Yoga Sanskrit

The flashcards below were created by user TairRee on FreezingBlue Flashcards.

 1. Child's pose
  Balasana

  Bah-LAHS-anna
 2. Downward Facing Dog
  Ado Mukha Svanasana 

  AH-doh MOO-kah shvah-NAHS-anna
 3. Ragdoll
  Uttanasana

  OOT-tan-AHS-ahna
 4. Sun Salutation
  Suyra Namaskara
 5. Mountain Pose
  Tadasana (or Samasthiti)

  tah-DAHS-anna
 6. Upward Salute
  Urdhva Hastasana

  oord-vah hahs-TAHS-anna
 7. Halfway lift
  Ardha Uttanasana

  are-dah oot-tan-AHS-anna
 8. High Plank
  Kumbhakasana (or Uttihita Chaturanga dandasana)
 9. Low Plank
  Chaturanga Dandasana

  chaht-tour-ANG-ah don-DAHS-anna
 10. Upward Facing Dog
  Urdhva Mukha Svanasana

  OORD-vah MOO-kah shvon-AHS-anna
 11. Chair pose
  Utkatasana

  OOT-kah-TAHS-anna
 12. Warrior
  Virabhadrasana

  veer-ah-bah-DRAHS-anna
 13. Crescent Lunge
  Anjaneyasana

  AHN-jah-nay-AHS-uh-nuh
 14. Revolved Crescent Lunge
  Parivrtta Anjaneyasana

  PAHR-ee-VREE-tah AHN-jah-nay-AHS-uh-nuh
 15. Extended Side Angle
  Uttitha Parsvakonasana

  oo-TEE-tah parsh-vah-cone-AHS-anna
 16. Birds of Paradise
  Svarga dvijasana
 17. Side Plank
  Vasisthasana

  vah-sish-TAHS-anna
 18. Chair Twist
  Parivrtta Utkatasana

  PAHR-ee-VREE-tah OOT-kuh-TAHS-uh-nuh
 19. Big Toe Pose
  Padangusthasana

  pah-dan-goos-TAHS-anna
 20. Gorilla Pose
  Padahastasana

  pah-da-has-tahs-anna
 21. Crow / Crane
  Bakasana

  bahk-AHS-anna
 22. Eagle Pose
  Garudasana

  gah-rue-DAHS-anna
 23. Standing Big Toe Pose
  Uttitha Hasta Padangusthasana

  oo-TEE-tah HAHS-tuh pahd-ahng-goosh-TAHS-uh-nuh
 24. Airplane
  Dekasana

  day-kahs-anna
 25. Dancer's pose
  Natarajasana

  not-ah-raj-AHS-anna
 26. Tree Pose
  Vrksasana

  vrik-SHAHS-anna
 27. Half Bound Lotus Standing Forward Fold
  Ardha Baddha Padmottanasana

  ARD-uh BAHD-uh PAHD-mo-tun-ASH-uh-nuh
 28. Triangle
  Uttitha Trikonasana

  oo-TEE-tah trik-cone-AHS-anna
 29. Half Moon
  Ardha Chandrasana

  are-dah chan-DRAHS-anna
 30. Straddle Forward Fold
  Prasarita Padottanasana

  pra-sa-REE-tah pah-doh-tahn-AHS-anna
 31. Tripod Headstand
  Sirsasana

  shear-SHAHS-anna
 32. Pyramid Pose
  Pasvottanasana

  parsh-voh-tahn-AHS-anna
 33. Revolved Triangle
  Parivrtta Trikonasana

  PAHR-ee-VREE-tah trik-cone-AHS-anna
 34. Revolved Half Moon
  Parivrtta Ardha Chandrasana
 35. Boat Pose
  Paripurna Navasana

  par-ee-POOR-nah nah-VAHS-anna
 36. Dolphin
  Makarasana

  mah-kah-RAHs-anna
 37. Scorpion
  Pincha Mayurasana

  pin-cha my-your-AHS-anna
 38. Locust
  Salabhasana

  sha-la-BAHS-anna
 39. Bow
  Dhanurasana

  don-your-AHS-anna
 40. Bridge
  Setu Bandha Sarvangasana

  SET-too BAHN-dah sar-van-GAHS-anna
 41. Upward Bow (Wheel)
  Urdhva Dhanurasana

  OORD-vah don-your-AHS-anna
 42. Supine Twist
  Supta Matsyendrasana

  SOOP-tah MAHT-see-en-DRAHS-anna
 43. Seated Forward Fold
  Paschimottanasana

  POSH-ee-moh-tan-AHS-anna
 44. Supported Shoulder Stand
  Salamba Sarvangasana

  sah-LOM-bah sar-van-GAHS-anna
 45. Plow
  Halasana

  hah-LAHS-anna
 46. Ear Pressure Pose
  Karnapidasana

  kar-NAH-pi-DAHS-anna
 47. Fish Pose
  Matsyasana

  mot-see-AHS-anna
 48. Supported Headstand
  Salamba Sirsasana

  sah-LOM-bah shear-SHAHS-anna
 49. Half Pigeon
  Eka Pada Rajakapotasana

  aa-KAH pah-DAH rah-JAH-cop-poh-TAHS-anna
 50. Double Pigeon
  Dwa Pada Rajakapotasana

  dway pah-DAH rah-JAH-cop-poh-TAHS-anna
 51. Seated One Leg Forward Fold
  Janu Sirsasana

  JAH-new shear-SHAHs-anna
 52. Frog Pose
  Bhekasana (or Mandukasana)

  beh-KAHS-anna (man-DOOK-AHS-anna)
 53. Reverse Plank
  Purvottanasana

  PUR-voh-tun-AHS-uh-nuh
 54. Half Bound Lotus Forward Fold
  Ardha Baddha Padma Paschimottanasana

  are-dah BAH-dah pod-MA POSH-ee-moh-tan-AHS-anna
 55. Reverse Leg Seated Forward Fold
  Tirianga Mukhaika Pada Paschimattasana
 56. Marichiasana
  Marichi=Ray of Light
 57. Lotus Pose
  Padmasana

  pod-MAHS-anna
 58. Lotus Lift
  Tolasana (or UTpluthih)

  OOHT-plah-ti-hee
 59. Happy Baby
  Ananda Balasana

  ah-nan-DAH bah-LAHS-anna
 60. Corpse Pose
  Savasana

  sha-VAHS-anna
 61. Hala
  Plow

  Halasana (Plow pose)
 62. Karna
  Ear

  Karnapidasana (Ear Pressure Pose)
 63. Garuda
  Eagle

  Garudasana (Eagle Pose)
 64. Pida
  Pressure

  Karnapidasana (Ear Pressure Pose)
 65. Matsya
  Fish (an incarnation of Lord Vishnu)

  Matsyasana (Fish Pose)
 66. Angustha
  Big Toe

  Uttitha Hasta Padangusthasana (Standing Big Toe Pose)
 67. Baka
  Crow/Crane

  Bakasana (Crow/Crane Pose)
 68. Sirsa
  Head

  • Salamba Sirsasana (Supported Head Stand)
  • Janu
  • Sirsasana (Seated One Leg Forward Fold)
 69. Eka
  One

  • Eka Pada Rajakapotasana (Half Pigeon)
  • Eka Bhakasana (One-Legged Crow)
  • Tirianga Mukhaika Pada Paschimattasana (Reverse Foot Seated Forward Fold)
 70. Hasta
  Hand

  • Uttitha Hasta Padangusthasana (Standing
  • Big Toe Pose)
  • Padahastasana (Gorilla Pose)
  • Padangusthasana (Big Toe Pose)
  • Urdhva Hastasana (Upward Salute)
 71. Pada
  Foot

  • Eka Pada Rajakapotasana (Half Pigeon)
  • Dwa Pada Rajakapotasana (Double Pigeon)
  • Tirianga Mukhaika Pada Paschimattasana
  • (Reverse Foot Seated Forward Fold)
  • Prasarita PADottanasana (Wide Straddle
  • Forward Fold)
  • Uttitha Hasta PADAngusthasana (Standing
  • Big Toe Pose)
  • Padahastasana (Gorilla Pose)
  • Padangusthasana (Big Toe Pose)
 72. Tada
  Mountain

  Tadasana (Mountain Pose)
 73. Sama
  Same/Even

  Samasthiti (Mountain Pose)
 74. Raja
  King

  • Eka Pada Rajakapotasana (Half Pigeon)
  • Dwa Pada Rajakapotasana (Double Pigeon)
  • Natarajasana (Dancer’s Pose)
 75. Kapota
  • Pigeon
  •   
  • Eka Pada Rajakapotasana (Half Pigeon)
  • Dwa Pada Rajakapotasana (Double Pigeon)
 76. Dwa
  Two

  Dwa Pada Rajakapotasana (Double Pigeon)
 77. Janu
  Knee

  Janu Sirsasana (Seated One Leg Forward Fold)
 78. Bheka
  Frog

  Bhekasana (Frog Pose)
 79. Purva
  East (Front side of the body)

  Purvottanasana (Reverse Plank)
 80. Supta
  Reclined

  • Supta Matsyendrasana (Supine Twist)
  • Supta Baddha Konasana (Bound Angle Pose)
 81. Kona
  Angle

  • Supta Baddha Konasana (Bound Angle Pose)
  • Uttitha Trikonasana (Triangle Pose)
  • Uttitha Parsvakonasana (Extended Side Angle)
 82. Matsyendra
  Ancient yoga master call Siddi; lord of the fishes

  Supta Matsyendrasana (Supine Twist)
 83. Chattur
  Four

  • Chaturanga Dandasana (Low Plank)
  • Uttihita Chaturanga dandasana (High Plank)
 84. Urdhva
  Upward

  • Urdhva Dhanurasana (Upward Bow/Wheel)   
  • Urdhva Mukha Svanasana (Upward Facing Dog)
  • Urdhva Hastasana (Upward Salute)
 85. Dhanura
  Bow

  • Dhanurasana (Bow Pose)
  • Urdhva Dhanurasana (Upward Bow/Wheel)
 86. Setu
  Bridge

  Setu Bandha Sarvangasana (Bridge Pose)
 87. Bandha
  Lock

  Setu Bandha Sarvangasana (Bridge Pose)
 88. Sarva
  All

  Setu Bandha SARVAngasana (Bridge Pose)
 89. Anga
  • Limbs
  • Setu Bandha SarvANGAsana (Bridge Pose)
  • Chaturanga Dandasana (Low Plank)
  • Uttihita Chaturanga dandasana (High Plank)
  • Salamba Sarvangasana (Supported Shoulder Stand)
 90. Danda
  Staff

  • Chaturanga Dandasana (Low Plank)
  • Uttihita Chaturanga dandasana (High Plank)
 91. Salabha
  Locust

  Salabhasana (Locust Pose)
 92. Kumbhak
  Empty Pot (empty lungs)

  Kumbhakasana (High Plank)
 93. Paripurna
  Whole/Complete

  • ·        
  • Paripurna Navasana (Boat Pose)
 94. Nava
  Boat (sounds like "nawa")

  Paripurna Navasana (Boat Pose)
 95. Parivrtta
  Revolved/Twisted

  • Parivrtta Ardha Chandrasana (Revolved Half
  • Moon)
  • Parivrtta Trikonasana (Revolved Triangle)
  • Parivrtta Utkatasana (Revolved Chair)
  • Parivrtta Anjaneyasana (Revolved Crescent Lunge)
 96. Anjaneya
  Another name for Hanuman, the son of Anjani

  Anjaneyasana (Crescent Lunge)
 97. Utkata
  Powerful

  Virabhadrasana (Chair Pose)
 98. Virabhadra
  Warrior; name of one of Shiva's guards

  Virabhadrasana (Warrior)
 99. Parsva
  Side

  • Pasvottanasana (Pyramid Pose)
  • Uttitha Parsvakonasana (Extended Side Angle)
 100. Ardha
  Half

  • Parivrtta Ardha Chandrasana (Revolved Half
  • Moon)
  • Ardha Chandrasana (Half Moon)
  • Ardha Uttanasana (Half Lift)
 101. Ot/Ut
  Intense

  • UTtanasana (Chair Pose)
  • PurvOTtanasana (Reverse Plank)
  • Ardha Baddha Padma PaschimOTtanasana (Half Bound
  • Lotus Forward Fold)
  • Paschimottanasana (Seated Forward Fold)
  • PasvOTtanasana (Pyramid Pose)
  • Prasarita PadOTtanasana (Wide Straddle
  • Forward Fold)
  • Parivrtta Utkatasana (Revolved Chair)
  • Virabhadrasana (Chair Pose)
  • Ardha Uttanasana (Half Lift)
  • Uttanasana (Ragdoll)
 102. Vasistha
  A great sage and yogi

  Vasisthasana (Side Plank)
 103. Tan
  Stretch

  • PurvotTANasana (Reverse Plank)
  • UtTANasana (Chair Pose)
  • Ardha Baddha Padma PaschimotTANnasana (Half Bound
  • Lotus Forward Fold)
  • Paschimottanasana (Seated Forward Fold)
  • PasvotTANasana (Pyramid Pose)
  • Prasarita PadotTANasana (Wide Straddle
  • Forward Fold)
  • Uttanasana (Ragdoll)
 104. Uttitha
  Extended

  • Uttitha Trikonasana (Triangle Pose)
  • Uttitha Hasta Padangusthasana (Standing
  • Big Toe Pose)
  • Uttitha Parsvakonasana (Extended Side
  • Angle)
  • Uttihita Chaturanga dandasana (High Plank)
 105. Sthiti
  Standing

  Samasthiti (Mountain Pose)
 106. Tri
  Three

  Uttitha Trikonasana (Triangle Pose)
 107. Prasarita
  Wide Stretch

  Prasarita Padottanasana (Wide Straddle Forward Fold)
Author:
TairRee
ID:
245856
Card Set:
Yoga Sanskrit
Updated:
2013-11-08 23:46:44
Tags:
sanskrit yoga names chattaranga chatturanga poses tadasana asana
Folders:

Description:
Yoga sanskrit, with break-downs, and photos
Show Answers: