CHNS 201 L7

The flashcards below were created by user jchengw on FreezingBlue Flashcards.

 1. internet
  • 網絡
  • Wǎngluò
 2. news
  • 新聞
  • Xīnwén
 3. website
  • 網站
  • Wǎngzhàn
 4. even
  • 甚至
  • Shènzhì
 5. karaoke
  • 卡拉OK
  • Kǎlā OK
 6. hastily; in a hurry
  • 急忙
  • Jímáng
 7. as a result
  • 結果
  • Jiéguǒ
 8. formal
  • 正式
  • Zhèngshì
 9. dependable
  • 可靠
  • Kěkào
 10. useful
  • 有用
  • Yǒuyòng
 11. takeout
  • 外賣
  • Wàimài
 12. basic necessities of life
  • 衣食住行
  • Yīshízhùxíng
 13. always
  • 老是
  • Lǎo shì
 14. to cause trouble


  Hài
 15. almost
  幾乎

  Jīhū
 16. room
  • 屋子
  • Wūzi
 17. era; age
  • 時代
  • Shídài
 18. important
  • 重要
  • Zhòngyào
 19. to help
  • 幫助
  • Bāngzhù
 20. feeling
  • 感覺
  • Gǎnjué
 21. to crack a joke
  • 開玩笑
  • Kāiwánxiào
Author:
jchengw
ID:
245529
Card Set:
CHNS 201 L7
Updated:
2013-11-07 01:03:33
Tags:
chns
Folders:

Description:
chns
Show Answers: