Voorbereid op stage

The flashcards below were created by user marshallfranS on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is de definitie van leren?
  Mentaal proces waarbij als gevolg van leeractiviteiten een relatieve stabiele gedragsverandering tot stand komt.
 2. Welke leertheorie wordt hedendaags het meest aangehangen?
  Het constructivisme.
 3. Hoe is de behavioristische theorie tot stand gekomen?
  Het behaviorisme was een reactie op de wijze waarop rond 1900 psychologie bedreven werd. Psychologen des tijds waren veel bezig met het bewustzijn. Het behaviorisme had kritiek op de tot dan toe gehanteerde onderzoeksmethode. Deze bleek voor hen veel te subjectief en niet objectief genoeg. Om een objectief onderzoeksmethode te realiseren, gebruikten de behavioristen proefdieren en gecontroleerde laboratoriumexperimenten.
 4. Wat bedoelde J.B. Watson met 'dat de mens in hoge mate kneedbaar is?'
  J.B. Watson stelde dat bij herhaling de mens hoge maten kneedbaar is. Hij geloofde dat een willekeurige baby alles kan worden naargelang de omgeving waarin hij wordt grootgebracht.
 5. Wie zijn de grondleggers van klassiek conditioneren?
  Pavlov en Thorndike zijn de belangrijkste grondleggers.
 6. Wat wordt bedoelde met het "emotioneel leren" van Pavlov?
  De proceduren waarbij een bepaalde stimulus wordt gekoppeld aan een bepaalde respons.
 7. Thorndike ontdekte twee wetmatigheden binnen het klassiek conditioneren. Welke twee?
  De wet van herhaling en de wet van effect.
Author
ID
244967
Card Set
Voorbereid op stage
Description
Hoe leren leerlingen
Updated
Show Answers