Euthyphro

Home > Preview

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.


 1. ὁ/ἡ ἀγνως
  an unknown person
 2. αὐτοσχεδιαζω
  act/speak offhand/ill-advisedly
 3. ἀπαλλαξομαι
  be set free, released; depart
 4. αἰσθανομαι

  perceive
 5. ἀποδειλιαω
  be a coward, shrink from
 6. αἰτεω
  beg
 7. αἰσχυνω
  disgrace,dishonour
 8. αἰτιαω
  charge, accuse
 9. ἀφετος
  ον
  let loose, free
 10. ἡ αγνοια
  ignorance
 11. αὐτοσχεδιαζω
  speak inadvisedly
 12. ἁπλως
  in one way, singly
 13. ἀνατρεπω
  overturn
 14. ἀκολουθεω
  follow
 15. ἀπαλλασσω

  dismiss

 16. το
  ἀρτιον
  even(of numbers)
 17. αἰδεομαι
  fear,respect; be ashamed
 18. αἰσχυνω
  feel shame
 19. ἀνερομαι
  question
 20. ἀπεργαζομαι
  complete,bring to perfection
 21. ἀμφοτερος
  α ον
  both
 22. ἀμφισβητεω
  quarrel,dispute
 23. ἀλλοθι
  elsewhere,in another place; in another way (think alibi?)
 24. ἀποδεχομαι
  accept
 25. ἀκινητος
  ον
  unmovable,sluggish, steady
 26. ἁδων
  (adv)enough
 27. ἀποκρουω
  hide
 28. ἀποδιδρασκω
  runoff, flee from
 29. ἀναγκαιος
  α ον
  necessary

 30. ἀριθμος
  number

 31. αἰδως (εος)
  shame,modesty; reverence; that which causes shame

 32. ἀσεβεια
  impiety

 33. ἀνοσιοτης
  impiety
 34. ἀσεβεω
  be impious
 35. καταπινω
  gulp down, swallow
 36. ἐκτεμνω

  castrate,cut
 37. ἀσεβης
  ες
  impious
 38. ἀναγω
  lead,bring, raise up; celebrate

 39. ἀμαθια
  ignorance
 40. ἀρχαιος α
  ον
  ancient
 41. ἀτοπος
  ον
  absurd

 42. ἀτεχνως

  rudely,utterly
 43. ἀγγενης ες
  low-born,trivial
 44. ἀηδης ες
  distasteful
 45. ἀγνοεω
  be ignorant,wrong
 46. ἀφοσιοω
  purify
 47. ἀγανακτω
  be angry
 48. ἀποσφαζω
  slay;cut a throat
 49. ἀμελεω
  neglect,be careless
 50. ἀγωνιζομαι την
  δικην
  fight a case to the end
 51. ἀγωνιζομαι
  contend,fight
 52. ἀδηλος ον
  unknown,secret
 53. ἀνδροφονος ον
  murdering/-er

 54. βλαστη
  bud,sprout, growth

 55. βοηλατικη
  cattle-herding

 56. βοηλατης (ου)

  βοηλατις (ιδος)
  a cattle-driver

 57. βλαβη
  injury,harm

 58. γραφη
  indictment, prosecution
 59. γραφω
  indict

 60. γραφευς
  painter,artist
 61. διαγω

  spend/pass time
 62. το
  δαιμονιον

  genius;divine operation, divine inspiration
 63. διδασκαλικος
  η ον
  fit for teaching
 64. διισχυριζομαι

  affirm confidently
 65. δοτεος
  η ον
  to be given
 66. δωρεομαι

  give,bestow
 67. δωφορεω
  to bring presents
 68. διακρινω
  decide
 69. δυσχερως
  troublesome;with difficulty
 70. διο δη
  therefore
 71. δηλα δη
  obvious
 72. διαβαλλω
  slander
 73. διαφερω
  differ from; surpass
 74. διαφθειρω
  corrupt

 75. διατριβη
  pastime,amusement; habit
 76. διατριβω
  spend/waste time; delay, thwart
 77. δυσμαθεω
  be slow at learning
 78. δυσμαθης
  ες

  hardto learn; slow to learn
 79. δικαζω
  go to law

 80. διαφορα
  disagreement
 81. το
  δεος (εους)
  fear,alarm; awe, reverence; a terror

 82. δοξα
  reputation;opinion
 83. διαπρασσω
  bring about

 84. ἐργασια
  work

 85. ἐπιστημη
  science,knowledge

 86. ἐπιθυμητης
  a desirer, desire
 87. ἐπι
  πλεον

  (adv)more, further
 88. ἐνδεικνυμι
  prove,mark out, display
 89. ἐγγωμιαζω
  praise
 90. ἡ ἐμπορικη
  traffic,mercantile
 91. ἐπιθυμω
  lust after, desire
 92. ἐπανορθοω
  emend,improve
 93. εὐσεβης
  ες
  pious
 94. ἐπιχειρεω
  attempt, try

 95. ἐχθρα
  hatred,enmity
 96. ἐνδεης

  wanting,lacking
 97. ἐναντιως
  opposite
 98. ἐκπλησσω
  be astounded
 99. ἐπισκωπτω

  laugh at, mock
 100. ἐρξαντα
  aor.
  part. of ἐρδω
  • 'the
  • doer, accomplisher, creator'

 101. ἐξηγητης
  interpreter of oracles; seer
 102. ἐπειδαν
  whenever
 103. ἐναντιωτατον
  exact opposite (sup.)
 104. ἐξαμαρτανω
  commit a fault, err greatly
 105. ἐλαυνω
  move; row
 106. ἐπιτυγχανω

  succeed in
 107. εὐδιαβολος
  η ον
  easy to misrepresent
 108. το
  ἐγκλημα
  charge, accusation
 109. ἑνεκα
  for the sake of (+gen)
 110. ἑκαστοτε
  each time
 111. ἐκκαθαιρω
  cleanse,clear out
 112. ἐοικε
  it is right, fitting
 113. ἐπιμελεομαι
  take care of, cultivate
 114. εὐγενειος
  ον
  well-bearded

 115. ἑστια
  hearth;heart
 116. ἐπεξειμι
  proceed against; prosecute
 117. ἐπιτρεπω
  turn against; trust, permit, allow
 118. ἐαω
  leave alone
 119. ἐμπροσθεν
  (adv) before,earlier
 120. ἡ ἐλπις

  hope,expectation
 121. ἐπιχειρεω
  attack;set to work at
 122. ἐπιπυργος
  ον
  somewhat hook-nosed
 123. ἐκκεχυμενως
  (adv)profusely

 124. ἡλικιωτης
  an equal; fellow, comrade
 125. θυμοω
  be angry

 126. θριξ
  hair
 127. ὁ θης
  serf, servant
 128. θεοφιλης ες
  dear to the gods, 'god-loved'
 129. θαυμαζω
  wonder, marvel at

 130. θεραπεια
  care,attention
 131. το θειον
  deity;divine law
 132. τα
  θεια
  religious observances
 133. ἰδρυω

  fix,settle, establish
 134. ἰσοσκελης
  ον
  with equal legs
 135. ἱναπερ
  where
 136. ἱκανως
  sufficiently

 137. ἱππικη
  horsemanship

 138. ἰατρος
  doctor
 139. ἰδιος
  α ον
  one's own, personal, separate
 140. ἱνα
  (adv)where
 141. ἰσος
  η ον
  equal,the same as

 142. ἰδεα

  form,characteristic
 143. κομψος
  η ον
  exquisite
 144. καινος
  η ον
  new;strange
 145. κακουργεω
  damage,hurt
 146. καινοτομεω
  cut fresh into; begin anew; innovate
 147. καταγορεω

  accuse
 148. κεφαλαιος
  α ον

  in summary, chiefly, in the main
 149. καταβαλλω
  put/cast down
 150. καινοτομεω
  begin anew, innovate

 151. κλοπη
  theft,stealthy act

 152. κρισις
  quarrel;decision
 153. ὁρπιζω
  define,separate
 154. κωλυω
  prevent, hinder
 155. κινδυνυεω
  venture,dare, take a risk
 156. κινδυνευει
  impers.It is likely

 157. κυνηγετικος
  huntsmanship

 158. κυνηγετης (ου)
  huntsman,hunter
 159. κυνηγετικος
  η ον
  of/for hunting
 160. κολαζω
  punish

 161. κτεινας
  the killer
 162. το
  κεφαλιον
  head,chief
 163. τα
  κοινα
  public affairs
 164. καινοτομεω
  being something new
 165. καταλειπω
  leave behind
 166. καταγιγνωσκω
  give judgement; lay a charge
 167. καιτοι
  and yet
 168. κρατιστος
  ον
  best

 169. λογισμος
  arithmetic,counting
 170. λαγχανω
  +dat
  sue
 171. λεγομαι
  lie,arrange, gather; relate

 172. λιπος

  hunger
 173. μεστος
  η ον
  full
 174. το
  μετρειν
  measurement
 175. μετρεω
  measure
 176. το
  μιασμα
  stain,defilement, pollution

 177. μαθητης

  student

 178. μαντις
  seer,soothsayer

 179. μονη
  a staying, tarrying

 180. μισθος
  hire, fee, wage
 181. νεικεω
  dispute with; annoy, taunt, accuse; name
 182. νουθετεω
  admonish,chastise; remind
 183. Νεος
  α ον
  new,fresh; unusual
 184. νοεω
  notice,think, be minded, mean

 185. ναυπηγος

  shipbuilder
 186. ὁπῃ
  wherever
 187. ὁτιδη

  whatever
 188. οὐτοι

  indeed not
 189. ἡ ὁσιοτης

  piety, holiness
 190. ὁμοτραπεζος
  ον
  sharing a table
 191. ὀρρωδεω
  dread;fear that
 192. οὐπω
  (adv)not yet
 193. ὀλιγωρεω

  regard little/lightly
 194. οἱ
  οἰκεοι

  householders,relatives
 195. το
  ὀφελος
  use;advantage, help
 196. ὀξεως
  (adv)keenly, sharply
 197. ὁτιπερ
  that
 198. ὁμολογεω
  agree,acknowledge
 199. ὁπερ
  who,which; the very thing

 200. οἰκοδομος
  housebuilder
 201. ὀνομαζω
  call,address
 202. οὐδετερος
  α ον
  neither
 203. ὁμοσε
  (adv)to the same place
 204. παρακινδυνευειν
  dare, run the risk
 205. περιιειμι
  go around
 206. πασχω

  be in a state, condition
 207. πυνθανομαι
  learn
 208. πανταπασιν
  (adv)altogether, all in all
 209. το
  παθος
  incident,that which happens
 210. προλεγω

  foretell
 211. πλεονεκτεω
  have the advantage over (_gen)
 212. προκαλεω
  call forth; challenge; invite

 213. πελατης

  neighbour,client, worker
 214. παροινεω
  drunkenly maltreat; play drunken tricks
 215. προστιθημι

  bring;pay
 216. πετομαι
  fly,dart, speed
 217. παμπολυς
  η ον
  very many, very much
 218. πολλου
  και δεω
  far from it
 219. παγκαλος
  η ον
  all-beautiful,all-good, excellent

 220. πονηρια
  wickedness
 221. παρεχω
  to put forward, offer
 222. πορρω
  (adv)far
 223. πειραω
  try
 224. περιερχομαι
  come/go round; return to; overreach

 225. προγονος
  ancestor
 226. το
  ῥιγος
  thecold
 227. το
  ποικιλμα
  anything wrought in embroidery/in various colours
 228. παγκαλος
  ον
  excellent
 229. το
  παραδειγμα
  example,representation; lesson

 230. πεπλος
  cloth,curtain, robe
 231. ποικιλλω
  embroider,work in embroidery; embellish
 232. πολλου
  δει πετεσθαι
  far from flying
 233. που
  somewhere,anywhere; methinks, perhaps
 234. περιττος
  η ον

  beyond average, surplus; of numbers: odd
 235. προαποκαμνω
  give up
 236. συγχωρεω

  come together, agree
 237. το
  σκωμμα
  joke
 238. σχεδον
  (adv)near, close, nearly

 239. συγγενεια
  kinship,relationship
 240. σκεπτεον
  impers. One must reflect, consider
 241. σπανιος
  α ον
  rare,scarce, lacking

 242. στοα (ης)
  court
 243. συνιημι
  bring together; perceive, observe; undeρstand
 244. σκαληνος
  η ον
  uneven
 245. σφοδρα
  (adv)very much
 246. σπουδαζω
  be hasty; be serious
 247. συνοιδα
  know
 248. συνειμι
  live/associate with
 249. συνεστιος
  ον
  sharing one's home
 250. συγχωρεω
  unite;compromise, concede; agree
 251. συνδοκεω
  agree
 252. σαθρος
  α ον
  rotten,unsound

 253. συνδεω
  bind
 254. στασιαζω

  quarrel

 255. σχολη
  leisure,spare time
 256. συμπροθυμεομαι
  advance/put forward together
 257. συντεινω
  exert
 258. τρυφαω
  be indolent
 259. τετανοτριχoς
  ον
  long-haired

 260. ταφρος
  a ditch
 261. τελευταω

  die;end, finish, accomplish
 262. το
  τεκμηριον
  proof,a sign
 263. τεκνικος
  η ον
  artistic,skilful

 264. τενθεως
  the one who has died

 265. τρυφη
  food
 266. συμβαινω
 267. ὑποτιθημι
  med. adopt
 268. ὑπαγω
  lead

 269. ὑγιεια

  health

 270. ὑπερετης
  labourer,helper, worker

 271. ὑπερετικη
  service
 272. ἡ ὑπηρεσια
  service

 273. ὑποθεσις (εως)
  foundation;hypothesis, supposition; subject under discussion
 274. ὑποσχνεομαι
  promise
 275. φαυλος
  η ον
  trivial,petty, poor, common
 276. το
  φυτον

  plant
 277. φυλαττω
  to guard, heed

 278. φονος
  murder
 279. φυτευω
  planted,made, begotten
 280. φθανω
  come/arrive before/sooner/first

 281. φιλανθροπια
  benevolence,love of man
 282. φθονεω

  be angry, jealous
 283. ἡ χαρις
  gratitude
 284. χαριζομαι

  gratify,divulge
 285. χαλεπαινω
  be sore/ embittered; be harsh
 286. χαμαι

  (adv) to the ground
 287. ὧδε

  in this way
 288. ὠφελεω
  help,aid
 289. ὡσαυτως
  (adv)the same way

Card Set Information

Author:
RedEdison
ID:
237259
Filename:
Euthyphro
Updated:
2013-09-26 22:56:34
Tags:
All vocab
Folders:

Description:
All vocab
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview