9

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user colebra on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Anhedoni?
  Oförmåga att känna lust
 2. Anestesia dolorosa
  Smärtsam likgiltighet
 3. Depressionssymptom
  • Nedstämdhet
  • Ångest
  • Anhedoni - anestesia dolorosa
  • Depressivt tankeinnehåll
  • -skuldkänslor
  • -hopplöshetstankar
  • -självmordstankar
  • Kognitiva svårigheter
  • -koncentrationsproblem
  • -minnesstörningar
  • Ambivalens - obeslutsamhet
  • Oföretagsamhet - psykomotorisk hämning
  • -stupor
  • Sömnstörning, aptitförlust, viktnedgång
  • Kroppslig värk
 4. Stupor
  • Orörlig i sin säng, svarar ej på tilltal, blundar
  • Som medvetslös fast vaken
 5. Klassifikationssystem
  • CD-10
  • DSM-IV
 6. Svårighetsbedömningsskalor?
  • MADRS
  • HAM-D
 7. Axlar i DSM?
  • Axel I: kliniska störningar, ex depression och psykos
  • Axel II: personlighet- och utvecklingsstörning
  • Axel III: somatiska sjukdomar och skador
  • Axel IV: psykosociala
  • Axel V: global skattning av funktionsförmåga enligt GAF-skalan
 8. Kriterier för egentlig depression?
  • Första eller andra och minst fem totalt under en tvåveckorsperiod:
  • Nedstämdhet
  • Minskat intresse eller glädje
  • Viktuppgång eller nedgång
  • Sömnstörning, för lite eller för mycket
  • Psykomotorisk agitation eller hämning
  • Svaghetskänsla eller brist på energi
  • Känslor av värdelöshet eller obefogade skuldkänslor
  • Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga, obeslutsamhet
  • Återkommande tankar på döden, suicidtankar/planer/försök
 9. Vitalsymptom, hypthalamiska symptom?
  • Viktförlust/anorexi
  • Hyposalivation
  • Förstoppning
  • Nedsatt tårsekretion
  • Sexuella störningar, sänkt libido
  • Sömnstörning
  • Dygnsvariation
 10. Kriterier för depressiv episod med melankoliska drag?
  • Endera av:
  • Förlust av glädje över alla eller nästan alla aktiviteter
  • Avsaknad av reaktion för vanligen angenäma stimuli

  • Minst tre av:
  • Distinkt kvalitet på depressionen
  • Värre på morgonen
  • Tidigt uppvaknande, minst två timmar tidigare än vanligt
  • Markant psykomotorisk hämning/agitation
  • Starkt minskad aptit eller viktminskning
  • Starkt överdriven eller inadekvat skuldkänsla
 11. Atypiska drag vid depression?
  • Lättar upp vid positiva händelser
  • Signifikant viktökning, ökad aptit
  • Hypersomni"Blytyngskänsla" i armar och ben
  • Socialt fobiska och sensitiva drag habituellt
 12. Postpartum-depression Debut? Prevalens? Risk?
  • Inom 4 veckor
  • 10% av nyförlösta kvinnor, kan även drabba fäder
  • Suicid och utvidgat suicid
 13. Kriterier för dystymi?
  • Nedstämd nästan varje dag under minst två års tid
  • Minst två av:
  • Ökad eller minskad aptit
  • Ökat eller minskat sömnbehov
  • Trötthet
  • Mindervärdeskänslor
  • Koncentrationssvårigheter eller svårighet att fatta beslut
  • Hopplöshetskänsla
 14. När räknas en depression som kronisk?
  När kriterierna för egentlig depression varit uppfyllda oavbrutet under de senaste två åren
 15. SAD Står för? Kriterier?
  • Seasonal Affective Disorder - årstidsbunden depression
  • Regelbundet återkommande depressioner vid en särskild tid på året, regelbundet tillfrisknande vid en särskild tid på året 
  • Två årstidsbundna depressiva episoder de senaste två åren
  • Under hela livet har betydligt fler årstidsbundna än icke årstidsbundna depressiva episoder förekommit
 16. Vanliga symptom vid vinterdepression?
  Atypiska symptom
 17. Varför ökar risken att insjukna i depression med ålder?
  • Lägre halter av signalsubstanser i hjärnan
  • Vaskulär demens
  • Yttre påfrestningar, anhörigas bortgång, ensamhet, ekonomi
  • Somatisk sjukdom
  • Näringsbrist
  • Utan hjälp
 18. Symptom vid depression hos äldre?
  • Samma som hos yngre men oftare somatisering:
  • Stark trötthet
  • Huvudvärk
  • Yrsel
  • Andfåddhet
  • Hjärtklappning
  • Smärtor
 19. Depressionssymptom hos unga?
  • Samma som hos vuxna men Irritabilitet räknas som nedstämdhet
  • Frånvaro av viktökning räknas som viktnedgång
 20. Somatisk komorbititet?
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Cancer
  • Metabola syndromet
  • Infektioner
  • Malabsorbtion
  • Sömnapné
  • Mb Parkinson
  • MS
  • Kroniska smärttillstånd
  • SteroidbehandlingP-piller
 21. Psykiatrisk komorbititet?
  • PMS
  • Ångestsjukdom
  • Tvångssyndrom
  • ADHD
  • Emotionell instabil personlighetsstörning
  • Ätstörning
  • Demens
  • Missbruk
  • Psykossjukdom
 22. Diffdiagnoser?
  • Diabetes
  • Hypo-/hyperthyreos
  • Hypo-/hyperparathyreos
  • Malignitiet
  • Vitamin B12- och folatbrist
  • Demens
  • Mb Parkinson
  • Wilsons sjukdom
  • MS
  • Hjärntumör
 23. Hypoteser bakom depression?
  • Monoaminhypotesen
  • Inflammation i hjärnan
  • Neurogeneshypotesen
  • Kortisonhypotes
  • Stressinducerade förändringar
 24. Funktion prefrontala cortex?
  • Känsloreglering
  • Flexibilitet
  • Vilja
 25. Funktion hypothalamus?
  • Aptit
  • Sexlust
  • Dygnsrytm
 26. Funktion amygdala?
  • Rädsla
  • Ångest
 27. Funktion hippocampus?
  Minne
 28. Behandlingsmodaliteter?
  • Farmaka
  • Psykoterapi
  • ECT
  • Ljusbehandling
  • (TMS - transkraniell magnetisk stimulering)
 29. Utredning?
  • Jämför med patientens normala stämningsläge
  • Sömnbrist
  • Manier eller hypomanier
  • Somatisk sjukdom
  • Suicidbedömning
  • Somatiskt status
  • Neurologiskt status
  • Psykiskt status
  • Lab
 30. Labprover?
  • TSH
  • Fritt T4
  • Hb
  • Glukos
  • CRP
  • B12/folat
  • Homocystein
  • Calcium
  • Kreatinin
  • Kalium
  • ALP
  • ALAT
  • Amylas
  • GT
  • CDT
  • PEth
 31. Första besöket, vad göra?
  • Uteslut annan sjukdom
  • Suicidriskbedömning
  • Sociala förhållanden
  • Lugnande besked att det går att behandla
  • Information om att pat kan ta kontakt eller söka psykakut om behov finns
 32. Förstagångsbehandling?
  • SSRI halv dos en vecka, därefter fulldos
  • Informera om att effekt dröjer, paradoxal ångest, vikten av att fortsätta
  • Ev anxiolytika, ex Oxascand eller Atarax
  • Överväg hypnotika, ex Zopiklon eller Propavan
 33. Uppföljning förstagångsbehandling?
  Återbesök inom ett par veckor, utvärdering
 34. När ska pat remitteras till psykiater?
  • Aktiva suicidtankar, suicidförsök
  • Ett behandlingsförsök utan effekt
  • Psykotiska symptom
  • Hypomana/maniska episoder i anamnesen
  • Komorbititet
  • Dålig compliance
  • Besvärande biverkningar vid låg dosering
  • Diagnostiska oklarheter

Card Set Information

Author:
colebra
ID:
233763
Filename:
9
Updated:
2013-09-09 15:37:13
Tags:

Folders:

Description:

Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview