üretim yönetimi

The flashcards below were created by user tiamatamanitis on FreezingBlue Flashcards.

 1. -Ünite 1-
  Üretimin Tanımı :
  -Üretim, mal ve hizmet yaratma sürecidir.
 2. Üretim sistemi ve elemanları :
  • -Üretim Sistemi: Fonksiyonu, bir girdiler kümesini arzu edilen çıktılara dönüştürmek olan, elemanlar kümesidir.
  • -Sistem Elemanları: 
  •     1)Girdi  2)Dönüşüm Süreci  3)Çıktı
 3. Girdiler ikiye ayrılır:
  • 1)Malzemeler
  • 2)Kaynaklar

  *Kaynaklar Bir araya getirilerek dönüşüm sürecinde malzemeleri çıktılara dönüştürür.
 4. En Basit Sistemin Akış Diyagramı
  Image Upload 1
 5. Üretim sistemi fonksiyonları
  • -Üretim sistemi fonksiyonları 4 ana grupta toplanabilir:
  • *İmalat  *Satış  *Ulaştırma  *Hizmet 
 6. Kontrol elemanı
  • -Basit bir üretim sistemi kontrol elemanı olmadan işleyemez. Bunlar;
  •  *İyi tanımlanmış hedefler
  •  *Çıktı standartları, ölçme araçları, Geri bildirim ve düzeltici eylem.
 7. Kapsamlı Bir Üretim Sistemi Diyagramı
  Image Upload 2
 8. Üretim sistemi Fonksiyonları
  • -İmalat: Fiziksel girdinin fiziksel mala dönüşümü
  • -Satış: Müşterilerden oluşan girdiler mallara sahip olma açısından dönüşüme uğrar.
  • -Ulaştırma: Yolculardan oluşan girdiler yer açısından dönüşüm geçirir. 
  • -Hizmet: Canlılar, mallar ve verilerden oluşan veriler durum açısından dönüşür.
 9. Üretim sistemlerinin sınıflandırılması
  • -Ürün yapısı
  • -Dönüşüm sürecindeki malzeme akış süreci
  • -Müşteri taleplerinin yapısı
  • -Dönüşüm sürecindeki işlemlerin yapısı
 10. Üretim sistemleri sınıflandırması
  • -Proje türü üretim sistemi
  • -Kesikli üretim sistemi
  • -Sürekli üretim sistemi
  • -Parti üretim sistemi
 11. Proje üretim sistemi
  • -Talep kesikli ve çok azdır.
  • -Akış düzeni sabit konumlu ürüne göredir
  • -İşlemler tekrarsızdır ve ürün yapısı karmaşıktır.
  •   *Örnek: Gemi, baraj, yol, makina yapımı...
 12. Kesikli üretim sistemi
  • -Her ürün farklı işlemlerden geçer
  • -Talep kesikli ve azdır
  • -Akış düzeni sürece göredir (fonksiyonel)
  • -İşlemler tekrarsızdır ve ürün yapısı karmaşıktır
  •   *Örnek: Hastane, çok bölümlü mağaza...
 13. Sürekli üretim sistemi
  • -Tüm ürünler aynı işlemlerden geçerek üretilir
  • -Talep sürekli, miktar çok fazladır
  • -İşlemler tekrarlıdır, ürün yapısı karmaşıktır
  • -Kütle üretimi: Aynı aileden ürünler, aynı üretim hattı, küçük değişiklikler (oto, beyaz eşya)
  • -Süreç üretimi: Üretim sürecinde değişiklik yapılamaz (çimento, cam)
 14. Parti üretim sistemi
  • -Bir partinin üretimi biter, diğerine geçilir.
  • -Malzeme akışı sürekli veya kesiklidir
  • -işlemler tekrarlıdır, ürün yapısı basit veya karmaşıktır
  • -Kesikli ve sürekli üretim sistemleri arasında geçiş yapılır
  • -Üretim araçları bilgisayar kontrollü olursa esnek üretime geçilmiş olur
  • -Standart ürünler kısa aralıklarla çok fazla üretilir
 15. Üretim sistemlerinin Yönetimi
  • -Üretim yönetimi: Fonksiyonu imalat, ulaştırma, hizmet ve satış olan üretim sistemlerinin tasarımının, işletiminin ve kontrolünün gerçekleştirilmesidir.
  • -Organizasyonların var olması için müşterilerine şu koşullardaki ürünleri sunmaları gerekir
  • *Kalite  *Maliyet  *Zaman
 16. Üretim sistemlerinin Problem alanları
  Image Upload 3
 17. Amaç ve Hedef
  • Amaç : Satışları artırmak
  • Hedef: Satışları %20 artırmak

  -Bir işletmede amaçlar sayısal hale gelmeli, hedeflere dönüşmelidir
 18. ccedil;larda Çatışma
  • -Pazarlama alt sisteminin amacı ürünün anında teslimini sağlamak. Sonuç : artan stoklar
  • -Finans alt sisteminin amacı alt sermayeden kaçınmak. Sonuç : Stok azaltımı
 19. İşletme sistemi çevresi
  *Tedarikçiler  *Rakipler  *Müşteriler  *Finans kurumları  *Toplum  *Devlet
 20. İşletme Sistemi
  Image Upload 4
 21. Üretimde Yeni eğilimler
  • Değişimler :
  • -Yalın üretim ilkelerinin uygulanması
  • -Tedarik zinciri yönetiminin uygulanması
  • -Ürün geliştirmeyi rakiplerden önce yapabilmek
  • -Küreselleşmeye odaklanıp, en uygun iş gücü, malzeme ve teknolojiyi tedarik etmek
 22. -Unite 2-
  Üretkenlik
 23. Üretkenlik=Üretilen miktar / Kullanılan girdi
 24. *Tek faktör üretkenliği: Tek kaynağın üretkenliği
  *Çok faktör üretkenliği: iş gücü, malzeme, enerji, sermaye gibi tüm kaynakların üretimi (toplam faktör üretkenliği)
 25. Çok faktör üretkenliği
  Çok faktör üretkenliği hesaplanırken paydadaki terimlerim parasal olarak ifade edilmesi gerekir
 26. Verimlilik
  Bir makine veya bir işçinin standart bir çıktı düzeyine göre görevini ne kadar iyi yaptığını gösterir.
 27. Verimlilik
  • %100 verim : normal standart
  • %112 verim : normalin üstünde
  • %85 verim ve altı : normalin altında

  Süreç yönetiminde verimlilik, organizasyonun iç operasyonlarının üretkenliğini yansıtırç
 28. Verimlilik
  Verimlilik : Fiili çıktı / işlemin etkin (pratik) kapasitesi
 29. Etkinlik
  Süreç yönetiminde, etkinlik; çıktıların müşteri gereksinimlerini ne kadar iyi karşıladığı anlamına gelir.
 30. Verimlilik ve Etkinlik
  Verimlilik ve etkinliğin her zaman doğrudan ilişkisi olmayabilir.
 31. -Ünite 3-
  Talep Tahmini
  • Talep tahmini 3 stratejik alan için büyük öneme sahiptir:
  • *Tedarik zinciri yönetimi
  • *Toplam kalite yönetimi
  • *Stratejik planlama
 32. Talep tahmininin öğeleri
  • -Zaman dilimi (kısa orta uzun dönem)
  • -Talebin davranışı
 33. Kısa dönem tahmin
  • -Bir yıla kadar uzanan süreyi kapsar
  • -Satın alma planlaması, iş çizelgelemesi, iş gücü düzeyi belirleme, üretim hızının belirlenmesi
 34. Orta dönem tahmin
  • -Üç aydan üç yıla kadar uzanan süreci kapsar
  • -Satış planlarının hazırlanması, bütçeleme, üretim planlama, nakit bütçesinin planlanması
 35. Uzun dönem tahmin
  • -Üç yıldan daha fazla süreye uzanan süreci kapsar
  • -Değişen pazarlar için yeni ürün planlama, yeni pazarlara girme, teknoloji gereksinimi vb
 36. Talebin davranışı
  Talep genelde tesadüfi bir şekilde, belli bir değerin altında ve üstünde sürekli olarak değişim gösterir. Bu tür talebe durağan talep adı verilir.
 37. Durağan olmayan talep
  • -Durağan olmayan talep çeşitli durumlarda ortaya çıkar;
  •  *Trend *Mevsim etkisi *Döngüsel
 38. Durağan olmayan talep grafikleri
  Image Upload 5
 39. Talep Tahmin Yöntemleri
  • -Niteliksel Yöntemler
  • -Zaman serisi analizi
  • -Nedensel yöntemler
 40. Niteliksel Yöntemler
  • Sübjektif yöntemlerdir.
  • -Pazar araştırması (uzun dönem içeren talep tahminlerinde)
  • -Delphi yöntemi (uzmanlara anket doldurma)
  • -Geçmişe dayalı analoji (benzer ürüne ait geçmiş veriler)
  • -Panel oturumu (Satış personeliyle toplantı)
 41. Nedensel Yöntemler
  Talep değerlerinin altında yatan değerler araştırılır

  • -Regresyon analizi (Tahmin başka olaylar üzerine kurulu)
  • -Zaman serileri analizi (geçmiş verilere dayalı tahmin)
  • -Box-Jenkins (en iyi yöntem)
 42. Hareketli ortalama
  = Geçmiş n periyottaki talep / n (kısa dönem için iyidir )
 43. Ağırlıklı Hareketli Ortalama
  her ayın etkisinin aynı olmasını engellemek için kullanılır.
 44. Üstel düzeltme
  • hareketli ortalama yöntemlerinin hatalarını ortadan kaldırır.
  • bir sonraki tahmin periyodu=sonperiyodun gerçek değeri x alpha   + sonperiyodun tahmini x (alpha -1 )
 45. trend projeksiyonu
  y=a+ bt
Author
ID
249466
Card Set
üretim yönetimi
Description
üretim yönetimi ders notları
Updated
Show Answers