Tekled tidligere eksamensspørsmål: kont 2010 - kont 2011

The flashcards below were created by user bendikiv on FreezingBlue Flashcards.

 1. En av påstandene under er IKKE korrekt om ”Discontinuities” slik begrepet diskuteres i pensum. Hvilken?

  a) ”Discontinuities”
  er definert som noe som skjer utenfor en enkelt bedrift sin kontroll, men som
  samtidig har et potensiale for å endre reglene for hvordan denne bedriften’s
  (og andre bedrifters’) forretningsdrift gjøres.

  b) ”Discontinuities”
  kan representere store muligheter for en bedrift.

  c) Utviklingen av
  transistoren, innføringen av datalagringsdirektivet og askeskyene fra Island
  representerer tre ulike typer av ”Discontinuities”, og det finnes mange flere
  typer

  d) En ”Discontinuity”
  opptrer sjelden alene. De kommer vanligvis i grupper.
  d, en Discontinuity opptrer sjelden alene. De kommer vanligvis i grupper.
 2. En av påstandene
  under om betydningen av innovasjoner er IKKE korrekt etter pensum. Hvilken?

  a) Innovasjoner kan
  gi oss mange strategiske fordeler, for eksempel at vi gjennom å innovere kan
  endre konkurransemekanismene i vårt marked fra pris til kvalitet eller omvendt

  b) Innovasjon er et
  nytt fenomen som dukket opp på 60-tallet da innføring av ny elektronikk
  akselererte en rivende teknologisk utvikling.

  c) Innovasjonsoppgaver,
  som har til hensikt å utvikle virksomheten langs en eller flere dimensjoner, er
  minst like viktige som driftsoppgaver, som har til hensikt å utnytte
  eksisterende løsninger og ressurser på best mulig måte

  d) Innovasjon er i
  forskningen den faktoren som klarest og mest konsistent er knyttet til økonomisk
  suksess for bedrifter
  b, Innovasjon er et nytt fenomen som dukket opp på 60-tallet
 3. Hvilken av de fire fasene under er IKKE en del
  av den innovasjonsmodellen vi benytter i dette emnet?

  a) Search – der vi
  ser etter muligheter for innovasjoner

  b) Implement – der vi
  skal sette utvalgte ideer ut i livet

  c) Capture – der vi
  ser på hvordan vi skal kunne utnytte ideene

  d) Evaluate – der vi
  vurderer ideenes vellykkethet ut fra prøvedrift
  d, Evaluate – der vi vurderer ideenes vellykkethet ut fra prøvedrift
 4. Det sies i pensum at
  store og små bedrifter har ulike fordeler og ulemper i forhold til å drive
  innovasjoner. Hvilke av fordelene under gjelder normalt for store bedrifter, og
  ikke for små?

  a)  at bedriften har en klar, langsiktig strategi

  b) at bedriften har
  en uformell kultur

  c) at bedriften har
  raske beslutningsprosesser

  d) at alle i
  bedriften vet hva som skjer til enhver tid
  a, at bedriften har en klar, langsiktig strategi
 5. En av påstandene
  nedenfor er feil når det gjelder ferdigheter bedrifter trenger for å lykkes med
  innovasjonsprosesser. Hvilken?

   

                                                                                                            Side
  3 av 12

  a) ”Choosing” og ”Learning”
  er to av mange ferdigheter bedrifter trenger for å kunne nyttiggjøre seg
  innovasjonsprosesser

  b) De ferdighetene
  som er nyttige til å drive en bedrift, er de samme som er viktige til å drive
  innovativt arbeid

  c) Forskning tyder på
  at det er vanskelig å si generelt hvilke ferdigheter som trengs for å lykkes
  med innovasjon. Det vil ofte være svært bedriftstilpasset hvilke ferdigheter
  som behøves, avhengig av situasjonen til bedriften og hvilke omgivelser den
  har.

  d) En av de viktigste ferdighetene som støtter
  innovasjon er av mange sagt å være evnen til å kunne være fleksibel og omstille
  seg. Dette fordi eksisterende rutiner og tenkemåter er en av de største hindre
  som må overkommes når man skal drive med innovativt arbeid.
  b, de ferdighetene som er nyttige for å drive en bedrift er de samme som er viktige til å drive innovativt arbeid
 6. Tidd og Bessant
  (2009) deler ”risikobildet” inn i tre kategorier. Hvilke?

  a) 1. Risiko knyttet
  til markedsadopsjon, 2. Risiko knyttet til produksjon og 3. Risko knyttet til
  logistikk.

  b) 1. Usikkerhet, 2.
  Risiko, 3. Usikkerhet og risikostyring.

  c) 1. Usikkerhet
  relatert til entreprenøren, 2. Usikkerhet relatert til muligheten, 3.
  Usikkerhet relatert til gjennomføringsevne.

  d) 1. Estimering av
  sannsynlighet for teknisk og kommersiell suksess, 2. Psykologisk
  og sosiologisk persepsjon av risiko og 3. Politisk influering
  d, 1. Estimering av sannsynlighet for teknisk og kommersiell suksess
 7. Hvilken av følgende
  påstander om finansiering av teknologibedrifter med vekstpotensial er korrekt?

  a) Bankene vil
  normalt sett ikke engasjere seg finansielt i de tidlige fasene ved utviklingen
  av en teknologibedrift.

  b) I tidlig fase vil
  bankene som regel være den viktigste finansieringskilden.

  c) I Norge er
  finansiering sjelden et problem siden vi har så gode offentlige virkemidler.

  d) Venturekapital
  fond er den mest vanlige typen investor i nye teknologibedrifter.
  a, Bankene vil normalt sett ikke engasjere seg finansielt i de tidlige fasene..
 8. Hvilken av følgende
  påstander om venturekapital fond er korrekt?

  a) Venturekapital
  fond er ofte spesialisert i forhold til fase eller bransje.

  b) Dette er
  offentlige fond som skal støtte opp om etablering av bedrifter.

  c) Dette er
  privatpersoner som går sammen og investerer direkte i nye teknologibedrifter

  d) Venturekapital
  fond investerer alltid i mange bransjer og et stort antall  porteføljebedrifter for å diversifisere
  risikoen til fondet.
  a, Venturekapital fond er ofte spesialisert I forhold til fase eller bransje
 9. Hva er rekkefølgen på
  når disse aktørene normalt investerer?

  a) Gründer,
  såkornfond, venturekapital fond, familie og venner, Business Angels.

  b) Gründer, familie
  og venner, Business Angels, såkornfond, venturekapital fond

                                                                                                Side
  4 av 12

  c) Venturekapital
  fond, såkornfond, Business Angels, gründer, familie og venner

  d) Gründer, familie
  og venner, såkornfond, venturekapital fond, Business Angels
  b, Grunder, familie og venner, Business Angels, såkornfond, venturekapitalfond
 10. Hvilken av følgende
  påstander om såkalte ”business angels” er korrekt?

  a) Er som hovedregel
  passive eiere.

  b) Er aktive eiere
  som tilfører bedriften ”knappe ressurser”.

  c) Vil som regel eie
  majoriteten av aksjene i bedriften.

  d) Mottar ofte
  offentlig støtte for å bistå bedrifter i tidlig fase.
  b, Er aktive eiere som tilfører bedriften “knappe ressurser”
 11. Porter
  (1980) bruker begrepene ”innovation leadership” og “innovation followership”. Hva legger han i dette?

  a) Man må lede
  innovasjonsutviklingen, man kan ikke følge etter andre.

  b) Man vil spare mye
  ressurser på å følge etter ”first mowers”.

  c) ”Leadership”
  henviser til det å være først i markedet, mens ”followership” handler om å
  imitere lederne gjennom imitasjon.

  d) ”Leadership”
  henviser til handlingsrommet som ligger i å kunne velge markedsstrategi, men
  man ikke har det valget dersom man er en ”follower”.
  c, Leadership henviser til det å være først i markedet, mens followership handler om å imitere lederne gjennom imitasjon
 12. Oppgave 12:

  Teece og Pisano
  (1994) bruker begrepet ”dynamiske kapabiliteter”. Hvilke kriterier mener de må
  ligge til grunn for at kapabilitetene kan omtales som strategiske?

  a) De må være
  dynamiske, de må være verdifulle for bedriften og de må være skalerbare.

  b) De må være unike,
  dynamiske og vanskelig å kopiere.

  c) De må være knyttet
  til kundenytte, unike og vanskelige å imitere.

  d) De må være
  sjeldne, de må kunne brukes i ett internasjonalt marked, og de må være kunnskapsbaserte.
  c, De må være knyttet til kundenytte, unike og vanskelige å imitere
 13. Oppgave 13:

  Hamel og Prahalad
  (1990) sine ideer om ”kjernekompetanse” kan oppsummeres slik:

  a) En
  kjernekompetanse – ett produkt som er markedsledende

  b) Kjernekompetansen
  må være 1. Verdifull, 2. Sjelden, 3. Vanskelig å imitere, og 4. Innbakt i
  bedriftens organisasjon.

  c) Kjernekompetanse
  finner man i bedriftens ledergruppe.

  d) 1. Varig
  konkurransekraft ligger i bedriftens kjernekompetanse. 2. Kjernekompetansen
  brukes i flere produkter. 3. Organisatorisk kompetanse er vesentlig. 4. Kjernekompetanse
  krever fokus. 5. Bedrifter kan ses på som en samling av kompetanse.
  d, 1. Varig konkurransekraft ligger i bedriftens kjernekompetanse…
 14. Oppgave 14:

  Hvilken av følgende
  påstander om mulighetsanalyser av teknologibaserte forretningsideer er korrekt?

  a) Mulighetsanalyser
  innebærer en innledende vurdering av tekniske, markedmessige, økonomiske og
  organisatoriske forhold.

  b) Mulighetsanalyser
  er en fullstendig og gjennomgripende gjennomgang av tekniske, markedmessige,
  økonomiske og organisatoriske forhold.

  c) Grunnlaget for en
  mulighetsanalyse har man først etter å ha utarbeidet en god forretningsplan.

  d) Det viktigste i en mulighetsanalyse er gode
  teknologivurderinger
  a, Mulighetsanalyser innebærer en innledende vurdering av tekniske, markedsmessige, økonomiske og organisatoriske forhold
 15. I følge Brush et al.
  (2001) og deres ressurspyramide må følgende fire elementer ligge til grunn før
  man kan oppnå unike konkurransefordeler.

  a) Generiske
  ressurser, spesifikke ressurser, kapabiliteter og nettverkskapabiliteter
  (generic resources, specific resources, capabilities and network capabilities).

  b) Generiske
  ressurser, kapabiliteter, kjernekompetanser og strategiske aktiva (generic
  resources, capabilities, core competences and strategic assets).

  c) Generiske
  ressurser, økonomiske ressurser, patenter og dynamiske kapabiliteter (generic
  resources, economic resources, patents and dynamic capabilities.)

  d) Generiske
  ressurser, nettverkskapabiliteter, spesifikke ressurser og patenter (generic
  resources, network capabilities, specific resources and patents).
  b, Generiske ressurser, kapabiliteter, kjernekompetanser og strategiske aktiva
 16. Tidd og Bessant
  (2009) beskriver to ytterpunkter for hvordan man kan organisere innovasjon
  (R&D) globalt. Hvilke?

  a) Spesialisert eller
  integrert.

  b) Innkjøp av
  innovative løsninger eller intern utvikling.

  c) Sammen med global
  partner eller egen intern utvikling.

  d) Produktorientert
  eller generisk.
  a, Spesialisert eller integrert
 17. Prahalad (2006)
  bruker begrepet ”bottom of the pyramid” (BoP Markets). Hva mener han med det?

  a) Marked bestående
  av populasjon som lever under fattigdomsgrensen.

  b) Markeder som har
  så lav kjøpekraft at lønnsomheten vil være dårlig.

  c) Markeder som
  adopterer innovasjon sist (geografisk eller demografisk)

  d) Markeder som
  danner grunnlag for lønnsomhet
  a, Marked bestående av en populasjon som lever under fattigdomsgrensen
 18. I boken til Tidd og
  Bessant (2009) brukes begrepene ”exploitation” og ”exploration”. Hva mener de
  med dem?

  a) ”Exploitation”
  handler om å bruke sjeldne ressurser, mens ”exploration” handler om å kombinere
  sjeldne ressurser.

  b) ”Exploitation”
  handler om å utnytte andres ressurser, mens ”exploration” handler om å utnytte
  egne ressurser.

  c) ”Exploitation”
  handler om å bruke og videreutvikle de ressursene de har, mens ”exploration”
  handler om å ta i bruk ressurser som ligger utenfor deres domene.

  d) ”Exploitation”
  handler om å bruke og videreutvikle de ressursene de har, mens ”exploration”
  handler om å bruke den kunnskapen de har.
  • c, Exploitation handler om å bruke og videreutvikle de ressursene de har, mens exploration handler om å ta i bruk
  • ressurser som ligger utenfor deres domene
 19. I følge Mitchell og
  Hamilton (1988) er det tre overlappende kategorier av innovasjon som store
  bedrifter må finansiere. Hvilke?

  a) 1.
  Produktinnovasjon, 2. Markedsinnovasjon og 3. Organisasjonsinnovasjon.

  b) 1.
  Markedsinnovasjon, 2. Prosessinnovasjon og 3. Produktinnovasjon.

  c) 1.
  Nettverksbygging, 2. Teknologiutvikling og 3. Kunnskapsbygging.

  d) 1.
  Kunnskapsbygging, 2. Strategisk posisjonering og 3. ”Business investment”
  • d, 1, .Kunnskapsbygging,
  • 2. strategisk posisjonering og
  • 3 Business investment
 20. Innenfor
  strategilitteraturen har det lenge pågått en diskusjon mellom tilhengere av
  rasjonalisme og inkrementalisme. Hvilket av alternativene under knyttes til
  rasjonalisme?

  a) Prøving og
  feiling.

  b) Å bestemme seg for
  handlinger basert på en grundig analyse.

  c) Anerkjennelsen av
  kompleksiteten til omgivelsene.

  d) Evnen til raskt å
  reagere på eksterne og interne forandringer.
  b, Å bestemme seg for handlinger basert på en grundig analyse
 21. Hva er den generelle
  sammenhengen mellom organisasjonens måloppnåelse og organisasjonens uoffisielle
  aspekter?

  a) Organisasjonens
  uoffisielle aspekter utfyller de offisielle, og bidrar således positivt til
  måloppnåelse.

  b) Organisasjonens
  uoffisielle aspekter bryter med de offisielle og bidrar derfor negativt til
  måloppnåelse.

  c) Organisasjonenes
  uoffisielle aspekter er ikke godkjent av ledelsen, og bidrar derfor negativt
  til måloppnåelse.

  d) De uoffisielle
  aspektene kan bidra både positivt og negativt til måloppnåelse. Det er ingen entydig
  sammenheng mellom de to.
  d, De uoffisielle aspektene kan bidra både positivt og negativt til måloppnåelse.
 22. Hvilken av disse er
  ifølge Tidd og Bessants (2009) liste ikke en komponent i innovative
  organisasjoner? 

  a) Kreativt klima.

  b) Eksternt fokus.

  c) Fravær av
  byråkrati.

  d) Høy involvering i
  innovasjonsprosessen.
  c, Fravær av bryåkrati
 23. Hvilken av disse er
  ifølge Watson (2008; K1) en nødvendig betingelse for ”produktivt samarbeid”?

  a) At organisasjonens
  oppgaver blir utført på et tilstrekkelig høyt nivå til at organisasjonen kan
  fortsette i fremtiden.

  b) At alle medlemmene
  av organisasjonen deler et felles mål.

  c) At favorisering av
  enkeltpersoner på bakgrunn av sosial status, kjønn eller familierelasjoner ikke
  forekommer. 

  d) Enhetlig ledelse,
  dvs. at hver person bare har én sjef.
  a, At organisasjonens oppgaver blir utført på et tilstrekkelig høyt nivå til at organisasjonen kan fortsette i fremtiden
 24. Ledelse kan ifølge Watsons (2006; K2) overordnede rammeverk forstås som…

  a) handlinger,
  funksjon og formell rolle (posisjon).

  b) planlegging,
  gjennomføring og kontroll.

  c) kunnskap, tekniske
  ferdigheter og sosial intelligens.

  d) rolle,
  kommunikasjon og overtalelse.
  a, handlinger, funksjon og formell rolle (posisjon)
 25. At mellomledere har
  en fragmentert arbeidsdag (arbeidsdagen består av en rekke aktiviteter og
  interaksjoner av kort varighet), kan ifølge pensumtekstene best forklares med…

  a) At mellomlederne
  lider av mental overbelastning (”forvirring”).

  b) At organisasjonens
  formelle systemer for planlegging som oftest er dårlig designet, slik at
  lederne må bruke mesteparten av tiden på reaktiv ”brannslukking”.

  c) At flesteparten av
  medarbeiderne ønsker å ”bli sett” av lederen i løpet av en arbeidsdag.

  d) At lederne har
  behov for å bygge og kontinuerlig vedlikeholde et nettverkt som gir dem tilgang
  til informasjon og kanaler for å øve innflytelse.
  d, At lederne har behov for å bygge og kontinuerlig vedlikeholde et nettverk..
 26. Hvilken av
  Minitzbergs seks organisasjonstyper har kreativitet som sin fremste styrke?

  a) Divisjonalisert
  struktur.

  b) Maskinbyråkrati.

  c) Fagbyråkrati.

  d) Adhockrati.
  d, Adhockrati
 27. Hva menes med
  ”mønster av overbærenhet” (”indulgency pattern”)?

  a) At ledere
  ignorerer ansattes regelbrudd i bytte mot at ansatte gjør en ekstrainnsats når
  de blir spurt om det.

  b) At ledere
  ignorerer ansattes regelbrudd, slik at de ansatte i praksis bestemmer hvordan
  arbeidet utføres.

  c) At ansatte lar
  lederen fremstå i et positivt lys, selv når lederen har gjort feil som de
  ansatte må rydde opp i.

  d) At ulike
  divisjons- eller avdelingsledere allierer seg for systematisk å innskrenke
  topplederens reelle myndighet i organisasjonen. Avdelingslederne er overbærende
  med hverandre for å holde alliansen samlet.
  a, At ledere ignorerer ansattes regelbrudd i bytte mot at ansatte gjør en ekstrainnsats når de blir spurt om det
 28. Høy involvering i
  innovasjonsprosessen (HII) er typisk mest positivt for…

  a) organisasjonens
  evne til radikal innovasjon.

  b) organisasjonens
  evne til kontinuerlig forbedring.

  c) prosessforbedringer,
  men ikke produktforbedringer.

  d) produktforbedringer,
  men ikke prosessforbedringer.
  b, organisasjonens evne til kontinuerlig forbedring
 29. Hvilken påstand om teamarbeid og mål har ikke
  støtte i pensumlitteraturen?

  a) I effektive team
  har medlemmene den samme oppfatningen av teamets mål.

  b) I innovative team
  bør målene være uklare, siden uklarhet mobiliserer kreativ energi. 

  c) Å bidra til
  innovasjoner er et naturlig mål for team i lærende organisasjoner.

  d) Innovasjonsaktivitetene
  som gjennomføres i team bør være forankret i organisasjonens strategiske
  målsetninger for innovasjon.
  b, I innovative team bør målene være uklar, siden uklarhet mobiliserer kreativ energi
 30. Hva innebærer det at
  innovasjonsprosesser er grenseoverskridende (”boundary spanning”)?

  a) At de resulterer i
  innovasjoner som bryter grensen for hva deltakerne trodde det var teknologisk
  mulig å oppnå. 

  b) At de resulterer i
  innovasjoner som bryter grensen for hva organisasjonens kunder (”kjøperne” av
  den konkrete innovasjonen) trodde det var teknologisk mulig å oppnå. 

  c) At
  innovasjonsprosessen involverer organisasjonens kunder, leverandører eller
  andre aktører i organisasjonens nettverk.

  d) At
  innovasjonsprosessen involverer representanter fra ulike nasjonale eller
  regionale kontor
  c, At innovasjonsprosessen involverer organisasjonens kunder, leverandører…
 31. Det viktigste med gruppekreativitet er at vi:

  a) kan utvikle våre ferdigheter innenfor gruppearbeid

  b) kan gjøre en jobb raskere

  c) kan gjøre en jobb billigere

  d) kan få til bedre og mer varierte løsninger
  c, kan gjøre en jobb billigere
 32. Samvirke kan foregå på ulike nivåer. En av påstandene nedenfor er ikke
  i samsvar med pensum når det gjelder samvirke om innovasjon. Hvilken?

  a) Samvirke på gruppenivå oppnås best når hvert enkelt individ er
  kreativt i seg. På den måten oppnås effektivitet selv om ikke alle individene
  er like godt trenet i gruppearbeid

  b) Samvirke på avdelingsnivå kan være spesielt nyttig i forhold til
  tverrfaglige oppgaver

  c) Samvirke på bedriftsnivå er viktig fordi mange bedrifter i dag er
  spesialiserte på sin del av verdikjeden, og derfor ikke kan forventes å ha full
  oversikt over de ulike kunnskapselementene i et komplekst produkt

  d) Samvirke på alle nivåer er viktig for å kunne være innovativ, men på
  ulike måter for de ulike nivåene.
  a, Samvirke på gruppenivå oppnås best dersom hvert enkelt individ er kreativt…
 33. Nedenfor har vi
  klippet fire utsagn fra bedriften IT-NORGE sin strategi når det gjelder
  samarbeid med andre bedrifter. Tre av disse kan gjenkjennes som viktige årsaker
  til at det å være en del av et fungerende innovasjonsnettverk er viktig for
  enkeltbedrifter, men IKKE den fjerde. Hvilken?

  a) Samarbeid gir oss
  mulighet til å få tilgang til kompetanse vi ikke har i egen bedrift

  b) Samarbeid gir oss
  mulighet til å utnytte ledig kapasitet i produksjonen

  c) Samarbeid gir oss
  mulighet til å dele kostnadene ved innovasjon med våre samarbeidspartnere

  d) Samarbeid gir
  mulighet til kollektiv læring
  b, Samarbeid gir oss mulighet til å utnytte ledig kapasitet i produksjonen
 34. Nedenfor er fire
  utfordringer som i følge pensum oppstår når man skal lede arbeide innenfor et
  innovasjonsnettverk. En av dem er ikke korrekt i forhold til pensum. Hvilken?

  a) Det å håndtere
  free-riders

  b) Det å sikre at egen
  bedrifts økonomiske interesser blir ivaretatt

  c) Det å håndtere
  prosesser som skal kjøres av personer vi ikke formelt har autoritet over

  d) Det å finne
  passende incentiver for prosessen som har aksept i alle parter som deltar i
  prosessen
  b, det å sikre at egen bedrifts økonomiske interesser blir ivaretatt
 35. Hvilken av følgende
  fire grupper vil i henhold til forskning presentert i pensum i størst grad
  fungere som utviklingspartner for en bedrift som ønsker å drive med
  produktutvikling?

  a) Myndighetene

  b) Leverandørene

  c) Kundene

  d) Universiteter,
  høyskoler og/eller forskningsstiftelser
  c, kundene
 36. En
  bedrifts totale kostnader er gitt ved TC = 3 000 000 + 200∙Q½,
  der Q er mengden. Hva er bedriftens marginalkostnad (også kalt grensekostnad)
  når mengden er 10 000?

  a)
  3 020 000

  b) 20 000

  c) 200

  d) 1
  d, 1
 37. Ledelsen
  i et monopol finner ut at marginalinntekten (også kalt grenseinntekten) er 10 %
  høyere enn marginalkostnaden (også kalt grensekostnaden). Hva tilsier dette om
  hva bedriften bør gjøre for å øke profitten?

  a) Øke
  produsert mengde.

  b) Øke
  produsert mengde med akkurat 10 %.

  c)
  Redusere produsert mengde.

  d)
  Redusere produsert mengde med akkurat 10 %.
  a, Øke produsert mengde.
 38. Anta at
  etterspørselen er lineær slik at prisen er en lineær, synkende funksjon av
  mengden for alle positive priser og mengder, dvs. i hele det relevante området.
  Hva kan vi da si om effekten av økt mengde på etterspørselselastisiteten?

  a)
  Ingenting – etterspørselselastisiteten kan være både synkende og økende i det
  relevante området.

  b) Etterspørselselastisiteten
  er da konstant og uavhengig av produsert mengde.

  c) Absoluttverdien
  til etterspørselselastisiteten er da økende i produsert mengde i det relevante
  området.

  d) Absoluttverdien
  til etterspørselselastisiteten er da synkende i produsert mengde i det
  relevante området.
  • d, Absoluttverdien til etterspørselselastisiteten er da synkende i produsert mengde i det
  • relevante området.
 39. Anta at
  etterspørselen i markedet er gitt ved P = a - bQ, der P er prisen, Q er mengden
  og a og b er positive konstanter. Hva er da et korrekt uttrykk for
  marginalinntekten (også kalt grenseinntekten), MR?

  a) MR = b

  b) MR = 2b

  c) MR = a - bQ

  d) MR = a - 2bQ
  d, MR = a - 2bQ
 40. Alle
  bedriftene i et frikonkurransemarked har marginalkostnader (også kalt
  grensekostnader) på 1 000. Etterspørselen er gitt ved P = 10 000 - Q, der P er
  prisen og Q er mengden. Hva blir total mengde tilbudt i dette markedet?

  a) 10000

  b) 9000

  c) 4500

  d) 2500
  b, 9 000
 41. Et monopol har marginalkostnader
  (også kalt grensekostnader) på 1 000. Etterspørselen er gitt ved P = 10 000 -
  Q, der P er prisen og Q er mengden. Hva blir total mengde tilbudt i dette
  markedet?

  a) 10000

  b) 9000

  c) 4500

  d) 2 500
  c, 4 500
 42. Se bort
  fra selskapsskatt! Et selskap er finansiert av en del gjeld og en del
  egenkapital. Totalkapitalrentabiliteten er rA, egenkapitalrentabiliteten er rE og gjeldsavkastningen
  er rD. Hva er da en korrekt
  implikasjon av at rE > rA?

  a) rE > rD og rD < rA

  b) rE > rD og rD > rA

  c) rE < rD og rD > rA

  d) rE < rD og rD < rA
  a, rE > rD og rD < rA
 43. Et selskap har en gjeldsandel på 20 %. Hva er da selskapets gjeldsgrad?

  a) 80 %

  b) 50 %

  c) 25 %

  d) 20 %
  c, 25 %
 44. Oppgave 44:

  Hva er nåverdien av å
  få 1 000 000 om ti år dersom kapitalkostnaden er 10 %?

  a) Ca 0.

  b) Ca 385 000.

  c) Ca 500 000.

  d) Ca 1 000 000.
  b, Ca 385 000.
 45. Et prosjekt innebærer
  en investering på 1 200 000 nå. Etter ett år gir det en sikker netto
  kontantstrøm på 1 000 000. Etter to år gir det enten en negativ netto
  kontantstrøm på 1 000 000 eller en positiv netto kontantstrøm på
  1 500 000. Sannsynligheten for å få den negative kontantstrømmen det
  andre året er 40 %. Det risikojusterte avkastningskravet er 6 %. Hva blir
  nettonåverdien til prosjektet?

  a) Ca
  500 000.

  b) Ca 300 000.

  c) Ca 190 000.

  d) Ca 0.
  c, Ca 190 000.
 46. I
  kapitalverdimodellen inngår en størrelse som kalles for beta. Hvilken type
  risiko er det den fanger opp?

  a) Ikke-diversifiserbar
  risiko.

  b) Diversifiserbar
  risiko.

  c) Totalrisiko.

  d) Konkursrisiko.
  a, Ikke-diversifiserbar risiko.
 47. En forwardkontrakt på
  en aksje betyr at det avtales en gitt pris mellom to aktører for omsetning av
  aksjen en gang i framtida. Betaling for og overføring av aksjen skjer altså til
  avtalt pris en dag i framtida. En aksje med beta på 2 er verdt akkurat 100 nå.
  Risikofri rente er 3 %. Forventet markedsavkastning er 8 %. Anta at
  kapitalverdi­modellen holder, se bort fra risikoen for at en av partene
  misligholder sin del av avtalen og ikke ta hensyn til eventuelt utbytte! Hva er
  korrekt aksjepris i en forwardkontrakt som innebærer at aksjen skal omsettes om
  ett år?

  a) 100

  b) 103

  c) 108

  d) 113
  b, 103
 48. Gjelden til en
  bedrift har en beta på 0,2. Forventet markedsrisikopremie er 5 %. Forventet
  risikofri rente er 3 %. Hva er forventet avkastning på bedriftens gjeld i følge
  kapitalverdimodellen?
  a) 3,0 %

  b) 3,4 %

  c) 4,0 %

  d) 5,0 %
  c, 4,0 %
 49. Kostnaden til
  totalkapitalen etter skatt, også kalt WACC, kan skrives
  som WACC = (D/V)(1-Tc)rD+(E/V)rE. Her er D verdien av gjeld, E er verdien av
  egenkapital, V er total verdi av aktiva, rD er gjeldsavkastning, rE
  er egenkapitalavkastning og Tc er selskapsskattesatsen. Anta at WACC
  skal brukes i en nettonåverdiberegning. Hvordan skal da kontantstrømmen
  beregnes?

  a) Etter skatt som om
  prosjektet var egenkapitalfinansiert.

  b) Før skatt, men
  etter rentekostnader.

  c) Før skatt og før
  rentekostnader.

  d) Etter skatt gitt
  faktisk gjeldsandel og med skattefordelen av rentekostnadene.
  a, Etter skatt som om prosjektet var egenkapitalfinansiert.
 50. Anta ingen
  selskapsskatt, ingen konkurskostnader og perfekte kapitalmarkeder. En bedrift
  har ingen gjeld og avkastningen på egenkapitalen forventes å være 10 %. Anta nå
  at bedriften tar opp gjeld og betaler hele beløpet ut som utbytte slik at den
  ender opp med like mye gjeld som egenkapital. Forventet avkastning på gjelden
  er 5 %. Hva blir nå forventet egenkapitalavkastning?

  a) 0 %

  b) 5 %

  c) 10 %

  d) 15 %
  d, 15 %
 51. I innledningen av
  Tidd & Besant nevnes 4P-modellen, som forklarer ulike typer av
  innovasjoner. Hvilken av typene under er IKKE nevnt i 4P-modellen?

  a) Product – som
  betegner innovasjoner i de produkter og tjenester vi tilbyr

  b) Paradigm – som
  betegner innovasjoner i hvordan vi oppfatter hva vi tilbyr (også kalt ”framing”)

  c) Patent – som
  betegner innovasjoner (produkter og tjenester) vi kan selge til andre

  d) Position – som
  betegner innovasjoner i hvor vi tilbyr våre produkter og tjenester
  c, Patent – som betegner innovasjoner vi kan selge til andre
 52. I emnet benytter vi
  en modell for innovasjonsprosessen som deler prosessen inn i fire faser. Ett av
  utsagnene under er feil om fase 2 – ”select”-fasen. Hvilket?

  a) I ”Select”-fasen
  siler vi ut de ideene vi skal selge til andre

  b) En viktig del av
  ”Select”-fasen er å se på ideene vi har generert i forhold til bedriftens
  strategi

  c) Signaler om
  teknologiske muligheter fremover er en viktig input til ”Select”-fasen

  d) De valg vi gjør i
  ”Select”-fasen har stor betydning for den risiko-profil vi har i vår
  innovasjonsprosess
  a, I ”select”-fasen siler vi ut de ideene vi skal selge til andre
 53. ”Discontinuities” er
  en betegnelse på hendelser som fører til økte muligheter for å komme med en
  suksessfull innovasjon. Hvilken av de fire hendelsene under vil normalt ikke
  regnes som en ”discontinuity”, selv om den kan ha virkninger for oss som ligner
  de vi får av en ”discontinuity”?

  a) En konkurrent går
  konkurs

  b) En
  korrupsjonsskandale rammer et av våre største markeder, og fører til innføring
  av nye lover som skal hindre korrupsjon

  c) En naturkatastrofe
  fordyrer tilgangen på et av våre viktigste råstoffer for de neste tre årene

  d) Nye
  sosio-økonomiske trender blant ungdom fører til sterkt endrede innkjøpsvaner
  a, en konkurrent går konkurs
 54. Nedenfor er fire
  eksempler på innovasjoner. Hvilken av disse fire vil normalt bli betraktet som
  den mest radikale innovasjonen hvis den ble lansert i Norge i 2011?

  a) En flyvende bil

  b) En ny type cola

  c) En kjent kirurgisk
  operasjon gjennomført via internett av en lege i en annen by

  d) En forbedret
  utgave av en laserskriver
  a eller c (begge alternativene vil bli godkjent)
 55. Oppgave 05:

  Det er en åpen debatt
  om hvorvidt innovasjonsprosessen kan styres eller ikke, og i hvor stor grad, og
  hvordan, den eventuelt kan styres. Kapittel 2 bruker mye plass på dette
  spørsmålet. Pensumlitteraturen vil tendere til å være enig med tre av utsagnene
  nedenfor, men ikke det fjerde. Hvilket?

  a)
  Innovasjonsprosesser er usikre, risikofylte og utsatt for tilfeldige
  påvirkninger, men det gjør dem ikke umulig å styre

  b)
  Produktinnovasjoner er lettere å styre enn de tre andre hovedtypene av
  innovasjoner

  c) Å ”styre”
  innovasjonsprosesser betyr først og fremst å bidra med rammebetingelser og
  systemer som gjør det lettere for organisasjonen å håndtere komplekse prosesser

  d) En typisk
  fallgruve når man forsøker å styre innovasjonsprosesser er å ha et for snevert
  syn på hva innovasjon er (jfr. tabell 2.5)
  b, produktinnovasjoner er lettere å styre enn de tre andre hovedtypene…
 56. Hvilket utsagn er
  korrekt om teknologibaserte bedrifter som ønsker å vokse.

  a) Alle
  teknologibedrifter som lykkes har en unik ide som kan beskyttes med patenter.

  b) Det beste er å
  være alene som gründer i startfasen, da har man kontroll på alt og kan
  rekruttere de menneskene man trenger.

  c) En oppstart som
  gjøres av et team lykkes som regel best kommersielt.

  d) En teknologibedrift
  som skal lykkes kommersielt bør alltid ha med en ”business angel” som investor
  c, En oppstart som gjøres av et team lykkes som regel best kommersielt
 57. Hvilken av påstandene
  stemmer godt med en ”åpen innovasjon” tilnærming?

  a) Det er ofte bedre
  å utvikle en robust forretningsmodell enn å komme ut i markedet først.

  b) Det viktigste er
  alltid å ligge i forkant av utviklingen, å være en ”first mover”.

  c) Med ӌpen
  innovasjon” mener man at de ulike avdelingene internt i en bedrift samarbeider
  godt om å utvikle innovative løsninger.

  d) En bedrift må
  kontrollere alle intellektuelle rettigheter selv for å oppnå konkurransekraft i
  en bransje hvor en åpen innovasjonstankegang gjør seg gjeldende.
  a, Det er ofte bedre å utvikle en robust forretningsmodell…
 58. Teece og Pisano
  (1994) bruker begrepet ”dynamiske kapabiliteter”. Hvilke kriterier mener de må
  ligge til grunn for at kapabilitetene kan omtales som strategiske?

  a) De må være
  dynamiske, de må være verdifulle for bedriften og de må være skalerbare.

  b) De må være knyttet
  til kundenytte, unike og vanskelige å imitere.

  c) De må være unike,
  dynamiske og vanskelig å kopiere.

  d) De må være
  sjeldne, de må kunne brukes i ett internasjonalt marked, og de må være
  kunnskapsbaserte.
  b, De må være knyttet til kundenytte, unike og vanskelige å imitere
 59. Hamel og Prahalad
  (1990) sine ideer om ”kjernekompetanse” kan oppsummeres slik:

  a) En
  kjernekompetanse – ett produkt

  b) Kjernekompetansen
  må være 1. Verdifull, 2. Sjelden, 3. Vanskelig å imitere, og 4. Innbakt i
  bedriftens organisasjon.

  c) Kjernekompetanse
  finner man i bedriftens ledergruppe.

  d) 1. Varig
  konkurransekraft ligger i bedriftens kjernekompetanse. 2. Kjernekompetansen brukes
  i flere produkter. 3. Organisatorisk kompetanse er vesentlig. 4.
  Kjernekompetanse krever fokus. 5. Bedrifter kan ses på som en samling av
  kompetanse.
  d, 1. Varig konkurransekraft ligger i bedriftens kjernekompetanse…
 60. Hvilket av følgende
  utsagn er korrekt om innovasjon:

  a) Vi må unngå at
  andre profiterer på våre oppfinnelser og må kontrollere alle intellektuelle
  rettigheter selv.

  b) Bedrifter som har
  en egen forskning og utviklingsavdeling er som regel best på innovasjon.

  c) En bedrift må
  utvikle mekanismer slik at den kan kommersialisere eksterne og interne
  innovasjonsideer.

  d) Den som kommer
  først til markedet med en innovasjon oppnår som regel varige
  konkurransefortrinn.
  c, en bedrift må utvikle mekanismer slik at den kan kommersialisere…
 61. Hvilket av følgende
  påstander om innovative løsninger er korrekt:

  a) I store selskaper
  er et godt samarbeid mellom forskningsavdelingen og produksjonsavdelingen den
  viktigste kilden til nye og innovative løsninger.

  b) Alle nye løsninger
  tar utgangspunkt i at en markedsundersøkelse har vist at det er et behov.

  c) Interne og
  eksterne idekonkurranser er den viktigste kilden til nye innovative løsninger.

  d) Eksisterende
  brukere/kunder er for mange bedrifter den viktigste kilden til innovasjon.
  d, Eksisterende brukere/kunder er for mange bedrifter den viktigste kilden…
 62. Innenfor
  strategilitteraturen har det lenge pågått en diskusjon mellom tilhengere av
  rasjonalisme og inkrementalisme. Hvilket av alternativene under knyttes til
  rasjonalisme?

  a) Prøving og feiling


  b) Anerkjennelsen av
  kompleksiteten til omgivelsene

  c) Evnen til raskt å
  reagere på eksterne og interne forandringer.

  d) Å bestemme seg for
  handlinger basert på en grundig analyse.
  d, Å bestemme seg for handlinger basert på en grundig analyse
 63. Ulike typer tilbydere
  av egenkapital kommer gjerne inn på ulike tidspunkt. I hvilken rekkefølge
  kommer normalt aktørene inn?

  a) Såkornfond,
  venturekapital fond, Business Angels, gründer, familie og venner

  b) Venturekapital
  fond, såkornfond, Business Angels, gründer, familie og venner

  c) Gründer, familie
  og venner, såkornfond, venturekapital fond, Business Angels

  d) Gründer, familie
  og venner, Business Angels, såkornfond, venturekapital fond
  d, Gründer, familie og venner, Business Angels, såkornfond, venturekapitalfond
 64. Prahalad (2006) bruker
  begrepet ”bottom of the pyramid” (BoP Markets). Hva mener han med det?

  a) Ødelagte produkter
  som ”dumpes” til lave priser.

  b) Markeder som
  adopterer innovasjon sist.

  c) De største og
  viktigste markedene finner man som regel på bunnen av pyramiden og det er dette
  markedet som avgjør om man blir markedsleder.

  d) Marked bestående
  av populasjonen som lever under fattigdomsgrensen.
  d, Marked bestående av populasjon som lever under fattigdomsgrensen
 65. I boken til Tidd og
  Bessant (2009) brukes begrepene ”exploitation” og ”exploration”. Hva mener de
  med dem?

  a) ”Exploitation”
  handler om å bruke sjeldne ressurser, mens ”exploration” handler om å kombinere
  sjeldne ressurser.

  b) ”Exploitation”
  handler om å utnytte andres ressurser, mens ”exploration” handler om å utvikle
  egne ressurser.

  c) ”Exploitation”
  handler om å bruke og videreutvikle de ressursene de har, mens ”exploration”
  handler om å bruke den kunnskapen de har.

  d) ”Exploitation”
  handler om å bruke og videreutvikle de ressursene man har, mens ”exploration”
  handler om å ta i bruk ressurser som ligger utenfor deres domene.
  d, Exploitation handler om å bruke og videreutvikle de ressursene man har…
 66. Tidd og Bessant
  (2009) deler ledelse av risiko inn i tre kategorier. Hvilke?

  a) 1. Risiko knyttet
  til markedsadopsjon, 2. Risiko knyttet til produksjon og 3. Risko knyttet til logistikk.

  b) 1. Teknisk risiko,
  2. Markedsmessig risiko, 3. Total porteføljerisiko.

  c) 1. Risiko knyttet
  til entreprenøren, 2. Risiko knyttet til forretningsmuligheten, 3. Risiko
  relatert til gjennomføringsevne.

  d) 1. Estimering av
  teknisk og kommersiell suksess, 2. Psykologisk og sosiologisk persepsjon av
  risiko og 3. Politisk influering
  d, 1. Estimering av teknisk og kommersiell suksess…
 67. Hvilken av følgende
  utsagn er korrekt om finansiering av teknologibedrifter.

  a) I tidlig fase vil
  bankene som regel være den viktigste finansieringskilden.

  b) I Norge er
  finansiering sjelden et problem siden vi har så gode offentlige virkemidler.

  c) Venturekapital
  fond gjør mange investeringer og er den mest vanlige typen investor i nye
  teknologibedrifter.

  d) Bankene kan være
  viktige rådgivere men vil normalt sett ikke engasjere seg finansielt i de
  tidlige fasene ved utviklingen av en teknologibedrift.
  d, Bankene kan være viktige rådgivere, men vil normalt sett ikke engasjere seg…
 68. En mulighetsanalyse
  bør inneholde …

  a) Fullstendige
  budsjetter for de neste fem år.

  b) En fullstendig
  forretningsstrategi.

  c) En innledende
  vurdering av tekniske, markedsmessige, organisatoriske og økonomiske forhold
  knyttet til ideen.

  d) Visjon,
  forretningside, målsetninger, strategi, handlingsplan og økonomi.
  c, en innledende vurdering av tekniske, markedsmessige, organisatoriske…
 69. Venturekapital
  tilbyr mange andre fordeler enn bare penger. Hvilken av fordelene under blir
  ikke tilbudt av venturekapitalister?

  a) Tilgang til
  større nettverk

  b) Økt
  legitimitet

  c) Aktiv hjelp
  fra erfaren investor (value added).

  d) En
  forsikring mot konkurs.
  d, en forsikring mot konkurs
 70. I følge Brush et al. (2001) og deres
  ressurspyramide må følgende fire elementer ligge til grunn før man kan oppnå
  unike konkurransefordeler.

  a) Generiske
  ressurser, kapabiliteter, kjernekompetanser og strategiske aktiva (generic
  resources, capabilities, core competences and strategic assets).

  b) Generiske
  ressurser, spesifikke ressurser, kapabiliteter og nettverkskapabiliteter
  (generic resources, specific resources, capabilities and network capabilities).

  c) Generiske
  ressurser, økonomiske ressurser, patenter og dynamiske kapabiliteter (generic
  resources, economic resources, patents and dynamic capabilities.)

  d) Generiske
  ressurser, nettverkskapabiliteter, spesifikke ressurser og patenter (generic
  resources, network capabilities, specific resources and patents).
  a, Generiske ressurser, kapabiliteter, kjernekompetanser og strategiske aktiva
 71. Hvilken av de følgende
  inngår ikke i Tidd og Bessants (2009) liste over komponenter i en innovativ
  organisasjon?

  a) Eksternt
  fokus.

  b) Passende
  organisasjonsstruktur.

  c) Standardiserte
  arbeidsprosesser. 

  d) Kreativt
  klima.
  c, standardiserte arbeidsprosesser
 72. Hvilke av disse
  elementene inngår i Watsons (2008, K1) definisjon av arbeidsorganisasjon?

  a) At
  organisasjonens medlemmer jobber mot det samme målet.

  b) At
  relasjonene mellom organisasjonens medlemmer er formalisert og regulert av
  kontrakter. 

  c) At
  organisasjonens struktur reflekterer organisasjonskulturen.

  d) At
  organisasjonen eies av kapitalister eller andre private bedrifter.
  b, at relasjonene mellom organisasjonens medlemmer er fomalisert og regulert…
 73. Forskningsinstitusjoner
  som NTNU og SINTEF er typiske eksempler på hvilken av Mintzbergs
  organisasjonsformer?

  a) Oppdragsorienterte
  organisasjoner.

  b) Maskinbyråkrati.

  c) Divisjonalisert
  struktur.

  d) Fagbyråkrati.
  d, fagbyråkrati
 74. Hvilken av disse er
  en typisk begrensning (svakhet) ved byråkratier?  

  a) Avgjørelser
  bygger på personlige skjønnvurderinger. 

  b) Byråkratier
  åpner for korrupsjon og favorisering.

  c) Målforskyvning,
  dvs. at underenheter setter egne mål som virker mot organisasjonens overordnede
  mål.

  d) At snevre
  kontrollspenn skaper en stor gruppe mellomledere som ikke bidrar direkte til
  verdiskapningen.
  c, Målforskyving, dvs. at underenheter setter egne mål som virker mot organisasjonens overordnede mål
 75. Hva menes med at
  organisasjoner er instrumentelt rasjonelle?

  a) At
  organisasjoner identifiserer og velger de handlingsalternativer som best bidrar
  til oppnåelse av organisasjonens mål.

  b) At
  organisasjoner forsøker å skape mest mulig profitt.

  c) At organisasjoner
  forsøker å balansere hensyn til eiere, medarbeidere og lokalsamfunn.

  d) At
  organisasjoner har gode kontrollrutiner som sikrer at arbeid blir korrekt
  utført.
  • a, at organisasjoner identifiserer og velger de handlingsalternativer som best bidrar til oppnåelse
  • av organisasjonens mål
 76. Hva innebærer det å
  ha et system-kontroll perspektiv på motivasjon?

  a) At menneskelig handling forstås som et resultat av
  enkeltpersoners motivasjon til å oppfylle behov og mangler.

  b) At mennesker motiveres når de får muligheten til å
  realisere sine prosjekter og påvirke sitt eget liv.

  c) At menneskelig
  motivasjon oppstår når bedriften implementerer formelle kontrollsystemer.

  d) Menneskelige
  behov er ordnet hierarkisk. Individer blir motivert når de har mulighet til å
  klatre et steg høyere opp i behovshierarkiet.
  a, at menneskelig handling forstås som et resultat av enkeltpersoner motivasjon…
 77. I forbindelse med
  arbeidsdesign er selvstyrte arbeidsgrupper (selvstyrte team) et eksempel på…

  a) Indirekte
  kontroll.

  b) Scientific
  management (taylorisme).

  c) Kontinuerlig
  overvåkning av arbeidsprosessene.

  d) Hierarkisk
  kontroll.
  a, indirekte kontroll
 78. På hvilken måte kan
  teamarbeid være negativt for innovasjoner?

  a) Enkeltpersoner har ulik bakgrunn og ulike
  erfaring.

  b) Økt involvering vanskeliggjør implementering av
  endringer.

  c) Team må ofte gjennomgå mange faser før de er modne
  nok til å jobbe med konkrete forbedringer og innovasjoner.

  d) I team kan det oppstå høyt konformitetspress og
  gruppetenkning.
  d, I team kan det oppstå høyt konformitetspress og gruppetenkning
 79. Ifølge Watson (2006,
  K3), hva er sammenhengen mellom kortsiktig- og langsiktig fleksibilitet?

  a) Tilrettelegger
  man for god kortsiktig fleksibilitet, oppnår man også langsiktig fleksibilitet.


  b) Langsiktig
  fleksibilitet dreier seg om radikal innovasjon, mens kortsiktig fleksibilitet
  dreier seg om kontinuerlig forbedring. Organisasjonen trenger begge deler.

  c) Kortsiktig
  fleksibilitet understøttes av direkte kontroll, mens langsiktig fleksibilitet
  understøttes av indirekte kontroll. Derfor kan man ikke oppnå det ene uten at
  det går utover den andre. 

  d) Organisasjoner må velge om de vil satse på
  langsiktig fleksibilitet eller
  kortsiktig fleksibilitet. Forsøk på å oppnå begge deler er dømt til å
  mislykkes.
  c, Kortsiktig fleksibilitet understøttes av direkte kontroll, mens langsiktig fleksibilitet understøttes av indirekte kontroll
 80. Ifølge Tidd og
  Bessant (2009), hvilken påstand om sammenhengen mellom konflikt og innovasjon
  er riktig?

  a) Konflikter
  er negativt for innovasjon. De bør elimineres gjennom restrukturering og
  tillitsbyggende innovasjoner.

  b) For lite
  konflikter kan skape apatiske og uinteresserte individer, som igjen svekker
  kreativiteten og innovasjonsevnen.

  c) Konflikter
  innad i team skaper energi og får ansatte til å bidra med sin kunnskap, som
  igjen fører til økt kreativitet og innovasjonsevne.

  d) Konflikter
  er sunt for innovasjon, så lenge det utelukkende dreier seg om saklige
  konflikter mellom individer fra ulike avdelinger i organisasjonen.
  b, For lite konflikter kan skape apatiske og uinteresserte individer, som igjen svekker kreativiteten og inovasjonsevnen
 81. Gruppekreativitet kan bidra til innovasjonsprosesser, men bør ikke
  brukes ukritisk. Hvilket av de fire utsagnene nedenfor om gruppekreativitet er
  ikke i overensstemmelse med pensum?

  a) En viktig ingrediens for at gruppekreativitet skal være vellykket er
  at deltagerne er ulike i bakgrunn, kompetanse og personlighet, men samtidig
  ikke FOR ulike.

  b) Utvikling av både personlige og interpersonlige ferdigheter hos
  deltagerne er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for suksessfylte
  gruppeprosesser

  c) En av årsakene til at gruppekreativitet er nyttig for innovasjonsprosesser
  er at grupper normalt kommer opp med flere ideer enn samme antall
  enkeltindivider.

  d) Gruppekreativitet krever fysisk nærhet fra medlemmene i gruppen
  d, Gruppekreativitet krever fysisk nærhet fra medlemmene i gruppen
 82. Det finnes mange typer nettverk som i boken til Tidd & Besant
  kalles innovasjonsnettverk. En av de fire typene under nevnes imidlertid IKKE i
  boken. Hvilket?

  a) Entreprenørielt nettverk

  b) Sektornettverk

  c) Personlig nettverk

  d) Interne prosjekt-team
  c, personlig nettverk
 83. Embeddedness er et
  sentralt begrep i artikkel K4 om ”Technology and Business Networks”. Hvilken av
  påstandene nedenfor er feil om embeddedness?

  a) Embeddedness
  refererer til de mange koblingene som finnes mellom et enkelt teknologisk
  produkt og omliggende teknologier og produkter

  b) Å si at
  utviklingen av elbiler er ”embedded” blant annet i utviklingen av
  batteriteknologi er korrekt bruk av begrepet

  c) Embeddedness betyr
  at vi må samstemme innovasjonsprosesser i vår bedrift med innovasjonsprosesser
  hos leverandørene (og kundene) hvis vi ønsker å redusere risikoen for at
  prosessene skal virke i motsatt retning av hverandre

  d) Embeddedness har
  ingen påvirkning på våre produkter ut over den som ligger i verdikjeden.
  d, Embeddedness har ingen påvirkning på våre produkter ut over…
 84. En av påstandene
  under om ”Knowledge Push”-strategier er feil i henhold til pensum. Hvilken?

  a) En ”Knowledge
  Push”-strategi betyr at bedriften selv utvikler innovasjonen basert på
  kunnskaper og teknologier den har selv eller kan skaffe via sitt nettverk

  b) ”Knowledge
  Push”-strategier krever normalt en sterkere Forsknings- og utviklingsavdeling
  enn ”Needs Pull”-strategier

  c) ”Knowledge
  Push”-strategier krever mindre kjennskap til markedet enn en ”Needs
  Pull”-strategi

  d) ”Knowledge
  Push”-strategier har større sannsynlighet for suksess enn ”Needs
  Pull”-strategier
  d, Knowledge Push strategier har større sannsynlighet for suksess enn Needs…
 85. Figur 7.2 i artikkel
  K4 om Technology and Business Networks diskuterer i hvilke tilfeller relasjoner
  kan være til hjelp i arbeidet med å realisere økonomisk gevinst av teknisk
  utvikling. Hvilket av de fire utviklingsprosjektene nedenfor vil etter denne
  teorien ha MINST nytte av allerede etablerte relasjoner?

  a) Statoil ønsker å
  bruke sin boreteknologi til å eksperimentere med vannboring i ørkenstrøk.

  b) En produsent av
  dataskjermer ønsker å gjøre inkrementelle forbedringer i design av knappene på
  skjermen.

  c) En matvaregrossist
  ønsker å endre distribusjonsprosessen av sine matvarer fra å bruke regionale
  lager til å kjøre ut varer fra ett sentrallager.

  d) En
  solcelleprodusent ønsker å eksperimentere med nye materialer i solcellene for å
  fange opp mer energi.
  b, en produsent av dataskjermer ønsker å gjøre inkrementellle forbedringer…
 86. .
 87. .
 88. .
 89. Oppgave 39:

  Et monopol har
  marginalkostnader på 100. Ved optimal tilpasning er (absoluttverdien til)
  etterspørselselastisiteten 1,5. Hva er optimal pris?

  a) 100

  b) 200

  c) 300

  d) 400
  c, 300
 90. I en industri er det
  frikonkurranse. Produsert mengde er 100000 enheter pr periode og prisen er 1000
  pr enhet. Dødvektstapet kan defineres som forskjellen mellom faktisk
  samfunnsøkonomisk overskudd og det maksimale samfunnsøkonomiske overskuddet.
  Hvor stort blir dødvektstapet i denne industrien?

  a) 0

  b) 1000

  c) 100000

  d) 100000000
  a, 0
 91. Et monopol har
  marginalkostnader som er tilnærmet lik null. Hva kan vi si om optimal
  tilpasning?

  a) Monopolet vil
  tilpasse seg i det uelastiske området for etterspørselen.

  b) Monopolet vil
  tilpasse seg der (absoluttverdien til) etterspørselselastisiteten er større enn
  2.

  c) Monopolet vil
  tilpasse seg slik at (absoluttverdien til) etterspørselselastisiteten blir
  tilnærmet 1.

  d) Monopolet vil
  tilpasse seg slik at etterspørselselastisiteten blir tilnærmet 0.
  c, monopolet vil tilpasse seg slik at etterspørselselastisiteten blir tilnærmet 1
 92. Regnskapene til en
  bedrift viser at egenkapitalrentabiliteten er nøyaktig lik renten betalt på
  gjeld, slik at vi kan si at avkastning på egenkapital har vært lik avkastning
  på gjeld. Hva kan vi da si om totalkapitalrentabiliteten?

  a)
  Totalkapitalrentabiliteten har vært lik avkastningen på gjeld og egenkapital.

  b)
  Totalkapitalrentabiliteten har vært lik summen av avkastningen på gjeld og
  egenkapital.

  c)
  Totalkapitalrentabiliteten har vært større enn avkastningen på gjeld og
  egenkapital.

  d)
  Totalkapitalrentabiliteten har vært mindre enn avkastningen på gjeld og
  egenkapital.
  a, totalkapitalrentabiliteten har vært lik avkastningen på gjeld og EK
 93. I løpet av den siste
  regnskapsperioden har verdien av varelageret til en bedrift gått fra 10
  millioner til 20 millioner. På hvilken måte påvirker denne utviklingen
  forholdet mellom likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2?

  a) Denne utviklingen
  påvirker ikke forholdet mellom likviditetsgradene.

  b) Denne utviklingen
  trekker i retning av at likviditetsgrad 1 blir relativt større i forhold til
  likviditetsgrad 2.

  c) Denne utviklingen
  trekker i retning av at likviditetsgrad 1 blir relativt mindre i forhold til
  likviditetsgrad 2.

  d) Denne utviklingen
  bidrar til at beggge likviditetsgradene øker, men forholdet kan utvikle seg
  begge veger som følge av den.
  b, denne utviklingen trekker i retning av at likviditetsgrad1 blir relativt større…
 94. Diskonteringsrenten
  er 10 % pr år. Hva er nåverdien av å få en utbetaling på 1000 kroner pr år i ti
  år når første utbetaling er om 2 år?

  a) 10000

  b) 6145

  c) 5586

  d) 4398
  c, 5586
 95. Et
  investeringsprosjekt kan (litt forenklet) beskrives som følger: Investering på
  600 millioner nå gir 1000 millioner med sannsynlighet 50 % om et år, og et tap
  på 100 millioner med samme sannsynlighet. Dersom prosjektet går med tap det
  første året, avsluttes det. Dersom det går med de nevnte 1000 millioner i
  overskudd, fortsetter det i ett år til. Gitt at det fortsetter, er
  sannsynligheten 75 % for positiv kontantstrøm på 1000 milllioner mens det er 25
  % sannsynlighet for et tap på 100 millioner dette andre året. Avkastningskravet
  er 10 %. Hva blir nettonåverdien til prosjektet?

  a) Ca 0

  b) Ca 100 millioner

  c) Ca 500 millioner

  d) Ca 1000 millioner
  b, ca 100 millioner
 96. En investor vurderer
  å sette sammen to aksjer til en portefølje. I hvilket tilfelle blir
  diversifiseringseffekten størst?

  a) Når det er ingen
  korrelasjon mellom aksjene.

  b) Når aksjene har
  perfekt positiv korrelasjon slik at de svinger i takt.

  c) Når aksjene velges
  slik at porteføljens beta blir null.

  d) Når aksjene har
  perfekt negativ korrelasjon slik at de svinger i motsatt retning.
  d, når aksjene har perfekt negativ korrelasjon slik at de svinger i motsatt retning
 97. Anta at
  kapitalverdimodellen gir en korrekt risikopremie for aksjer. En aksje har beta
  lik 2. Risikofri rente er 3 %. Markedsrisikopremien er 6 %. Hva blir forventet
  avkastning for aksjen?

  a) 3 %

  b) 6 %

  c) 9 %

  d) 15 %
  d, 15%
 98. Markedets
  standardavvik er 20 %. En aksje har beta på 1,5. Hva kan vi si sikkert om
  risikoen knyttet til aksjen?

  a) Aksjens
  standardavvik er akkurat 30 %.

  b) Aksjens
  markedsrisiko er 30 %, mens totalrisikoen er minst 30 %.

  c) Aksjens
  markedsrisiko er 30 %, mens totalrisikoen er mindre enn 30 %.

  d) Aksjens
  diversifiserbare risiko er 30 %.
  b, aksjens markedsrisiko er 30%, mens totalrisikoen er minst 30%
 99. Verdien av gjeld for
  et selskap er akkurat dobbelt så stor som verdien av egenkapitalen. Avkastning
  på aktiva er 10 %. Avkastning på gjeld er 5 %. Hva blir avkastningen på
  egenkapital?

  a) 5 %

  b) 10 %

  c) 15 %

  d) 20 %
  d, 20%
 100. Et selskap har
  gjeldsgrad på 75 %. Forventet avkastning på egenkapitalen er 24 %. Forventet
  gjeldsavkastning er 16 %. Og selskapsskattesatsen er 25 %. Hva blir forventet
  avkastning på totalkapitalen (WACC) etter skatt?

  a) 15 %

  b) 16 %

  c) 20 %

  d) 24 %
  a eller c (begge alternativene vil bli godkjent)
 101. Nedenfor er fire
  eksempler på strategiske fordeler. Alle er korrekte, men en av dem kan ikke
  sies å være basert på innovasjon som strategi. Hvilken?

  a) Starbucks ble en
  suksesshistorie fordi de endret konkurransegrunnlaget fra lavest mulig pris for
  kaffen, til best mulig kvalitet.

  b) GM innførte på
  90-tallet plattformtenking rundt sine bilmodeller, der man forenklet antallet
  komponenter og brukte samme komponent i mange ulike modeller. Bilene ble dermed
  mer like hverandre, bortsett fra i et lite antall deler som særpreget de ulke
  bilmodellene. Dette førte til store besparelser i deleproduksjon og innkjøp.

  c) Mange norske
  bedrifter har tjent store penger på å flytte produksjon til land der lønningene
  er lavere.

  d) Det er alltid en
  fordel å være først på markedet med det som oppfattes som en ny løsning, noe
  iPad har demonstrert nylig.
  c, mange norske bedrifter har tjent store penger på å flytte produksjon til land der lønningene er lavere.
 102. Den sentrale modellen
  vi benytter for å snakke om innovasjon er basert på fire faser. En av de fasene
  som nevnes nedenunder er feil. Hvilken?

  a) ”Search”-fasen,
  der vi leter etter mulige ideer for innovasjon

  b) ”Capture”-fasen,
  der vi finner en måte å utnytte ferdig utviklede ideer på

  c)
  ”Co-opeation”-fasen, der vi leter etter samarbeidspartnere

  d) ”Select”-fasen,
  der vi velger hvilke ideer vi skal gå videre med
  c, ”Co-operation”-fasen, der vi leter etter samarbeidspartnere
 103. ”Discontinuities” er
  et sentralt begrep som representerer situasjoner der en bedrift har større
  muligheter enn normalt for å drive innovativ virksomhet. Hvilken av de fire
  eksemplene under vil normalt IKKE regnes som en ”discontinuity”?

  a) Bedriften er
  konkurstruet på grunn av manglende likvider

  b) Stortinget vedtar
  en ny og strengere miljøvernlov for å redusere utslipp av klimagasser.

  c) Ny teknologi
  innenfor elektronisk styring gir muligheter for å utvide vår produktportefølje

  d) Et alvorlig
  vulkanutbrudd ødelegger flere fabrikker, og skaper problemer for våre faste underleverandører.
  a, Bedriften er konkurstruet på grunn av manglende likvider
 104. Hvilken av disse
  påstandene er ikke korrekt om radikale innovasjoner?

  a) Radikale
  innovasjoner kobles vanligvis sammen med enkeltmennesker som finner opp nye
  produkter eller tjenester

  b) Vi deler
  innovasjoner inn i radikale og inkrementelle, der radikale vanligvis bryter med
  eksisterende teknologi, mens inkrementelle forbedrer eksisterende teknologi

  c) Det å satse på
  radikale innovasjoner krever andre ferdigheter og strukturer enn det å ”nøye
  seg” med inkrementelle.

  d) Det er lettere å
  jobbe systematisk mot å oppnå inkrementelle innovasjoner enn radikale
  a, radikale innovasjoner kobles vanligvis sammen med enkeltmennesker…
 105. Bedriftens størrelse
  er faktisk korrelert med innovasjon på den måten at små foretak har visse
  fordeler (og ulemper) fremfor store. Hviken av forholdene under regnes
  vanligvis som et område der STORE bedrifter har fordel fremfor små?

  a) Rask
  beslutningstaking

  b) Enighet innad om
  visjon

  c) Risikovillighet

  d) Stabilitet og en
  langsiktig strategi
  d, Stabilitet og en langsiktig strategi
 106. Hvilken av følgende
  påstander om mulighetsanalyser av teknologibaserte forretningsideer er korrekt?

  a)
  Mulighetsanalyser er en
  fullstendig og gjennomgripende gjennomgang av tekniske, markedmessige,
  økonomiske og organisatoriske forhold

  b) Grunnlaget for en
  mulighetsanalyse har man først etter å ha utarbeidet en god forretningsplan.

  c) Mulighetsanalyser
  innebærer en innledende vurdering av tekniske, markedmessige, økonomiske
  og  organisatoriske forhold.

  d) Det legges mest
  vekt på teknologivurderinger i en mulighetsanalyse.
  c, Mulighetsanalyser innebærer en innledende vurdering av…
 107. Hva opplever ofte entreprenører i vekstbedrifter som den mest sentrale

  utfordringen i forhold til å lykkes med oppstarten av en potensiell
  vekstbedrift?

  a) Finansiering

  b) Markedsintroduksjon

  c) Personalressurser

  d) Ledelseskompetanse
  a, Finansiering
 108. Hvordan kan man dele inn nyetablerte bedrifter i forhold til
  ressursbehov?

  a) Oppstartsbedrifter, gründerbedrifter og entreprenørielle bedrifter

  b) Gründerbedrifter, ressursbedrifter og vekstbedrifter

  c) Vekstbedrifter, teknologibedrifter og kunnskapsbedrifter

  d) Hobbybedrifter, levebrødsbedrifter og vekstbedrifter
  d, Hobbybedrifter, levebrødsbedrifter og vekstbedrifter
 109. Hvorfor skriver man en forretningsplan?

  a) For å synliggjøre muligheter og avklare risiko

  b) Fordi banken alltid vil kreve det.

  c) Fordi man har god tid før man får kunder.

  d) Det er et krav for at man skal kunne etablere et aksjeselskap.
  a, for å synliggjøre muligheter og avklare risiko
 110. Hvilken av følgende påstander om innovasjon er korrekt:

  a) Bedrifter som har mest fokus på egen forskning og utvikling er som
  regel best på innovasjon.

  b) En bedrift må samarbeide med flinke mennesker og bedrifter utenfor
  og innenfor egen bedrift for å oppnå konkurransekraft.

  c) Vi må unngå at andre profiterer på våre oppfinnelser og må
  kontrollere alle intellektuelle rettigheter selv.

  d) Det som kommer først til markedet med en innovasjon oppnår som regel
  en varig og god konkurranseposisjon.
  b, en bedrift må samarbeide med flinke mennesker og bedrifter utenfor og …
 111. En av påstandene
  under er korrekt om kreativitetsprosessen. Hvilken?

  a) Før man starter
  med kreativitetsprosesser er det viktig med en omfattende og detaljert
  innsamling av data som beskriver nåsituasjonen grundig.

  b) Man må akseptere
  de grunnleggende antakelsene for å unngå at prosessene flyter ut.

  c) Det er viktig for
  at man kan enes om et felles svar på problemet som skal løses.

  d) For at slike
  prosesser skal være nyttige bør man starte ut med en bred ide.
  d, for at slike prosesser skal være nyttige bør man starte ut med en bred ide
 112. Hva mener man med ”kapabiliteter” i en kunnskapsbedrift?

  a) At bedriften er i
  stand til overholde sine serviceforpliktelser ved reklamasjoner

  b) Med dette menes at
  bedriften klarer å kombinere ressurser på en slik måte at den utvikler
  konkurransefortrinn.

  c) At
  kunnskapsbedrifter leverer varer og tjenester til avtalt tid med god kvalitet.

  d) Med dette menes at
  bedriften leverer varer av meget god kvalitet.
  b, med dette menes at bedriften klarer å kombinere ressurser på en slik måte…
 113. I pensumlitteraturen
  er begrepet ”bottom of the pyramid” (BoP Markets) anvendt. Hva menes med det?

  a) Ødelagte produkter
  som selges / dumpes til lave priser

  b) Markeder som
  adopterer innovasjon sist.

  c) Markeder som
  danner grunnlag for lønnsomhet.

  d) Marked bestående
  av populasjon som lever under fattigdomsgrensen.
  d, marked bestående av en populasjon som lever under fattigdomsgrensen
 114. Hvilken av følgende
  påstander om oppstarten av teknologibaserte bedrifter som ønsker å vokse er
  korrekt?

  a) En genial ide er
  den viktigste forutsetningen for å starte en ny teknologibedrift

  b) Det beste er å
  være alene som gründer i startfasen, da har man kontroll på alt og kan lett
  rekruttere de menneskene man trenger.

  c) Den viktigste
  utfordringen for en ny teknologibedrift er å etablere en robust ressursbase som
  kan gi grunnlag for konkurransefortrinn.

  d) Ved
  bedriftsoppstarter lykkes som regel homogene team best.
  c, den viktigste utfordringen for en ny teknologibedrift er å etablere…
 115. Hvilken av følgende
  påstander om innovative løsninger er korrekt?

  a) I store selskaper
  er forskningsavdelingene den viktigste kilden til nye og innovative løsninger.

  b) For at en løsning
  skal bli betraktet som en innovasjon må den oppfattes som ny i alle markeder.

  c) Eksisterende
  brukere/kunder er for mange bedrifter den viktigste kilden til innovasjon.

  d) Idekonkurranser er
  den beste måten for å stimulere genereringen av innovative ideer.
  c, eksisterende brukere/kunder er for mange bedrifter den viktigste kilden…
 116. Hvilken av påstandene
  står i konflikt med en ”åpen innovasjon” tilnærming?

  a) Det er bedre å
  utvikle en robust forretningsmodell enn å komme ut i markedet først.

  b) Man må nyttiggjøre
  seg av interne og eksterne innovasjons ideer.

  c) Man finner ikke
  alltid de flinkeste folkene internt i bedriften

  d) Man oppnår alltid
  god lønnsomhet fra forskning og utvikling dersom bedriften oppdager og utvikler
  løsningen selv.
  d, man oppnår alltid god lønnsomhet fra forskning og utvikling dersom…
 117. Hva er en ”Business Angel”?

  a) En privatperson som spesialiserer seg på å redde bedrifter fra
  konkurs

  b) En person som jobber i venturefond, som investerer penger i tidlig.

      fase bedrifter, og som ønsker
  størst mulig avkastning på investeringen.

  c) En utenlandsk investor som investerer i tidlig fase
  gründerbedrifter.

  d) En privatperson som investerer direkte i nye kunnskapsbedrifter

      hvor de ikke har noen formell
  eller familiær forbindelse.
  d, en privatperson som investerer direkte i nye kunnskapsbedrifter…
 118. Hvilken av følgende påstander om såkalte ”Business Angels” er korrekt?

  a) Er som hovedregel passive eiere og blir kun aktive dersom bedriften
  får problemer.

  b) Er ofte aktive eiere som tilfører bedriften erfaring og nettverk i
  tillegg til finansiell kapital.

  c) Vil som regel eie mer enn 50% av bedriften.

  d) Investerer som regel i ”levebrødsforetak”
  b, er ofte aktive eiere som tilfører bedriften erfaring og nettverk i tillegg til…
 119. Ulike typer tilbydere
  av egenkapital kommer gjerne inn på ulike tidspunkt. I hvilken rekkefølge
  kommer normalt aktørene inn?

  a) Såkornfond,
  venturekapital fond, Business Angels, gründer, familie og venner

  b) Venturekapital
  fond, såkornfond, Business Angels, gründer, familie og venner

  c) Gründer, familie
  og venner, såkornfond, venturekapital fond, Business Angels

  d) Gründer, familie
  og venner, Business Angels, såkornfond, venturekapital fond
  d, Gründer, familie og venner, Business Angels, såkornfond, venturekapital fond
 120. Hvilken av følgende
  påstander om finansiering av teknologibedrifter er korrekt?

  a) I tidlig fase vil
  bankene alltid være den viktigste finansieringskilden.

  b) I Norge er
  finansiering sjelden et problem siden vi har så mange og gode offentlige
  virkemidler.

  c) Venturekapital
  fond gjør mange investeringer og er den mest vanlige typen investor i nye
  teknologibedrifter.

  d) Bankene kan være
  viktige rådgivere men vil normalt sett ikke engasjere seg finansielt i de
  tidlige fasene ved utviklingen av en teknologibedrift.
  d, bankene kan være viktige rådgivere men vil normalt sett ikke engasjere seg…
 121. Hva menes med en ”contingency tilnærming” til organisasjonsdesign?

  a) At
  organisasjonsstrukturer må tilpasses organisasjonens omgivelser og teknologi.

  b) At hvilke
  organisasjonsstrukturer som er hensiktsmessige er gitt ut fra hvilken teknologi
  organisasjonen benytter.

  c) At innovative
  organisasjoner er designet forskjellig fra byråkratier.

  d) At
  organisasjonsdesign skal bygge på objektive fakta, og ikke subjektive
  tolkninger.
  a, at organisasjonsstrukturer må tilpasses organisasjonens omgivelser og teknologi
 122. Hva mener Tidd og
  Bessant (2009) med konseptet ”kjernerigiditet” (”core rigitity”)?

  a) Kjernerigiditet er
  det samme som ”organisatorisk treghet”; det som hindrer organisatorisk endring.


  b) At organisasjonens
  operative kjerne følger byråkratiske regler og prosedyrer uten tanke for
  organisasjonens egentlige mål.

  c) At kompetanse og
  perspektiver som har vært sentrale for tidligere suksess (”kjernekompetanse”)
  blir et hinder for å gjennomføre endring i organisasjonen.

  d) At toppledelsen
  nekter å ta inn over seg at organisasjonen trenger en ny kurs.
  c, at kompetanse og perspektiver som har vært sentrale for tidligere suksess…
 123. Hvilket av de følgende kjennetegnene ved en organisasjons design er ikke
  et kjennetegn på ”Scientific management” og Fordisme? 

  a) At arbeidstempoet er styrt av maskiner. 

  b) At planlegging og utførelse av arbeid gjøres av ulike personer.

  c) At en arbeidsoppgave utføres likt samme hvem som utfører den.

  d) At operatørenes formelle kompetanse må dokumenteres ved
  ansettelse.
  d, at operatørenes formelle kompetanse må dokumenteres ved ansettelse
 124. Ifølge Watson (2006; K2), hva menes med ”ledelse” (management) i en
  organisasjon?  

  a) Ledelse er den
  overordnete utformingen av forbindelser, forståelser, og prosesser innenfor en
  arbeidsorganisasjon som skal bidra til å fullføre de oppgaver som
  organisasjonen har påtatt seg i sitt navn, slik at organisasjonen kan fortsette
  i framtiden.

  b) Ledelse er å
  koordinere og kontrollere de ansattes oppgaver, slik at et produktivt samarbeid
  blir mulig.

  c) Ledelse betyr å
  oppnå organisasjonens mål gjennom andre.

  d) Ledelse(n) er de
  personer som er gitt det offisielle ansvaret for å lede organisasjonen.
  a, ledelse er den overordnete utformingen av forbindelser, forståelser og prosesser…
 125. Hva menes med at
  ledere er ”begrenset rasjonelle”?

  a) At de ofte baserer
  beslutningstaking på rykter og informasjon fra uformelle samtaler.

  b) At ledere ikke
  gjør bruk av formelle optimeringsmodeller ved beslutningstaking.

  c) At lederens evne
  til å fatte rasjonelle beslutninger er begrenset av tilgangen på informasjon og
  menneskehjernens evne til å håndtere store informasjonsmengder.

  d) At lederens evne
  til å fatte rasjonelle beslutninger er begrenset av underordnedes forsøk på
  skaffe seg fordeler gjennom å holde tilbake informasjon om virksomheten.
  c, at lederens evne til å fatte rasjonelle beslutninger er begrenset av tilgangen…
 126. I diskusjoner om ansattes motivasjon og implisitte arbeidskontrakt
  (Watson 2006; K3), hva menes med begrepet ”mønster av overbærenhet”
  (”indulgency pattern”)?

  a) Når ledere
  ignorerer ansattes overtredelse av regler mot at de ansatte på sin side i
  større grad sier ja til forespørsler som de egentlig kunne avslått.

  b) At ledere bryr seg
  lite med de ansatte så lenge de leverer varer/tjenester i rett mengde og med
  rett kvalitet.

  c) At de underordnede
  ignorerer forskjellsbehandling eller favorisering av enkeltpersoner fra
  ledelsens side.

  d) At ledere og underordnede sammen gjør avtaler som
  er til begges fordel, men samtidig undergraver det produktive samarbeidet i
  organisasjonen
  a, når ledere ignorerer ansattes overtredelse av regler mot at de ansatte…
 127. Hva er sammenhengene mellom organisasjonens ytelse (”performance”) og
  involvering (”involvement”) av ansattes ifølge Tidd og Bessant (2009)?

  a) For hvert trinn
  med økt involvering, vil organisasjonens yteevne øke.

  b) Best ytelse oppnås
  når ansattes involvering skjer i strukturerte former, som kan overvåkes og
  modereres av toppledelsen.

  c) Organisasjonens
  yteevne stiger inntil man får på plass kontinuerlig forbedring (kaizen).
  Ytterligere involvering skaper uoversiktlighet og uforutsigbarhet.

  d) Ytelsen øker for
  hvert trinn med økt involvering, gitt at hver leders kontrollspenn reduseres.
  Lavere kontrollspenn er nødvendig for å kunne kommunisere kompliserte ideer
  oppover i organisasjonen.
  a, for hvert trinn med økt involvering, vil organisasjonens yteevne øke
 128. Hvilket av punktene under er ikke et eksempel på jobberikelse?

  a) At man går fra direkte til indirekte kontroll.

  b) At syklustiden for arbeidsoperasjonene forlenges.

  c) At operatøren slipper selv å stå for vedlikehold av arbeidsstasjonen
  sin.

  d) At arbeidsoppgaver inneholder både tankearbeid og kroppsarbeid.
  c, at operatøren slipper selv å stå for vedlikehold av arbeidsstasjonen sin
 129. Ifølge Watson (2006; K3), hva er svakheten med motivasjonsteori i å
  forklare ansattes innstilling til arbeidet?

  a) Motivasjon er høyst subjektivt, og umulig å lage noen troverdig
  teori for.

  b) Intervensjoner basert på motivasjonsteori fungerer ikke, fordi
  ansatte ofte ikke vet sitt eget beste. Typisk vil ansatte mislike mer ansvar
  eller større frihet i jobben, enda de ”egentlig” burde sette pris på det.

  c) Motivasjonsteori tar ikke høyde for hvordan individuelle behov og
  ønsker formes som følge av at arbeidstakere danner uformelle grupper.

  d) Motivasjonsteori er forankret i en system-kontroll tenkning, som
  modellerer mennesker som mekaniske systemer. Dette er en urimelig antagelse om
  menneskelig adferd.
  d, motivasjonsteori er forankret i en system-kontroll tenking…
 130. Hvilken av disse er et kjennetegn på hensiktsmessig beslutningstaking
  innenfor diskontinuerlig (radikal) innovasjon (Tidd og Bessant 2009)? 

  a) Risikoaversjon: en liten, men sikker avkastning foretrekkes fremfor
  en stor, men usikker avkastning. 

  b) At man holder mulighetene åpne, og unngår å gjøre store,
  forpliktende innvesteringer på et tidlig tidspunkt.

  c) Beslutningstakingen ivaretas best av faglig ekspertise, som på tross
  av usikkerheten har best evne til å predikere fremtiden.

  d) Organisasjonen bør identifisere en eller noen får interne ”gründere”
  og la dem styre FoU (engelsk: R&D) budsjettene.
  b, at man holder mulighetene åpne, og unngår å gjøre store, forpliktende investeringer på et tidlig tidspunkt
 131. Hvilken av disse påstandene om gruppekreativitiet er IKKE korrekt?

  a) Gruppekreativitet tillater at man kan jobbe raskere enn
  enkeltpersoner

  b) Gruppekreativitet krever ferdigheter og gjerne også erfaring for å
  fungere på en god måte

  c) Gruppekreativitet fungerer best hvis deltagerne i prosessen har ulik
  kompetanse og kommer fra ulike organisasjoner og/eller deler av organisasjoner

  d) Gruppekreativitet brukes ofte i situasjoner der det er viktig å få
  belyst en sak fra mange ulike sider
  a, gruppekreativitet tillater at man kan jobbe raskere enn enkeltpersoner
 132. Hvilken av disse påstandene om innovasjonsnettverk er IKKE korrekt?

  a) Innovasjonsnettverk kan hjelpe bedrifter til å spre risikoen ved
  innføring av nye innovasjoner

  b) Innovasjonsnettverk kan hjelpe bedrifter til å takle dramatiske
  endringer i omgivelsene

  c) Entreprenørnettverk og Communities of Practice” er to ulike
  eksempler på innovasjonsnettverk

  d) Innovasjonsnettverk krever nøye strukturering av hvem som skal møtes
  på hvilke tidspunkt, for at nettverkene skal fungere. For mye møter og for lite
  møter kan være ødeleggende, og det er viktig at minst en fra ledelsen er til
  stede på alle slike møter hvis viktige beslutninger må tas.
  d, innovasjonsnettverk krever nøye strukturering av hvem som skal møtes…
 133. Hvilken av følgende
  definisjoner beskriver ”Embeddedness” best?

  a) ”Embeddedness”
  betyr enkelt sagt at alt henger sammen med alt

  b) ”Embeddedness” er
  et særtegn ved teknologi, som innebærer at har man først valgt en teknologi som
  skal inngå i et produkt, så kan ikke denne senere endres, fordi den da er
  ”embedded” i produktet..

  c) Når to eller flere
  ulike teknologier finnes på samme geografiske sted, sier vi at de er ”embedded”.

  d) ”Embeddedness”
  betyr at hvis du forstår hvordan en teknologi virker, kan du også dedusere deg
  frem til hvordan andre teknologier som denne er koblet til, virker.
  a, ”Embeddedness” betyr enkelt sagt at alt henger sammen med alt
 134. Hvilken påstand er
  feil om ”Knowledge Push” og ”Needs Pull”?

  a) Bruken av
  tastaturer med ”QWERTY”-utforming (bokstavrekkefølgen på øverste bokstavrad
  lest fra venstre) er et typisk eksempel på ”Knowledge Push”.

  b) Man trenger ”Knowledge
  Push”, særlig for radikale innovasjoner hvor det ofte er vanskelig for kundene
  å be om løsninger, siden de ikke kan se for seg skulle eksistere

  c) Ingen bedrift kan
  kjøre begge strategiene. De krever nemlig helt ulike ferdigheter.

  d) ”Needs Pull”
  forutsetter en sterk kontakt med brukergrupper
  c, Ingen bedrift kan kjøre begge strategiene.
 135. Hvilken av følgende
  påstander er feil om bedrifters utviklingspartnere?

  a) Leverandører og
  kunder er de viktigste utviklingspartnerne for en bedrift

  b) De fleste
  bedrifter har få eller ingen utviklingspartnere

  c) Utviklingspartnere
  oppstår vanligvis fordi interaksjon er så viktig for å få til kreativitet og
  innovasjon

  d) Utviklingspartnere
  beholdes gjerne over en viss tid, fordi tillit er viktig for slike forhold, og
  det tar tid å bygge tillit mellom to (eller flere) parter.
  b, de fleste bedrifter har få eller ingen utviklingspartnere
 136. En
  bedrift har høyere marginalkostnader (også kalt grensekostnader) enn gjennom­snitts­kostnader
  (også kalt enhetskostnader). Hva kan vi si sikkert om bedriftens kost­nads­struktur?

  a)
  Bedriften har vesentlige faste kostnader.

  b) De
  variable gjennomsnittskostnadene er høyere enn de totale gjennomsnitts­kost­nad­ene.

  c)
  Gjennomsnittskostnadene er stigende, slik at økt mengde fra dagens nivå vil gi
  økte gjennomsnittskostnader.

  d)
  Marginalkostnadene er stigende, slik at økt mengde fra dagens nivå vil gi økte
  mar­gi­nalkostnader.
  c, Gjennomsnittskostnadene er stigende, slik at økt mengde fra dagens nivå vil gi økte gjennomsnittskostnader.
 137. .
 138. .
 139. .
 140. .
 141. .
 142. En
  bedrift har totalkapitalrentabilitet på 5 % (før skatt). Egenkapitalrentabiliteten
  (før skatt) er lavere enn totalkapitalrentabiliteten. Hva kan vi da trygt si om
  avkastningen på bedriftens gjeld?

  a)
  Avkastningen på gjeld er lavere enn avkastningen på egenkapital.

  b)
  Avkastningen på gjeld er høyere enn avkastningen på totalkapital.

  c)
  Avkastningen på gjeld er negativ.

  d)
  Avkastningen på gjeld er minst dobbelt så høy som avkastningen på egenkapital.
  b, Avkastningen på gjeld er høyere enn avkastningen på totalkapital.
 143. Nåverdien av
  115 000 som er forventet å bli mottatt ett år fra i dag, med en diskon­ter­ings­rente
  (avkastningskrav) på 10 % pr år er:

  a) 121 000

  b) 100 500

  c) 110 000

  d) 104 545
  d, 104 545
 144. Alternativkostnaden
  til kapital investert i et risikofylt prosjekt er:

  a) Forventet
  avkastning på en statsobligasjon med samme levetid som prosjektet.

  b) Forventet
  avkastning på en veldiversifisert portefølje av aksjer.

  c) Forventet
  avkastning på en portefølje av verdipapirer med tilsvarende risiko som
  prosjektet.

  d) Forventet
  avkastning på selskapets totalkapital.
  c, Forventet avkastning på en portefølje av verdipapirer med tilsvarende risiko som prosjektet.
 145. Ledelsen i et selskap
  kan maksimere aksjonærenes formue ved å:

  a) Bare gjennomføre
  prosjekter med positiv nettonåverdi.

  b) Bare å gjennomføre
  prosjekter med nettonåverdi større enn investeringskostnaden.

  c) Bare gjennomføre
  prosjekter med nettonåverdi større enn nåverdien av kontant­strømmen.

  d) Bare gjennomføre prosjekter
  med internrente over forventet avkastning til totalkapitalen.
  a, Bare gjennomføre prosjekter med positiv nettonåverdi.
 146. Internrenten er
  definert som:

  a) Avkastningskravet
  som gir nettonåverdi lik null.

  b) Forskjellen mellom
  kapitalkostnaden og nåverdien av kontantstrømmen.

  c) Avkastningskravet
  som brukes i nettonåverdiberegninger.

  d) Avkastningskravet
  brukt i beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
  a, Avkastningskravet som gir nettonåverdi lik null.
 147. Den andelen av risiko
  som ikke kan elimineres ved diversifisering kalles:

  a) Unik risiko.

  b) Markedsrisiko.

  c) Renterisiko.

  d) Valutarisiko.
  b, Markedsrisiko.
 148. Følgende endring i
  kontantstrøm skal ikke med direkte i nettonåverdiberegningen når en
  bilprodusent vurderer å sette i gang utviklingen av en elektrisk bil:

  a) Reduksjon i kontantstrøm
  fra salg av selskapets eksisterende bensinmodeller fordi enkelte kunder vil
  velge den nye elbilen heller enn en av selskapets bensinbiler.

  b) Kostnader knyttet
  til nye fabrikker og utstyr.

  c) Verdien av verktøy
  som kan overføres fra eksisterende produksjon.

  d) Rentebetalinger på
  ny gjeld.
  d, Rentebetalinger på ny gjeld.
 149. Markedsrisikopremien
  er 5 %. Risikofri rente er 3 %. Et selskap tilbyr en investering kalt
  ”Aksje-Terning-Moro”. Utbetalingen på denne investeringen om ett år tilsvarer
  verdien til en aksje med beta på 1, og et standardavvik på 17 %, pluss 10 % av
  dagens verdi på aksjen for hvert øyne som vises på en (perfekt) terning som
  skal kastes rett før utbetalingen. Forventningsverdien til den delen av
  avkastningen som er knyttet til selve terningen utgjør 35 % av aksjens verdi i
  dag, og standardavviket til denne delen av avkastningen er også 17 %. Dersom
  aksjens verdi i dag er 100, hvor mye ville en godt diversifisert investor, som
  opptrer i tråd med kapitalverdimodellen (CAPM), være villig til å betale for
  denne investeringen?

  a) Ca. 127

  b) Ca. 131

  c) Ca. 132

  d) Ca. 134
  d, Ca 134.
 150. Beta for et selskaps
  aktiva er 1. Beta for gjelden er 0,5. Markedsverdien for gjeld er 50 % av
  markedsverdien til selskapets aktiva. Hva er beta for selskapets aksjer?

  a) 0,5

  b) 1,0

  c) 1,5

  d) 2,0
  c, 1,5
 151. Tidd & Bessant
  (2009) beskriver metoder for å forutse framtidige innovasjoner. Disse er:

  a) Kunde og
  markedsundersøkelser, interne analyser, ekspertuttalelser, scenarioer

  b) Stol på deg selv
  og dine egne ferdigheter.

  c) Internanalyser,
  eksternanalyser inklusiv PESTEL.

  d) Markedsanalyser og
  konkurrentanalyser.
  a, kunde- og markedsundersøkelser, interne analyser, ekspertuttalelser, scenarioer
 152. Hvordan oppstår
  ”Bandwagon” jfr. Tidd & Bessant (2009)?

  a) I tilfeller der
  små kunder følger større kunder.

  b) I tilfeller der
  innovasjon blir adoptert på bakgrunn av mengden brukere snarere enn
  individuelle vurderinger av innovasjonens fortreffelighet.

  c) I tilfeller der
  store kunder følger mindre kunder.

  d) I tilfeller der
  nye løsninger introduseres gjennom store markedskampanjer.
  b, I tilfeller der innovasjon blir adoptert på bakgrunn av mengden brukere...
 153. Hvordan definerer
  Osnabrugge (1998) en ”Business Angel”?

  a) En privatperson
  som spesialiserer seg på å redde bedrifter fra konkurs

  b) En utenlandsk
  investor som investerer i tidlig fase gründerbedrifter.

  c) En privatperson
  som tilbyr kapital direkte til unoterte bedrifter

      Hvor de ikke har noen tidligere formell
  eller familiær forbindelse.

  d) En person som
  bruker private midler, og som investerer penger i tidlig.

      fase bedrifter, og som ønsker størst mulig
  avkastning på investeringen.
  c, en privatperson som tilbyr kapital direkte til unoterte bedrifter hvor de ikke har...
 154. Hvilke
  investeringsrisiki har ventureinvestorer (jfr. forelesningsfoil fra 24.02.10)?

  a) Produksjonsrisko,
  politisk risiko, markedsrisiko

  b) Teknologisk
  risiko, markedsrisiko og agent risiko.

  c) Teknologisk
  risiko, management risiko, distribusjonsrisiko.

  d) Teknologisk
  risiko, konkurrentrisiko, likviditetsrisiko.
  b, teknologisk risiko, markedsrisiko og agentrisiko
 155. Tidd & Bessant
  (2009) beskriver to ytterpunkter for hvordan man kan organisere innovasjon
  (R&D) globalt. Hvilke?

  a) Innkjøp eller
  internt.

  b) Spesialisert eller
  integrert.

  c) Sammen med global
  partner eller internt.

  d) Produktorientert
  eller generisk.
  b, spesialisert eller integrert
 156. Hvilke alternative
  exitmuligheter har ventureinvestorer (jfr. forelesningsfoil fra 24.02.10)?

  a) Børsnotering.

  b) Børsnotering, salg
  til konkurrent.

  c) Nettverks-exit,
  fiendtlig exit.

  d) Finansiell exit,
  industriell, management buy-out.
  d, finansiell exit, industriell, management buy-out
 157. Tidd & Bessant
  (2009) beskriver flere faktorer som påvirker beslutningen om å bli entreprenør.
  Hvilke inngår i deres beskrivelse?

  a) Ønske om å tjene
  penger.

  b) Personlighet,
  teknologi og marked, arbeidsmarked.

  c) Arbeidsløshet,
  tilgang til innovative løsninger.

  d) Patenter.
  b, personlighet, teknologi og marked, arbeidsmarked
 158. Peter Drucker (1985)
  i Tidd & Bessant (2009) mener at NTBFs har gjentakende behov for finansiell
  restrukturering. Hvor ofte?

  a) Hvert 3. år.

  b) Hvert år.

  c) Hvert 7. år.

  d) Hvert 10. år.
  a, hvert 3. år
 159. I boken til Tidd og
  Bessant (2009) brukes begrepene ”exploitation” og ”exploration”. Hva mener de
  med dem?

  a) ”Exploitation”
  handler om å utnytte andres ressurser, mens ”exploration” handler om å utnytte
  egne ressurser.

  b) ”Exploitation”
  handler om å bruke og videreutvikle de ressursene de har, mens ”exploration”
  handler om å ta i bruk ressurser som ligger utenfor deres domene.

  c) ”Exploitation”
  handler om å bruke sjeldne ressurser, mens ”exploration” handler om å kombinere
  sjeldne ressurser.

  d) ”Exploitation”
  handler om å bruke og videreutvikle de ressursene de har, mens ”exploration”
  handler om å bruke den kunnskapen de har.
  b, exploitation handler om å bruke og videreutvikle de ressurser man har…
 160. Teece og Pisano
  (1994) bruker begrepet ”dynamiske kapabiliteter”. Hvilke kriterier mener de må
  ligge til grunn for at kapabilitetene kan omtales som strategiske?

  a) De må være
  dynamiske, de må være verdifulle for bedriften og de må være skalerbare.

  b) De må være
  dynamiske og vanskelig å kopiere.

  c) De må være knyttet
  til kundenytte, unike og vanskelige å imitere.

  d) De må være
  sjeldne, de må kunne brukes i ett internasjonalt marked, og de må være
  kunnskapsbaserte.
  c, de må være knyttet til kundenytte, unike og vanskelige å imitere
 161. Tidd & Bessant
  (2009) refererer til Winthers (1997) som har undersøkt hvor mange store
  engelske bedrifter som hadde investert i eksterne nye bedrifter. Hvor mange?

  a) 0,3 %.

  b) 1,7 %.

  c) 15 %

  d) 35 %
  c, 15%
 162. I følge Tidd &
  Bessant (2009)består organisatorisk læring av følgende elementer:

  a) Kunnskapstilgang,
  læringslooper.

  b) Utvikling av
  R&D, utvikling av kunderelasjoner.

  c) Utvikling av prosesser
  som foredler kunnskap fra data via informasjon til kunnskap.

  d) Kunnskapstilgang,
  informasjonstolking, informasjonsspredning, organisatorisk hukommelse.
  • d, kunnskapstilgang, informasjonstolking,
  • informasjonsspredning…
 163. Tidd & Bessant
  (2009) peker på tre farer ved samarbeid med andre industrielle aktører. Hvilke?

  a) Ulik teknologi,
  ulik markedsplan, ulik finansielle muskler.

  b)
  Informasjonslekkasje, tap av kontroll, ulik måloppfatning.

  c) Ulike ambisjoner,
  tap av kunder, tap av framdrift.

  d) Tap av
  direktekontakt med markedet, tap av framdrift, tap av medarbeidere.
  b, informasjonslekkasje, tap av kontroll, ulik måloppfatning
 164. En av følgende
  påstander om innovative løsninger harmonerer bra med pensum. Hvilken?

  a) I store selskaper
  er forskningsavdelingene den viktigste kilden til nye og innovative løsninger.

  b) Eksisterende
  brukere/kunder er for mange bedrifter den viktigste kilden til innovasjon.

  c) For at en løsning
  skal bli betraktet som en innovasjon må den oppfattes som ny i alle markeder.

  d) Idékonkurranser er
  den beste måten for å stimulere genereringen av innovative ideer.
  b, eksisterende brukere/kunder er for mange bedrifter den viktigste kilden...
 165. Hvilken av påstandene
  står i konflikt med en ”åpen innovasjon” tilnærming?

  a) Man oppnår alltid
  god lønnsomhet fra forskning og utvikling dersom bedriften oppdager og utvikler
  løsningen selv.

  b) Det er bedre å
  utvikle en robust forretningsmodell enn å komme ut i markedet først.

  c) Man må nyttiggjøre
  seg av interne og eksterne innovasjons ideer.

  d) Det er ikke alltid
  du finner de flinkeste folkene internt i bedriften.
  a, man oppnår alltid god lønnsomhet fra forskning og utvikling dersom…
 166. Hva menes med at
  organisasjoner er ”rasjonelle”?

  a) At de har et
  system av roller som koordineres for å oppnå et felles mål.

  b) At de viser
  risikoaversjon ved store investeringer.

  c) At enhver
  arbeidsoperasjon underlegges systematisk, vitenskapelig analyse.

  d) At religion og
  kultur ikke får spillerom i organisasjonen.
  a, at de har et system av roller som koordineres for å oppnå et felles mål
 167. Hva innebærer det å
  forstå ledelse som funksjon?

  a) Å fokusere på
  interaksjonen mellom leder og underordnede.

  b) Å forstå ledelse
  som overordnede design av roller og prosesser uten å vektlegge hvem som faktisk
  gjør det.

  c) At hvem som helst
  i en organisasjon kan fylle lederrollen.

  d) At ledelsen må
  fungere optimalt mhp. på organisasjonens eksplisitt mål, i likhet med den
  faktiske utførelsen av arbeidsprosessene.
  b, å forstå ledelse som overordnet design av roller og prosesser…
 168. Hva er Watsons (2006;
  K2) hovedpoeng når det gjelder lederadferd (managerial work)?

  a) At ledere må
  kjenne godt til de teknologiske aspektene ved de underordnedes arbeid.

  b) At det å lede
  (mental work) er fundamentalt forskjellig fra det å utføre (manual work).

  c) At ledere gjennom
  sin adferd påvirker underordnede gjennom eksempelets makt.

  d) At leder bruker
  mye av tiden på å håndtere sine avhengigheter av andre, men at denne
  aktiviteten ikke er formålsløs.
  d, at ledere bruker mye av tiden på å håndtere sine avhengigheter av andre,…
 169. Hvilken av disse
  egenskapene er IKKE et kjennetegn på organisasjonstypen fagbyråkrati
  (professional bureaucracy)?  

  a) De ansatte er
  faglig kompetente.

  b) Standarder brukes
  for koordinering av aktivitet.

  c) Det gjøres bruk av
  team hvor medlemmer har ulik spisskompetanse.

  d) Makt er
  konsentrert i en liten, men faglig kompetent ledelse.
  • d, makt er konsentrert i en liten, men faglig
  • kompetent ledelse
 170. Hva er den generelle
  sammenhengen mellom organisasjonsstruktur og virksomhetenes innovasjonsevne?

  a) Innovasjon foregår
  best i dedikerte innovasjonsavdelinger, slik som store organisasjoners
  avdelinger for Forskning og Utvikling (Research and Development, R&D).

  b) ”Organiske” eller
  ”fleksible” organisasjonsformer er bedre til innovasjon og fornyelse når
  omgivelsene er preget av kompleksitet og usikkerhet.

  c) Sentralistiske
  organisasjoner er bedre til å innovere, fordi ledelsen har reell makt og
  myndighet til å reorganisere når omgivelsene krever det.

  d) Innovasjoner
  oppstår når organisasjonsstrukturene tilrettelegger for at hver ansatt kan
  fungere som en gründer og forfølge sine ideer.
  b, organiske eller fleksible organisasjonsformer er bedre til innovasjon og fornyelse når omgivelsene er preget av kompleksitet og usikkerhet
 171. Hva mener Tidd og
  Bessant (2009) med ”nøkkelpersoner” (”key individuals”) i forbindelse med
  innovative organisasjoner?

  a) Nøkkelpersonene er
  de ansatte i organisasjonen som har de gode ideene og som må få slippe til.

  b) Nøkkelpersoner er
  de medlemmene av organisasjonen som har et naturlig talent for kreativitet og
  innovasjon, uavhengig av makt og status.

  c) Nøkkelpersoner er
  ansatte med energi og entusiasme som kan tale saken til en lovende innovasjon
  overfor andre i organisasjonen. 

  d) Nøkkelpersoner er
  ansatte med høy teknologisk kompetanse (typisk PhD-nivå eller lang erfaring),
  som organisasjonen må forsøke beholde, så de ikke forsvinner til konkurrenter
  eller andre bransjer.
  c, nøkkelpersoner er ansatte med energi og entusiasme som kan tale saken...
 172. Hva menes med
  begrepet organisasjonskultur (Tidd og Bessant 2009)?

  a)
  Organisasjonskultur er et mønster av verdier, overbevisninger og normer som
  former ansattes adferd.

  b)
  Organisasjonskultur er et ledelsesverktøy, som brukes til fremme innovasjon ved
  at ledelsen lager visjoner og trekker frem eksempler på kreative innovasjoner.

  c)
  Organisasjonskultur er tilbakevendende mønster av adferd, holdninger og
  følelser som er karakteristisk for organisasjonen.

  d)
  Organisasjonskultur beskriver hvordan formelle sider av organisasjonen tolkes
  ulikt i ulike nasjonale eller andre ulike sosiokulturelle kontekster.
  a, organisasjonskultur er et mønster av verdier, overbevisninger og normer som former ansattes adferd
 173. Hvilke av disse
  egenskapene er et kjennetegn på indirekte kontroll (Watson 2006; K3)?

  a) Ansatte må selv
  stå ansvarlig for kvaliteten på eget arbeid.

  b) Arbeidsoperasjoner
  er beskrevet i formelle rutiner.

  c) Ledelsens
  overvåkning av arbeidet skjer på en subtil og gjerne skjult måte.

  d) Den tekniske
  arbeidsdelingen (technical division of labour) er høy.
  a, ansatte må selv stå ansvarlig for kvaliteten på eget arbeid
 174. Hva er essensen i
  Business process re-engineering (BPR)?

  a) Vitenskapelig
  analyse med hensyn på inkrementell forbedring av hvert steg i arbeidsprosessen.

  b) Å dele opp
  arbeidsprosessen i enkle (simple) og komplekse (complex) oppgaver (tasks), og
  deretter legge til rette slik at de enkle oppgavene kan automatiseres. 

  c) Ved større reorganisering
  samles representanter fra ulike funksjoner og hierarkiske nivåer i dedikerte
  endringsteam. Innenfor disse teamene må designavgjørelser tas ved konsensus,
  slik at man unngår dominans av formelle ledere og tekniske eksperter. 

  d) At organisasjoner
  restruktureres med hensyn på prosesser og ikke funksjoner. IT og teamarbeid er
  vanlige virkemidler for å oppnå økt effektivitet.
  d, at organisasjoner restruktureres med hensyn på prosesser og ikke funksjoner.
 175. Kaizen eller ”kontinuerlig forbedring” trekkes frem av Tidd og Bessant (2009)
  som et virkemiddel for å oppnå høy involvering av ansatte i
  innovasjonsprosessen. Fra hvilken type organisasjon stammer tenkningen og
  systematikken rundt kaizen?

  a) Maskinbyråkrati
  (machine bureaucracy)

  b) Fagbyråkrati
  (professional bureaucracy)

  c) Adhockrati
  (adhocracy)

  d) Oppdragsorienterte
  organisasjoner (mission-oriented organizations)
  a, Maskinbyråkrati (machine bureaucracy)
 176. Hva kaller Nonaka
  omforming fra eksplisitt til taus kunnskap?

  a) Integrering

  b) Internalisering

  c) Indoktrinering

  d) Innrullering
  b, internalisering
 177. Hvilken kunnskapsform
  er ifølge Blackler mest viktig i organisasjoner som vektlegger kollektivt
  arbeid rundt kjente problemstillinger?

  a) ”Embodied”

  b) “Embrained”

  c) “Embedded”

  d) “Enhanced”
  c, “Embedded”
 178. Hvilken tilnærming
  til KM sammenfaller mest med et praksisnært kunnskapssyn?

  a) Utvikle sosial interaksjon som bidrar til kunnskapsspredning

  b) Utvikle og
  implementere IKT-løsninger for lagring av kunnskap

  c) Kodifisering og
  sammenstilling av store mengder data

  d) Fokus på å gjøre
  kunnskap eksplisitt
  a, utvikle sosial interaksjon som bidrar til kunnskapsspredning
 179. Hvilket av
  nedenstående beskrivelser passer for ”praksisfellsskap” (community of
  practice)?

  a) En fagskole med
  vekt på praktisk trening

  b) Et uformelt nettverk mellom mennesker som jobber med likeartede
  arbeidsoppgaver

  c) En fagforening med
  spesielt ansvar for å forhandle om kompetansebasert lønn

  d) Et produksjonsteam
  i en industriell virksomhet
  b, et uformelt nettverk mellom mennesker som jobber med likeartede arbeidsoppgaver
 180. Hva kalles, innen KM,
   objekter som kommuniserer på tvers av ulike praksisfellesskap eller
  kunnskapsområder

  a) Kunnskapsobjekter

  b)
  Kommunikasjonsobjekter

  c)
  Eksternaliseringsobjekter

  d) Grenseobjekter
  d, grenseobjekter
 181. Hvilken av følgende påstander om ”Knowledge Push” er sann?

  a) Knowledge ”Push” kan ikke gjøres samtidig med Market ”Pull”

  b) Knowledge ”Push” er forskningsintensiv og krever at vi benytter mye
  ressurser på egen forskning og på å ha kontakt med eksterne forskningsressurser

  c) Knowledge ”Push” passer best for prosessbedrifter

  d) Knowledge ”Push” krever god kontakt med kunder og markedet
  b, Knowledge Push er forskningsintensiv og krever at vi benytter mye ressurser…
 182. For hvilken av disse fire oppgavene er det minst viktig å ha et
  tverrfaglig team til å jobbe med innovasjon?

  a) Utvikling av et nytt material til en flyvinge

  b) Utvikling av en ny strategiplan for bedriften

  c) Utvikling av en ny distribusjonsmåte for datamaskiner

  a) Utvikling av en skattemodul til eksisterende regnskapssystem
  d, utvikling av en skattemodul for eksisterende regnskapssystem
 183. Pensum nevner fire
  hovedårsaker til å inngå i innovasjonsnettverk. Nedenfor nevnes tre av disse,
  mens den fjerde er feil. Hvilken?

  a)
  Innovasjonsnettverk gir muligheter for kollektiv produksjon

  b) Innovasjonsnettverk
  gir muligheter for risikodeling

  c)
  Innovasjonsnettverk gir muligheter kollektiv læring

  d)
  Innovasjonsnettverk utnytter ressursene mer effektivt
  a, innovasjonsnettverk gir muligheter for kollektiv prouksjon
 184. Bedriften LOCO har
  nettopp utviklet det nye elektriske lokomotivet ALVIN. I pensum snakker vi om
  et sentralt begrep som heter ”Embeddedness”. Hvilken av følgende uttalelser fra
  bedriften er ikke relatert til at
  dette lokomotivet er ”embedded”?

  a) ALVIN er laget
  parallelt med utviklingen av bedre teknologi for å hente ned kjørestrøm til
  lokomotivet

  b) Andelen av
  innkjøpte varer og tjenester i LOCO er i gjennomsnitt 68%, men for ALVIN utgjør
  den hele 83%.

  c) En sentral
  samarbeidspartner i prosjektet er BATCO, som lager batterier som samvirker med
  den elektriske motoren.

  d) ALVIN er så kraftig
  at det reiser behovet for lengre plattformer fordi ALVIN kan dra flere
  fullastede vogner enn eksisterende lokomotiver.
  b, andelen av varer og tjenester i LOCO er i gjennomsnitt 68%, men...
 185. Møbelbedriften
  GO’STOLEN jobber tett sammen med andre norske møbelbedrifter i et
  innovasjonsnettverk. Hvilken type nettverk vil dette regnes som (jfr tabell 6.2
  i pensum)?

  a) Entreprenørbasert
  nettverk

  b)
  Standardiseringsgrupper

  c) Sektornettverk

  d) Supply-chain
  læring
  c, sektornettverk
 186. .
 187. En bedrift som produserer 100 000 enheter av produktet sitt pr
  periode, regner med at ved å redusere prisen fra 1 000 til 995, vil den
  kunne selge 1 000 enheter ekstra. Hva er et naturlig anslag på
  marginalinntekten (også kalt grenseinntekten)?

  a) 500 000

  b) 100 000

  c) 5 000

  d) 500
  d, 500
 188. Hva er et naturlig anslag på (absoluttverdien av)
  etterspørselselastisiteten til bedriften i oppgave 37?

  a) 0,5

  b) 1,0

  c) 2,0

  d) 2,5
  c, 2.0
 189. .
 190. En bedrift selger
  produktet sitt i et frikonkurransemarked. Etter å ha analysert kost­nads­strukturen,
  finner ledelsen ut at marginalkostnaden er høyere enn prisen på pro­duktet. Hva
  er implikasjonen av dette?

  a) Bedriften kan øke profitten ved å produsere mer.

  b) Bedriften bør slutte å produsere produktet.

  c) Bedriften kan øke profitten ved å produsere
  mindre.

  d) Ikke noe spesielt – må kjenne marginalinntekten
  for å si noe om optimal tilpasning.
  c, bedriften kan øke profitten ved å produsere mindre
 191. Tabellen
  under viser et forenklet regnskap for en bedrift for årene 2008 og 2009. Hva
  blir bedriftens totalkapitalrentabilitet etter skatt for 2009?
  Regn det ut
 192. Hva blir likviditetsgrad 1 og 2
  for bedriften i oppgave 41 for 2009?

  a) 3,0 og 1,5

  b) 9,5 og 8,0

  c) 3,0 og 0,9

  d) 1,5 og 1,3
  Regn ut likviditetsgrad
 193. En båtprodusent produserer og
  leverer en båt til et oppdrettsanlegg mot slutten av året 2010, men avtaler at
  oppdrettsanlegget ikke skal betale før i januar 2011. Hvordan vil den­ne
  transaksjonen påvirke båtprodusentens regnskap for 2010?

  a) Transaksjonen vil
  ikke påvirke båtprodusentens regnskap for 2010.

  b) Kostnadene knyttet
  til produksjonen av båten blir regnskapsførte i 2010, mens inn­tekt­ene ikke
  blir det.

  c) Kostnader og
  inntekter føres i regnskapet for 2010 samtidig som inntektene blir en del av
  utestående fordringer i balansen.

  d) Kostnader føres i
  regnskapet for 2010 samtidig som inntektene blir en del av ute­stå­ende
  fordringer i balansen. Inntektene påvirker ikke resultatregnskapet for 2010.
  • c, kostnader og inntekter føres i regnskapet for
  • 2010…
 194. Et prosjekt innebærer en
  investering på 1 000 000. Etter ett år forventes investeringen å gi
  en positiv kontantstrøm på 500 000. Prosjektet avsluttes etter to år og
  gir da en posi­tiv kontantstrøm på 750 000. Dersom diskonteringsrenten er
  10 %, hva er pro­sjektets nettonåverdi?

  a) Ca 250 000

  b) Ca 74 000

  c) Ca 136 000

  d) Ca 0
  b, ca. 74.000
 195. Person A og B inngår en avtale
  om at A skal betale B 350 000 kroner mot at A skal kaste en vanlig terning
  én gang og få 100 000 kroner fra B for hver prikk terningen viser. De
  deler på kostnaden på 10 000 kroner for advokaten som sikrer at avtalen
  respekteres etter at terningen er kastet. Hva kan vi si om de to personenes
  holdning til risiko i denne situasjonen?

  a) Begge må være
  risikonøytrale for å gå med på en slik avtale.

  b) Begge må være
  risikosøkende for å gå med på en slik avtale.

  c) Person A må være
  risikosøkende, mens B må være risikoavers.

  d) Person A må være
  risikoavers, mens B må være risikosøkende.
  b, begge må være risikosøkende for å gå med på en slik avtale
 196. Hva kjennetegner en
  diversifisert portefølje verdipapirer?

  a) Forventet
  avkastning er lik det veide snittet av forventet avkastning til verdi­pa­pir­ene,
  og risikoen er lavere enn det veide snittet av risikoene til verdipapirene i
  porte­føljen.

  b) Forventet
  avkastning er lik det veide snittet av forventet avkastning til verdi­pa­pir­ene,
  og risikoen er høyere enn det veide snittet av risikoene til verdi­pa­pir­ene i
  porte­føljen.

  c) Forventet
  avkastning er mindre enn det veide snittet av forventet avkastning til verdi­pa­pirene,
  og risikoen er lavere enn det veide snittet av risikoene til verdipapirene i
  porteføljen.

  d) Forventet
  avkastning er mindre det veide snittet av forventet avkastning til verdi­pa­pir­ene,
  og risikoen er høyere enn det veide snittet av risikoene til verdipapirene i
  por­te­føljen.
  • a, forventet avkastning er lik det veide snittet
  • av risikoene…
 197. Normalt kan man ikke
  diversifisere bort all risiko i en verdipapirportefølje. Hva kalles den
  risikoen som det ikke er mulig å diversifisere bort?
  a) Valutarisiko

  b) Unik risiko

  c) Konkursrisiko

  d) Markedsrisiko
  d, markedsrisiko
 198. Forventet
  markedsavkastning er 8 %, risikofri rente er 3 % og en aksje har forventet
  avkastning på 13 %. I kapitalverdimodellen (Capital Asset Pricing Model – CAPM)
  kalles en parameter for ”beta”. Hva er tallverdien for beta for nevnte aksje?

  a) 1,0

  b) 1,5

  c) 2,0

  d) 2,5
  c, 2.0
 199. Beta i CAPM
  (kapitalverdimodellen) er relatert til ikkediversifiserbar risiko. Hva er en
  korrekt definisjon av beta for en aksje?

  a) Varians til aksjens avkastning dividert med
  markedsvariansen.

  b) Kovarians mellom aksjens og markedets avkastning
  dividert med markeds­vari­an­sen.

  c) Korrelasjonskoeffisienten mellom aksjens og
  markedets avkastning dividert med aksjens standardavvik.

  d) Produktet av standardavviket til aksjens og
  markedets avkastning dividert med for­ventet markedsavkastning.
  b, kovarians mellom aksjens og markedets avkastning dividert med…
 200. Lønnsomheten til et
  prosjekt skal evalueres basert på nettonåverdikriteriet med en
  diskonteringsrente lik kapitalkostnaden til totalkapitalen etter skatt (WACC).
  Hvordan skal da kontantstrømmen beregnes?

  a) Kontantstrøm til egenkapital før skatt.

  b) Kontantstrøm til totalkapital etter skatt basert
  på faktisk forventet skattebetaling.

  c) Kontantstrøm til totalkapital etter skatt basert
  på skattebetaling som om prosjektet var rent egenkapitalfinansiert.

  d) Kontantstrøm til totalkapital før skatt.
  c, kontantstrøm til totalkapital etter skatt basert på skattebetaling…
Author
ID
250423
Card Set
Tekled tidligere eksamensspørsmål: kont 2010 - kont 2011
Description
Inneholder: 2011 kont/sommer 2011 vår 2010 høst 2010 kont/sommer
Updated
Show Answers