Trafikmeningar 4

The flashcards below were created by user marrzie on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ger en förare som uppnått moget trafikuppträdande lätt efter för grupptryck?  Is a driver who reached mature traffic behavior easy to peer pressure?
  Nej, personer litar mer på sitt eget omdöme.  No, people rely more on their own judgment.
 2. Vilket av följande påstående är riktigt?


  Which of the following statements are correct?
  Äldre förare råkar mindre ofta ut för singelolyckor än unga förare.  Older drivers happen less often on single vehicle accidents than young drivers.
 3. Vad är varningssignal  för trötthet?
  Svårighet att hålla jämn fart.

  Difficulty in maintaining even speed.

  Trötthet och bilkörning är en mycket dålig kombination då nästan alla viktiga funktioner för en bra förare försämras och det är även straffbart att köra en bil i ett uttröttat tillstånd.De första tecknen vid trötthet är att man känner sig slö och oengagerad och man kan känna sig lite frusen. Det bästa man kan göra som förare vid ett uttröttat tillstånd är att stanna och sova en kort stund.

  Fatigue and driving is a very bad combination when almost all the important features of a good driver deteriorate and it is also an offense to drive a car in a tired state.The first signs of fatigue that you feel lethargic and unengaged and you can feel a little chilly.The best thing you can do as a driver in a tired state is to stop and sleep for a short while.
 4. I vilken omkörningssituation visar en förare minst ansvar?

  In which overtaking situation illustrates a driver least responsible?
  Vid omkörning strax före ett backkrön.


  When overtaking just before the brow of a hill.
 5. Vad är sant om stress?
  Lite stress ökar ofta prestationsförmågan.

  A little stress often increase performance.

  Är en instinktiv försvarsreaktion som alltid funnits hos människan.Stress gör kroppen redo för fysisk aktivitet. Kroppen reagerar med ökad puls, förhöjt blodtryck och häftigare andning. Musklerna blir spända och immunförsvaret aktiveras som ett resultat av att stresshormoner, bland annat adrenalin, pumpas ut.Måttlig stress kan vara bra då det höjer prestationsförmågan men det gäller bara till en viss nivå. En förare som är mycket stressad får sämre koncentrationsförmåga, kör mer offensivt och har lättare att hamna i besvärliga trafiksituationer.

  Is an instinctive defense reaction that has always existed in humans.Stress makes the body ready of physical activity. The body responds with increased heart rate, increased blood pressure and cooler breathing. The muscles become tense and the immune system is activated as a result of stress hormones, including adrenaline, pumped out.Moderate stress can be good in that it increases the performance but it applies only to a certain level.A driver who is highly stressed have less ability to concentrate, drive more aggressively and are more likely to end up in difficult traffic situations.
 6. Vad beskriver bäst mogna personers egenskaper som förare?


  What best describes mature person's qualities as a driver?
  De har förståelse för andra trafikanters svårigheter och misstag.


  They have an understanding of other road users' difficulties and mistakes.
 7. Vad är viktigast för att kunna köra defensivt?
  Att ha gott om tid.
 8. Vad är viktigast hos förare som överskattar sin körförmåga?

  What is most important in drivers overestimate their driving ability?
  De kör ofta fortare än de behärskar.


  They often run faster than they have mastered.
 9. Vilken risk är störst om du blivit fartblind?
  Att jag missbedömer bromssträckans längd.


  That I misjudge the braking distance traveled.
 10. Vad är sant om synsinnet?

  What is true about the sense of sight?
  Vid högre farter får jag svårt att tolka information i periferiseendet.

  At higher speeds will I difficult to interpret the information in the peripheral vision.
 11. Vilket alternativ är viktigt för att kunna köra defensivt?

  Which alternative is important to be able to drive defensively?
  Att föraren har gott om tid till sin körning.


  The driver has plenty of time for his journey.
 12. Vad påverkar däck mest negativt?
  värme

  Att underhålla däcken regelbundet och köra ekonomiskt minskar slitaget och ökar livslängden för däcken.För att däckens livslängd bör man:- Kontrollera lufttrycket minst en gång i månaden.- Undvik snabba accelerationer och hårda inbromsningar.- Inte köra fortare än du behöver (vid höga hastigheter alstras mycket överskottsvärme).- Kör inte nära trottoarkanten eller över trottoarkant, hål och andra hinder.- När däcken inte används bör de förvaras torrt och svalt.

  Maintaining tires regularly and drive economically reduces wear and increases the life of the tires. To tire life should be:- Check tire pressure at least once a month. - Avoid rapid acceleration and hard braking. - Do not drive faster than you need (at high speeds generated a lot of excess heat). - Do not drive close to the curb or pavement edge, holes and other obstacles. - When tires are not used, they should be stored in dry and cool place.
 13. Vad är katastrofbromsvajerns uppgift?
  Att bromsa släpvagnen med parkeringsbromsen om släpet skulle slita sig.

  Alla släpvagnar är utrustade med en katastrofbroms. Katastrofbromsen består av en stålvajer som förbinder släpvagnen med dragbilen.Katastrofbromsvajern bör, för ökad säkerhet, fästas i dragbilens fästögla om sådan finns. Vajern får dock monteras runt kulhalsen men då ska snaran dras åt väl runt kulhalsen .

  All trailers are equipped with an emergency brake. Emergency brake consists of a steel cable connecting the trailer with the towing vehicle.Emergency brake cable should, for safety, be attached to the tractor mounting eye if available. The cable shall be fitted around the neck of the ball but then the noose around the neck of the ball well.
 14. Vilken egenskap kan påverkas om man kör med upplyft stödaxel?  What quality can be affected when running with an elevated axle?
  drivaxeltrycket
 15. Vilken typ av servobroms kan finnas i ett hydrauliskt bromssystem?
  tryckluftshydraulisk servo
 16. alla slags fordon
  all types of vehicles
 17. Image Upload
  T7. Särskilda bestämmelser för stannande och parkering.
  -Specific provisions for the stopping and parking

  Vilka parkeringsregler gäller vid denna skylt?
  Parkering tillåtet max 30 min helgfria vardager mellan kl: 8-18


  Anges ofta med en tilläggstavla och anger vilka tider det är förbud- eller tillåtet att parkera.Svarta eller vita siffror utan parantes anger vardagar utom vardag före sön- och helgdag.

  Black or white numbers without brackets refer weekdays except weekdays before Sunday or public holiday.
 18. Vilket påstående är riktigt angående motortrafikleder?  Which statement is true regarding dual carriageways?
  Man får använda vägrenen för att underlätta en omkörning.


  One may use the road shoulder for facilitating overtaking.
Author:
marrzie
ID:
233736
Card Set:
Trafikmeningar 4
Updated:
2013-09-11 09:49:22
Tags:
Trafikmeningar
Folders:

Description:
Trafikmeningar
Show Answers: