19

The flashcards below were created by user colebra on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad står ECT för?
  Elektrokonvulsiv behandling
 2. Effektivitet vid svår depressiv episod med psykotiska symptom?
  >90% återställda
 3. Återfallsrisk?
  >80% inom ett år utan förebyggande behandling
 4. Förebyggande behandling efter ECT?
  • Antidepressiva
  • Stämningsstabiliserare
  • Underålls-ECT
 5. Verkningsmekanismer?
  • Påverkan på monoaminer och dess receptorer
  • - minskad noradrenalinfrisättning, normalisering av receptorernas känslighet
  • - ökad känslighet av serotoninreceptorer
  • - effekter på serotonin- och noradrenalintransmissionen
  • - ökad känslighet av dopaminreceptorer
  • Normalisering av blodflöde
  • Hormonella effekter
  • - övergående prolaktinstegring
  • - påverkan av hypofyshormoner
  • Effekt på GABA-systemet
  • Sannolika neuroprotektiva och cellväxtstimulerande egenskaper, främst inom hippocampusregionen
 6. Indikationer?
  • Svår depressiv episod med psykotiska symptom, hög suicudrisk, mat-/dryckvägran
  • Mani
  • Cykloid psykos
  • Postpartumpsykos
  • Terapirefraktär måttlig depression
  • Katatoni
  • Manligt neuroleptikasymptom
  • Mb Parkinson
  • Terapirefraktär schizofreni
 7. Kontraindikationer?
  • Inga absoluta
  • Tillstånd där blodtrycksstegring skall undvikas eller förhöjd narkosrisk
  • - färsk hjärtinfarkt
  • - färsk stroke
  • - förhöjt intrakraniellt tryck
  • - aneurysm
  • - nedsatt lungfunktion
 8. Läkemedel som skall undvikas och varför?
  • Kramptröskelhöjande
  • - benzodiazepiner
  • - antiepileptika
  • Litium - risk för ökade kognitiva biverkningar vid höga S-konc
 9. Elektrodplacering
  För- och nackdelar
  • Unilateral (höger-icke dominant)
  • - minimerar påverkan på semantiskt minne (oftast vä hemisfär)
  • - kräver ofta fler behandlingar

  • Bilateral
  • - kraftigare effekt med lägre strömdos
  • - mer biverkningar men färre behandlingar
 10. Strömdos?
  Justeras för ålder och kön, högre till äldre och mänJusteras efter respons
 11. Hur ges behandlingen?
  • Indexserie: 2-3 beh/v, totalt 6-12 beh
  • Uppföljning: 6-12 mån efter indexserie 1-4 beh/mån
  • Underhåll: 1-4 beh/kvartal
 12. Biverkningar?
  • Narkos: illamående, muskelvärk, konfusion
  • Stimulering: övergående kognitiv påverkan, amnesi
  • - tydligt 1-3 dagar
  • - 15 dagar efter avslutad serie inga mätbara minnesbiverkningar
  • - sällsynta fall av långvarighet
  • Konvulsiva aktiviteten: muskelvärk, huvudvärk, tandskador, postiktal konfusion
 13. Behandlingsförlopp?
  • Narkos
  • Stimulering
  • Utvärdering
  • Ventileras till spontanandning 1-2 min
  • Vaknar i rummet bredvid
  • Tillbaka till avdelning eller hem efter tre timmar
 14. Vilka aspekter utvärderas efter stimulering?
  EEG, puls, blodtryck, krampens förlopp
Author:
colebra
ID:
233742
Card Set:
19
Updated:
2013-09-09 15:35:27
Tags:
19
Folders:

Description:
19
Show Answers: