cultuurwetenschappen december 2013

The flashcards below were created by user evitje on FreezingBlue Flashcards.

 1. het politiek veld:

  federaal parlement: coalitie.
  dit is wanneer twee of meerdere partijen samenwerken om een meerderheid te bekomen.
 2. het politiek veld:

  federaal parlement: oppositie
  dit zijn de partijen die niet bij de coalitie horen.
 3. het politiek veld:

  burgerlijke stand: bevolkingsregister.
  hier vind je al de namen van alle bewoners van elk huis, per straat en per buurt.
 4. het politiek veld:

  Vlaanderen: decreten.
  decreten zijn regels waar iedereen in Vlaanderen zich aan moet houden.
 5. het politiek veld:

  gemeentebestuur: mandaat.
  dit is een opdracht om bepaalde politieke taken te vervullen.
 6. het politiek veld:

  OCMW
  het OCMW moet ervoor zorgen dat alle inwoners van de gemeente op een menswaardige manier kan leven.
 7. het juridisch veld:

  recht
  een recht is een geheel van regels dat de relatie tussen mensen organiseert en er voor zorgt dat zij in een harmonieuze verhouding met elkaar kunnen leven.

  het recht maakt deel uit van het maatschappelijk leven en gegarandeerd stabiliteit door wetten en het gerechtelijk apparaat.
 8. het juridisch veld:

  privaatrechten.
  het privaatrecht regelt de verhouding tussen burgers onderling.
 9. het juridisch veld:

  publiekrecht.
  regelt de verhouding tussen burger en overheid, de interne organisatie van de overheid evenals de verhouding tussen staten.
 10. het juridisch veld:

  parketmagistraten.
  brengen mensen voor de rechtbank.
 11. het juridisch veld:

  rechters.
  oordelen of iemand de wet heeft overtreden.
 12. het juridisch veld:

  advocaten.
  verdedigen iemand in een rechtszaak.
 13. het juridisch veld:

  inverdenkinggestelde persoon.
  dit is iemand die misschien een misdaad heeft gepleegd.
 14. het juridisch veld:

  verdachte.
  van een verdachte wordt al een onderzocht of hij het misdrijf heeft begaan. hij is nog niet voor de rechter gekomen.
 15. het juridisch veld:

  beklaagde.
  dit zijn de mensen die voor de strafrechter moeten komen.
 16. het juridisch veld:

  veroordeelde.
  een veroordeelde is iemand waarvan de strafrechter heeft beslist dat hij schuldig is.
 17. het economisch veld:

  wat zijn economische behoeften?
  dit zijn de behoeften die men kan kopen met geld.
 18. het economisch veld:

  niet economische behoeften.
  dit zijn behoeften die niet koopbaar zijn.
 19. het economisch veld:

  goederen die onbeperkt aanwezig zijn.
  vrije goederen.
 20. het economisch veld:

  goederen die men moet kopen.
  economische goederen.
 21. het economisch veld:

  wat is economie?
  economie is de wetenschap die bestudeert hoe mensen omgaan met schaarse middelen om hun behoeften mee te bevredigen.
 22. het economisch veld:

  producent.
  dit zijn de bedrijven en handelaars die meehelpen een goed of dienst voort te brengen of te verhandelen.
 23. het economisch veld:

  consument
  dit zijn de gezinnen die goederen en diensten kopen voor de bevrediging van behoeften.
 24. het economisch veld:

  collectieve voorzieningen.
  dit zijn voorzieningen als onderwijs, openbaar vervoer, sociale bijstand, afvalophaling... worden door de overheid georganiseerd ten behoeven van iedereen.
 25. het sociaal veld:

  vereniging.
  een vereniging is een groep mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben, met een bestuur en gebaseerd op statuten.
 26. het sociaal veld:

  jeugdvereniging
  een jeugdvereniging is een organisatie die aan jeugdwerk doet.
 27. het sociaal veld:


  jeugdwerk
  jeugdwerk is het geheel van groepsgerichte sociaal- culturele initiatieven met jeugd in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door ofwel jeugdverenigingen, of lokale openbare besturen.
 28. het sociaal veld:


  middenveld
  het middenveld is het geheel van alle verenigingen, organisaties en bewegingen die door de bevolking zijn opgericht.
 29. het sociaal veld:


  zuilen
  de zuilen zijn instellingen, groepen of organisaties die met elkaar samenwerken op basis van een gedeelde levensbeschouwelijke grondslag.
 30. het sociaal veld:

  koepelorganisatie.
  een koepelorganisatie overkoepelen organisaties met eenzelfde doel of thema.
 31. het sociaal veld:

  officieel onderwijs
  • gemeentelijk onderwijs:
  • --> georganiseerd door gemeentebesturen
  • provinciaal onderwijs:
  • --> georganiseerd door provinciebesturen.
  • onderwijs door de¬†Vlaamse gemeenschap.
 32. het sociaal veld:


  gemeenschapsonderwijs.
  onderwijs in opdracht van de Vlaamse gemeenschap.
 33. het sociaal veld:

  vrij onderwijs.
  dit is het onderwijs dan privé wordt georganiseerd.
Author:
evitje
ID:
242962
Card Set:
cultuurwetenschappen december 2013
Updated:
2013-12-01 14:44:55
Tags:
cultuurwetenschappen
Folders:

Description:
leerstof van cultuurwetenschappen voor het december examen.
Show Answers: