115

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. implication
  n necessary result of an action (kết quả cần có của 1 hđộng), sự kết nối
 2. implicit
  adj ngầm hiểu; ẩn
 3. impugn
  v công kích, bài bác
 4. incisive
  adj sắc bén, sắc sảo; thẳng thừng, súc tích
 5. inclusive
  adj tính bao gồm tất cả
 6. indefatigable
  adj ko biết mỏi mệt
 7. indulgent
  adj hay chiều, khoan dung
 8. instigate
  v xúi giục, xúi bẩy
 9. insuperable
  adj ko thể vượt qua dc, ko thể hơn dc
 10. interlocutor
  n ng tham gia đàm thoại
 11. interminable
  adj endless
 12. methodical
  adj có phg pháp, có thứ tự, ngăn nắp
 13. modicum
  n số lg ít ỏi, số lg nhỏ
 14. notoriety
  n sự/ng ô danh
 15. oblivion
  n sự lãng quên
 16. oblivious
  adj quên, lãng quên, ko nhớ ts
 17. obtrusive
  adj ép buộc, làm phiền, quấy rầy
 18. omniscient
  adj thông suốt, biết hết mọi thứ
 19. opalescent
  adj mờ đục
 20. parochial
  adj tầm nhìn hạn hẹp, địa phương
 21. perturbation
  n sự đảo lộn, xáo trộn
 22. poignancy
  n smt sâu sắc, thấm thía, cảm động
 23. quiescent
  adj im lìm, yên lặng
 24. quintessential
  adj (là) phần tinh chất, tinh túy nhất
 25. rescind
  v hủy bỏ, thủ tiêu
 26. sagacity
  n sự thông minh, sắc sảo, khôn ngoan
 27. savory
  adj thơm, ngon
 28. sedulous
  adj cần mẫn, kiên trì, siêng năng
 29. spendthrift
  n ng hoang phí
 30. stalwart
  adj vạm vỡ, lực lưỡng; can đảm, kiên quyết
 31. stanch
  v làm ngưng lại, dừng chảy
 32. stupefy
  v làm u mê đần độn, làm kinh ngạc
 33. submissive
  adj dễ bảo, dễ phục tùng, ngoan ngoãn
 34. surpass
  v hơn, vượt trội hơn
 35. tedious
  adj chán ngắt, tẻ nhạt
 36. vagary
  n tính bất thg, hay tđổi
 37. virtuoso
  n ng có trình độ kỹ thuật cao
 38. vociferous
  adj om sòm
Author:
Anonymous
ID:
236495
Card Set:
115
Updated:
2013-09-23 17:04:36
Tags:
115
Folders:

Description:
115
Show Answers: