19

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user colebra on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Vad står ECT för?
  Elektrokonvulsiv behandling
 2. Effektivitet vid svår depressiv episod med psykotiska symptom?
  >90% återställda
 3. Återfallsrisk?
  >80% inom ett år utan förebyggande behandling
 4. Förebyggande behandling efter ECT?
  • Antidepressiva
  • Stämningsstabiliserare
  • Underålls-ECT
 5. Verkningsmekanismer?
  • Påverkan på monoaminer och dess receptorer
  • - minskad noradrenalinfrisättning, normalisering av receptorernas känslighet
  • - ökad känslighet av serotoninreceptorer
  • - effekter på serotonin- och noradrenalintransmissionen
  • - ökad känslighet av dopaminreceptorer
  • Normalisering av blodflöde
  • Hormonella effekter
  • - övergående prolaktinstegring
  • - påverkan av hypofyshormoner
  • Effekt på GABA-systemet
  • Sannolika neuroprotektiva och cellväxtstimulerande egenskaper, främst inom hippocampusregionen
 6. Indikationer?
  • Svår depressiv episod med psykotiska symptom, hög suicudrisk, mat-/dryckvägran
  • Mani
  • Cykloid psykos
  • Postpartumpsykos
  • Terapirefraktär måttlig depression
  • Katatoni
  • Manligt neuroleptikasymptom
  • Mb Parkinson
  • Terapirefraktär schizofreni
 7. Kontraindikationer?
  • Inga absoluta
  • Tillstånd där blodtrycksstegring skall undvikas eller förhöjd narkosrisk
  • - färsk hjärtinfarkt
  • - färsk stroke
  • - förhöjt intrakraniellt tryck
  • - aneurysm
  • - nedsatt lungfunktion
 8. Läkemedel som skall undvikas och varför?
  • Kramptröskelhöjande
  • - benzodiazepiner
  • - antiepileptika
  • Litium - risk för ökade kognitiva biverkningar vid höga S-konc
 9. Elektrodplacering
  För- och nackdelar
  • Unilateral (höger-icke dominant)
  • - minimerar påverkan på semantiskt minne (oftast vä hemisfär)
  • - kräver ofta fler behandlingar

  • Bilateral
  • - kraftigare effekt med lägre strömdos
  • - mer biverkningar men färre behandlingar
 10. Strömdos?
  Justeras för ålder och kön, högre till äldre och mänJusteras efter respons
 11. Hur ges behandlingen?
  • Indexserie: 2-3 beh/v, totalt 6-12 beh
  • Uppföljning: 6-12 mån efter indexserie 1-4 beh/mån
  • Underhåll: 1-4 beh/kvartal
 12. Biverkningar?
  • Narkos: illamående, muskelvärk, konfusion
  • Stimulering: övergående kognitiv påverkan, amnesi
  • - tydligt 1-3 dagar
  • - 15 dagar efter avslutad serie inga mätbara minnesbiverkningar
  • - sällsynta fall av långvarighet
  • Konvulsiva aktiviteten: muskelvärk, huvudvärk, tandskador, postiktal konfusion
 13. Behandlingsförlopp?
  • Narkos
  • Stimulering
  • Utvärdering
  • Ventileras till spontanandning 1-2 min
  • Vaknar i rummet bredvid
  • Tillbaka till avdelning eller hem efter tre timmar
 14. Vilka aspekter utvärderas efter stimulering?
  EEG, puls, blodtryck, krampens förlopp

Card Set Information

Author:
colebra
ID:
233742
Filename:
19
Updated:
2013-09-09 15:35:27
Tags:
19
Folders:

Description:
19
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview