Oftalmologi

The flashcards below were created by user rosenberg82 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Diabetisk retinopati
  Opdeles i Proliferativ og non-proliferativ.

  Pt. oplever ikke symptomer før macula er involveret. Type 1 har sjældent retinopati ved debut, hvorimod det ved type 2 kan være det lægebesøg-udløsende symptom.

  • Patologi:
  • - Symptomfri: Mikroaneurismer (kan ikke adskilles for retinale småblødninger)
  • - Karokklusion --> kalibervekslen af venoler, cotton wool spots (infarkter).
  • - Blod-nethinde-barriere nedbrydes (pga. hypoglykæmi og hypoxi)--> ødemdannelse
  • - Ødem --> metamorfopsier/læsebesvær.
  • - OCT bekræfter ødem
  • - Flourescein-skintigrafi bekræfter lækage
  • - Kronisk ødem --> Hårde eksudater (lipoprotein)
  • - Proliferationer giver underlødige/skrøbelige kar, der endotel-mæssigt ikke respekterer blod-nethinde-barrieren med øget risiko for udsivning og decideret blødninger. 
  • - Blødninger og indvækst i glaslegemet evt. med en traktions amotio som sværeste komplikation.

  • Medicinsk behandling:
  • - Stabilt blodsukker / metabolisk kontrol.
  • - Stram Blodtryksregulering
  • - Medicinsk ikke standard: Anti-VEGF, RAAS, steroid.
  • Laser:
  • - Ødelægge sivende kar - nedbringer ødem og bedrer synet
  • - Ødelægge rask væv i periferien for at nedbringe retinas iltkrav, således at ilt forbruges på vitale områder.

  • Andre diabetisk øjenmanifestationer:
  • - Dysreguleret blodsukker, kan give vekslende refraktion af linsen pga. osmotisk bevægelse ind og ud af denne, og deraf ændrede optiske forhold.
  • - Tidligere katarakt (ryttere)
  • - Rubeosis iridis --> neovaskulært glaukom

  • Screening er en vigtig del af behandlingen af diabetisk retinopati på befolkningsniveau.
  • - Mange syge uden synptomer
  • - Gode behandlingsmuligheder
  • - Uden hjælp, store konsekvenser for den enkelte og for samfundet
 2. AMD
  • Kort om:
  • Tør AMD (geografisk atrofi uden funktion, druser = lipidaflejringer i Bruchs membran)
  • Våd AMD /eksudativ AMD. (druser og karnydannelse fra chorioidea)
  • - Ved våd AMD proliferere de chorioidale kar igennem Bruchs membran.
  • - De nye kar respekterer ikke blod-nethinde barrieren med eksudation og ødem til følge (evt. cystisk ødem). 
  • - Risiko for subretinal blødning
  • - Metamorfopsier

  Udredning foretages ved at lave flourescein-skintigrafi. Evt. OCT.

  • Risikofaktorer:
  • - Alder
  • - Rygning
  • - Arvelighed
  • - (kost)

  • Behandling af våd AMD:
  • - Anti-VEGF
  • - Fotodynamisk terapi (velkendt) - frie radikaler frigives ved lys rammer injiceret stof, og disse radikaler destruerer selektivt nydannede kar.
  • - Kombination
 3. Iskæmi i retina (arterielt)
  • AION (Anterior Iskæmisk Opticus Neuropati)
  • - Infarkt i papillen

  • 10-20 % A-AION, resten N-AION.
  • N-AION er primært på baggrund af HT og arterosklerose.
  • Patogenesen er muligvis et vandskelsinfarkt, med baggrund i en ændre autoregulering, der ved ved natlig blodtryksfald giver problemer ELLER lokalt opståede tromber.

  • Arterielle okklusioner (thrombe, AT eller (emboli):
  • klinik: Synsudfald er akut opstået. Persisterer det i en time = irreversibelt.
  • a. Centralis --> hele synet på det ene øje, reduceret til syn for lys og bevægelser.
  • Grenarterie --> sysnfeltudfald, med horisontale afgrænsninger. Oftalmoskop kan nogen gange afsløre thromben.

  Ved oftalmoskop findes retina afbleget med "cherry-spot" idet fovea centralis forsynes fra underliggende kar (chorioidea).

  • Behandlingen retter sig mod udelukkelse af AT, og mindske risiko på re-infarkt i samme eller modsatte øje.
  • - EKG
  • - Carotis-skanning
  • - IHD, dyslipidæmi, HT, DM, tobak, alkohol, arv, køn.
 4. Iskæmi i retina (venøst)
  • Veneokklusion - centralt.
  • Hyppigere end arterielt, men mindre dramatisk.
  • Symptomer udvikles og timer til dage, pga. det opstasende blod, der giver nedsat ilttilbud til retina. 
  • Kan være centralt eller gren.
  • Oftalmoskopisk (klassisk billede):
  • - Flammeformede hæmoragier
  • - tykke snoede vener
  • - cotton wool spots

  Prognosen er rimeligt god - 80 % vil opnå brugbart syn igen på afficerede øje. Ved grenvene-okklusion, kan det være symptomløst såfrem fovea ikke er involveret.

  Risikofaktorer:
 5. Glaukom
  • Kort om:
  • Opticus neuropati på baggrund af/forbundet med forhøjet intraokullært tryk (IOT). Inddeles i åbent- og lukketvinklede.

  Kammervæsken: Produceres i corpus ciliare --> Gennem pupil --> forreste kammer --> kammervinkel --> Schlemms kanal --> sklerale/episklerale vener.

  Normaltryk: 10-21 mmHg. Men svinger meget og kan være højt og normalt, og "lavt" og patologisk.

  • Udredning:
  • IOT: 
  • - applanation (golden), obs hornhindens tykkelse (pakymeter)
  • - Lufttonometer: (ingen fysisk kontakt, men lyft). Trykket måles optisk.

  • Kammervinkel:
  • - Gonioskopi
  • - (ACOCT)

  • Papillen:
  • - Oftalmoskop
  • - Vurdering af C/D (>0,4 rejser mistanke)
  • - Papilfoto, regelmæssigt for at vurdere ændringer i f.eks. en åbenvinklet.
  • - OCT

  • Synsfeltundersøgelse:
  • - Screening
  • - Computerstyret perimetri
  • - Bjerrum skotom (buet skotom - omkring den blinde plet, over 10-15 grader), symptomer minimale da hjernen kompenserer/substituerer.
  • - Det nasale spring
  • - Nedsat sensibilitet --> total uden sensibilitet (blindhed)
  • - Udsparet makula (kikkertsyn)

  • Primært åbentvinklet:
  • - risikofaktorer: Alder, familiær disp., myopi, afro-amerikansk samt vaskulære forhold.
  • - Ved "debut" er det ene øje ofte hårdt ramt, og det andet begyndende.

  • Både her og ved normaltryksglaukom er 
  • behandling:
  • - Øjendråber (pilokarpin)
  • - Laserbehandling (af trabekelværket)
  • - Filtrerende kirurgi (af trabekelværket)

  • Sekundære er på baggrund af:
  • - pseudoeksfoliation (porrer i trabekelværket tilstoppes af hvid substans)
  • - Iridocyklit (fibrinaflejringer, Irir Bombé)
  • - Neovaskulært (iskæmi --> VEGF) --> synekier og hindret afløb fra forreste kammer (tryk > 70mmHg)
  • - Glaukom efter traume (blod stopper afløb)

  • Vinkellukningsglaukom (akut)
  • Aldersfortykket linse dilaterer pupillen --> øget modstand imod kammervæskens passage --> øget IOT --> linse trykker yderligere imod iris --> øget modstand...

  • Klinik:
  • - Rødt øje (ciliær injektion)
  • - Subjektive regnbuefarvede omkring lyskilder (corneaødem)
  • - Øjensmerter/Hovedpine
  • - pupil er middeldilateret, oval og lysstiv
  • - sideforskel ved palpation

  • Udredning:
  • - Behandles på mistanke
  • - Vurdering af forreste kammer ved pencillygte
  • - Gonioskop og trykmåling

  • Behandling:
  • Reducerer produktionene:
  • - acetazolamid/diamox i.v.
  • - lopidine (øjedråber)
  • - timolol (øjendråber) cave astma!
  • Kontraherer pupil (øget afløb)
  • - Pilokarpin 2% 4x/time til tryk < 20 mmHg

  -Evt. glycerol/mannitol

  • Efterfølgende fortsættes med
  • - Pilokarpin 
  • Indtil
  • - YAG-laserbehandling.
 6. Skelen (strabismus)
  Primært konkomitterende/non-paretisk
  • Epidemiogi:
  • 5 % af alle børn skeler. 90% kan amblyopibehandles til normalvisus. Behandles af to årsager: 1) synet bevares på begge øjne 2) social interaktion hæmmes ved strabismus
  • Synsscreening bør ikke udføres senere end når børn er 3-4 år, for at hindre udviklingen af amblyopi.
  • Fam. disposition.

  • Patofysiologi:
  • Ubalance i tonus i konvergens og divergens i ydre øjenmuskler.
  • Det skelende barn vælger uvilkårligt at undertrykke synet på det ene øje (suppression) for at undgå dobbeltsyn. Medfører dovent eller skeleblindt øje.
  • Det skelende øje er anatomisk 100% intakt (måske retina), hvorimod synscortex og geniculatum laterale er fundet forandrede/asymmetriske ved skelende individer. 
  • -Bilaterale synsindtryk "arbejder sammen" på korresponderende nethindeområder - der udvikles samsyn eller stereosyn.

  • Klinik:
  • Umiddelbart ingen gener, men ved tab af syn på det gode øje, opstår store problemer.
  • Øjnene følges ad (kojugerede) ved bevægelse. Skelevinklen uafhængig af blikretning.

  (Ved paralytisk = dobbeltsyn)

  • Inddeling:
  • 50 % af børn permanenet ensidig skelen
  • 50 % af børn permanent alternerende skelen (normalt visus, men ingen samsyn)
  • Hypermetropi medfører akkomodati skelen (briller er kuren)
  • Latent skelen (80 % af befolkningen)

  • Udredning:
  • -Hirschbergs prøve 0,75m - symmetriske reflekser. (ca. 7 grader/mm)
  • -Prismer kan afdække skelegraden præcist.
  • -Tildækningsprøve ved permanent skelen (mikrostrabismus)
  • -afdækningsprøve ved latent skelen (afækkede latent skelende øje retter ind)

  • Inddeling
  • -esotropi (konvergens) >< Exotropi (divergens)
  • -Hypotropi >< Hypertropi

  • Behandling:
  • -Hæfteplasterokklusion 
  • -Kontaktlinseokklusion
  • -Obs - gode øje må ikke være permanent tildækket.
  • -Jævnlige bilaterale visusmålinger, også efter "genopretning"
  • -Efterfølgende vedligeholdelse (1-2 timer/dgl)
  • -Samsyn genoprettes sjældent.

  Evt. operation til indstilling af øjenakser efter amblyopi og brillebehandling er forsøgt.
 7. Keratit
  • Epidemiologi:
  • Hyppigste keratit er viral keratit oftest med HSV-1.
  • Andre er bakterielle - herunder hos kontaktlinsebærere og amøbe (sjældne)

  • Patofysiologi:
  • Kun få bakterier kan adhærere på intakt cornea hvorfor en abrasio ofte vil være tilstede. (undtagelser er Gonokok og visse stafylokok - evt. pseudomona)
  • Da vævet er avaskulært har kroppen svært ved selv at cleare en infektion, hvorfor karindvækst er nødvending med deraf følgende cornealt nedsat syn efterfølgende. (ses ved dybere, stromale sår, ulcus corneale).

  • Klinik:
  • Det røde øje. Ciliær injektion eller blandingsinjektion.
  • Lysskyhed, smerter og tåreflåd. Evt. nedsat syn, såfremt den centrale del af cornea er involveret.

  • Udredning:
  • -Ved mistanke om bakteriel keratit, bør pt. ses af øjenlæge indenfor 12 timer.
  • -inspektion af cornea, conjuktiva (for fremmedlegeme, inkl. desmarres håndelevator)
  • -Flouresceinfarvning
  • -Kontaktlinser? Pseudomonas?
  • (kontaktlinser og rødt, smertende øje, er keratit til det modsatte er bevist)
  • -dendritisk keratit (HSV) findes ved flourescein.
  • -HZV/EBV/CMV

  • Behandling:
  • Bakteriel: Kloramfenikol x6, ved pseudomonas eller større keratitter vælges flourokinolon eller aminoglykosid
  • Viral (HSV): Aciclovirdråber x4-6 (steroid er kontraindiceret!)
 8. Anterior uveitis
  -Iridocyklitis, irit
  Posterior uveit
  -Choroiditis, vitritis, retinitis

  Andre infektioner i Uvea
  • Epidemiologi:
  • Non-infektiøs uveitis anterior er langt den hyppigste uveit. Kraftigt associeret til HLA-B27 vævstype.

  • Klinik:
  • -subjektive smerter, strålende til panden. (tonisk kontraktion af ciliare)
  • -lysskyhed
  • -synsnedsættelse (pga. eksudationen)
  • Hyperæmi medfører:
  • -iris svulmer -->pupillen svulmer
  • -ciliær injektion
  • -lysvej ved spaltelampe pga. udsivning (+præcipitater)
  • - Evt. hypopyon
  • - Evt. akut glaukom (iritis glaucomatosa)

  Hvis tilstande udviser behandlingsresistens, bliver kronisk eller recidiverer, bør pt. ses akut af øjenlæge mhp. udredning for systemisk sygdom. (Sarkoidose, Bechterew, bindevævssygdomme (ANA, SLE, RA)

  • Behandling:
  • Mydriatika - afslapper m.ciliare --> fjerner smerter. Skaber plads og hindrer synekier, dermed iris bombé.
  • Steroid - bekæmper inflammationen

  • (ved posterior uveit findes objektivt symptomer ved oftalmoskopi (inflammatoriske foci eller udsivning/ødem, uklarheder i glaslegemet), flourescensangio (vaskulit)
  • -Subjektivt er det mouches volantes (fluer) og synssløring ved ødem

  Akut infektiøs uveit - yderste sjælden, og som oftest spredning fra andet fokus. Evt. fra en keratit.

  Panoftalmi: Dårlig prognose. Akut vitrektomi. AB installation. D+R.

  • Toxoplasmose gondii
  • En-cellet protozo fra katten, med forkærlighed for neuronale væv hos fostre.
  • Klinik: influenzalignende symptomer, evt. asymptomatisk. Obs gravide!
  • Kan ligge latent i cyste, og bryde ud ved immunsvækkelse. 

  • Diagnose på klinik eller på blodprøver. (hælblodprøve)
  • IgM --> 3 mdr. AB
 9. Amotio Retinae
  + Rifter og spaltning
  Rifter sker ofter på baggrund af et glaslegemesammenfald. Glaslegemet er adhæreret svarende til fortil på retina, den vitreale base. Et sammenfald medfører et træk i retina - en traktion - en rift. 

  • Klinik:
  • - Lysglimt
  • - Gående imod reel amotio med "tæppefald nedefra"
  • - Ved "fluer" - dvs. blødninger i glaslegemet skal der undersøges for retinarift, selvom der kan være andre årsager til glaslegemeblødning (DM, AMD, traumer, "shaken baby")

  • Behandling:
  • - Laser: 2-3 spor, der sikrer at vandet ikke kan dissekere sig videre igennem retina.

  • Amotio
  • Starter (ofte som følge af rift fortil) og vil ubehandlet i de fleste tilfælde komme til at involvere hele retina.
  • Typer:
  • - Rhematogene (glaslegesammenfald og rift)
  • - Serøs (eksudat)
  • - Traktion (karinvækst, og senere skrumpning)

  • Klinik:
  • - Fluer
  • - Rullegarind
  • - Lysglimt
  • - Synstyrke normal indtil makula involveres

  • Behandling:
  • - vigtigt at nå inden fovea involveres.
  • - Sengeleje og "øjenimmobilisering" kan hindre progression
  • - Ekstern (ekstravitrealt) kirurgi: Bånd omkring glaslegemet, der presser dette sammen og ind i mod den løse retina, der derved presses "på plads". Evt. plombe af silikonegummi.
  • - Intern = vitrektomi. Herefter fyldes med gas eller silikoneolie. Sidstnævnte skal fjernes ved senere operation.

  • Risikofaktorer:
  • - Alder
  • - Nærsynethed (langt øge, kort retina)
  • - Kirurgi
  • - Traumer
 10. Opticus Neurit
  Kort om:

  • Opticus neuritis kan både involvere papillen (1/3) (papilødem) og ligge retrobulbært (2/3).
  • Størstedelen kategoriseres som idiopatiske eller MS-associerede, og så en lille gruppe: de atypiske.

  50 % af pt. der udvikler opticus neurit udvikler senere MS. Risikoen kan estimeres (af neurologer) vha. MR scanning og registrering af antal af plaques.

  Klinik:

  • Langt oftest unilateral.
  • -90 % oplever smerter i øjet især ifbm øjenbevægelser.
  • -Nedsat farvesyn
  • -Nedsat centralsyn
  • -Synsfeltsdefekter (perimetri, Amsler)

  • Objektivt findes intet (ved retrobulbær)
  • -Men relativ afferent pupildefekt.

  • Behandling og prognose:
  • IV Steroid kan afkorte synsudfaldet, men ikke forbedre prognosen og er derfor ikke en standardbehandling i DK.

  De fleste normalt, eller næsten normalt syn. Risikoen for MS afgørende for prognosen.
 11. Arteritis Temporalis
  • Autoimmun vaskulit.
  • Rammer oftest personer +60 år.
  • Hyppigste vaskulit med forkærlighed for kraniets eksterne arterier samt øjets. Synsnedsættelsen på baggrund af AT er irreversibel.

  • Klinik:
  • - Tyggeclaudicatio (vægttab?)
  • - Hovedpine
  • - Træthed/feber
  • - Ondt i skulderregionen
  • - Forstørrede arterier temporalt.

  • Udredning:
  • - på mistanke opstartes behandling
  • - Akut SR og CRP (inden for en time)
  • - Biopsi kan bekræfte diagnose. Negativ udelukker dog ikke.
  • - Behandlingseffekt forstærker diagnosen

  • Behandling:
  • - Ved bekræfter bp. opstartes.
  • - prednisolon 1mg/kg
  • - vedligeholdes i flere år. Neddoseres efter bp og effekt. (hovepine og andre symptomer).
 12. Objektiv Undersøgelse
  • Hvert øje undersøges altid hver for sig, startende med højre
  • øje.

  • 1)Synstyrke og refraktion
  • - Anvend normal refraktion (briller, linser) for at kunne registrere ændringer
  • - Snellens tavle. (Tæller= Aktuel afstand. Nævner = normal læse lig afstand)
  • - Fingertælling 30 cm (FT 30 cm)
  • - Fingerbevægelse (HB)
  • - Lys
  • (retning/projektion - lys/mørke) +L/+P
  • - Evt.
  • farvesyn (Ishihara)
  • - Evt.
  • Amsler (metamorphopsier - AMD)

  • 2) Synsfelts US
  • - Placering undersøge/patient
  • - Korrekt tildækning
  • - Fokusere på næsen
  • - Bilateral
  • stimulering
  • - (computerperimetri/kampimetri)

  • 3) Eksterna
  • - Symmetri, rødme, hævelse, varme
  • - Ptose (øjenspalte)
  • - Cilier
  • - Obs. fraktur. Obs perforation.

  • 4) Stilling
  • - Hirschbergs prøve. Lysrefleksen symmetrisk placeret? Pupilkant, iris(kant) uden for iris - graden af skelen.
  • - Tildæknings-/afdækningsprøve afslører latent skelen

  • 5) Lejring
  • - Set oppefra: er der sideforskel? 2mm er patologisk
  • - gennemsigtig lineal
  • - Exophtalmus/proptosis, enophtalmus
  • - Retrobulbær resistance - begge sider samtidigt m/tommelfingrene. Obs.
  • perforation.
  • - Evt. bidigital palpation ved mistanke om tryk.

  • 6) Motilitet
  • - Bevægelse svarende til H-konfiguration
  • - Udløses dobbeltsyn? Asymmetrisk refleks?
  • - Mekanisk eller neurologisk
  • - Kan testes passivt ved bedøvelse.
  •  
  • 7) Conjunctiva
  • - Blegt?
  • - Rødt? Ciliær, conjunctival eller blandings? Hæmoragi?
  • - Fornix inferior et superior. (Desmarres' håndelevator)

  •   
  • 8) Cornea
  • - Inspektion
  • - Fluoresceinfarvning

  • 9) Forreste kammer
  • - Lys fra siden. Slagskygge?
  • - Hypopyon? Hyphæma?
  • - Gonioskop til kammervinkel
  • - Spaltelampe

  • 10) Iris og pupil
  • - Rund og egal (anisokori? Synekier?)
  • - Akkomodationsrefleksen (Konvergens, miosis, akkomodation)
  • - Direkte og indirekte/konsensuel refleks

  • 11) Linsen
  • - Gennemlysning

  • 12) Glaslegemet
  • - Gennemlysning
  • - Bidigital palpation (IOT) giver ingen smerte. (udføres ikke som standard af
  • ikke-øjenlæger).

  • 13) Retina, papillen
  • - Følge konvergerende kar imod papillen
  • - 8-tal med afsluttende kig på fovea.
  • - Papilødem / stasepapil? (Cup/disc)
  • - Kartykkelser/overkrydsninger, blødninger, cotton wool, hårde eksudater, druser,
  • anæmi, amotio.
  • - Mydriatika er delvist kontraindicret pga. risiko for aflukning af kammervinklen.
 13. Katarakt
  • Epidemiologi:
  • Den væsentligste årsag til blindhed på verdensplan, defineret ved visus < 3/60.

  • Patofysiologi:
  • Linse og linsekapsel normalt klar og gennemskinnelig. Linseepithel celler deler sig hele livet, og lægger sig yderst på linsen, og presser dermed de inderste sammen i en central nucleus. --> øget tykkelse = øget uklarhed.

  • Vigtigste årsager:
  • - Alder
  • - Traumer
  • - Kirurgi
  • - Systemsygdomme
  • - Uveitis
  • - Farmaka (prednisolon)
  • - Bestråling
  • Inddeling:
  • -nukleær (senil) 70% af 70-årige på et øje
  • -bagre subkapsulær (dysplasi)
  • -kortikal (væske imellem fibre - ryttere)
  • -Kongenit (leukokori) 0,1% - obs rb. Risiko for amblyopi

  • Klinik:
  • Afhænger af tilgrundliggende årsag. 
  • -Senil kommer snigende og symptomerne dugget bilrude med modkørende biler.
  • -Nukleær katarakt kan give tiltagende myopisering - "Jeg kan pludselig læse uden læsebriller".
  • -Monokulær dobbeltsyn pga. uklarheder - ser månen dobbelt eller firdobbelt.

  Ofte ses samtidig AMD - med dertilhørende symptomer.

  Behandling:

  • Operation - fjernelse af den gamle linse 
  • (--> Afaki) og derefter indsættelse af ny linse (pseudofaki)
  • Evt. Afaki + brille

  • Behandlingskriterier:
  • Subjektive: kan ikke udføre fagligdagsopgave han selv ønsker/plejer at gøre

  • Objetive: Uklarheder i linsen ved oftalmoskopi.
  • + forventning om forbedring ved opereation (herunder vurdere omfanget af andre øjenlidelser som AMD).

  • OP: (phacoemulsifikation)
  • 0) lokalbedøvelse 1) dilatere pupil 2) incision i cornea 3) incision 4-5mm i forreste linsekapsel 4) Håndhold vibrator knuser linsen 5) linsen suges ud 6) ny linse placeres i den tomme linsekapsel. 7) såret lukker sig selv 8) AB indstilles.

  -der opereres ambulant og et øje ad gangen.

  Efterfølgende: steroid/AB/NSAID for at modvirke infektionsrisiko. 4-5 uger til nyt syn er etableret = kan tilpasse med nye briller.

  • Komplikationer:
  • -Få
  • -Forbigående: Ødem, IOH, Hyfæma
  • -Irit
  • -1-2% Cystoidt makulært ødem (50% får blivende synstab heraf.)
  • -panoftalmi 0,1% - dårlig prognose for synet, selv ved rettidig indgriben.
 14. Manifestationer af systemiske sygdomme 
  (på listeform)
  • Inddeling:
  • - vaskulære (DM, HT, okklusion, arterielt/venøst, AION, A-AION, N-AION)
  • - Dyslipidæmi
  • - Infektioner
  • - AI
  • - Endokrine
  • - Onkologiske
  • - A-vitaminoser
  • - Hæmatologiske
  • - mmfl.
 15. Rødt øje
Author:
rosenberg82
ID:
247803
Card Set:
Oftalmologi
Updated:
2013-12-06 16:52:44
Tags:
Ofta
Folders:

Description:
Oftalmologi sygdomme
Show Answers: