-115

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. eminent
  nổi tiếng, xuất sắc
 2. reciprocate
  trả, đền đáp lại
 3. defunct
  ko còn tồn tại
 4. squelch
  giẫm bẹp, đè bẹp, chấm dứt
 5. supplant
  hất cẳng, lật đổ
 6. abase
  làm hạ phẩm giá, mất thể diện
 7. pejorative
  gièm pha, nói xấu
 8. exorbitant
  quá cao, quá đáng
 9. ornate
  hoa mỹ, lộng lẫy
 10. multifarious
  nhiều, khác nhau, phong phú
 11. multiplicity
  nhiều, vô số
 12. cathartic
  nghỉ ngơi nhẹ nhàng
 13. curative
  có thể chữa dc
 14. complement (n)
  phần bù, bổ sung (để tạo ra sự hoàn hảo)
 15. duplicitous
  dối trá, lừa lọc
 16. impetus
  sự thúc đẩy
 17. jaded
  mệt mỏi, rã rời
 18. squander
  phung phí, hoang phí
 19. tenacity
  tính dai, bền, chắc
 20. synergy
  tính hiệp trợ, hiệp lực
 21. aural
  thuộc tai, thuộc về nghe
 22. dirge
  biểu thị nỗi buồn/ bài hát buồn, bài đám tang
Author:
anti207
ID:
237003
Card Set:
-115
Updated:
2013-09-25 17:09:34
Tags:
115
Folders:

Description:
-115
Show Answers: