Värden och attityder del 2

The flashcards below were created by user Ckalle on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är värden?
  5 saker.
  1. Begrepp eller föreställningar knutna till känslor ej kalla objektiva ideer.

  2. Anspelar på önskvärda mål eller handlingar.

  3. De är abstrakta detta skiljer dem från normer och attityder som är kopplade till specifika handlingar händelser eller situationer.

  4. Värden fungerar som kritiker/standarder för utvärderingar/val av beslut och händelser. 

  5. De kan rangordnas mot varandra och karaktäriserar därmed individer.
 2. Varifrån kommer värden?
  3 saker.
  1. Individens behov som biologisk organism.

  2. Förutsättningar för koordinerad social interaktion.

  3. Gruppers överlevnads- och välfärdsbehov.
 3. Nämn de 4 värdekategorierna och 2 värden kopplade till varje kategori.
  • 1. Själv‐betonande.
  • Makt; inflytande.
  • Framgång; ambition.
  • 2. Själv‐överskridande.
  • Universalism;social rättvisa.
  • Generositet; hjälpsamhet.

  • 3. Öppenhet för förändring.
  • Stimulans; variation.
  • Hendoism; välmående.

  • 4. Konservativa.
  • Tradition; måttlighet.
  • Säkerhet; ordning.
 4. Beskriv schwarts värdestruktur.
  Image Upload
 5. nämn en metodHur kan man mäta värde?
  Genom värde tabell över värden.
 6. Beskriv stude nr 1 av Verplanken & Holland (2002).
  • Metod; 2 grupper 2 test 1 primad genom personlighets bildning. 
  • Val av tv apparater.
 7. Beskriv stude nr 2 av Verplanken & Holland (2002).
  De med höga och låga miljövärden, primade genom miljöinriktade ord i meningsbyggnad innan val av tv apparater.
 8. Beskriv stude nr 5 av Verplanken & Holland (2002).
  De med höga och låga altruistiska värden, primade genom miljöinriktade ord i meningsbyggnad innan val av tv apparater.

  Leta upp och ringa in ord i en text som uppmärksammar en själv(”mig” ‐ högt själv fokus) eller har neutralt fokus(”den”, ‐ lågt självfokus)

  Gruppen med starka altruistiska värdendonerade i större uträckning än gruppen medsvaga altruistiska värden när självfokus varhögt. Men när självfokus var lågt donerade detvå grupperna lika mycket/litet
 9. Sammanfatta Verplanken & Holland (2002)
  När påverkar värden val?
  Vad kan man säga om aktivering av dessa?
  3, 2 saker.
  • 1. När de är centrala i självuppfattningen. 
  • 2. När de är aktiverade i valsituationen.
  • 3. Genom att påverka uppfattningen om viktigakonsekvenser.
 10. Beskriv beteendets determinations struktur.
  4 rutor.
  Image Upload
 11. Definiera en attityd.
  En attityd är en psykologisk tendens som används vid utvärdering av en entitet i någon grad av positiv eller negativ favör.
 12. Beskriv attityds determinationerna.
  4 rutor.
  Image Upload
 13. Beskriv Attitydfunktionerna.
  3 saker.
  1. Värdeuttryckande (individuell/social identitet).

  2. Kunskap (schemata som sammanfattar).

  3. Anpassning/Nytta (att välja det som man gillar).
 14. Beskriv Attitydstrukturer inom och mellan attityder.

  4 saker
  • Inom attityd 
  • Sammanvägning av föreställningar
  • Konsistens (ambivalens)

  • Mellan attityder
  • Balans
  • Värdeförankring
 15. Hur kan man mäta attityder?
  2 kat 3 sak.
  1.Direkta mätningar (av medvetna attityder)

  Självskattningar (värdering)

  2.Indirekta mätningar (av omedvetna/ implicita attityder)

  • Beteende (preferens, svarstid) 
  • Fysiologiska indikatorer (affekt)
 16. Nämn två metoder för självskattning.
  • Osgood - semantiska differentialer;
  • dåligt skala bra

  • Likhetsskalor;
  • stämmer inte alls skala stämmer helt
 17. Beskriv Ajzens TPB.
  5 delar
  CAN I Behave?

  Kontroll - är det möjligt?

  Attityd - är det bra?

  • Norms - familj vänners ?
  • v
  • Avsikt - jag skall göra det.
  • v
  • Uppförande - går till gymmet?
 18. Beskriv Principle of correspondance.
  Attitydmätningen måste korrespondera med beteendemätningen (avseendetid, kontext, objekt) för att sambandet mellan attityd och beteende skall blihögt.
 19. Beskriv Aggregeringsprincipen.
  Samband mellan en allmän attityd och specifikt beteende ökar när man slårihop flera specifika beteenden inom samma område.
 20. Ge exempel på Indirekt mätning av omedvetna/implicita attityder.
  Ex. Priming, snabb flash cola
 21. Ge exempel på Indirekt mätning  attityder.
  (fysiologiska indikatorer)
  4 saker.
  • Galvanic Skin Response (GSR)
  • Puls/blodtryck
  • ElectroMyoGraphy (EMG) ElectroEncaphaloGraphy (EEG)
  • fMRI (functional magnetic resonance imaging)
 22. Förklara grafen över situationspåverkan.
  Image Upload
 23. Attitydpåverkan genom information; ELM & HSM.
  • 1. Elaboration Likelihood Model.
  • Perifer information (allt utom budskapets innehåll).
  • Central information (budskapets innehåll).

  • 2. Heuristic-Systematic Model.
  • Heuristisk informationsbehandling.
  • Systematisk informationsbehandling.
 24. Påverkar beteende attityd/värde?
  4 delar.
  • 1. Direkt erfarenhet
  • 2. ”Reactance”
  • 3. Självperception (”overjustification effect”)
  • 4. Kognitiv dissonans
 25. Vad är värden? mening
  Värden är abstrakta principer eller ideal som guidarmer specifika attityder, beteenden och val.
 26. Vad främjar ”Altruistiska” värden?
  Pro‐sociala och miljövänliga val och attityder.
 27. När är sambandet mellan attityder och beteenden starka?
  4 saker.
  1. Värdet är aktiverat (attityden är tillgänglig)

  2. Värdet är centralt i självuppfattningen (attityden är värdeförankrad och konsistent).

  3. Beteendet är relativt enkelt att utföra.

  4. Om mät principer beaktas.
Author:
Ckalle
ID:
248244
Card Set:
Värden och attityder del 2
Updated:
2013-11-21 11:54:04
Tags:
Del
Folders:

Description:
del 2
Show Answers: