- Survival Chinese

Home > Preview

The flashcards below were created by user liz.kuenstner on FreezingBlue Flashcards. 1. 你好
  nǐ hǎo

 2. 您 好
  nín hǎo

 3. 你好吗?
  nǐ hǎo ma?

 4. 我很好
  wǒ hěn hǎo

 5. 你呢?
  nǐ ne?

 6. 谢谢
  xiè xie

 7. 您贵姓?
  nín guì xìng?

 8. 我 姓
  wǒ xìng ....

 9. 我 叫
  wǒ jiào ....

 10. 你是哪国人
  nǐ shi nǎ guó rén?
 11. []
  我是美国人
  Wǒ [ yě ] shi Měiguó rén

 12. 中国人
  ... Zhōngguó rén
 13. ,
  认识 你, 我很兴.
  rènshi nǐ, wǒ hěn gāoxìng

 14. 请问
  Qǐng wèn
 15. ?
  这是什么?
  zhè shì shénme?
 16. ?
  怎么说?
  ... zěn me shuō?

 17. 对不起
  duì bu qǐ

 18. 我不会说
  wǒ bù huì shuō

 19. 我不懂
  wǒ bù dǒng

 20. 我不知道
  wǒ bù zhī dào

 21. 请再说一遍
  Qǐng zài shuō yí biàn

 22. 我有一个问题
  wǒ yǒu yígè wèntí

 23. 再见
  zài jiàn

Card Set Information

Author:
liz.kuenstner
ID:
24266
Filename:
- Survival Chinese
Updated:
2010-06-22 23:38:06
Tags:
BMC
Folders:

Description:
simplified characters
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview