Trafik meningar 5

The flashcards below were created by user marrzie on FreezingBlue Flashcards.

 1. Det är halt väglag. I en brant nedförsbacke möter du en lastbil som har ett hinder på sin väg halva. Bör du ge företräde åt lastbilen?


  It's a slippery road. On a steep downhill you meet a truck that has an obstacle in its path . Should you give preference to the truck?
  Ja, eftersom lastbilen efter stopp kan få svårt att komma igång igen i den branta backen.
 2. Du befinner dig i tätbebyggt område och en buss avser att köra ut från hållplatsen vad är rätt?


  You are in the urban area and a bus intends to drive out from the stop what is right?
  Du har väjningsplikt gentemot bussen.


  You must give way towards the bus.
 3. Vilket påstående är rätt om en förares uppträdande vid gatukorsningar där högerregeln gäller?


  Which statement is correct about a drivers behavior at intersections where right-hand rule applies?
  Väjningsplikt skall alltid lämnas mot trafik från höger, även mot cyklister.

  Giving way shall always be given to traffic from the right, even against cyclists.


  Väjningsplikt innebär att förare tydligt ska visa sin avsikt att väja (lämna företräde) genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna.Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.

  Giving way means that drivers should clearly show their intention to swerve (give way) by the time slow down or stop.The driver may proceed only if it is with regard to other road users' location, the distance to them and their speed does not arise hazard or obstruction.
 4. Vad är vanligtvis olycksorsaken vid olyckor på cykelöverfarter?  What is commonly the cause of accident in accidents on bicycle crossings?
  Brist på uppmärksamhet från svängande bilförare.


  Lack of attention from drivers that are turning.
 5. I vilket fall är inbromsning av en tankbil mest riskabelt på rak väg?  In which case is the deceleration of a tanker truck most risky on a straight road?
  När bilens tank är halvfull.

  When the tank is half full.
 6. Du planerar omkörning. Vilket av följande alternativ kan utgöra en risk?


  You plan overtaking. Which of the following may constitute a risk?
  Du räknar med att siktsträckan ska vara lika lång som den beräknade omkörningssträckan.


  That you count on the sight distance should be as long as the estimated overtaking distance.
 7. Du får möte i mörker. Vilket är rätt?


  You will meet Another car in the dark. What is right?
  Jag änder helljuset just när bilarna möts.


  I turn on full beams right as we meet.
 8. Du ska köra ut ur en cirkulationsplats och passera en obevakad cykelöverfart, vad är rätt?  You will drive out of a roundabout and pass an unattended bicycle crossing, what is right?
  Väjningsplikt ges mot mopeder och cyklister.


  Right of way is given to mopeds and cyclists.
 9. Vilket körsätt skapar den största risksituationen i samband med att du blir omkörd i mörker?  Which driving style creates the greatest risk situation when you are being overtaken in the dark?
  När jag kör ut på vägrenen för att släppa förbi den omkörande.

  släppa- drop, release, let

  When I drive out on the roadside to let past the overtaker.
 10. Vad är sant om syn?
  När vår syn försämras sker det oftast smygande, vilket gör att vi inte märker det med detsamma.
  When our eyesight deterioration occurs it is usually stealthy, which means that we do not notice it right away.
 11. Vad är riktigt beträffande synen hos förare?  En person som är närsynt ser oftast sämre i mörker än i dagsljus.
  A person is nearsighted see most often worse at night than in daylight.
 12. Du har av läkare ordinerats en medicin som försämra din förmåga att köra. Kan du bli ansvarig om en olycka inträffar?
  You have of doctor prescribed a medication that may impair your ability to drive. Can you be liable if an accident occurs?


  Ja.
 13. Vad är sant om stress?
  Hög stress försämrar koncentrations förmågan.


  High stress impairs concentration ability.
 14. Hur kan du lätt ta reda på om en medicin är olämplig att ta i samband med körning?
  How you can easily find out if a medication is inappropriate to take when driving?
  Läsa igenom den information som medföljer.  Reading through the information provided.
 15. Vilken faktor kan öka bränsleförbrukningen på ett tungt fordon?
  Om fordonet har för högt kapell.
 16. Vilket körsätt är utmärkande för defensiv körning?  utmärkande- characteristic
  undvika- avoid
  besvärliga- awkwark
  Att försöka undvika besvärliga situationer.
 17. Vilket av följande svarsalternativ stämmer in på en mogen förare?

  svarsalternativ- responses
  stämmer- apply
  mogen- mature
  Man inser att man har vissa begränsningar.


  • inser- realize, recognize
  • vissa- certain, specific
 18. Vad är korrekt beträffande synen?
  Med periferiseendet upptäcker vi saker som vi sedan undersöker med direktseendet.

  • upptäcker- detect, discover
  • undersöker- examine
 19. Vad utmärker en förare som lättare än andra faller för grupptryck?


  utmärker- makes, characterizes
  Lågt självförtroende.

  Low self confidence.
Author:
marrzie
ID:
234179
Card Set:
Trafik meningar 5
Updated:
2013-09-12 12:13:14
Tags:
Trafik meningar
Folders:

Description:
Trafik meningar
Show Answers: