Dì èr Kè 第二 課

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


  • duìhuà
  • 对话
  • wènhǎo
  • 问好
  • xiānsheng
  • 先生
  • tàitai
  • 太太
  • xiǎojiě
  • 小姐
  • nín
  • tā - ♂
  • tā - ♀
  • men
  • wǒmen
  • 我们
  • nǐmen
  • 你们
  • tāmen - ♂
  • 他们
  • tāmen - ♀
  • 她们
  • dōu
  • hěn
  • ma
  • ne
  • ba
  • xièxie
  • 谢谢
  • qǐng
  • shì
  • duìbuqǐ
  • 对不起
  • méi guānxi
  • 没关系
  • guì
  • xìng
  • lǎoshī
  • 老师
  • xuésheng
  • 学生
  • ó
  • yǔfǎ
  • 语法 grammar
  • : "and" (in formal, written language)
  • gēn
  • : "and, with" (colloquial)
  • wénhuà
  • 文化 culture
  • fántǐzì
  • 繁体字 traditional characters
  • jiǎntǐzì
  • 简体字 simplified characters

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
24144
Filename:
Dì èr Kè 第二 課
Updated:
2010-06-19 15:19:59
Tags:
BMC
Folders:

Description:
Simplified
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview