jap 101 chp 3 verbs

The flashcards below were created by user dmon808 on FreezingBlue Flashcards.

 1. arimasu
  (to) be held, have
 2. ikimasu
  to go
 3. kaerimasu
  (to) return, (to) go home
 4. nomimasu
  (to) drink ~nomu
 5. hairimasu
  (to) take a bath ~hairu
 6. yomimasu
  (to) read ~yomu
 7. abimasu
  to take (shower on) ~abumasu
 8. okimasu
  (to) get up; wake up ~okiru
 9. tabemasu
  (to) eat ~toberu
 10. nimasu
  (to) go to bed ~neru
 11. mimasu
  (to see), watch ~meru
Author:
dmon808
ID:
237331
Card Set:
jap 101 chp 3 verbs
Updated:
2013-09-29 03:06:55
Tags:
japanese 101 verbs
Folders:

Description:
japanese 101 verbs
Show Answers: