Kap 1P

The flashcards below were created by user memona on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hva er prosjektledelse
  Et prosjekt er en engangsforetagende arbeidsmetode med et tydelig mål bilde og et avgrenset omfang, som skal gjennomføres innenfor satt tidsramme og ikke overstige gitt budsjett.

  I boka står det: A Project is a temporary endeavor undertaken to create a unique Product or service.
 2. Hva har prosjekter til felles?
  Det finnes mange former for prosjekter. Vi har prosjekter hvor folk skal skrive lærebok til olympiske leker. Selv om prosjekter er veldig forskjellige så har de en felles ting:

  * Entydig målsetting:

  En oppgave skal ha et klart mål som vi kan se på etter at prosjektet blir ferdig så vi vet at målet har blitt nådd.

  * Begrenset ressurstilgang:

  På en hver prosjekt har det blitt satt et beløp. Prosjektet skal bli gjennomført innenfor det beløpet. Eierne av prosjektet ønsker ikke å sløse bort all ressurs på et prosjekt uansett hvor viktig det er.

  * Engangsforetak:

  Enhver prosjekt har egen unik historie. Selv om bygningen er lik betyr ikke at den har alt i felles. Den kan unik hvis man ser på tid, budsjettet osv. Engangsforetak betyr at alle prosjekter er unike.

  * Bestemt start- og slutt dato:

  Alle prosjekter skal ha en klar start- og slutt dato.

  * Tverrfaglig arbeid:

  Folk fra forskjellige områder i sin ekspertise eller bedrifter blir involvert. Og når prosjektet er ferdig splitter gruppen opp.
 3. Hva slags faser finnes det i et prosjekt?
  • 1. Oppstartfase
  • -mål
  • -krav
  • -oppgaver
  • -ansvar

  • 2. Planleggingsfase
  • -planer
  • -budsjett
  • -ressurser
  • -bemanning
  • -risikostyring

  • 3. Gjennomføringsfase
  • -statusrapport
  • -endringer
  • -kvalitet
  • -prognoser

  • 4. Avslutningsfase
  • -opplæring av kunde
  • -dokumentasjon
  • -frigi ressurser
  • -nedbemanning
  • -erfaringsføring
 4. Hvem bestemmer når det gjelder prosjektgjennomføring?
  Interessenter og omgivelser bestemmer. De bestemmer hvor lenge vi har og hva de ønsker å gå gjort. De bestemmer ressursene og så forventer de resultat.
 5. Hva slags nivåer har vi innenfor et prosjekt?
  Vi har ledelsesnivå og utførelsesnivå. Utførelse går ut på hva slags oppgaver skal enhver gjøre og ledelse går ut på å planlegge og organisering av et prosjekt. Uansett hvilke prosjekt lederens oppgave er å lede.
 6. Hvordan henger prosjekter sammen?
  1. Målformulering -> Hva handler prosjektet om og hva er målet

  2. Planlegging og organisering -> dele opp målene til arbeidsoppgaver

  3. Utførelse -> gjennomføre prosjektet

  4. Oppfølging -> registrere ned hva som har skjedd i prosjektet og sjekke om planen blir fulgt.
 7. Hva er viktig å tenke på med et prosjekt?
  * Kvalitet, egenskap og ytelse (kvalitetsstyring)

  * Tid (fremdriftsplan)

  * Økonomi (økonomistyring) og ressurser (ressursstyring)

  * arbeidsomfang (endringsstyring)

  Disse er avhengige av hverandre
 8. Hvorfor er prosjetsarbeidsformen så populær?
  Når man jobber med et prosjekt så kan gjøre spesielle oppgaver som man ikke gjør i hverdagen. Vi går en følelse av fellesskap, en bra arbeidsstruktur og oppgavene blir gjennomført. Hvis folk får oppgaver av virksomheter så hender det at de ikke blir gjennomført da er det greit med prosjekter. Det bygger motivasjon så folk ønsker å gjøre prosjektet ferdig. Folk med forskjellige ekspertise områder får mulighet til å jobbe sammen og det gir folk mulighet til å være ledere. Men ulempen med prosjekter er at prosjektarbeidere blir overbelastet og utbrent som påvirker helsen deres. Å jobbe med prosjekt er veldig tøft så det kan være vanskelig å henge på med alle sammen.
 9. Når skal man bruke prosjekt som arbeidsform?
  Å jobbe med prosjekter er veldig populært, men det betyr ikke at det skal bli brukt til alt. Prosjektarbeidsform er egnet til å håndtere engangsoppgaver altså oppgaver som er unike.
 10. Det finnes forskjellige prosjekttyper, nevn dem!
  *Strategisk prosjekt -> varer fra 2-5 år og gjør store endringer hos kunder

  *Systemprosjekt -> varer i 1-2 år og gjør middels endringer hos kundene

  *Operativt prosjekt -> varer inntil 1 år og gjør liten endring hos kundene

  *Konkrete prosjekter -> Et prosjekt hvor prosjektleder og medarbeidere samarbeider og jobber heltid. Det er hierarki.

  *Adhoc-prosjekter -> Et prosjekt hvor prosjektleder er med i deltid og ander medlemmer av prosjektet jobber også med andre arbeidsoppgaver som krever oppmerksomhet, relasjoner. Rollene er uklare.

  *Åpne prosjekter -> Prosjekt med utidige mål, målene endres underveis, det er ingen formell prosjektleder, folk som er mest motivert driver arbeidet.

  *Produktutvikling -> målet med prosjektet er å utvikle et nytt produkt

  *Systemutvikling -> Denne prosjekttypen går ut på få et nytt eller endre administrativt system

  *Organisasjons- og virksomhetsutvikling -> Dette er endringsprosjekt hvor målet er å skape en ny organisasjonsstruktur, ny atferd eller et nytt image.

  *Tekniske anleggsoppgaver -> Et prosjekt hvor det skal bygges noe for eksempel: bygning, et teknisk anlegg eller et veianlegg

  *Planleggings- og utredningsoppgaver -> Undersøke en problemstilling og finne en løsning som dokumenteres i en rapport

  *Arrangementer -> Går ut på å gjennomføre en utstilling, konsert og en reklamekampanje

  *Forskningsoppgaver -> Tar utgangspunktet i en problemstilling eller hypotese som undersøkes
Author:
memona
ID:
248307
Card Set:
Kap 1P
Updated:
2013-11-21 23:19:07
Tags:
prosjektledelse
Folders:

Description:
eksamen forberedelse
Show Answers: