Arch 270 Pictures

Home > Preview

The flashcards below were created by user jaz584 on FreezingBlue Flashcards.


 1. -proconsul major
 2. Dryopithecus Fontani
 3. -dryopithecus sp
 4. -silvapithecus indicus
 5. -Oreopithecus bamboli
 6. -gigantopithecus blacki
 7. -proconsul heselani
 8. -moratopithecus bishopi
 9. -Apidium phiomense
 10. Parapithecus grangeri
 11. Aegyptopithecus zeuxis
 12. -Propliopithecus haeckeli
 13. -Homo rudolphensis
 14. Homo habilis
 15. Paranthropus boisea
 16. Paranthropus aethiopicus
 17. Paranthropus robustus
 18. Sahelanthropus tchadensis
 19. Kenyanthropus platyops
 20. Australopithecus afarensis
 21. Australopithecus africanis
 22. Homo sapiens sapiens
 23. Homo neanderthalensis
 24. Homo neanderthalensis
 25. Homo neanderthalensis
 26. Homo neanderthalensis
 27. Homo neanderthalensis
 28. Homo erectus
 29. Homo erectus
 30. Homo erectus
 31. Homo erectus
 32. Homo ergaster
 33. Homo ergaster
 34. Homo erectus
 35. Homo heidelbergensis
 36. Homo heidelbergensis

Card Set Information

Author:
jaz584
ID:
248400
Filename:
Arch 270 Pictures
Updated:
2013-11-22 22:07:16
Tags:
Arch 270 Pictures
Folders:

Description:
Arch 270 Pictures
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview