Lesson4.txt

The flashcards below were created by user Rainy on FreezingBlue Flashcards.

 1. facilities (jen mn. č.)
  vybavení, zařízení
 2. staffroom
  sborovna
 3. head's office
  ředitelna
 4. assembly room, assembly hall
  shromažďovací sál, aula
 5. gymnasium
  tělocvična
 6. language lab/labooratory
  jazyková laboratoř
 7. classroom
  učebna, třída
 8. desk
  lavice
 9. the teacher's desk
  učitelský stůl, "katedra"
 10. aisle
  ulička
 11. blackboard
  tabule
 12. notice board, (amer.) bulletin board
  nástěnka
 13. equipped with audio-visual aids
  vybaven audiovizuálními pomůckami
 14. tape recorder
  magnetofon
 15. cassette player
  kazetový magnetofon
 16. slide projektor
  diaprojektor
 17. overhead projector
  zpětný projektor, Meotar
 18. screen
  plátno, obrazovka
 19. staff
  učitelský sbor
 20. pupil
  žák
 21. schoolboy
  školák
 22. schoolgirl
  školačka
 23. schoolchildren (mn. č.)
  školní mládež, školáci
 24. headmaster, headteacher, (hovor.) head
  (brit) ředitel
 25. principal
  (amer.) ředitel
 26. assistant principal, vice-principal
  (amer.) zástupce ředitele
 27. deputy head
  (brit.) zástupce
 28. teacher
  učitel(ka), (středoškolský) profesor
 29. Sir, teacher
 30. English teacher
  učitel angličtiny
 31. teacher from England
  anglický učitel
 32. schoolmate
  spolužák
 33. fellow student
  kolega (student) na universitě
 34. colleague
  kolega, kolegyně (v práci)
 35. freshman
  (amer.) student prvniho ročniku
 36. compulsory, required
  povinný
 37. optional, (amer.) elective
  volitelný
 38. favourite
  nejoblíbenější
 39. the arts, the humanities
  humanitní obory
 40. the sciences
  přírodní vědy, přírodovědně obory
 41. the social sciences
  společenské obory
 42. maths, (amer.) math
  (hovor.) matematika, matika
 43. crafts
  ruční práce
 44. physical education, (zkratka) PE
  tělesná výchova
 45. physical training, (zratka) PT
  tělocvik
 46. woodwork (pouze j.č.)
  (dílenská) práce se dřevem
 47. metalwork (pouze j.č.)
  (dílenská) práce s kovem
 48. religious instruction
  výuka náboženství
 49. sex education
  sexuální výchova, výchova k rodičovství
 50. class(es)
  vyučovaní
 51. There are no classes today.
  Dnes není vyučovaní
 52. talk in class
  mluvit během/při vyučováni
 53. cut classes, cut school
  vynechávat, chodit za školu
 54. class
  třída (skupina žáků)
 55. The class went swimming.
  Třída šla plavat.
 56. class
  třída (postupný ročník základní školy)
 57. He's in the third class.
  Chodí do třetí třídy.
 58. class
  (amer.) absolventský ročník
 59. He got his degree from Ohio State, class of '90
  (amer.) Vystudoval státní univerzitu v Ohiu roku 1990.
 60. I'm in the class of 1991.
  Vyjdu školu roku 1991.
 61. form
  (brit.) třída (postupný ročník střední školy)
 62. grade
  (amer.) třída (postupný ročník všeobecně)
 63. term
  pololetí, semestr, čtvrtletí
 64. The lesson is over.
  Lekce/Hodina skončila.
 65. Its been cancelled.
  Odpadlo to. (o vyučování)
 66. instruction
  výuka
 67. curriculum (pouze j.č.)
  učební plán, osnovy
 68. revision
  opakování (opětovné probrání látky)
 69. explain new subject matter
  vysvětlit novou látku
 70. sum up the topic
  shrnout téma
 71. take part in extracurricular activities
  účastnit se mimoškolní činnosti
 72. do st after school hours
  dělat něco po škole
 73. make an entry in the class register
  zapsat do třídni knihy
 74. mark the pupils present, absent, or late
  zapsat prezenci/docházku
 75. assign
  zadat
 76. give extra work
  zadat mimořádnou práci
 77. give an extra assignment
  (zejm amer.) zadat mimořádný úkol / práci navíc
 78. set homework
  zadat domácí úkol(y)
 79. do one's homework
  psát domácí úkol(y)
 80. hand in one's essay
  odevzdat kompozici (slohovou práci)
 81. correct
  opravit
 82. paper
  (formálně) examination
 83. paper
  písemka, písemná práce (forma zkoušky)
 84. set a history paper
  zadat písemku z dějepisu
 85. mark an exercise in red
  opravit cvičení červeně
 86. oral and written exam/examination
  ústní a písemná zkouška
 87. examine
  vyzkoušet
 88. put up one's hand
  zvednout ruku, hlásit se
 89. call on sb
  vyvolat někoho
 90. ask sb to come to the blackboard
  vyvolat někoho k tabuli
 91. question sb about st
  dotazovat se někoho na něco
 92. ask an additional question
  položit dodatečnou otázku
 93. correct response
  správná odpověď, správná reakce
 94. incorrect
  nesprávný, chybný
 95. make frequent or elementary/basic mistakes
  dělat časté nebo základní chyby
 96. be accurate in st
  byl přesný v něčem
 97. (in)complete
  (ne)úplný
 98. sit for / take an exam in st
  podrobit se zkoušce / dělat zkoušku z něčeho
 99. pass an exam (with high marks)
  složit, udělat zkoušku (s výborným prospěchem)
 100. fail
  neuspět, propadnout, "neudělat" (zkoušku)
 101. fail a subject
  propadnout z předmětu
 102. fail the final exam
  neudělat závěrečnou zkoušku
 103. fail the finals
  propadnout u maturity
 104. have a chance of passing
  mít naději, že projde / že udělá zkoušku
 105. be nervous, be scared
  mít trému
 106. He's scared of failing.
  Bojí se, že to neudělá.
 107. suffer from nervousness
  trpět nervozitou
 108. panic
  panikařit, propadnout panice
 109. worry about the results
  dělat si starosti s výsledkem
 110. performance
  výkon
 111. standard
  úroveň
 112. results (mn. č.)
  (celkový) prospěch
 113. achievement
  soubor výsledků dosažených úsilím (nemá v češtině přesný ekvivalent)
 114. How's he getting on?
  Jak mu to jde?
 115. do very well (in English, at school)
  prospívat velmi dobře (v angličtině, ve škole)
 116. He's doing well.
  Vede si dobře.
 117. He's doing better now.
  Už je lepší.
 118. be brilliant at school
  být ve škole výborný
 119. make a great effort
  vyvinout velké úsilí, velmi se snažit
 120. cram
  dřít, šprtat (na určitou zkoušku)
 121. excel at/in st
  vynikat v něčem
 122. average record
  průměrný prospěch
 123. have (a record of) straight A's
  mít samé jedničky
 124. The highest mark in the test was 9 out of 10.
  Nejvyšší dosažený počet bodů při testu bylo 9 z 10 možných.
 125. His examination results / marks are rather disappointing.
  Jeho výsledky / známky ze zkoušek jsou zklamáním.
 126. mark
  známka; oznámkovat
 127. make slow progress
  dělat pomalé pokroky, pomalu se zlepšovat
 128. satisfactory
  uspokojivý
 129. deserve an A / a B / a C / a D
  zasluhovat jedničku, dvojku, trojku, čtyřku
 130. independent work
  samostatná práce
 131. copy
  opisovat
 132. crib
  opisovat (podvodně - od souseda, z taháku)
 133. shirk one's job
  ulívat se / flákat se v práci
 134. shirk doing one's homework
  nedělat domácí úlohy
 135. He has been a disappointment to us.
  Byl pro nás zklamáním. Zklamal nás.
 136. get a bad (school) report
  dostat špatné vysvědčení
 137. certificate
  závěrečné vysvědčení
 138. spoil sb's chances of entering university
  pokazit někomu naději dostat se na univerzitu
 139. reward [ri'wo:d] odměna;odměnit praise[preiz] chválit; punishment [panišmEnt] trest
 140. admonish
  napomenout (formálně)
 141. The teacher admonished him for making so much noise.
  Učitel ho napomenul, že dělá moc hluku.
 142. scold
  pokárat, (knižně) plísnit
 143. The teacher scolded him for being lazy.
  Učitel ho káral kvůli jeho lenosti.
 144. rebuke for disobedience
  pokárat za neposlušnost
 145. stern rebuke
  přísné pokárání
 146. punish severely
  přísně/citelně potrestat
 147. strict parents
  přísní rodiče
 148. keep rigid discipline
  udržovat přísnou kázeň
 149. summon a parent to school
  (úředně) pozvat/zavolat si rodiče do školy
 150. assign some extra work
  přidělit práci navíc
 151. keep sb in detention for talking in class
  nechat někoho po škole za vyrušování
 152. keep in school after hours
  nechat po škole
 153. corporal punishment
  tělesný trest
 154. abolish
  zrušit
 155. introduce st
  zavést něco
 156. cane
  rákoska; třtina
 157. expel sb from school
  vyloučit někoho ze školy
 158. drop out
  zanechat studia, odejít ze školy, "odpadnout"
 159. He's a dropout.
  Nechal studia. / Je to odpadlík.
 160. the dropout rate in a course
  úbytek studentů v kursu
 161. pay attention in class
  dávat pozor pří vyučování
 162. undisciplined conduct
  neukázněné chování
 163. behave badly
  špatně se chovat
 164. well-behaved
  dobře vychovaný
 165. cheeky
  drzý, hubatý
 166. talk back
  odmlouvat
 167. make a row
  dělat rámus
 168. tease schoolmates
  škádlit spolužáky
 169. bully smaller boys
  zastrašovat menší chlapce
 170. play pranks on sb
  vyvádět kousky / šprýmy někomu
 171. fight
  rvát se
 172. lie
  lež; lhát
 173. hardworking
  pracovitý, pilný
 174. capable at st
  schopný v něčem
 175. gifted
  nadaný
 176. talented
  talentovaný
 177. extraordinary talent
  mimořádný talent
 178. exceptional
  výjimečný
 179. He's got brains.
  Myslí mu to. Pálí mu to.
 180. ambitious
  ctižádostivý
 181. lazy
  líný, lenivý
 182. careless
  nedbalý
 183. carefree
  bezstarostný
 184. dull
  nenadaný, těžkopádný, hloupý
 185. inattentive
  nepozorný
 186. average
  průměrný
 187. slow worker
  pomalý žák
 188. lenient
  shovívavý
 189. patient
  trpělivý
 190. enthusiastic
  zanícený, zapálený, nadšený
 191. exacting
  náročný
 192. conscientious
  svědomitý
 193. stimulate sb into an interest in st
  zvýšit něčí zájem o něco
 194. develop the power logical reasoning
  rozvíjet schopnost logického uvažování
 195. train sb to be a good citizen
  vést někoho k občanské zodpovědnosti
 196. educate sb to be a patriot
  vychovávat někoho k vlastenectví
 197. ideal teacher
  ideální pedagog
 198. with a sense of humour
  se smyslem pro humor
 199. a model for (the) young people
  vzor pro mládež
 200. experienced teacher
  zkušený pedagog
 201. He let his thoughts wander to st.
  Myšlenky mu k něčemu zabloudily.
 202. It will come out.
  Vyjde to najevo.
 203. She's the opposite of him.
  Ona je jeho opak.
 204. The pupils are a mixed lot.
  Žáci jsou pěkná směsice.
 205. That's for sure.
  To je pravda.
 206. He's done nothing but (sit).
  Pořád jen (sedí).
 207. The moment I see ...
  Hned, jak spatřím ...
 208. It's the exam that counts.
  Nejvíc platí zkouška. Největší váhu má zkouška.
Author:
Rainy
ID:
249473
Card Set:
Lesson4.txt
Updated:
2013-11-28 07:50:23
Tags:
Peprník peprnik angličtina pro pokročilé lesson lekce
Folders:

Description:
Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé, Lesson 4
Show Answers: