Bacchae Vocab

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ἀβακχευτος  ον
  uninitiated in Bacchic rites
 2. ἀβατος  ον
  inaccessible, pure, untrodden
 3. ἀβρος  α  ον
  delicate, luxurious, soft
 4. ἀγελαιος  α  ον
  of a herd, in herds
 5. ἀγριος  α  ον
  wild
 6. ἀγυμναστος  ον
  untrained, unpractised
 7. ἀθροος  η  ον
  collected together, all at once
 8. ἀθῳος  ον
  unpunished, scot-free, safe from punishment
 9. αἱ Μοιραι
  the Fates
 10. αἰδως  οος
  feeling a sense of shame, respect
 11. ἀκαλυπτος  ον
  uncovered
 12. άκινητος  α  ον
  unstirred, unmoved
 13. ἀκραντος  ον
  fruitless, idle, unfulfilled
 14. ἀκρος  α  ον
  the end, top, tip
 15. ἁλμυρος  α  ον
  salty, briny, bitter, distasteful
 16. ἀλυπος  ον
  without pain
 17. ἀμορφος  ον
  misshapen, unsightly
 18. ἀνευ
  without, except, far fom
 19. ἀνθεωδης  ες
  flowery, blooming
 20. ἁνικα/ἡνικα
  at the time when
 21. ἀνομβος  ον
  without rain
 22. ἀνομος  ον
  lawless
 23. ἀνοροφος  ον
  roofless
 24. ἀξυγης  ες
  unwed, not yoked/paired
 25. ἀπορος  ον
  unmanageable, hard to deal with
 26. ἀρρητος  ον
  unspoken, secret, not to be told
 27. ἀρτι
  just now
 28. ἀσαλευτος  ον
  unmoved, unshaken, calm
 29. ἀσεπτος  ον
  unholy
 30. ἀσιδηρος  ον
  unarmed
 31. ἀσπιδηφορος  η  ον
  shield-bearing
 32. ἀστραπηφορος  ον
  lightning-bearing
 33. ἀτελεστος  ον
  unfinished, initiated in
 34. αὐτοματος  η  ον
  acting of one's own will
 35. ἀχαλιχος  ον
  unbridled
 36. βακχιος  α  ον
  raving
 37. βαρυβρομος  η  ον
  loud-roaring
 38. βασιλικος  η  ον
  royal
 39. βοτρυωδης  ες
  like a cluster of grapes
 40. βρομιος  α  ον
  boisterous
 41. βροτησιος  α  ον
  mortal, human
 42. βυρσοντος
  with skin stretched over it
 43. ? βυσσινος  η  ον
  made of
 44. δεσμιος  ον
  binding
 45. δηρος  α  ον
  long, too long
 46. διαφορος  ον
  different
 47. διχηλος  ον
  cloven-hooved
 48. δολιος  α  ον
  crafty, deceitful, wily, treacherous
 49. δρομαιος  α  ον
  swift
 50. δροσερος  α  ον
  dewy
 51. δροσωδης  ες
  dewy
 52. δυσχιμος  ον
  troublesome, dangerous, fearful
 53. ἑκαστομος  ον
  hundred-mouthed
 54. ἐκτοπος
  distant, foreign, out of the way, away from a place
 55. ἐμφανης  ες
  visible, manifest, real, palapable
 56. ἐμφανως
  (adv) visibly, openly
 57. ἐνθαδε
  thither, there
 58. ἐνσπονδος  ον
  included in a truce, at peace
 59. ἐντευθεν
  from there, thence
 60. ἐξης
  (adv) in a row
 61. ἐξω
  (adv) out
 62. ἐπαξιος  ον
  worthy, deserving
 63. ἐπισημος  ον
  distinguished, famous
 64. ἐπιτηδειος  α  ον
  well-disposed, well-adapted
 65. ἐπιχωριος  α  ον
  • in, of, belonging to the country
  • native
 66. ἑπταστομος  ον
  seven-mouthed
 67. ἐρημος ον
  lonely
 68. εὐθηλος  ον
  with distended udder
 69. εὐιος  ον
  bacchic
 70. εὐκαματος  ον
  easy; won by noble toils
 71. εὐκαρπος  ον
  fruitful
 72. εὐκελαδος  ον
  melodious, well-sounding
 73. εὐμενης  ες
  well-disposed
 74. εὐοι
  euhoi!
 75. εὐπλεκτος  ον
  well-bound, twisted
 76. εὐρυχορος  ον
  spacious
 77. εὐτρεπης  ες
  readily-turning, ready, prepared
 78. εὐφημος  ον
  uttering sounds of good omen
 79. εὐφροσυνος  ον
  cheery
 80. ζαθεος  α  ον
  sacred
 81. ἡ ἀβροτης
  luxury, splendour
 82. ἡ ἀγκαλη
  bent arm, armful, bundle
 83. ἡ ἀγνωμοσυνη
  want of acquaintance with
 84. ἡ ἀγρα
  the hunt, chase, prey
 85. ἡ ἀγυια
  street
 86. ἡ ἀδελγη
  sister
 87. ἡ ἀελλα
  storm
 88. ἡ αἰδως
  shame
 89. ἡ αἰων
  a period of time, a lifetime
 90. ἡ ἀκτις (ινος)
  ray/beam
 91. ἡ ἀμαρτια
  sin, error, failure
 92. ἡ ἀμελος
  vine
 93. ἡ ἀμπελος
  vine
 94. ἡ ἀξια
  worth, value, one's dues
 95. ἡ ἀπειλη
  boast, threat
 96. ἡ ἀρκυς
  net
 97. ἡ ἀφροσυνη
  folly, thoughtlessness
 98. ἡ βακχεια
  revelry
 99. ἡ βακχη (βακχα)
  bacchant, frenzied woman
 100. ἡ βολη + ἡλιος
  sunbeam
 101. ἡ βοτρυς
  bunch of grapes
 102. ἡ βροντη
  thunder
 103. ἡ βυρσα
  a hide
 104. ἡ γαλα
  milk
 105. ἡ γενυς
  jaw, cheek, chin
 106. ἡ γλωσσα
  tongue
 107. ἡ γυα
  field, land
 108. ἡ δαις (δαιτος)
  meal, feat; torch, battle?
 109. ἡ δαμαλις
  ὁ δαμαλος
  a calf
 110. ἡ δαπανη
  cost
 111. ἡ δειρη
  neck, throat
 112. ἡ δοξα
  fancy, notion
 113. ἡ δορα
  hide, skin
 114. ἡ δορκας  (αδος)
  gazelle
 115. ἡ δρυς (υος)
  oak
 116. ἡ δυναμις
  power, might
 117. ἡ δυστυχια
  ill-fortune
 118. ἡ ἑδρα
  seat, foundation
 119. ἡ ἑλατη
  fir tree, pine
 120. ἡ ἐλπις
  hope
 121. ἡ ἐνδυτης
  garment
 122. ἡ ἐνοπη
  a crying, screaming
 123. ἡ ἐπιστολη
  message, order, commission
 124. ἡ ἐπιχειρησις
  attempt
 125. ἡ ἐρημια
  a solitude, wilderness
 126. ἡ ἐρις
  strife, debate
 127. ἡ εὐκοσμια
  good conduct
 128. ἡ εὐφροσυνη
  merriment, festivities
 129. ἡ ἐχθρα
  hatred, enmity
 130. ἡ ζωνη
  belt, girdle
 131. ἡ ἡσυχια
  peace, quiet
 132. ἡ θαλαμη
  den, lair
 133. ἡ θαλια
  abundance, good cheer; pl. festivities
 134. ἡ θεμις
  law, right
 135. ἡ θηκη
  a container to put anything in
 136. ἡ θηλυς
  female
 137. ἡ θηρα
  chase
 138. ἡ ἰαχη
  cry, shout
 139. ἡ καλλονη
  beauty
 140. ἡ κατασκοπη
  close-viewing, spying
 141. ἡ κλεις (ειδος)
  key, latch, bolt
 142. ἡ κομη
  hair; leaves, foliage
 143. ἡ κορη
  daughter, young girl; pupil of the eye
 144. ἡ κορυφη
  head
 145. ἡ κρηνη
  spring, well
 146. ἡ Κρητη
  Crete
 147. ἡ κρυψις
  a concealment
 148. ἡ λειμαξ
  meadow
 149. ἡ λοχμη
  thicket, lair of beasts
 150. ἡ λυσσα
  rage, frenzy
 151. ἡ μανια
  madness, frenzy
 152. ἡ μελετη
  care, attention
 153. ἡ μελισσα (ης)
  bee; honey
 154. ἡ μεριμνα
  care, trouble
 155. ἡ μιλαξ
  yew tree
 156. ἡ μιτρα
  girdle, headband
 157. ἡ μνεια
  memory
 158. ἡ μορφη
  form, shape, figure
 159. ἡ μυριας
  a number of, myriad
 160. ἡ νεβρις
  fawn skin
 161. ἡ νευρη
  bow-string
 162. ἡ νοτις
  moisture, damp
 163. ἡ ὀλβοδοτειρα
  giver of bliss, prosperity
 164. ἡ όνησις
  profit, advantage
 165. ἡ οὐρανιδη
  heavenly being
 166. ἡ παλη
  struggle
 167. ἡ παρηις
  cheek
 168. ἡ παρθενος
  girl, maiden
 169. ἡ παρρησια
  freedom of speech
 170. ἡ παυσιλυπος
  ending pain or grief
 171. ἡ πελτη
  small shield
 172. ἡ περονη
  pin
 173. ἡ πετρα/η
  rock, crag, ledge
 174. ἡ πευχη
  pine
 175. ἡ πλευρα
  το πλευρον
  rib
 176. ἡ πληγη
  blow, stroke
 177. ἡ πορτις
  a young heifer
 178. ἡ ποτνια
  lady, mistress, queen; revered, august one
 179. ἡ πραπις
  midriff; mind, understanding, heart
 180. ἡ πτερυξ (πτερυγ-)
  wing
 181. ἡ πτυξ (πτυχος)
  folds, clefts of a hill
 182. ἡ πτυχη
  glen
 183. ἡ πυλη
  gate
 184. ἡ ροη
  stream, current
 185. ἡ σαρξ
  flesh
 186. ἡ σεμνοτης (ητος)
  solemnity
 187. ἡ σκια
  shadow
 188. ἡ σπουδη
  hurry, speed; seriousness
 189. ἡ στεγη
  chamber, room, tent, prison
 190. ἡ στολη
  equipment, gear, clothing
 191. ἡ στολις
  garment, robe
 192. ἡ συνοχη (α)
  a meeting, joining
 193. ἡ Συρια
  Syria
 194. ἡ τεκουσα
  mother
 195. ἡ τελετη
  • initiation in the mysteries
  • pl. mystic rites
 196. ἡ τερψις
  enjoyment, delight
 197. ἡ τριετηρις
  triennial festivals
 198. ἡ τρυφη
  delicacy, luxury
 199. ἡ τυραννις
  power, sovereignty
 200. ἡ ὑλη
  wood/forest
 201. ἡ ὑποστασις
  a spreading out from under
 202. ἡ φατνη
  manger crib
 203. ἡ φοβη
  lock of hair; foliage
 204. ἡ φρην (ενος)
  heart, mind, reason
 205. ἡ φυγη
  flight
 206. ἡ φυσις
  nature, origin
 207. ἡ χαρις
  grace, delight, favour
 208. ἡ χλιδη
  luxury, delicacy
 209. ἡ χλοη
  foliage, leaves, first green shoots
 210. ἡ χροια
  skin
 211. ἡ ὡρα
  • season
  • any time period fixed by natural laws
  • right/fitting time
 212. ἡδυβοης
  sweet-sounding
 213. ἡκιστα
  least
 214. ἡλιοβλητος  oν
  sun-burnt
 215. ἡνικα
  at the time when
 216. ἠπιος  α  ον
  gentle, kind
 217. θαλερος  α  ον
  stout, sturdy
 218. θαυμαστος  η  ον
  wondrous
 219. θελξινοος  ον
  charming
 220. θηλυγενης  ες
  female, womanly
 221. θηλυς  εια  υ
  female
 222. θηροτροφος ον
  feeding on beasts; feeding wild beasts; wild
 223. θιασευεται ψυκαν
  he has his soul imbued with bacchic revelry
 224. θρασυς  εια  υ
  bold, rash
 225. ἱσος  α  ον
  equal
 226. καινος  η  ον
  new, fresh, strange
 227. κακοβουλος  ον
  foolish
 228. καλλικαρπος  oν
  rich in fine fruit
 229. καλλιστεφανος  ον
  beautifully-crowned
 230. καταστικτος  ον
  dappled
 231. κατω
  downwards, below, beneath
 232. κειθεν
  thence
 233. κεραυνιος  α  ον
  thunder-stricken
 234. κεροφορος  α  ον
  horned
 235. κισσινος  η  ον
  of ivy
 236. κισσοφορος  ον
  ivy-wreathed
 237. κοινος  η  ον
  common
 238. κουροτροφος  ον
  child-rearing
 239. κουφος  α  ον
  light, nimble
 240. κρεισσων  ον
  stonger, exceeding, too great
 241. κρεμαστος  η  ον
  hung up, hanging
 242. Κρονιδας  ης
  son of Cronos
 243. κρυπτος  η  ον
  hidden
 244. κυριος  α  ον
  masterful, powerful
 245. λευκος  η  ον
  light, bright, fair
 246. λευκοτρικος  η  ον
  white
 247. λιαν
  too much, very much
 248. λογχωτος  η  ον
  pointed
 249. λοχιος  α  ον
  of/for childbirth
 250. λυπρος  α  ον
  distressed, wretched
 251. μακρος  η  ον
  long
 252. μεσος  η  ον
  middle
 253. μολις
  (adv) only just
 254. μουσειος  α  ον
  of/sacred to the Muses
 255. μυριος  α  ον
  numberless, countless
 256. ναρθηξ
  reed, thyrsus
 257. νεοτοκος  ον
  new-born
 258. νερθεν
  from beneath
 259. νηδυς
  any bodily cavity
 260. νομιμος  η  ον
  comfortable to custom
 261. ὁ/ἡ φορβας  (αδος)
  a feeding, grazing, pasture; food
 262. ὁ ἀγων
  gathering; struggle, trial
 263. ὁ αἰθηρ
  heaven
 264. ὁ αἰων
  life
 265. ὁ βακχιος
  Bacchus
 266. ὁ βολος
  a throw with a casting net; a thing caught
 267. ὁ βους
  cattle, ox
 268. ὁ βουχολος
  herdsman
 269. ὁ βραχιων
  arm
 270. ὁ βροτος
  mortal (man)
 271. ὁ γελως
  laughter
 272. ὁ γονος
  child
 273. ὁ δακτυλος
  finger
 274. ὁ δεσμος
  bonds, chains, fetters
 275. ὁ δουπος
  a dead, heavy sound
 276. ὁ δρομος
  course, race
 277. ὁ εἱργμος
  prison
 278. ὁ ἐναυλος
  dwelling, shelter, haunt
 279. ὁ ἐξαρχος
  leader
 280. ὁ ἐπεμβατης
  a horseman, one mounted
 281. ὁ Ἐρως (ωτος)
  the Loves
 282. ὁ ἐσμος
  stream
 283. ὁ Ζην (Ζηνος)
  Zeus
 284. ὁ θαμνος
  bush, shrub
 285. ὁ θεατης
  one who sees, a spectator
 286. ὁ θηρ
  a wild beast
 287. ὁ θιασος
  band of bacchic revellers
 288. ὁ θυρσος
  thyrsus
 289. ὁ ἱερος
 290. ὁ καθαρμος
  a cleansing, purifying
 291. ὁ καματος
  toil, trouble; hard-won earnings
 292. ὁ καπνος
  smoke
 293. ὁ κισσος
  ivy
 294. ὁ κλαδος
  branch
 295. ὁ κλιτυς  (υος)
  slope
 296. ὁ κομπος
  din, clash; boast
 297. ὁ κοσμος
  dress, decoration
 298. ὁ κρατηρ
  mixing-cup
 299. ὁ κτυπος
  any loud noise
 300. ὁ κυνηγετης
  huntsman
 301. ὁ λιβανος
  frankincense
 302. ὁ Λυδος
  Lydian
 303. ὁ λυκος
  wolf
 304. ὁ λωτος
  poet. for Flute; lotus
 305. ὁ μακαρ (αρος)
  blessed one (ie a god)
 306. ὁ μαλλος
  sheep
 307. ὁ μαστος
  breast
 308. ὁ μηρος
  thigh
 309. ὁ μοσχος
  calf, bull
 310. ὁ μοχθος
  hardship
 311. ὁ μοχλος
  bars, levers
 312. ὁ ναρθηξ
  reed, thyrsus
 313. ὁ ὁδος
  way, path, method
 314. ὁ οἰνος
  wine
 315. ὁ οἱστρος
  madness, frenzy
 316. ὁ ὀλβος
  happiness, wealth
 317. ὁ ὀρος
  mountain, hill
 318. ὁ ὀφις
  serpent
 319. ὁ ὀχλος
  crowd
 320. ὁ πομπος
  escort, guide
 321. ὁ πεπλος
  any woven cloth; robe
 322. ὁ πλανατης
  wanderer, roamer
 323. ὁ πλανης
  wanderer
 324. ὁ πλοκαμος
  lock of hair; twisted rope
 325. ὁ ποθος
  longing, regret
 326. ὁ ποιμην (ενος)
  shepherds
 327. ὁ πολυβοτρυς  (υος)
  abounding in grapes
 328. ὁ πονος
  hard work, suffering
 329. ὁ πυργος
  towel, barrier, defence
 330. ὁ πωλος
  foal
 331. ὁ σηκος
  pen, enclosure; dwelling; chapel, shrine
 332. ὁ σιδηρος
  iron
 333. ὁ σκοτος
  darkness
 334. ὁ σκυμνος
  any young animal (properly a lion cub)
 335. ὁ σπαραημος
  a rending, tearing; convulsion
 336. ὁ σταγων
  a drop
 337. ὁ σταχυς
  ear of corn; plant
 338. ὁ συνδεσμος
  a fastening
 339. ὁ συνεμπορος
  fellow traveller, companion
 340. ὁ συνεργος
  associate, co-worker
 341. ὁ ταυρος
  βull
 342. ὁ τενων
  tendon; foot
 343. ὁ τροφος
  feeder, rearer, nurturer
 344. ὁ Φρυξ
  Phrygian
 345. ὁ φως
  a man
 346. ὁ χιων (ονος)
  snow
 347. ὁ χορος
  chorus, dance
 348. ὁ χρως (χροος)
  skin, flesh; body
 349. ὁ ψογος
  fault, blemish; blame
 350. ὁ ὠμος
  shoulder
 351. ὁ/ἡ δρομας (αδος)
  a run, running
 352. ὁ / ἠ εὐαιων
  happy in life
 353. ὁθεν
  whence
 354. οἰνωπος  η  ον
  wine-coloured
 355. ?ὁμοσπορος  ον
  sister (sprung from the same parents)
 356. ὁμως
  • nonetheless
  • +part = although
 357. ὀξυθυμος  ον
  quickness to anger
 358. ὁσιος  α  ον
  approved by law of nature; holy, hallowed
 359. οὑνεκα
  on account of which
 360. παλαι
  long ago
 361. παλαιος  α  ον
  old (in years); ancient
 362. παλιν
  back
 363. πανδημος  ον
  of all the people; public
 364. παννυκιος  ον
  all night long
 365. παντως
  (adv) in all ways
 366. παρακοπος  ον
  deranged, mad
 367. παραποταμιος  α  ον
  beside a river
 368. παρεδρος  ον
  (sitting) beside, next to
 369. παρος
  (adv) before, sooner
 370. πεδιων ὑποστασεις
  plains that stretch out below
 371. πεδονδε
  to the ground, earthwards
 372. πελας
  near
 373. περιβαλλω κυκλῳ
  surrounding
 374. περιξ
  all around
 375. περισσος  ον
  • beyond the regular number, beyond
  • surplus
  • strange
 376. πικρος  α  ον
  hateful, bitter
 377. πιστος  η  ον
  sure, trustworthy
 378. πλην
  except
 379. πληρης  ες
  full of, filled with
 380. πλησιον  ιυς  ια
  nearby
 381. ποδηρης  ες
  reaching to the feet
 382. ποθεν
  whence
 383. ποικιλος  η  ον
  many-coloured
 384. πολυχρυσους
  rich in/adorned in gold; wealthy
 385. πορσω
  far (off)
 386. που
  (adv) methinks, doubtless
 387. ? πραος
  mild, soft, tame
 388. προθυμος  ον
  willing, eager
 389. προνωπιος  ον
  in front of, outside
 390. προσθεν
  before, formerly; in front
 391. πυρσωδης  ες
  bright-burning
 392. σαθρος  α  ον
  unsound, rotten, decayed
 393. σαφος  η  ον
  assuredly
 394. σεμνος  η  ον
  august, holy, revered
 395. σκιαροκομος  ον
  with shading leaves
 396. σκοτιος  α  ον
  dark
 397. στικτος  η  ον
  spotted, dappled
 398. συνεμπορος  ον
  travelling with
 399. συντονος  ον
  draw tight, direct
 400. σωτηριος  ον
  saving, delivering
 401. σωφρονως
  (adv) moderately, temperately, calmly
 402. τα ἀποινα
  ransom, price, compensation
 403. τα νομισθεντα
  customs
 404. τα ὀργια
  secret rites; rites of bacchus
 405. τα παροντα
  present circumstances
 406. ταναος  ον
  outstretched, tall
 407. ταυροκερως
  bull-horned
 408. ταχυπους  ον
  swift-footed
 409. τερπνος  η  ον
  pleasant, delightful
 410. το αἰμα (ατος)
  blood
 411. το αἰσχρον
  shame
 412. το ἀμμα
  anything tied e.g. knots
 413. το ἀντρον
  cave
 414. το βακχευμα (ατος)
  bacchic revelry
 415. το βελος  (εος)
  anything thrown; blot, dart, arrow, weapon
 416. το βλεφαρον
  eyelid
 417. το βοσκημα
  cattle
 418. το βουλευμα (ατος)
  resolution, purpose, plan
 419. το βρεφος
  babe, infant
 420. το γαλα
  milk
 421. το γανος  (ευς)
  brightness, sheen; delight
 422. το γενος
  race, kin, stock
 423. το γερας
  gift, honour
 424. το διχηλον
  pincers
 425. το δραμημα
  a running, course
 426. το ἐνδυτον
  garment
 427. το ἐρειπιον
  fallen ruins, wreck, remnants
 428. το έρνος
  young spout, shoot
 429. το ἐρυμα (ατος)
  guard, defence; fence
 430. το εὐασμα
  bacchanalian shout
 431. το εὐρημα
  gain, advantage; invention, discovery
 432. το ἡμαρ
  day
 433. το θαλαμευμα (ατος)
  dark chamber
 434. το θαυμα (ατος)
  wonder, marvel
 435. το θεαμα
  sight, spectacle
 436. το θυρετρα
  door
 437. το ἰδρυμα
  foundation, seat
 438. το καρα
  head
 439. το κεντρον
  any sharp point, e.g. spurs
 440. το κερας (ατος)
  horn of an animal; anything of horn
 441. το κνεφας
  darkness, dusk or dawn
 442. το κυκλωμα
  that which is rounded into a circle
 443. το κωλον
  limb, member
 444. το λεκτρον
  couch, bed, marriage-bed; love
 445. το λεπας
  bare rock, crag
 446. το λεχος (ους)
  bed; marriage (bed)
 447. το μελαθρον
  roof-pole; indoors(?)
 448. το μνημα
  memorial; remembrance
 449. το μυκημα
  roar
 450. το ναμα
  anything flowing
 451. το νεκταρ
  nectar
 452. το νωτον
  back
 453. το ὀμμα
  eye
 454. το όρος
  mountain, hill
 455. το παιγμα
  play, sport, game; tune (with λωτος)
 456. το πεδον
  land, soil, ground, earth
 457. το πνευμα
  blast, wind; breath
 458. το πολισμα
  buildings of a town/city
 459. το πυρ (ος)
  fire
 460. το πωμα
  lid, cover; drink, draught
 461. το σθενος
  strength, might
 462. το σκιρτημα
  a leap, bound
 463. το σοφισμα
  trick, device, invention, plan
 464. το σπερμα
  seed, germ; offspring
 465. το σταθμον
  weight
 466. το στομα
  mouth, face
 467. το συριγμα
  sound of a pipe
 468. το σφυρον
  ankle
 469. το σχημα
  form, shape, appearance
 470. το τεκνον
  child
 471. το τελος
  the result
 472. το τοξον
  bow
 473. το τυμπανον
  drum
 474. το ὑβρισμα
  a wanton act, outrage
 475. το ὑδωρ (ὑδατος)
  water
 476. το φαος
  light, day
 477. το φυλλον
  leaf
 478. το χορευμα
  choral dance
 479. τοδε
  this
 480. τοιγαρ
  therefore
 481. τραγοκτονος  ον
  of slaughtered goats
 482. τρυφερος  α  ον
  delicate, dainty
 483. ὑβριστας  η  ον
  insolent
 484. ὑπερθε
  from above
 485. φαυλος  η  ον
  trivial, low; common, paltry
 486. φλογεος  α  ον
  flaming, blazing, flashing
 487. φρουδος  η  ον
  gone away
 488. χλωρος  α  ον
  young foliage; pale/light/bright green
 489. χρυσοροης  (ροου)
  stream of gold
 490. ὠκυδρομος  ον
  swift-running
 491. ὠκυς  υια  υ
  quick, swift
 492. ὠμοφαγος  ον
  carnivorous, eating raw flesh; raw
 493. ὠχρος  α  ον
  pale, wan, sallow
Author:
RedEdison
ID:
234917
Card Set:
Bacchae Vocab
Updated:
2013-09-15 20:53:28
Tags:
Bacchae all but verbs
Folders:

Description:
Bacchae vocab except the verbs
Show Answers: