. Vad är sant?  You are driving in the dark and want to run omen car. What is true?
  Siktsträckan är kortare än under dagen.
  Visibility distance is shorter than during the day.
 4. Vad är korrekt beträffande dygnsvila?
  What is correct regarding daily rest period?
  Dygnsvila får minskas till 9 timmar 3 gånger per vecka.


  Daily rest may be reduced to 9 hours three times per week.

  Normal dygnsvila- kan tas ut på två sätt. Den kan vara minst 11 timmar under en 24-timmarsperion.Reducerad dygnsvila- Detta innebär en dygnsvila på minst 9 timmar underen 24-timmardperiod. Denna minskning av dygnsvilan får ske högst 3 gånger mellan två veckovilor.möjlig arbetstid- menas körtid, raster, avpålastnig och pålastning, fordonsvård med mera.

  Normal day-rest can be taken in two ways. It can be up to 11 hours during a 24-timmarsperion.Reduced daily rest-This means a daily rest period of at least 9 hours subassembly 24 timmardperiod. This reduction in the daily rest period may be up to 3 times between any two weekly rest periods.available working hours-meant driving time, breaks, unloading loading and unloading, vehicle care and more.
 5. Hur ofta ska färdskrivaren kontrolleras hos en godkänd verkstad?  How often should the tachograph
  (recording Equipment)be checked at an authorized workshop?
  Vartannat år.

  Every other year.

  Alla fordon som omfattas av reglerna för kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare.I färdskrivaren registreras bland annat förarnas kör- och vilotider. Med hjälp av uppgifterna som registrerats i färdskrivaren kan bland annat förare och företag kontrollera att reglerna om kör- och vilotider följts.Det finns två typer av färdskrivare:- Digital färdskrivare, där uppgifterna registreras digitalt i en fordonsenhet och på ett förarkort. Den digitala färdskrivaren är obligatorisk i fordon som tagits i bruk från och med den 1 maj 2006.- Analog färdskrivare, där uppgifterna registreras mekaniskt på diagramblad.Alla färdskrivare ska ha en installationsskylt som ska sitta väl synlig i fordonet omedelbart bredvid, på eller i färdskrivaren.

  All vehicles subject to the rules on driving and rest periods in Europe to be fitted with tachographs.The tachograph records among other things driving time and rest periods. Using the information recorded in the recording equipment may include drivers and operators verifying that the rules on driving time and rest periods followed.There are two types of equipment:- Digital tachograph, where the data is recorded digitally in a vehicle unit and a driver card. The digital tachograph is mandatory in vehicles placed in service on or after 1 May 2006.- Analogue tachographs where the data is recorded mechanically on the record sheet.All tachographs will have an installation plaque that will sit easily visible in the vehicle immediately next to, on or in the equipment.
 6. Vilket av följande påstående är riktigt när det gäller kopplingar mellan tunga lastbilar och tunga släpvagnar?  Which of the following statements is true concerning the interconnections between heavy trucks and trailers?
  Kopplingsklasser anges i fordonets registreringsbevis.

  Coupling class is specified in the vehicle registration.
 7. Får du köra med yttre backspeglar med justerbara armar, i det yttersta läget när släpvagnen är frånkopplad?
  May you drive with external mirrors with adjustable arms, in the extreme situation when the trailer is disconnected?
  Nej, speglarna måste skjutas in så långt det går.  No, the mirrors have to be pushed in as far as it goes.
 8. Du kör en lastbil med lastkännande ventil. Får du koppla en släpvagn till bilen?  You drive a truck with a braking force regulator. May you connect a  trailer to the car?
  Ja, men endast släpvagnar med lastkännande ventil.

  Yes, but only trailers with a braking force regulator.

  Lastkännande ventil (automatisk bromskraftregulator) - En del lastbilar eller släp kan vara försedda med så kallad lastkännande ventil. På vissa modeller finns ventilen endast i den bäkre bromskretsen, men den kan också förekomma i båda bromskretsarna. Den lastkännande ventilens uppgift är:-att automatiskt anpassa bromskraften till lastens tyngd-att fördela bromskraften mellan fram- och bakhjul på ett sådant sätt att man får en jämnare bromsverkan.

  Load sensing valve(automatic brake adjuster) - Some trucks or trailers can be equipped with so-called load-sensing valve. Some models only have the valve in the rear brake circuit, but it can also exist in both brake circuits. The load sensing valve's function is:-to automatically adjust the braking force to the weight of the load-to distribute the braking force between front and rear wheels in such a way that you get a smoother braking action.
 9. Var kan man läsa om reglerna för parkering i en kommun?   Where can you read the rules for parking in a city?
  I den lokala trafikförordningen.  In the local traffic regulations.
 10. Hur mycket riskerar man att få böta om man inte beaktar väjningsplikten mot gående vid ett obevakat övergångsställe?   How much risk someone that you will be fined for disregarding give way to to pedestrians at an unguarded crossing?
  3000 kr

  Obevakade övergångsställen- vid obevakade övergångställen råder väjningsplikt mot fotgängare samt omkörningsförbud av andra fordon.Bevakade övergångställe- -ett bevakat övergångställe är utrustat med ljus- och ibland ljudsignaler. -råder väjningsplikt mot fotgängare samt omkörningsförbud av andra fordon.

  Unattended crossing -at pedestrian crossings there is a must give way to pedestrians and passing of other vehicles.Watched pedestrian crossing -a guarded pedestrian crossing is equipped with light and sometimes audio signals.-there is a must give way to pedestrians and passing of other vehicles.
 11. Vilken transport räknas som yrkesmässig?  What transportation is counted as commercial?
  Transport av skolbarn i taxibil.  Transportation of school children in taxis.
 12. Du närmar dig en korsning försedd med stoppskylt vart ska du stanna?


  You approach an intersection equipped with a stop sign where should you stop?
  Vid stopplinjen.

  At the stop line.

  Vid stopp gäller det att stanna innan du kör in på vägen dessutom gäller väjningsplikt gentemot andra fordon.Om stopplinje saknas ska du stanna innan korsningen där sikten är bäst.

  At the stop applies that you stop before you drive in on the road also applicable obligation to give way to other vehicles.If the stop line is missing, you must stop before the intersection where visibility is best.
 13. Vilken är den maximala vikt belastningen för en BK2 väg?


  What is the maximum weight load for a BK2 road?
  En bruttovikt på max 51.4 ton.

  Den vikt som fordonet har vid ett visst tillfälle.(tjänstevikt+tillfällig last)Bruttovikten kan således vara allting från fullastat fordon (totalvikt) till fordon utan någon last alls (tjänstevikt eller ännu lättare)

  The weight that the vehicle is at any given time.(curb weight + temporary load)The gross weight can thus be everything from fully loaded vehicle (total weight) for vehicles with no load at all (curb weight or even lighter)
 14. Vad är sant angående barn i trafiken?


  What is true
  about(regarding,concerning) children in traffic?
  De är ofta oberäkneliga i trafiken.  They are often unpredictable in traffic.
Author:
marrzie
ID:
233722
Card Set:
Trafikmeningar 3
Updated:
2013-09-13 11:23:14
Tags:
trafikmemingar
Folders:

Description:
trafikmeningar
Show Answers: