Trafikskyltar 5

The flashcards below were created by user marrzie on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad gäller för enskild väg?
  What applies to private roads?
  Vägmärken som varnar för faror kan saknas.  Road signs that warn of hazards can be missing.

  Om inget vägmärke anger något annat är infart på enskild väg tillåtet. En enskild väg kan dock vara förenat med vissa risker då viktiga vägmärken kan saknas och vägen kan vara i dåligt skick. Högerregeln gäller i korsning mellan enskild och allmän väg om inte den enskilda vägen är en utfartsväg.

  If no road sign states otherwise is the entry on private road allowed. A private roads may be subject to certain risks when important traffic signs might be missing, and the road may be in poor condition. Right rule applies in the intersection between private and public road unless the private road is the a main road out of town.
 2. Image Upload
  Mötande fordon har väjningsplikt.

  Du närmar dig vägmärket. Vad gäller?
  You are approaching the road sign. What applies?
  Mötande fordon har väjningsplikt om det inte går att mötas.

  Oncoming vehicles must give way if unable to pass. You have priority over oncoming vehicles.
 3. Image UploadA29
  Vad gäller för detta vägmärke?
  Vägmärket visar ungefär hur korsningen ser ut.


  The road sign shows approximately how the intersection looks like.
 4. Image UploadE2. Motorväg upphör

  Vad betyder denna skylt?
  Motorväg upphör.

  Är en större väg med två eller flera körfält i vardera riktning.På en motorväg och motortrafikled är det förbjudet:- Att stanna eller parkera.- Att bogsera (bogsering får ske till närmaste avfart vid en nödsituation och detta ska ske i vägrenen även om kantlinjen är heldragen).- Att backa eller vända.Endast fordon som kan och får framföras i minst 40 km / tim får framföras på motorväg och motortrafikled (förbudet gäller även EU-mopeder).
 5. Image UploadShould be 3.5 tons not 12

  Vilket av följande fordon får köra in på en väg med detta vägmärke?
  En olastad lastbil med tjänstevikten 3.5 ton.
 6. Image Upload
  Vilken fordonskombination får inte passera detta vägmärke?
  Lastbil med tvåaxlig släpvagn.

  Truck with two axle trailer.

  Detta förbud finns ofta vid trånga gator eller vid trånga områden där långa fordonskombinationer inte får plats. Förbudet gäller inte bil med tillkopplad påhängsvagn (exempelvis bil med enaxlig husvagn).

  This prohibition is often in narrow streets or in restricted areas where long vehicle combinations not fit. The ban does not apply to car coupled with a semi-trailer (eg cars with uniaxial caravan).
 7. #Warning triangle sign with green, yellow, red stop light symbol on it.#

  Vilket påstående är rätt efter att du passerat detta vägmärke?
  Jag bör minska farten och vara beredd att stanna innan trafiksignalen.
 8. Vilket är det högsta tillåtna boggitryck på en BK2-väg?
  16 ton
 9. Vilken är den maximala vikt belastningen för en BK1 väg?
  En bruttovikt på max 60 ton.
 10. Image Upload
  Vad är riktigt beträffande vägmärket?
  Väjningsplikt åt all korsande trafik.


  Giving way at all crossing traffic.
 11. Image UploadKörfält upphör

  Vilket påstående är riktigt vid passering av detta vägmärke?
  Reglerna om körfältsbyte ska tillämpas.

  The rules for changing lanes should be applied.
 12. Din körtid som förare börjar kl 12.00. När måste du enligt EES-bestämmelserna senast påbörja din rast?

  EES
  (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)
  (Island, Liechtenstein, Norge)
  16:30

  Efter 4.5 timmars körning måste du ta en rast på 45 minuter, om du inte påbörjar en dygnsvila eller en veckovila.

  After 4.5 hours of driving, you need to take a break of 45 minutes, unless you start a daily or a weekly rest.
 13. Det är förarens ansvar att barn under 15 år använder bälte eller annan skyddsanordning.
  It is the driver's responsibility to children under 15 use seat belts or other safety device.
 14. Vad är sant angående belysning?
  • I dagsljus med god sikt får bilen framföras med varselljus istället för halvljus.
  • varselljus-(DRL)- daytime running lights
  • In daylight with good visibility, the car must be driven with daytime running lights instead of headlights.
 15. Vilka av följande detaljer på både bil och släp bör inga i säkerhetskontrollen före körning: ?A-Bromserna
  B-Belysning
  C-Kopplingen mellan fordonen
  A, B, and C
 16. Vilket påstående är riktigt om last?
  Om möjligt ska lasten placeras så att den får stöd av tackräckets framkant.

  If possible, the load placed so that it is supported by roof racks front edge.
 17. Du har en tung last på såväl bil som släp. Vid lossning måste du köra mellan olika lossningsställen. Vad bör du tänka på?


  You have a heavy load on both cars and trailers. When unloading you have to drive between unloading points. What should you consider?
  Om du måste välja, bör du lossa släpets last först.

  If you have to choose, you should unload the trailer load first.
 18. Vilken åtgärd gör att en motor bullrar mindre?  What action means that an engine noisy less?
  Att undvika kraftiga accelerationer.

  To avoid heavy acceleration.
 19. Ett värde som talar om var lastens tyngdpunkt på flaket ska ligga i förhållande till den främsta av fordonets bakaxlar.Om det står ett minustecken framför N-värdet betyder det att lastens tyngdpunkt ska placeras bakom axeln. Om minustecken saknas ska tyngdpunkten placeras framför axeln.

  A value that indicates where the center of gravity of the platform should be in proportion to the number of vehicle bakaxlar.Om there is a minus sign in front of N value means that the center of gravity should be placed behind the shoulder. If the minus sign is missing, the emphasis is placed in front of the axle.
  N-värdet talar om var lastens tyngdpunkt ska ligga i förhållande till den främsta av fordonets bakaxlar.

  N-värdet tells you where the center of gravity should be in proportion to the number of vehicle axles.
Author:
marrzie
ID:
234626
Card Set:
Trafikskyltar 5
Updated:
2013-09-13 11:40:44
Tags:
Trafikskyltar
Folders:

Description:
Trafikskyltar
Show Answers: