Homer vocab lines 90-200

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ἠυδα
  • αὐδαω
  • speak, utter, proclaim, address
 2. ἀεικεα
  • αἐικης  ες
  • unseemly, shamfeul
 3. ἀπωσει
  • ἀπωθεω
  • thrust off, repel, reject
 4. δομεναι
  διδωμι
 5. ἑλικωπιδα
  • ὁ/ἡ ἑλικωψ
  • with rolling eyes, quick-glancing
 6. ἀπριατην
  • ἀπριατος  η  ον
  • unbought
 7. άναποινον
  • ἀναποινος  η  ον
  • without recompense, without ransom
 8. πεπιθοιμεν
  • πειθω
  • persuade, appease, believe, trust
 9. ἱλασσαμενοι
  • ἱλασκομαι
  • appease, reconcile to oneself
 10. εὐρυ
  • εὐρυς  υια  υ
  • wide, broad, spacious
 11. ἀχνυμενος
  • ἀχνυμαι
  • grieve
 12. μενεος
  • το μενος
  • force, strength; temper, disposition
 13. πιμπλαντ᾽
  • πιμπλημι
  • fill, fill full; be satisified
 14. ὀσσε
  • τω ὀσσε
  • the two eyes
 15. λαμπετοωντι
  • λαμπω
  • shine, flash
 16. εἰκτην
  • εοικατην (dual)
  • be like, be fitting
 17. ὀσσομενος
  • ὀσσομαι
  • see, foretell, forebode
 18. κρηγυον
  • κρηγυος  ον
  • good, agreeable; true, real
 19. ἐσθλον
  • ἐσθλος  η  ον
  • good, brave, noble
 20. ἐτελεσσας
  • τελεω
  • complete, fulfil
 21. θεοπροπεων
  • θεοπροπεος  ον
  • prophetic; a prophet
 22. άλγεα
  • το ἀλγος
  • pain, sorrow, distress
 23. τευχει
  • τευχω
  • make, bring about
 24. ῥα
  ἀρα or ῤα (adv)
 25. προβεβουλα
  • προβουλομαι
  • to prefer one before another
 26. κουριδης
  • κουριδος  η  ον
  • lawfully wedded, wedded, bridal
 27. ἀλοχου
  • ἡ ἀλοχος
  • bed-partner, wife
 28. ἑθεν
  • ἑο  οὑ
  • of him/her
 29. χερειων
  worse
 30. δεμας
  • το δεμας
  • the body
  • (adv) in form like ___
 31. φυην
  • ἡ φυῃ
  • growth, stature; one's natural prowess, genius
 32. παλιν
  (adv) back, conversely; again, anew
 33. σων
  safe and sound; whole, entire, sure, certain
 34. ἀπολεσθαι
  • ἀπολλυμι
  • destroy, kill, lay waste
 35. ἑτοιμασατ᾽
  • ἑτοιμαζω
  • get ready, prepare
 36. ὀφρα
  • in order that
  • or
  • so long as, while, until
 37. ὁ /ἡ ἀγεστρατος
  leader of the host
 38. λευσσετε
  • λευσσω
  • look upon, behold, see
 39. ποδαρκης  ες
  swift-footed
 40. κυδιστε
  most glorious, noblest
 41. φλοκτεανωτατε
  greediest
 42. μαγαθυμος  ον
  high-minded, magnanimous
 43. ἐξεπραθομεν
  • ἐκπερθω
  • destroy utterly
 44. δεδασται
  • δατεομαι
  • divide, share, distribute, tear
 45. ἐπεοικε
  it is like, it resembles, it is likely, it is fitting
 46. παλιλλογα
  • παλιλλογος  ον
  • collected again
 47. ἐπαγειρω
  gather together; assemble
 48. προες
  • προιημι
  • send forward, give up, let go
 49. τριπλῃ
  • τριπλοος η ον
  • triple, threefold
 50. τετραπλῃ
  • (adv)
  • fourfold, in a fourfold manner
 51. ἀποτεισομεν
  • ἀποτεινω
  • med. exert oneself
 52. ποθι
  • (adv)
  • where?
  • anywhere, somewhere, anyhow, perhaps
 53. ἐξαλαπαζω
  sack, storm; ruin, destroy
 54. θεοεικελ᾽
  • θεοεικελος  η  ον
  • godlike
 55. παρελευσεαι
  • παρερχομαι
  • go by/past, pass, pass over, come forward
 56. αὐτως
  • (adv)
  • even so, just so, as it is, as it was
 57. δευομενον
  δευω
 58. κελεαι
  • κελομαι
  • urge on, command; call
 59. ἀρσαντες
  • ἀραρισκω
  • join, fasten, fit together; be fitting, be suitable
 60. ἀνταξιον
  • ἀνταξιος  α  ον
  • worth just as much as, equivalent to
 61. ἑλωμαι
  αἱρεω
 62. τεον
  • σος  ση  σον
  • your
 63. ἀξω
 64. ἑλων
  • αἱρεω
  • take, seize, gain
 65. ἱκωμαι
  • ἱκνεομαι
  • arrive at, reach; beseech
 66. μεταφρασομεσθα
  • μεταφραζομαι
  • consider after
 67. ἐρυσσομεν
  • ἐρυω
  • draw, drag
 68. ἐπιτηδες
  • (adv)
  • for a special purpose, for the purpose, advisedly
 69. ἀγειρομεν
  • ἀγειρω
  • bring together, collect
 70. βουληφορος  ον
  advising, collecting
 71. ἐκπαγλοτατ᾽
  • ἐκπαγλοτατος  ον
  • most frightful, terrible; astonishing, wonderful
 72. ὁ ἑκαεργος
  working from afar (Apollo)
 73. ῤεξας
  • ῥεζω
  • do, accomplish
 74. ὑποδρα
  • (adv)
  • looking askance
 75. ἡ ἀναιδειη
  shamelessness, effrontery
 76. ἐπιειμενε
 77. κερδαλεοφρος  ον
  crafty-minded
 78. ἠλυθον
  • ἐρχομαι
  • come, go
 79. αἰχμηταων
  • ὁ αἰχμητης
  • spearman, warrior
  • as adj. - brave, warlike
 80. ἠλασαν
 81. ἐριβωλακι
  • ὁ / ἡ ἐριβωλαξ
  • rich, loamy soil
 82. ἡ βωτιανειρα
  man-feeder, nurse of heroes
 83. σκιοεντα
  • from σκιοεις
  • shady, shadowy
 84. ἠχηεσσα
  • ἠχηεις
  • roaring, ringing, sounding
 85. ἀναιδης  ες
  shameless, unabashed, reckless
 86. ἑσπομεθ᾽
  • ἑπομαι
  • follow
 87. ἀρνυμενοι
  • αἰρομαι
  • gain, earn, receive for oneself
 88. κυνωπα
  • ὁ κυνωπης
  • dog-eyed, shameless
 89. μετατρεπω
  turn back; care for
 90. ἀλεγιζω
  trouble oneself, care for
 91. ἀφαιρησεσθαι
  • ἀφαιρεω
  • med. take away for oneself, bereave, deprive
 92. μογεω
  toil, labour, be in distress
 93. δοσαν
 94. ὁπποτ᾽
  • ὁποτε
  • when; because, since
 95. ἐκπερσωσ᾽
  • ἐκπερθω
  • destroy utterly
 96. ναιομενον
  • ναιω
  • dwell, be situated in
 97. το πτολιεθρον
  city state (like πολις)
 98. πολυαικος
  • πολυαιξ
  • impetuous, with many shocks
 99. διεπουσ᾽
  • διεπω
  • manage, order
 100. ὁ δασμος
  a division, sharing of spoil
 101. ἱκηται
  • ἱκνεομαι
  • come, arrive at; it befits
 102. καμω
  • καμνω
  • be tired, weary, troubled, sick
 103. φερτερος  α  ον
  stouter, braver, better
 104. κορωνισιν
  • ὁ κορωνις
  • anything curved, a wreath
  • as adj, - crooked, bent, crook-beaked
 105. το ἀφενος
  wealth, abundance
 106. ἀφυσσω
  draw liquids
 107. ἐπεσσυται
  • ἐπισευω
  • put in motion against
  • pass.:hurry towards, attack
 108. ὁ μητιετης
  counsellor
 109. ἐσσι
  εἰμι 2s.
 110. διοτρεφεων
  adj 2T cherished by Jove
 111. ὀθομαι
  have a care/concern for, heed, regard
 112. κοτεω
  bear a grudge, envy
 113. ὡδε
  (adv) thus; so very; as follows
 114. κλισιηνδε
  (adv) to a cot/tent
 115. στυγεω
  hate, abhor, loathe
 116. φασθαι
  φημι
 117. ὁμοιωθηναι
  • ὁμοιοω
  • make like, compare; become like
 118. ἀντην
  • (adv)
  • against, face-to-face, openly
 119. το ἀχος
  pain/distress of the mind
 120. το ἠτορ
  the heart
 121. το στηθος
  the breast, chest, heart
 122. λασιος  α  ον
  shaggy with hair/wool, hairy
 123. μερμηριζω
  be anxious, thoughtful, ponder
 124. το φασγαγον
  a sword/thing to cut with
 125. ἡ ὀξυα
  (beech) spear-shaft, spear
 126. ἀνιστημι
  stand, rise up
 127. ἐναριζω
  strip a slain foe; slay
 128. ἐρητυω
  hold back, restrain, repress
Author
ID
241927
Card Set
Homer vocab lines 90-200
Description
Homer Iliad vocab lines 90-200
Updated
Show Answers