Protozoan diseases

The flashcards below were created by user mame727 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Acanthamoeba spp.
  granulomaous amebic encephalitis (gae)
 2. Babesia microti
  babesiosis
 3. Cryptosporidium parvum
  cryptosporidiosis
 4. Cyclospora cayentanensis
  cyclosporiasis
 5. Cystoisospora belli
  cystoisosporiasis (isosporiasis)
 6. Dientamoeba fragilis
  dientamoebiasis
 7. Entamoeba histolytica
  Amebiasis
 8. Giardia intestinalis (giardia lamblia)
  giardiasis
 9. leishmania spp.
  leishmaniasis
 10. Naegleria fowleri
  Primary amebic meningoencephalitis
 11. Plasmodium spp.
  malaria
 12. Toxoplasma gondii
  toxoplasmosis
 13. Trichomonas vaginalis
  Trichomoniasis
 14. Balantidium coli
  balantidiasis
 15. Trypanosoma brucei gambiense (west africa)
  African trypanosomiasis (african sleeping sickness)
 16. Trypanosoma brucei rhodensiense (east africa)
  African Trypanosomiasis (african sleeping sickness)
 17. Trypanosoma cruzi 9the americas)
  American trypanosomiasis (chagas disease)
Author:
mame727
ID:
248117
Card Set:
Protozoan diseases
Updated:
2013-12-07 22:01:01
Tags:
protozoan diseases
Folders:

Description:
protozoan diseases
Show Answers: