35,99

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. relinquish
  từ bỏ, thôi ko làm
 2. renounce
  từ bỏ, ko thừa nhận
 3. contiguous
  tiếp cận
 4. conciliatory
  hòa giải
 5. reconcile
  hòa giải, điều hòa, làm hòa thuận
 6. belie
  v gây ấn tượng sai
 7. benediction
  n phúc lành
 8. benign
  adj nhân từ, tốt bụng
 9. bequeath
  • v để lại, truyền lại
  • n bequeathal (di vật), n bequest (sự để lại)
 10. blight
  n bệnh, dịch lớn
 11. bolster
  v ủng hộ, bênh vực, giúp đỡ
 12. bombast
  n lời/giọng khoa trương
 13. bumptious
  adj tự phụ, tự mãn
 14. capacious
  adj rộng, to lớn, chứa dc nhiều
 15. censure
  v chỉ trích, phê bình
 16. chasten
  v trừng phạt, trừng trị, uốn nắn
 17. chastise
  v mắng mỏ, trừng phạt, trừng trị
 18. choler
  n sự tức giận
 19. clemency
  n nhân từ (mercy)
 20. coalesce
  v hợp nhất, thống nhất
 21. cloister
  n sự/nơi xa cách, biệt lập
 22. compliant
  • adj phục tùng
  • v comply n compliance
 23. composure
  • n sự bình tĩnh
  • v compose (bình tĩnh lại, trấn tĩnh lại)
 24. concede
  v thừa nhận (miễn cưỡng)/nhường cho
 25. confound
  v làm lẫn lộn/ làm bối rối, khó xử
 26. consonance
  • n sự hòa hợp, cảm thông
  • adj consonant
 27. contend
  • v đấu tranh, tranh luận
  • adj contentious (hay cãi nhau)
 28. contingent
  • adj tùy theo, tùy thuộc (hoàn cảnh)
  • n contingency
 29. contract
  • v thu nhỏ lại, co rút, teo lại
  • n contraction adj contractible
 30. contrite
  • adj ăn năn hối hận
  • n contrition
 31. conundrum
  n câu đố, bí ẩn
 32. converge
  v hội tụ, cùng kéo (đổ) về
 33. conviction
  n niềm tin chắc chắn
 34. convivial
  adj thích hợp vs yến tiệc, sociable
 35. cordial
  adj thân mật, thân thiện
 36. corporeal
  • adj cụ thể, hữu hình
  • adv corporeally
 37. criteria (số nhiều)
  • n tiêu chuẩn
  • số ít criterion*
 38. defame
  • v phỉ báng, nói xấu
  • adj defamatory
 39. deference
  • n sự chiều ý, chiều theo (vì tôn trọng)
  • v defer adj deferential
 40. depleted
  • v tháo hết, rút hết ra
  • n depletion
 41. deplore
  v phàn nàn về/ lấy làm tiếc, lấy làm ân hận về
 42. deprecate
  • v phản đối, ko tán thành, belittle
  • adj deprecatory???
 43. digress
  v lạc đề
 44. discord
  • n sự/mối bất hòa, xích mích
  • adj discordant
 45. discourse
  n cuộc nói chuyện, bàn luận
 46. disperse
  v giải tán, phân tán, gieo rắc
 47. dissent*
  v bất đồng ý kiến
 48. dissolution
  • n sự tan rã, phân hủy
  • v dissolve
 49. distended
  adj căng phồng, phình to, sưng
Author:
Anonymous
ID:
235598
Card Set:
35,99
Updated:
2013-09-18 16:55:02
Tags:
35 99
Folders:

Description:
35,99
Show Answers: