Tekled tidligere eksamensspørsmål: høst 2011 - kont 2013

The flashcards below were created by user bendikiv on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ta stilling til
  følgende påstander om finansiering av teknologibedrifter med vekstpotensial.
  Hvilken påstand er riktig?

  a) De private
  bankene vil normalt sett engasjere seg finansielt i de senere fasene ved
  utviklingen av en teknologibedrift

  b) I
  tidlig fase vil bankene som regel være den viktigste finansieringskilden.

  c) I Norge
  er finansiering sjelden et problem siden vi har så gode offentlige virkemidler.

  d) Venturekapital
  fond er den mest vanlige typen investor i nye vekstbedrifter
  a, de private bankene vil normalt sett engasjere seg finansielt i de senere…
 2. Ta stilling til
  følgende påstander om venturekapital fond. Hvilken påstand er riktig?

  a) Dette
  er samarbeid mellom private investorer og offentlige myndigheter som skal
  støtte opp om etablering av vekstbedrifter.

  b)
  Venturekapital fond er ofte spesialisert i forhold til fase eller bransje

  c) Dette
  er privatpersoner som går sammen i et uformelt nettverk og investerer direkte i
  nye teknologibedrifter

  d) Venturekapital
  fond investerer normalt sett i mange bransjer og et stort antall bedrifter for
  å diversifisere risikoen til fondet.
  • b, venturekapitalfond er ofte spesialisert i
  • forhold til fase eller bransje
 3. Ta stilling til
  følgende påstander om nye forskningsbaserte teknologibedrifter med
  vekstambisjoner. Hvilken påstand er riktig?

  a) Alle
  forskningsbaserte teknologibedrifter som lykkes godt kommersielt har en unik
  ide som kan beskyttes med patenter eller andre formelle beskyttelsesmekanismer.

  b) En
  forskningsbasert teknologibedrift som skal lykkes kommersielt må alltid ha med
  en investor.

  c) Det
  beste er å være alene som entreprenør i oppstartsfasen, da har man kontroll på
  alt og kan rekruttere de menneskene man trenger.

  d) En
  forskningsbasert teknologibedrift vil i oppstartsfasen ofte oppleve
  finansiering som en utfordring
  d, en forskningsbasert teknologibedrift vil i oppstartsfasen ofte oppleve
 4. Hvilke tre typer av risiko (”investment risks”) omtales ofte
  i forbindelse med investeringer i potensielle vekstbedrifter?

  a) Konkurrentrisiko,
  konkursrisiko og teknologirisiko

  b) Teknologirisiko,
  konkursrisiko og markedsrisiko

  c) Teknologirisiko,
  agentrisiko og markedsrisiko

  d) Markedsrisiko,
  agentrisiko og finansrisiko
  c, Teknologirisiko, agentrisiko og markedsrisiko
 5. Venturekapitalister
  kan i mange tilfeller bidra med mer enn finanskapital for å utvikle nye
  teknologibedrifter. Hvilken av fordelene nevnt under blir normalt ikke tilbudt
  av venturekapitalister?

  a) Bistand i den
  daglige driften av selskapet

  b) Tilgang til relevante markedskanaler

  c) Økt legitimitet og tilgang til et større
  nettverk

  d) Bidrar til å rekruttere nøkkelpersonell.
  a, bistand i den daglige driften av selskapet
 6. Hvilken av
  påstandene under om radikale innovasjoner er ikke riktige?

  a) Krever evne
  til å sette sammen ulike inntrykk til en helhet.

  b) Hardt arbeid
  gir normalt vellykkete resultater.

  c) Kan true
  eksisterende investeringer ved å ta bedriften inn på nye forretningsområder.

  d) Krever
  trygghet til å kunne eksperimentere med tilsynelatende urelaterte saker.
  b, hardt arbeid gir normalt vellykkede resultater
 7. Hvilken av følgende
  påstander beskriver et kjennetegn ved organisk struktur?

  a) Lite
  definerte roller.

  b) Enkle
  integrasjonsmekanismer.

  c) Sentralisering.

  d) Høyt nivå av
  standardisering.
  a, lite definerte roller
 8. Hvilken av
  påstandene under om produktdivisjonsstruktur er riktig?

  a) Har
  operasjonelle komplette divisjoner med støttefunksjoner.

  b) Har en stab
  knyttet til hovedkontoret som overvåker divisjonene.

  c) Har
  sentraliserte støttefunksjoner som matcher divisjonene.

  d) Har en
  enhetlig produksjonsenhet for alle produksjonslinjer.
  c, har sentraliserte støttefunksjoner som matcher divisjonene
 9. Hvilken av følgende
  motivasjonsteorier er opptatt av hvordan enkeltindivider velger handlinger og
  innsatsnivå?

  a)
  Rettferdighetsteori.

  b) Forventningsteori.

  c) Behovsteori.

  d) Samsvarsteori.
  b, forventningsteori
 10. De ulike modellene
  for jobbdesign fokuserer i varierende grad på å øke den indre motivasjon, med
  unntak av en modell som ikke bryr seg overhode om indre motivasjon. Hvilken?

  a) Scientific management.

  b) Jobbutvidelse.

  c) Sosial informasjonsprosessering.

  d) Jobbklassifisering
  a, Scientific Management
 11. En
  bedrift har variable kostnader gitt av VC = 700Q der Q er
  mengden som produseres. De faste kostnadene er på 2 500 000.
  Bedriften produserer 10 000 enheter pr periode. Hva er bedriftens totale
  kostnader?

  a)
  2 500 000

  b)
  7 000 000

  c)
  9 500 000

  d)
  12 000 000
  c, 9 500 000
 12. Hva
  blir marginalkostnaden til bedriften i den forrige oppgaven?

  a) 700

  b) 700Q

  c)
  2 500 000

  d)
  7 000 000
  a, 700
 13. Etterspørselen
  etter produktet til et monopol kan uttrykkes som
  Q = 1 000 – P der Q er etterspurt mengde og P er
  prisen pr enhet. Dersom bedriften produserer 250 enheter, hva er da
  marginalinntekten?

  a) 0

  b) 250

  c) 500

  d) 750
  c, 500
 14. Anta at
  etterspørselselastisiteten defineres slik at den blir et ikke-negativt tall for
  normal etterspørsel. Hva blir etterspørselselastisiteten i oppgaven over?

  a) 0

  b) 1

  c) 2

  d) 3
  d, 3
 15. I et marked selger veldig mange bedrifter et produkt som er
  homogent slik at kjøperne ikke bryr seg om hvilken bedrift som har produserte
  det. Alle bedriftene har marginalkostnader som øker med økende produksjon.
  Dersom vi summerer alle mengdene for hver marginalkostnad, får vi industriens
  marginalkostnadskurve. Den er gitt som følger: MC = 100 + 0,001Q.
  Q er total mengde produsert i industrien. Etterspørselen i markedet kan
  uttrykkes som Q = 100 000 – 0,1P der Q er total
  etterspurt mengde og P er markedsprisen. Hva blir omsatt mengde i markedet?

  a) Ca.
  10 000

  b) Ca.
  50 000

  c) Ca.
  100 000

  d) Ca.
  1 000 000
  c, Ca. 100 000
 16. Et monopol har totalkostnader gitt av
  TC = 4000Q + 15 000 000 der Q er produsert
  mengde. Etterspørselen er gitt ved
  P = 10 000 – Q/2, der P er prisen og Q er mengden. Hva
  blir profitten ved optimal tilpasning?

  a) 0

  b) 3 000 000

  c) 6 000 000

  d) 12 000 000
  b, 3 000 000
 17. Anta at
  etterspørselselastisiteten defineres slik at den blir et ikke-negativt tall for
  normal etterspørsel. Konkurransemyndighetene estimerer at
  etterspørselselastisiteten i et monopolmarked er 1,25 samtidig som prisen er
  1 000 pr enhet. Hva blir da et naturlig anslag på monopolets
  marginalkostnader?

  a) 200

  b) 400

  c) 600

  d) 800
  a, 200
 18. I et duopolmarked tilpasser bedriftene seg i tråd med den
  såkalte Cournot-modellen. Etter en oppgradering av produksjonsanlegget
  reduseres marginalkostnadene til den ene av bedriftene. Hvilken effekt vil
  kostnadsreduksjonen til den ene bedriften ha på likevekten?

  a) Det
  blir ingen endring i produserte mengder.

  b) Begge
  bedriftene vil produsere mer.

  c) Begge
  bedriftene vil produsere mindre.

  d) Bedriften som har
  fått lavere marginalkostnader vil produsere mer, mens den andre vil produsere
  mindre.
  d, Bedriften som har fått lavere marginalkostnader vil produsere mer, mens den andre vil produsere mindre.
 19. Eneste eiendel i balansen til en bedrift er en andel i et
  aksjefond. Andelen var verdt 10 millioner ved inngangen av regnskapsåret. Ved
  utgangen av regnskapsåret var den verdt 11,2 millioner. Gjennom hele året hadde
  bedriften en langsiktig gjeld på 5 millioner. Ved inngangen av regnskapsåret
  var det også den eneste gjeldsposten i balansen. Ved slutten av året er rentene
  på gjelden for året ført som kortsiktig gjeld på 400 000. (Rentene har
  altså påløpt i løpet av året, men er ikke blitt betalt.) Utenom skatt hadde
  bedriften ingen andre inntekts- eller kostnadsposter enn de som er knyttet til
  gjelden og til andelen i aksjefondet. Anta at selskapet må føre avkastningen
  til andelen i aksjefondet som inntekt i regnskapet og at selskapsskattesatsen
  er 25 %. Hva blir totalkapitalrentabiliteten, altså avkastningen på
  totalkapital, etter skatt når balanseverdiene ved inngangen av regnskapsåret
  brukes som referanse?

  a) 6 %

  b) 8 %

  c) 10 %

  d) 12 %
  c, 10 %
 20. Hva blir avkastningen til egenkapitalen,
  egenkapitalrentabiliteten, etter skatt for bedriften i oppgaven over når
  balanseverdiene ved inngangen av året brukes som referanse?

  a) 6 %

  b) 12 %

  c) 18 %

  d) 24 %
  b, 12 %
 21. Hva er nåverdien av å få 2 000 000 om to år når
  avkastningskravet er 10 % pr år?

  a) 1 366 027

  b) 1 502 630

  c) 1 652 893

  d) 1 818 181
  c, 1 652 893
 22. Et prosjekt innebærer en investering på 15 000 000
  nå. Forventet kontantstrøm om ett år er 8 000 000 og forventet
  kontantstrøm om to år er 10 000 000. Dersom risikojustert
  avkastningskrav er 12 %, hva blir nettonåverdien til prosjektet?

  a) 114 796

  b) 306 122

  c) 537 190

  d) 702 479
  a, 114 796
 23. En bedrift er i gang med å vurdere et investeringsprosjekt.
  De er svært usikre på hvor godt produktet de vil lage kommer til å selge.
  Dersom det viser seg å bli lav etterspørsel, vil de avslutte prosjektet. Som en
  del av arbeidet, vil de estimere nåverdi av forventet kontantstrøm de første to
  årene etter prosjektet eventuelt settes i gang. De regner med at det er
  40 % sannsynlighet for lav etterspørsel første år. Da er forventet
  kontantstrøm null og prosjektet avsluttes. Dersom etterspørselen viser seg å
  være høy første år, noe de altså regner med har sannsynlighet 60 %, er
  forventet kontantstrøm på slutten av året 5 millioner. Og da regner de med at
  det er like stor sannsynlighet for høy og lav etterspørsel andre år. Ved lav
  etterspørsel er igjen forventet kontantstrøm null. Ved høy etterspørsel er den
  10 millioner ved slutten av andre år. Avkastningskravet er 10 %. Hva blir
  forventet nåverdi av kontantstrømmen?

  a) 12 809 917

  b) 8 677 686

  c) 6 859 504

  d) 5 206 612
  d, 5 206 612
 24. To verdipapirer har samme risiko målt ved standardavviket
  til avkastningene. De er ikke perfekt korrelerte, slik at ved å kombinere de to
  verdipapirene i en portefølje får vi effekten som kalles diversifisering. Hva
  kan vi da si om risikoen til en portefølje som består kun av de to
  verdipapirene?

  a) Standardavviket til porteføljen blir null.

  b) Standardavviket til porteføljen blir mellom null og
  standardavviket til verdipapirene.

  c) Standardavviket til porteføljen blir mellom 1 og 2 ganger
  standardavviket til verdipapirene.

  d) Standardavviket til porteføljen blir akkurat lik summen
  av standardavvikene til de to verdipapirene i den.
  b, Standardavviket til porteføljen blir mellom null og standardavviket til verdipapirene.
 25. Anta at kapitalverdimodellen, CAPM, gir en god beskrivelse
  av virkeligheten. Hva er da den mest korrekte alternativkostnaden til kapital
  investert i et risikofylt prosjekt?

  a) Forventet avkastning til verdipapirer med tilsvarende
  markedsrisiko (også kalt ikke-diversifiserbar risiko) som investeringen.

  b) Forventet avkastning til verdipapirer med samme
  standardavvik som investeringen.

  c) Forventet avkastning til verdipapirer med samme unike
  risiko (også kalt diversifiserbar risiko) som investeringen.

  d) Forventet avkastning til statsobligasjoner utstedt i
  samme valuta som kontantstrømmene til investeringen er i.
  a, Forventet avkastning til verdipapirer med tilsvarende markedsrisiko (også kalt ikke-diversifiserbar risiko) som investeringen.
 26. Kapitalverdimodellen, eller Capital Asset Pricing Model
  (CAPM), gir en sammen­heng mellom størrelsen kalt beta, forventet avkastning på
  en investering, risikofri avkastning og forventet avkastning i markedet. Anta
  at beta for en aksje er 2,5. Forventet markedsavkastning er 8 % og
  risikofri rente er 3 %. Hva blir da forventet avkastning for aksjen i
  følge CAPM?

  a) 3,0 %

  b) 8,0 %

  c) 15,5 %

  d) 23,0 %
  c, 15,5 %
 27. Et selskap har gjeldsandel på 50 %. Selskapets aksjer
  har beta på 1,5. Selskapets gjeld har beta på 0,5. Hva blir beta for selskapets
  aktiva?

  a) 0,5

  b) 1,0

  c) 1,25

  d) 1,5
  b, 1,0
 28. Renten på gjelden til et selskap er 4 %.
  Selskapsskattesatsen er 25 %, og selskapet betaler selskapsskatt alle år.
  Hva blir gjeldsrenten etter skatt?

  a) 1 %

  b) 2 %

  c) 3 %

  d) 4 %
  c, 3 %
 29. Markedsverdien av egenkapitalen til et selskap er 2
  milliarder og selskapet har gjeld på 1 milliard. Forventet avkastning på
  selskapets aksjer er 10 % og avkastningen på gjelden er 5 %.
  Selskapsskattesatsen er 28 %. Hva blir WACC, det vil si totalkapitalens
  forventede avkastning etter skatt?

  a) 7,9 %

  b) 8,3 %

  c) 9,5 %

  d) 10,0 %
  a, 7,9 %
 30. Hvilket utsagn om beregning av kontantstrøm ved bruk av
  WACC, totalkapitalens avkastningskrav etter skatt, som diskonteringsrente er
  mest korrekt?

  a) Kontantstrømmen skal da tilsvare regnskapsført overskudd
  etter skatt.

  b) Kontantstrømmen skal da tilsvare regnskapsført overskudd
  etter skatt pluss betalte renter.

  c) Kontantstrømmen skal da tilsvare regnskapsført overskudd
  før skatt pluss betalte renter.

  d) Kontantstrømmen skal da reflektere at skatt er beregnet
  som om prosjektet er egenkapitalfinansiert.
  • d, Kontantstrømmen skal da reflektere at skatt er
  • beregnet som om prosjektet er egenkapitalfinansiert.
 31. Som kjent kan finansiering være en betydelig utfordring for
  mange bedrifter. Hvilken av følgende påstander er korrekt om finansiering av
  kunnskapsbedrifter med vekstpotensial?

  a) I tidlig fase vil bankene normalt være den mest sentrale
  kilden til finanskapital.

  b) Forretningsbankene engasjerer seg ofte finansielt i
  tidlig fase og går ofte inn med eierkapital, mens sparebankene kommer mer på
  banen i senere faser av livsløpet.

  c) Bankenes krav til sikkerhet gjør at de i liten grad vil
  eksponere seg finansielt i tidlig fase.

  d) Alle bedrifter som ønsker vekst bør ha venturekapitalfond
  som hovedeiere.
  c, bankenes krav til sikkerhet gjør at de i liten grad vil eksponere seg finansielt…
 32. Hvilken av følgende påstander er korrekt om kunnskapsbaserte
  bedrifter som har vekstambisjoner?

  a) Bedrifter som lykkes godt kommersielt har nesten alltid
  en ide som kan beskyttes med patenter eller andre formelle
  beskyttelsesmekanismer.

  b) Det beste er å være alene som entreprenør i oppstarten,
  da har man kontroll på alt og kan rekruttere de menneskene man trenger.

  c) En oppstart som gjøres av et tverrfaglig team lykkes som
  regel best kommersielt.

  d) En teknologibedrift som skal vokse må som hovedregel ha
  med seg et venturekapitalfond på eiersiden.
  c, en oppstart som gjøres av et tverrfaglig team lykkes som regel best kommersielt
 33. Det finnes ulike typer aktører som kan bidra med kapital i en
  oppstartsfase. Hvilken av følgende påstander er korrekt om såkalte ”business
  angels”

  a) Er som hovedregel passive eiere som kun tilfører
  finansiell kapital.

  b) Er aktive eiere som kan tilføre bedriften ”knappe
  ressurser” i form finanskapital, erfaring og nettverk.

  c) Vil som hovedregel eie majoriteten av aksjene i bedriften
  slik at det har mulighet til bruke sin kompetanse og erfaring for utvikle
  bedriften videre og derved øke sannsynligheten for at bedriften lykkes
  kommersielt.

  d) Er private konsulenter som mottar offentlig støtte for å
  bistå bedrifter i tidlig fase.
  b, er aktive eiere som kan tilføre bedriften ”knappe ressurser”…
 34. Hva er normalt sett rekkefølgen når disse aktørene
  investerer i potensielle vekstbedrifter?

  a) Entreprenør, venturekapitalfond, familie og venner,
  Business Angels.

  b) Entreprenør, familie og venner, Business Angels,
  venturekapitalfond

  c) Venturekapitalfond, Business Angels, entreprenør, familie
  og venner

  d) Entreprenør, Business Angels, familie og venner,
  venturekapitalfond
  b, Entreprenør; familie og venner; Business Angels, venturekapitalfond
 35. Det finnes ulike typer ”investment risks”. Hvilke
  ”investment risks” omtales ofte i forbindelse med investeringer i potensielle
  vekstbedrifter?

  a) Konkurranserisiko, økonomisk risiko og ikke minst
  konkursrisiko

  b) Teknologisk risiko, markedsrisiko og agentrisiko

  c) Teknologirisiko, konkursrisiko, og markedsrisiko

  d) Konkurrentrisiko, markedsrisiko og kapitalrisiko
  b, Teknologisk risiko, markedsrisiko og agentrisiko
 36. Et nyttig verktøy i forhold til å kontrollere
  innovasjonsaktiviteten er en stage-gate modell. Hvilken av påstandene under er ikke
  riktig?

  a) Innovative
  selskaper kan gi ansatte tid til å jobbe på egne prosjektideer.

  b) Den første
  evalueringen av en prosjektide krever en liste over tekniske, finansielle og
  menneskelige behovet, detaljert utviklingsbudsjett og tidsplan.

  c) Prosjektideer
  som evalueres for andre gang i modellen kan enten avvises, revideres, selges,
  eller sendes videre til tredje utviklingsfase.

  d) Hovedformålet
  med denne modellen er å fokusere begrensede tekniske, finansielle og menneskelige
  ressurser til et fåtall utviklingsprosjekter for å øke sannsynligheten for at
  de skal bli vellykket.
  b, Den første evalueringen av en prosjektide krever en liste...
 37. Hvilken av følgende begreper er ikke en del av
  horisontal differensiering?

  a)
  Sentralisering.

  b)
  Arbeidsdeling.

  c)
  Spesialisering.

  d) Økt
  produktivitet.
  a, Sentralisering
 38. Hvilken av følgende påstander beskriver ikke en
  potensiell ulempe med byråkratisk struktur?

  a) Liten
  kontroll med veksten i hierarkiet.

  b) Liten
  respons i forhold til kunder og interessenter.

  c) Regler og
  prosedyrer viktigere enn det overordnete målet.

  d) Utydelig
  rolle- og ansvarsfordeling.
  d, Utydelig rolle- og ansvarsfordeling
 39. Når har personligheten til den enkelte størst betydning for
  kvaliteten på jobbprestasjonen?

  a) Når det
  situasjonelle presset er sterkt.

  b) Når nærmeste
  leder er utadvendt.

  c) Når
  arbeidstakeren er utadvendt.

  d) Når det
  situasjonelle presset er svakt.
  d, Når det situasjonelle presset er svakt
 40. Hvilken av de følgende modellene for jobbdesign har som
  hovedmål å maksimere jobbprestasjonen gjennom jobbforenkling og -
  spesialisering?

  a) Scientific management.

  b)
  Jobbutvidelse.

  c) Jobberikelse.

  d) Jobbklassifisering
  a, Scientific Management
 41. Endringen
  i totalkostnader pr enhets endring i produsert mengde kalles for:

  a)
  Gjennomsnittskostnader.

  b)
  Faste kostnader.

  c)
  Variable enhetskostnader.

  d) Marginalkostnader
  d, Marginalkostnader.
 42. En
  bedrift oppfatter prisen som gitt, det vil si som uavhengig av hvor mye den
  selv produserer. Hva kan vi da si om hvordan bedriftens oppfatter sin
  marginalinntekt?

  a) Marginalinntekten
  er lik markedsprisen på produktet.

  b)
  Marginalinntekten er lavere enn markedsprisen på produktet.

  c)
  Marginalinntekten er høyere enn markedsprisen på produktet.

  d)
  Marginalinntekten er lik forskjellen mellom endringen i inntekter og endringen
  i kostnader for en enhets økning i pris.
  a, Marginalinntekten er lik markedsprisen på produktet
 43. Etterspørselen
  i et marked kan uttrykkes som Q = 100 – 2P, der Q er mengden og
  P er prisen. Hva blir marginalinntekten?

  a) 100– 2P

  b) 100
  – 4P

  c) 50 –Q

  d)
  50 – 2Q
  c, 50 – Q
 44. Hva er
  den mest korrekte definisjonen på begrepet etterspørselselastisitet?

  a) Den
  deriverte av totalinntekten.

  b)
  Forholdet mellom endring i produsert mengde og endring i pris når prisen endres
  med en enhet.

  c)
  Prosentvis endring i mengde i forhold til prosentvis endring i pris når pris
  endres med en liten enhet.

  d)
  Prosentvis endring i mengde minus prosentvis endring i pris når pris endres med
  en liten enhet.
  c, Prosentvis endring i mengde i forhold til prosentvis endring i pris når pris endres med en liten enhet.
 45. En bedrift i et frikonkurransemarked har marginalkostnadene
  MC = 100 + 0,1Q der Q er produsert mengde pr periode.
  Dersom prisen i markedet er 1 100, hvor mye vil bedriften produsere?

  a) 2 500

  b) 5 000

  c) 7 500

  d) 10 000
  d, 10 000
 46. Et monopol har marginalkostnader
  (også kalt grensekostnader) på 1 000. Etterspørselen er gitt ved P = 10 000 –
  Q, der P er prisen og Q er mengden. Hva blir total mengde tilbudt av monopolet?

  a) 10000
  b) 9000

  c) 4500

  d) 2 500
  c, 4 500
 47. .
 48. .
 49. I balansen til et selskap er omløpsmidlene på totalt 900
  millioner rapportert som følger: Likvider: 100, Varelager: 500, Fordringer:
  300. Gjelden på totalt 2 milliarder er fordelt som følger: Langsiktig gjeld: 1
  500, Kortsiktig gjeld: 500. Hva er likviditetsgrad 2 (Acid Test Ratio) for
  selskapet?

  a) 0,25

  b) 0,45

  c) 0,80

  d) 1,40
  c, 0,80
 50. Oppgave 20:

  Selskapet i oppgaven over har verdi av totale aktiva på 4
  milliarder. Hva er da sel­skapets gjeldsandel?

  a) 0,2

  b) 0,5

  c) 1,0

  d) 2,0
  b, 0,5
 51. Hva er nåverdien av å få 1 000 000 om fire år når
  diskonteringsrenten er 10 % pr år?

  a) 620 921

  b) 683 013

  c) 751 413

  d) 909 091
  b, 683 013
 52. Et prosjekt innebærer en investering på 500 000 nå.
  Etter ett år gir det en forventet netto kontantstrøm på 400 000. Etter to
  år gir det enten en negativ netto kontantstrøm på 200 000 eller en positiv
  netto kontantstrøm på 600 000. Sannsynligheten for å få den negative
  kontantstrømmen det andre året er 40 %. Avkastningskravet er 10 %. Hva blir
  nettonåverdien til prosjektet?

  a) Ca
  500 000.

  b) Ca 118000.

  c) Ca 95000.

  d) Ca –37000.
  c, Ca 95 000
 53. Et prosjekt som innebærer en investering, det vil si en
  negativ kontantstrøm, først og så bare positive kontantstrømmer alle perioder i
  resten av prosjektets levetid, har en internrente på 10 %. Hva kan vi da si om
  beregnet nettonåverdi, NNV, for prosjektet?

  a) Med diskonteringsrente på 10 % er nettonåverdien null, og
  nettonåverdien er større enn null for lavere diskonteringsrenter.

  b) Med diskonteringsrente på 10 % er nettonåverdien null, og
  nettonåverdien er større enn null for høyere diskonteringsrenter.

  c) Med diskonteringsrente på 10 % er nettonåverdien lik
  investeringsbeløpet, og nettonåverdien øker med 
  lavere diskonteringsrenter.

  d) Med diskonteringsrente på 10 % er nettonåverdien lik
  investeringsbeløpet, og nettonåverdien synker med  lavere diskonteringsrenter.
  a, Med diskonteringsrente på 10 % er nettonåverdien null, og nettonåverdien er større enn null for lavere diskonteringsrenter.
 54. Hvilket utsagn om diversifisering er mest korrekt for
  vanlige verdipapirporteføljer?

  a) Diversifiseringseffekten gjør at porteføljens beta blir
  lavere slik at forventet avkastning også blir lavere.

  b) Diversifiseringseffekten gjør at porteføljens beta blir
  høyere slik at forventet avkastning også blir høyere.

  c) Diversifiseringseffekten eliminerer systematisk risiko slik
  at risikoen blir lavere i forhold til forventet avkastning enn den ellers ville
  vært!

  d) Diversifiseringseffekten reduserer unik risiko, men ikke
  beta, slik at risikoen blir lavere i forhold til forventet avkastning enn den
  ellers ville vært.
  d, Diversifiseringseffekten reduserer unik risiko, men ikke beta, slik at risikoen blir lavere i forhold til forventet avkastning enn den ellers ville vært.
 55. Avkastningen til to aksjer har samme standardavvik.
  Avkastningen til den ene varierer så å si uavhengig av markedet, mens
  avkastningen til den andre har en klar tendens til å variere i takt med
  markedet. Hva kan vi si, basert på kapitalverdimodellen, eller Capital Asset
  Pricing Model (CAPM), om risikopremien til de to aksjene?

  a) Siden risikoen er den samme, blir både beta og
  risikopremien den samme for de to aksjene.

  b) Aksjen med avkastning som tenderer til å variere i takt
  med markedet vil ha høyere beta enn den andre og derfor også en høyere
  risikopremie.

  c) Aksjen med avkastning som varierer nesten uavhengig av
  markedet vil ha høyere beta enn den andre og derfor også en høyere
  risikopremie.

  d) Risikopremien til en portefølje av de to aksjene vil være
  høyere enn risikopremien til den av aksjene som har høyest risikopremie.
  b, Aksjen med avkastning som tenderer til å variere i takt med markedet vil ha høyere beta enn den andre og derfor også en høyere risikopremie.
 56. Kapitalverdimodellen, eller Capital Asset Pricing Model
  (CAPM), gir en sammen­heng mellom størrelsen kalt beta, forventet avkastning på
  en investering, risikofri avkastning og forventet avkastning i markedet. Anta
  at beta for en aksje er 2. Forventet markedsavkastning er 9 % og risikofri
  rente er 5 %. Hva blir da forventet avkastning for aksjen i følge CAPM?

  a) 4 %

  b) 8 %

  c) 13 %

  d) 22 %
  c, 13 %
 57. Anta at et selskap har gjelden D og kommer til å ha den for
  all framtid. Anta også at selskapet betaler renten r på denne gjelden for all
  framtid og at selskapsskattesatsen vil være T for all framtid. Gitt at verdien
  av skattefordelen av gjeld skal diskonteres med samme rente som gjeldsrenten,
  det vil si r, hva blir nåverdien av skattefordelen av gjeld?

  a) D·T

  b) D(1– T)

  c)
  D·r·T/(1+r)

  d) D·r(1 – T)/(1+r)
  a, D·T
 58. Aksjen til et selskap har en forventet avkastning på 10 %.
  Avkastningen på selskapets gjeld er 4 %. Skattesatsen er 25 %. Gjelden til
  selskapet tilsvarer halvparten av verdien til aktiva. Hva blir selskapets WACC?

  a) 4,0 %

  b) 6,5 %

  c) 7,0 %

  d) 13,0 %
  b, 6,5 %
 59. Du har følgende opplysninger om kontantstrømmene knyttet til
  et prosjekt for et gitt år: Positiv kontantstrøm fra drift er
  2 500 000, rentekostnadene er 400 000, avdrag på lån som skal
  betales er på 200 000 og selskapsskattesatsen er 25 %. Hvilken
  kontantstrøm skal gå inn i en nettonåverdiberegning der WACC brukes som
  avkastningskrav?

  a) 1 875 000

  b) 1 625 000

  c) 1 125 000

  d) 937 500
  a, 1 875 000
 60. Et selskap med gjeldsandel på 80 % har forventet
  avkastning på aktiva på 12 % og for­ventet avkastning på gjeld på
  6 %. Hva blir forventet avkastning på egenkapital?

  a) 6 %

  b) 12 %

  c) 24 %

  d) 36 %
  d, 36 %
 61. Hvilken av følgende
  påstander om finansiering av teknologibedrifter med vekstpotensial er korrekt?

  a) Bankenes krav til
  sikkerhet gjør at de i beskjeden grad vil eksponere seg finansielt i tidlig
  fase.

  b) I tidlig fase vil
  bankene som regel være den mest sentrale kilden til finanskapital.

  c) Forretningsbankene
  engasjerer seg ofte finansielt i tidlig fase, mens sparebankene kommer mer på
  banen i senere faser av livsløpet.

  d) Venturekapital
  fond er den mest vanlige typen investor i nye vekstbedrifter.
  • a, bankenes krav til sikkerhet gjør at de i
  • beskjeden grad…
 62. Hvilken av følgende
  påstander om teknologibaserte bedrifter som ønsker å vokse er korrekt?

  a) Alle
  teknologibedrifter som lykkes godt kommersielt har en unik ide som kan
  beskyttes med patenter eller andre formelle beskyttelsesmekanismer.

  b) Det beste er å
  være alene som entreprenør i oppstartsfasen, da har man kontroll på alt og kan
  rekruttere de menneskene man trenger.

  c) En
  teknologibedrift som skal lykkes kommersielt bør som hovedregel ha med en
  ”business angel” som investor.

  d) En oppstart som
  gjøres av et tverrfaglig team lykkes som regel best kommersielt
  d, en oppstart som gjøres av et tverrfaglig team lykkes som regel best kommersielt
 63. Hvilken av følgende
  påstander om venturekapitalfond er korrekt?

  a) Dette er
  offentlige fond som skal støtte opp om etablering av nye bedrifter med stort
  vekstpotensial.

  b) Dette er
  privatpersoner som går sammen og investerer direkte i nye teknologibedrifter.

  c) Venturekapitalfond
  investerer normalt sett i mange bransjer og et stort antall bedrifter for å
  diversifisere risikoen til fondet.

  d) Utviklingen i
  Europa og USA går mot venturekapitalfond som er stadig mer spesialiserte i
  forhold til bransje og fase.
  d, Utviklingen i Europa og USA går mot venturekapitalfond som er stadig mer spesialiserte…
 64. Hva er rekkefølgen på
  når disse aktørene normalt investerer?

  a) Business Angels,
  entreprenør, såkornfond, venturekapitalfond.

  b) Entreprenør,
  Business Angels, såkornfond, venturekapitalfond

  c) Entreprenør,
  Business Angels, venturekapitalfond, såkornfond

  d) Entreprenør,
  såkornfond, venturekapital fond, Business Angels
  • b, Entreprenør, Business Angels, såkornfond,
  • venturekapitalfond
 65. Hvilken av følgende
  påstander om såkalte ”business angels” er korrekt?

  a) Er som hovedregel
  passive eiere som kun tilfører finansiell kapital.

  b) Vil som regel eie
  majoriteten av aksjene i bedriften slik at det har mulighet til bruke sin
  kompetanse og erfaring for utvikle bedriften videre og derved øke
  sannsynligheten for at bedriften lykkes kommersielt.

  c) Mottar ofte
  offentlig støtte for å bistå bedrifter i tidlig fase.

  d) Er aktive eiere
  som kan tilføre bedriften ”knappe ressurser” i form av finanskapital, erfaring
  og nettverk.
  • d, er aktive eiere som kan tilføre bedriften
  • ”knappe ressurser”…
 66. Det finnes fire ulike
  læringssystemer for innovasjon som alle baserer seg en eller flere former for
  læring. Tre av læringssystemene baserer seg på forventningslæring, enten alene
  eller i kombinasjon. Hvilket læringssystem baserer seg utelukkende på
  erfaringslæring?

  a) Fremkommende
  strategier

  b) Kompetansebygging

  c) Forbedring

  d) Verdiskaping
  a, fremkommende strategier
 67. En bedrift opplever
  at de ikke utnytter mange nye forretningsmuligheter som dukker opp som en følge
  av at ansatte ikke tar risiko og ansvar. Hvilken av de fundamentale
  organisasjonsdesignsutfordringene er det denne bedriften står ovenfor?

  a) Etablere
  riktig inndeling av vertikal og horisontal differensiering.

  b) Balansere
  differensiering og integrering.

  c) Balansere
  sentralisering og desentralisering

  d) Koordinere den
  formelle og den uformelle organisasjonen.
  c, balansere sentralisering og desentralisering
 68. Hvilken av følgende
  problemer vil en organisasjon som har en funksjonell organisasjonsstruktur ikke
  oppleve når de vokser kraftig?

  a)
  Kommunikasjonsproblemer

  b) Læringsproblemer

  c) Lokaliseringsproblemer

  d) Kundeproblemer
  b, Læringsproblemer
 69. Noen bilverksteder
  lover å kunne gjennomføre et oljeskift på minst 30 minutter. Disse selskapene
  har en person til å kjøre bilen på heisen, en person til å tømme den gamle
  oljen, en person til å fylle på ny olje, og noen ganger en fjerde person til å
  sjekke at jobbene til de andre er gjennomført på en tilfredsstillende måte. Hva
  kalles denne metode for design av en arbeidsprosess?

  a) Tids- og
  bevegelsesstudier

  b) Forenkling
  og spesialisering

  c) Jobberikelse

  d) Jobbutvidelse
  b, forenkling og spesialisering
 70. For personer i
  lederstillinger er det en viktig kunnskap vedkommende bør ha om personlighet:

  a) En
  arbeidstaker som klager på alt mulig har et personlighetsproblem.

  b) Personlighet
  har ingen innflytelse på hvordan arbeidstaker presterer i jobben sin.

  c) En leder må
  ta hensyn til individuelle forskjeller i personlighet.

  d) Arbeidstakeren
  må gi sitt samtykke før en kan gjøre tiltak for å forandre personligheten hans
  eller hennes.
  • c, en leder må ta hensyn til individuelle
  • forskjeller i personlighet
 71. Etterspørselen
  etter et produkt som omsettes i et frikonkurransemarked er uelastisk. Det er et
  normalt produkt og kostnadene for produktet utgjør en liten del av kjøpernes
  inntekt. Hva kan vi si om sammenhengen mellom pris og mengde for produktet?

  a) For
  en liten økning i pris vil prosentvis økning i mengde være større enn
  prosentvis økning i pris.

  b) For
  en liten økning i pris vil prosentvis reduksjon i mengde være større enn prosentvis
  økning i pris.

  c) For
  en liten økning i pris vil prosentvis økning i mengde være mindre enn prosent­vis
  økning i pris.

  d) For
  en liten økning i pris vil prosentvis reduksjon i mengde være mindre enn prosentvis
  økning i pris.
  • d, For en liten økning i pris vil prosentvis
  • reduksjon i mengde være mindre enn prosentvis økning i pris.
 72. Hva er
  den mest korrekte definisjonen på begrepet marginalkostnad?

  a) Marginalkostnaden
  er lik variabel enhetskostnad.

  b)
  Marginalkostnaden er lik totale gjennomsnittskostnader.

  c)
  Marginalkostnaden er lik endringen i kostnader for en enhets økning i mengde.

  d)
  Marginalkostnaden er lik minimale gjennomsnittskostnader.
  c, Marginalkostnaden er lik endringen i kostnader for en enhets økning i mengde.
 73. Hva kan
  vi si om etterspørselen dersom marginalinntekten er positiv?

  a) Etterspørselen
  er uelastisk.

  b)
  Etterspørselen er elastisk.

  c) Den
  deriverte av etterspørselen med hensyn på pris må være positiv.

  d) Den
  deriverte av etterspørselen med hensyn på pris må være mindre enn minus én.
  b, Etterspørselen er elastisk.
 74. .
 75. Anta at
  etterspørselen kan uttrykkes som . Hva blir konsumentover­skuddet dersom prisen
  er 50?

  a) 1
  250

  b) 2
  500

  c) 3
  750

  d) 5
  000
  a, 1 250
 76. Etterspørselen i et
  frikonkurransemarked kan skrives som , der  er
  mengden og  er
  prisen. Omsatt mengde i markedet er 30. Hva er da margi­nal­kost­naden i
  industrien?

  a) 100

  b) 70

  c) 30

  d) 1
  b, 70
 77. I et duopolmarked er
  etterspørselen gitt ved Q = 1 000 – P, der P er prisen
  og Q er total mengde i markedet. Anta at de to bedriftene har konstante
  marginalkostnader på 100 og opptrer i tråd med Cournot-modellen. Hva blir mengden til de to
  bedriftene  i likevekt?

  a) Hver
  bedrift produserer 400 enheter.

  b) Hver
  bedrift produserer 300 enheter.

  c) Hver
  bedrift produserer 200 enheter.

  d) Hver
  bedrift produserer 100 enheter.
  b, Hver bedrift produserer 300 enheter.
 78. Et monopol vurderer å
  gjøre en investering i nytt produksjonsutstyr som vil gi lavere
  marginalkostnader. Hva kan vi si om lønnsomheten for slike investeringer for
  monopolet i forhold til lønnsomheten for samfunnet?

  a) Samfunnsøkonomisk
  overskudd vil være uforandret, men det kan likevel være lønnsomt for monopolet,
  fordi profitten til monopolet vil øke.

  b) Økningen i
  samfunnsøkonomisk overskudd vil være mindre enn økningen i profitt for
  monopolet slik at lønnsomheten blir større for monopolet enn for samfunnet.

  c) Økningen i
  samfunnsøkonomisk overskudd vil være den samme som økningen i profitt for
  monopolet slik at lønnsomheten blir den samme for monopolet som for samfunnet.

  d) Økningen i
  samfunnsøkonomisk overskudd vil være større enn økningen i profitt for
  monopolet slik at lønnsomheten blir lavere for monopolet enn for samfunnet.
  d, Økningen i samfunnsøkonomisk overskudd vil være større enn økningen i profitt…
 79. I balansen til et
  selskap er omløpsmidlene på totalt 800 millioner rapportert som følger:
  Likvider: 100, Varelager: 500, Fordringer: 200. Gjelden på totalt 2 milliarder
  er fordelt som følger: Langsiktig gjeld: 1 400, Kortsiktig gjeld: 600. Hva er likviditetsgrad
  2 (Acid Test Ratio) for selskapet?

  a) 0,25

  b) 0,40
  c) 0,50

  d) 1,33
  c, 0,50
 80. Selskapet i oppgaven
  over har verdi av totale aktiva på 6 milliarder. Hva er da sel­skapets
  gjeldsgrad?

  a) 0,33

  b) 0,5

  c) 1,33

  d) 2,0
  b, 0,5
 81. Hva er nåverdien av å
  få 1 000 000 om to år når diskonteringsrenten er 10 % pr år?

  a) 826 446

  b) 833 333

  c) 909 091

  d) 952 381
  a, 826 446
 82. En investering på
  900 000 gir 60 % sannsynlighet for en kontantstrøm på 500 000 og
  40 % sannsynlighet for 250 000 om ett år. Etter to år er det
  80 % sannsynlighet for kontantstrøm på 800 000 og 20 %
  sannsynlighet for 400 000. Avkastningskravet er 7 %. Hva blir
  nettonåverdien av investeringen?

  a) Ca. –100 000

  b) Ca. 0

  c) Ca. 100 000

  d) Ca. 200 000
  c, Ca. 100 000
 83. En risikoavers
  investor har kun tre risikofylte investeringsmuligheter, A, B og C, og kan bare
  investere i én av dem. Men han kan kombinere investeringen i én av dem med et
  risikofritt innskudd eller lån med rente på 3 %. (Investoren har ingen andre
  investeringer.) A har forventet avkastning på 10 % og standardavvik på 25 %.
  B har forventet avkastning på 12 % og standardavvik på 15 %. C har
  forventet avkastning på 13 % og standardavvik på 20 %. Hva kan vi si
  om hvilken investering investoren vil foretrekke?

  a) Investoren vil
  velge investering B kombinert med risikofritt innskudd eller lån.

  b) Investoren vil
  velge investering C kombinert med risikofritt innskudd eller lån.

  c) Investoren vil
  ikke velge investering A. Valget mellom B og C vil være avhengig av graden av
  risikoaversjon.

  d) Vi kan ikke sin
  noe om investorens valg uten å kjenne graden av risikoaversjon.
  • a, Investoren vil velge investering B kombinert
  • med risikofritt innskudd eller lån.
 84. Kapitalverdimodellen,
  eller Capital Asset Pricing Model (CAPM), tilsier at verdi­pa­pirer vil ligge
  på den såkalte kapitalmarkedslinjen. Linjen gir en sammenheng mellom for­ventet
  avkastning for et verdipapir, r, risikofri rente, rf, forventet
  avkastning i markedet, rm, og verdipapirets beta, ß. Hva er et
  korrekt uttrykk for kapital­markeds­linjen?

  a) r =(1–ß)rf – ßrm

  b) r =(1+ß)rf + ßrm

  c) r =(1+ß)rf – ßrm

  d) r =(1–ß)rf + ßrm
  d, r = (1–ß)rf + ßrm
 85. To ulike porteføljer
  har samme beta, men er ikke perfekt diversifiserte. Hva kan vi si om risikoen
  til de to porteføljene?

  a) De to porteføljene
  har samme markedsrisiko, men kan ha ulik diversifiserbar risiko.

  b) De to porteføljene
  har samme markedsrisiko, men kan ha ulik systematisk risiko.

  c) De to porteføljene
  har samme diversifiserbare risiko, men kan ha ulik markeds­risiko.

  d) De to porteføljene
  har samme diversifiserbare risiko, men kan ha ulik konkurs­risiko.
  • a, De to porteføljene har samme markedsrisiko,
  • men kan ha ulik diversifiserbar risiko.
 86. Kapitalverdimodellen,
  eller Capital Asset Pricing Model (CAPM), gir en sammen­heng mellom størrelsen
  kalt beta, forventet avkastning på en investering, risikofri avkastning og forventet
  avkastning i markedet. Anta at beta for en aksje er 1,25. Forventet
  markedsavkastning er 8 % og risikofri rente er 4 %. Hva blir da forventet avkastning
  for aksjen i følge CAPM?

  a) 4 %

  b) 8 %

  c) 9 %

  d) 14 %
  c, 9 %
 87. Et selskap har
  egenkapitalandel på 60 %. Selskapets gjeld har beta på 0,25. Og sel­skapets
  egenkapital har beta på 2. Hva blir beta for selskapets aktiva?

  a) 0

  b) 0,25

  c) 1,3

  d) 2
  c, 1,3
 88. Aksjen til et selskap
  har en beta på 0,75. Selskapets gjeld har beta på 0,25. Risikofri rente er
  3 % og forventet markedsavkastning er 7 %. Skattesatsen er 25 %.
  Gjelden til selskapet tilsvarer en tredjedel av verdien til aktiva. Hva blir
  selskapets WACC?

  a) 0 %

  b) 3 %

  c) 4 %

  d) 5 %
  d, 5 %
 89. Du har følgende opplysninger
  om kontantstrømmene knyttet til et prosjekt for et gitt år: Positiv
  kontantstrøm fra drift er 2 000 000, rentekostnadene er 500 000,
  avdrag på lån som skal betales er på 250 000 og selskapsskattesatsen er
  25 %. Hvilken kontantstrøm skal gå inn i en nettonåverdiberegning der WACC
  brukes som avkastningskrav?

  a) 1 500 000

  b) 1 625 000

  c) 1 125 000

  d) 937 500
  a, 1 500 000
 90. Et selskap med
  gjeldsgrad på 2 har forventet avkastning på aktiva på 10 % og for­ventet
  avkastning på gjeld på 5 %. Hva blir forventet avkastning på egenkapital?

  a) 5 %

  b) 10 %

  c) 15 %

  d) 20 %
  d, 20 %
 91. Det er seks dimensjoner
  av innovasjon: Verdi for kunden, verdikjeder, målgruppe i markedet, nye
  produkter og tjenester, prosessteknologier, støttende teknologier. Hvilken av
  følgende påstander om inkrementelle, semi-radikale og radikale innovasjoner er
  riktig?

  a) En innovasjon er
  semi-radikal når det er betydelig endringer i en av de tre teknologiske
  innovasjonsdimensjonene og betydelig endringer i en av de tre
  forretningsmodellinnovasjonene

  b) En innovasjon er
  inkrementell når det er mindre endringer i en av de tre teknologiske
  innovasjonsdimensjonene og mindre endringer i en av de tre
  forretningsmodellinnovasjonene

  c) En innovasjon er
  semi-radikal når det er flere mindre endringer i alle seks dimensjonene

  d) En innovasjon er
  radikal når det er betydelig endringer i en av de tre teknologiske
  innovasjonsdimensjonene og mindre endringer i en av de tre
  forretningsmodellinnovasjonene
  • b, en innovasjon er inkrementell når det er
  • mindre endringer i en av de tre…
 92. Hvilken av følgende
  påstander om finansiering av teknologibedrifter med vekstpotensial er korrekt?

  a) Bankene vil som
  regel engasjere seg finansielt i de tidlige fasene ved utviklingen av en
  teknologibedrift.

  b) I en fase med
  ordinær drift vil bankene som regel være den mest sentrale eksterne
  finansieringskilden.

  c) I Norge er
  finansiering sjelden et problem siden vi har så gode offentlige virkemidler.

  d) Venturekapital
  fond er den mest vanlige typen investor i nye teknologibedrifter.
  • b, I en fase med ordinær drift vil bankene som
  • regel være den mest sentrale…
 93. Hvilken av følgende
  påstander om venturekapitalfond er korrekt?

  a) Venturekapitalfond
  er som hovedregel ikke spesialisert i forhold til fase eller bransje. Dette for
  å diversifisere risikoprofilen til fondet.

  b) Dette er
  offentlige fond som skal støtte opp om etablering av bedrifter.

  c) Dette er
  privatpersoner som går sammen og investerer direkte i nye teknologibedrifter

  d) Venturekapitalfond
  investerer som ofte i et fåtall bransjer og et begrenset antall
  porteføljebedrifter.
  d, venturekapitelfond investerer som oftest i et fåtall bransjer…
 94. Hva er normalt
  rekkefølgen for hvordan disse aktørene engasjerer seg finansielt i en
  teknologibedrift med betydelig vekstpotensial?

  a) Entreprenør,
  private banker, såkornfond, venturekapitalfond, Business Angels.

  b) Entreprenør,
  Business Angels, såkornfond, venturekapitalfond, private banker.          

  c) Venturekapitalfond,
  såkornfond, private banker, Business Angels, entreprenør.

  d) Entreprenør,
  såkornfond, venturekapitalfond, Business Angels, private banker.
  • b, Entreprenør, Business Angels, såkornfond,
  • venturekapitalfond, private banker
 95. Hvilken av følgende
  påstander om såkalte ”business angels” er korrekt?

  a) Er som hovedregel
  finansielle eiere som i liten grad blir aktivt involvert i utviklingen av
  bedriften.

  b) Er ofte aktive
  eiere som tilfører bedriften erfaring, kompetanse og nettverk i tillegg til det
  finansielle engasjementet.

  c) Vil som hovedregel
  eie majoriteten av aksjene i bedriften for å ha kontroll på utviklingen av
  bedriften.

  d) Mottar ofte
  offentlig støtte for å bistå bedrifter i tidlig fase.
  • b, er ofte aktive eiere som tilfører bedriften
  • erfaring, kompetanse og nettverk…
 96. I forhold til
  utviklingen av en ny vekstbedrift omtales det ofte som viktig at bedriften
  utvikler ”kapabiliteter”. Hva menes med dette?

  a) At bedriften er
  meget kompetente i forhold til å utvikle nye produkter og tjenester.

  b) Med dette menes at
  bedriften klarer å anskaffe, utvikle og kombinere ressurser på en slik måte at
  den utvikler konkurransefortrinn.

  c) At
  kunnskapsbedrifter er i stand til å levere varer og tjenester til avtalt tid
  med god kvalitet.

  d) Med dette menes at bedriften har svært gode kunnskaper om produksjon
  og distribusjon.
  • b, med dette menes at bedriften klarer å
  • anskaffe, utvikle og kombinere ressurser…
 97. Hvilken av disse
  organisasjonsstrukturene er ikke en divisjonsstruktur?

  a) Matrisestruktur

  b) Markedsstruktur

  c) Geografisk struktur

  d) Produktteamstruktur
  a, matrisestruktur
 98. Hvilken av de
  følgende påstandene om en produktdivisjonsstruktur er riktig?

  a) Består av
  komplette divisjoner med støttefunksjoner

  b) Sentraliserte støttefunksjoner
  betjener flere ulike produktdivisjoner

  c) Legger til rette
  for at et selskap kan operere i flere ulike markeder

  d) Spesialister fra
  ulike støttefunksjoner arbeider i team som utgjør komplette divisjoner
  • b, sentraliserte støttefunksjoner betjener flere
  • ulike produktdivisjoner
 99. De fleste
  tilnærminger til jobbdesign fokuserer til en viss grad på de ansattes indre
  motivasjonsfaktorer. Hvilken av de følgende tilnærmingene er overhodet ikke
  opptatt av de ansattes indre motivasjon?

  a)
  Jobberikelse

  b)
  Jobbklassifisering

  c)
  Scientific management

  d) Jobbutvidelse
  c, scientific management
 100. I forventningsteori
  står begrepet valens sentralt. Hvilken av følgende påstander om hvordan en
  ansatt vil forholde seg hvis han eller hennes valens er negativ, er
  riktig? 

  a) Den ansatte vil
  foretrekke å få konsekvensen av resultatet (outcome) fremfor å ikke få det

  b) Den ansatte
  foretrekker å ikke få konsekvensen av resultatet (outcome)

  c) Den ansatte tror
  ikke at han eller hun kan oppnå konsekvensen av resultatet (outcome)

  d) Den ansatte
  frykter konsekvensen av resultatet (outcome)
  • b, den ansatte foretrekker å ikke få
  • konsekvensen av resultatet (outcome)
 101. En
  bedrift som produserer 1 000 enheter pr periode
  har faste kostnader på 2 000 000
  og variable kostnader på 3 000 000. Hva er da gjennomsnittskostnaden?

  a) 2 000

  b) 3 000

  c) 5 000

  d) 10 000
  • c,
  • 5 000
 102. For den
  mengden en bedrift produserer er marginalkostnadene økende i mengden, og er lik
  gjennomsnittskostnadene. Hva kan vi da si om gjennomsnittskostnadene?

  a) Ingenting.

  b) Den
  deriverte av gjennomsnittskostnadene er større enn null.

  c) Den
  deriverte av gjennomsnittskostnadene er mindre enn null.

  d) Den deriverte av gjennomsnittskostnadene er null
  d, Den deriverte av gjennomsnittskostnadene er null
 103. En
  bedrift har marginalinntekt lik null (og selger produktet sitt til en pris
  større enn null). Hva er da (absoluttverdien av) etterspørselselastisiteten
  bedriften ser?

  a) 0

  b) 0,5

  c) 1

  d) 2
  c, 1
 104. Etterspørselen
  i et marked er lineær og kan skrives som Q = a – bP, der Q er mengden, P er
  prisen og a og b er strengt positive konstanter. Hva skjer med (absoluttverdien
  til) etterspørselselastisiteten når mengden øker?

  a)
  Ingenting, den er konstant.

  b) Den
  synker mot 1 når mengden går mot punktet der P er null.

  c) Den
  synker mot null når mengden går mot punktet der P er null.

  d) Den
  øker helt til mengden går mot punktet der P er null.
  • c, Den synker mot null når mengden går mot
  • punktet der P er null.
 105. Bedriftene
  i en industri opptrer i tråd med modellen for frikonkurranse. Marginal­kostnadene,
  MC, til bedriftene kan uttrykkes som MC = 1 000 + 0,3Q. Q er mengden

  til
  bedriftene totalt. Etterspørselen i markedet kan skrives som P = 11 000 – 0,1Q. Hva blir prisen i dette markedet?

  a) 7500

  b) 8500

  c) 10000

  d) 11000
  ) b, 8 500
 106. Et
  monopol har marginalkostnader, MC, som kan skrives som MC = 1 000 – 0,1Q. Q er mengden. Etterspørselen i markedet
  kan skrives som P = 11 000 – 0,15Q. Hvilken mengde,
  Q, vil monopolet tilby?

  a) 25
  000

  b) 50
  000

  c) 100
  000

  d) 200
  000
  b, 50 000
 107. I et duopolmarked er
  etterspørselen gitt ved P = a – bQ, der P er prisen, Q er total
  mengde i markedet, og a og b er strengt positive konstanter. Anta at de to
  bedriftene har konstante, positive, marginalkostnader på c og opptrer i tråd
  med Cournot-modellen. Hva blir prisen i likevekt?

  a) (a +2c)/3

  b) (a – c)/3b

  c) (2a + 2c)/3

  d) (a + c)/2
  a, (a + 2c)/3
 108. Anta at
  etterspørselen i et marked er lineær. Dødvektstapet (dead weight loss) vil være
  avhengig av hvor mange bedrifter i som konkurrerer i markedet. Vi tenker oss at
  det kan være et antall bedrifter, som alle har nøyaktig de samme kostnadene i
  dette markedet. Hva kan vi si om størrelsen til dødvektstapet ved monopol,
  duopol eller frikonkurranse?

  a) Dødvektstapet er
  størst ved monopol, neststørst ved duopol og minst ved frikonkurranse.

  b) Dødvektstapet er
  størst ved duopol, neststørst ved monopol og minst ved frikonkurranse.

  c) Dødvektstapet er
  størst ved frikonkurranse, neststørst ved monopol og minst ved duopol.

  d) Dødvektstapet er
  størst ved frikonkurranse, neststørst ved duopol og minst ved monopol.
  • a,
  • Dødvektstapet er størst ved monopol, neststørst ved duopol og minst ved

  frikonkurranse.
 109. Hva er likviditetsgrad 1 (Current Ratio) for de to selskapene?

  (Får ikke regnskapet inn her)
  Vite hva det er
 110. Hva blir likviditetsgrad 2 (Acid Test Ratio) for selskapene i oppgaven over? 

  (Får ikke inn regnskapet her, men vite hva begrepet betyr)
 111. Anta at
  kapitalverdimodellen, CAPM, gjelder. På hvilken måte varierer alternativ­kostnaden
  til kapital investert i ulike prosjekter med risikoen målt ved standard­avviket?

  a) Jo større
  standardavvik prosjektets avkastning har, desto høyere alternativkostnad.

  b) Jo større
  standardavvik prosjektets avkastning har, desto lavere alternativkostnad.

  c) Standardavviket
  til prosjektets avkastning har ingen sammenheng med alternativkostnaden.

  d) For gitt
  korrelasjonskoeffisient mellom prosjektets og markedets avkastning, øker
  alternativkostnaden med økende standardavvik.
  d,For gitt korrelasjonskoeffisient mellom prosjektets og markedets avkastning, øker alternativkostnaden med økende standardavvik.
 112. En investering
  innebærer en forventet utbetaling på 1 000 000 om to år.
  Risikojustert avkastningskrav er 12 % pr år. Hva blir nåverdien av
  utbetalingen?

  a) 711 780

  b) 797 194

  c) 892 857

  d) 1 000 000
  b, 797 194
 113. En risikoavers
  investor, en risikosøkende investor og en risikonøytral investor får tilbud om
  å betale for å delta i to ulike terningspill. I det ene spillet,
  énterningspillet, kastes én terning og spilleren vinner like mange tusen kroner
  som det antall øyne terningen viser. I det andre spillet, toterningspillet,
  kastes to terninger og spilleren vinner like mange tusen kroner som halvparten
  av det antall øyne de to terningene viser til sammen. Forventet utbetaling, når
  man først har betalt for å delta, er 3 500 for begge spillene. Hva kan vi
  si om de ulike investorenes villighet til å betale for å delta i de to
  spillene?

  a) Den risikonøytrale
  investoren er villig til å betale like mye for begge spillene, den risikoaverse
  vil betale mer for toterningspillet enn for énterningspillet og den
  risikosøkende vil betale mer for énterningspillet enn for toterningspillet.

  b) Den risikonøytrale
  investoren er villig til å betale like mye for begge spillene, den risikoaverse
  vil betale mindre for toterningspillet enn for énterningspillet og den
  risikosøkende vil betale mindre for énterningspillet enn for toterningspillet.

  c) Den risikonøytrale
  og den risikosøkende investoren er villig til å betale like mye for begge
  spillene mens den risikoaverse vil betale mer for toterningspillet enn for
  énterningspillet.

  d) Den risikonøytrale
  og den risikoaverse investoren er villig til å betale mer for toterningspillet
  enn for énterningspillet mens den risikosøkende vil betale mer for
  énterningspillet enn for toterningspillet.
  • a, Den risikonøytrale investoren er villig til å betale like mye for begge
  • spillene, den risikoaverse vil betale mer for toterningspillet enn for énterningspillet og den  risikosøkende vil betale mer for énterningspillet enn for toterningspillet.
 114. En investor vil sette
  sammen en portefølje av bare to aksjer som vi kan kalle 1 og 2. Hver aksje vil
  utgjøre halvparten av porteføljen i verdi. Standard­avvikene er
  på 30 % og 50 % for henholdsvis aksje 1 og 2. På grunn av diversifi­serings­effekten,
  blir standardavviket til porteføljen bare 25 %. Aksje 1 har beta på 1,0 og
  aksje 2 har beta lik 2,0. Hva kan vi si om hva beta for porteføljen blir?

  a) Porteføljens beta
  blir mindre enn 1,0.

  b) Porteføljens beta
  blir mellom 1,0 og 1,5.

  c) Porteføljens beta
  blir 1,5.

  d) Porteføljens beta
  blir mellom 1,5 og 2,0.
  c, Porteføljens beta blir 1,5.
 115. Dersom mange
  verdipapirer kombineres i en portefølje blir mye risiko borte og det meste av
  den risikoen vi står igjen med kan knyttes til kovariasjonen mellom
  verdipapirene i porteføljen. Hva kalles den delen av risikoen som ikke reduseres
  ved dannelse av porteføljer?

  a) Unik risiko.

  b) Diversifiserbar
  risiko.

  c) Konkursrisiko.

  d) Markedsrisiko.
  d, Markedsrisiko.
 116. Anta at forventet
  markedsavkastning er 8,0 % og risikofri rente er 3,0 %. En aksje har en beta på
  1,5. Hva blir da forventet avkastning for aksjen i følge CAPM?

  a) 3,0 %

  b) 8,0 %

  c) 10,5 %

  d) 15,0 %
  c, 10,5 %
 117. Et prosjekt innebærer
  en investering på 2 000 000 nå og så ingen kontantstrøm før etter tre
  år. Etter tre år kommer en positiv kontantstrøm på 100 000, etter fire år
  kommer en kontantstrøm på 105 000, det vil si 5 % mer enn etter tre år, og
  slik fortsetter kontantstrømmen å vokse med 5 % for hvert år for all
  overskuelig framtid. Avkastningskravet er 9 %. Hva bli forventet nettonåverdi
  for prosjektet?

  a) – 69 541

  b) 104 200

  c) 293 578

  d) 500 000
  b, 104 200
 118. Aksjen til et selskap
  har en beta på 1,0. Selskapets gjeld har beta på 0,25. Risikofri rente er
  3 % og forventet markedsavkastning er 7 %. Skattesatsen er 25 %.
  Gjelden til selskapet tilsvarer én fjerdedel av verdien til aktiva. Hva blir
  selskapets WACC?

  a) 5,00 %

  b) 6,00 %

  c) 7,00 %

  d) 9,00 %
  b, 6,00 %
 119. Anta at et selskap
  har gjelden D og kommer til å ha den for all framtid. Anta også at selskapet
  betaler renten r på denne gjelden for all framtid og at selskapsskattesatsen
  vil være T for all framtid. Gitt at verdien av skattefordelen av gjeld skal
  diskonteres med samme rente som gjeldsrenten, det vil si r, hva blir nåverdien
  av skattefordelen av gjeld?

  a) D·T

  b) D(1– T)

  c)
  D·r·T/(1+r)

  d) D·r(1 – T)/(1+r)
  a, D·T
 120. Modigliani og Miller
  viste at verdien av selskap burde være uavhengig av giring gitt perfekte
  kapitalmarkeder, ingen (vridende) skatt osv. En teori som bygger på mer
  realistiske forutsetninger tilsier at det finnes en optimal giring. Det vil si
  et forhold mellom gjeld og egenkapital som maksimerer verdien av selskapet. Hva
  vil i følge denne teorien skje dersom myndighetene reduserer selskaps­skatte­satsen?

  a) Bedriftene vil øke
  gjeldsandelen for å beholde samme skattefordel av gjeld som før.

  b) Bedriftene vil
  ikke endre giringen, men vil redusere sin investeringsaktivitet.

  c) Bedriftene vil
  ikke endre giringen, men oppleve redusert avkastning på egenkapital.

  d) Bedriftene vil
  redusere gjeldsandelen og dermed redusere risikoen for konkurs.
  d, Bedriftene vil redusere gjeldsandelen og dermed redusere risikoen for konkurs.
 121. Destruktive
  innovasjoner er et bredere begrep enn destruktive teknologier, som begge
  forekommer relativt sjeldne.  Hvilken av
  følgende påstander knyttet til dette temaet er riktig?

  a) I etterkant
  av en destruktiv innovasjon foregår det en kamp i markedet om å utvikle et
  dominerende design basert på den nye innovasjonen

  b) Den
  teknologiske utviklingsfasen etter at en har utviklet et dominerende design er
  preget av radikale innovasjoner for å forbedre ytelsen på det dominerende
  designet

  c) Destruktive
  innovasjoner brukes om inkrementelle innovasjoner som endrer konkurransebildet
  så kraftig at tidligere investeringer kan bli verdiløse

  d) For at
  innovasjon skal være destruktiv må den omfatte både en teknologidrevet
  innovasjon og en innovasjon av forretningsmodellen
  • a, I etterkant av en destruktiv innovasjon foregår det en kamp i markedet om å utvikle
  • et dominerende design basert på den nye innovasjonen
 122. a,
  I etterkant av en destruktiv innovasjon foregår det en kamp i markedet om å

  utvikle
  et dominerende design basert på den nye innovasjonen
  • b, bankene vil normal sett ikke engasjere seg
  • med egenkapitalfinansieringen
 123. Hva mener man med
  ”kapabiliteter” i en kunnskapsbedrift?

  a) At bedriften er
  meget kompetent i forhold til å utvikle nye produkter.

  b) At
  kunnskapsbedrifter er i stand til å levere varer og tjenester til avtalt tid
  med god kvalitet.

  c) Med dette menes at
  bedriften har svært gode kunnskaper om produksjon og distribusjon.

  d) Med dette menes at
  bedriften klarer å kombinere ressurser på en slik måte at den utvikler
  konkurransefortrinn.
  • d, med dette menes at bedriften klarer å
  • kombinere ressurser…
 124. Hvilken av følgende
  påstander om venturekapital fond er korrekt?

  a) Venturekapital
  fond er ofte spesialisert i forhold til fase eller bransje.

  b) Dette er
  offentlige fond som skal støtte opp om etablering av vekstbedrifter

  c) Dette er bedrifter
  som går sammen og investerer direkte i nye teknologibedrifter.

  d) Venturekapital
  fond investerer normalt sett i mange bransjer og et stort antall bedrifter for
  å diversifisere risikoen til fondet.
  • a, Venturekapitalfond er ofte spesialisert i
  • forhold til fase eller bransje
 125. Hva er rekkefølgen på
  når disse aktørene normalt investerer?

  a) Gründer,
  såkornfond, venturekapital fond, familie og venner, Business Angels.

  b) Venturekapital
  fond, såkornfond, Business Angels, gründer, familie og venner

  c) Gründer, familie
  og venner, såkornfond, venturekapital fond, Business Angels

  d) Gründer, familie
  og venner, Business Angels, såkornfond, venturekapital fond
  d, Gründer, familie og venner, Business Angels, såkornfond, venturekapital fond
 126. Hvilke tre
  ”investment risks” omtales ofte i forbindelse med investeringer i potensielle vekstbedrifter?

  a) Teknologisk
  risiko, markedsrisiko og agentrisiko

  b) Konkurranserisiko,
  økonomisk risiko og teknologirisiko

  c) Teknologirisiko,
  konkursrisiko, og markedsrisiko

  d) Konkurrentrisiko,
  markedsrisiko og kapitalrisiko
  • a, teknologisk risiko, markedsrisiko og
  • agentrisiko
 127. Bruken av
  integreringsmekanismer må sees i sammenheng med organisasjonsstrukturen.
  Hvilken integreringsmekanisme er mest passende i en organisasjon som har liten
  differensiering?

  a) Direkte kontakt

  b) Midlertidig
  task-force

  c) Team

  d) Integrasjonsrolle
  a, direkte kontakt
 128. Hvilken av de
  følgende påstandene beskriver en viktig implikasjon som følger av høy grad av
  differensiering kontra lav grad av differensiering i en organisasjon?

  a) Organisasjonen vil
  være mer organisk

  b) Det vil være
  vanskeligere å koordinere mellom ulike avdelinger

  c) Det vil være
  vanskeligere å ha kontroll på omgivelsene

  d) Autoritetshierarkiet
  vil være den mest sentrale integreringsmekanismen
  • b, det vil være vanskeligere å koordinere mellom
  • ulike avdelinger
 129. b, det vil være vanskeligere å koordinere mellom ulike avdelinger
  c, sentralisering
 130. Ansattes personlighet
  spiller naturligvis en rolle på arbeidsplassen, men når er det sannsynlig at
  personligheten til en ansatt spiller størst rolle i forhold til
  jobbprestasjonen? Er det:

  a) … når
  konformitetspresset i situasjonen er sterkt?

  b) … når den ansattes
  leder er mer utadvendt enn gjennomsnittet?

  c) … når den ansatte
  selv er mer utadvendt enn gjennomsnittet?

  d) … når
  konformitetspresset i situasjonen er svakt?
  • d, … når konformitetspresset i situasjonen er
  • svakt
 131. Hva kan
  vi si om sammenhengen mellom pris og mengde for normale produkter?

  a) Det
  er alltid en lineær sammenheng mellom pris og mengde.

  b)
  Produktet av pris og mengde er konstant.

  c) Mengden
  øker med økende pris.

  d) Mengden
  synker med økende pris.
  d, Mengden synker med økende pris.
 132. For den
  mengden en bedrift produserer er marginalkostnadene økende i mengden, men
  ligger under gjennomsnittskostnadene. Hva kan vi da si om stigningen til
  gjennomsnittskostnadene?

  a) Ingenting.

  b)
  Gjennomsnittskostnadene er konstante.

  c)
  Gjennomsnittskostnadene synker for økende mengde i det aktuelle området.

  d) Gjennomsnittskostnadene øker for økende mengde i det aktuelle området
  • c, Gjennomsnittskostnadene synker for økende
  • mengde i det aktuelle området.
 133. Bedriftene
  i en industri opptrer i tråd med modellen for frikonkurranse. Marginal­kostnadene,
  MC, til bedriftene kan uttrykkes som MC = 1 000 + 0,3Q. Q er mengden til
  bedriftene totalt. Etterspørselen i markedet kan skrives som P = 11 000 – 0,1Q.
  Hvilken mengde vil bedriftene totalt tilby i dette markedet?

  a) 25000

  b) 20000

  c) 15000

  d) 10000
  ) a, 25 000
 134. Et
  monopol har marginalkostnader, MC, som kan skrives som MC = 1 000 + 0,3Q. Q er
  mengden. Etterspørselen i markedet kan skrives som P = 11 000 – 0,1Q. Hvilken
  pris, P, vil monopolet ta?

  a) 8500

  b) 9000

  c) 10000

  d) 11000
  b, 9 000
 135. Ledelsen
  i en bedrift oppdager at med nåværende pris og mengde er marginal­inn­tekten 5
  % høyere enn marginalkostnaden (og begge er strengt positive tall). Hva kan vi si
  om hvilken effekt en annen pris og mengde ville hatt i den aktuelle perioden?

  a) Økt
  mengde og lavere pris ville kunne økt profitten med så mye som 5 % i forhold
  til det bedriften faktisk oppnådde i perioden.

  b) Redusert
  mengde og høyere pris ville kunne økt profitten med så mye som 5 % i forhold
  til det bedriften faktisk oppnådde i perioden.

  c) Økt
  mengde og lavere pris ville kunne økt profitten, men vi kan ikke ut fra
  opplysningene si noe om hvor stor prosentvis endring av profitt det kunne gitt.

  d) Redusert
  mengde og høyere pris ville kunne økt profitten, men vi kan ikke ut fra
  opplysningene si noe om hvor stor prosentvis endring av profitt det kunne gitt.
  c, Økt mengde og lavere pris ville kunne økt profitten, men vi kan ikke ut fra opplysningene si noe om hvor stor prosentvis endring av profitt det kunne gitt.
 136. På grunn av redusert
  inntektsnivå i befolkningen opplever et monopol at kundene er blitt mer
  følsomme for pris enn før, slik at etterspørselselastisiteten monopolet ser
  blir høyere (i absoluttverdi). Hvordan vil denne utviklingen påvirke forholdet
  mellom pris og marginalkostnader ved optimal tilpasning?

  a) Prisen
  vil da ligge nærmere marginalkostnaden enn før slik at forholdet mellom pris og
  marginalkostnader kommer nærmere 1.

  b) Prisen
  vil da ligge lengre fra marginalkostnaden enn før slik at forholdet mellom pris
  og marginalkostnader beveger seg bort fra 1.

  c) Prisen
  er uansett lik marginalkostnaden ved optimal tilpasning slik at forholdet
  mellom pris og marginalkostnader er 1.

  d) Ettersom
  både pris og mengde endrer seg, vil også marginalkostnadene endre seg, og vi
  kan derfor ikke si noe om hvordan forholdet mellom pris og marginal­kostnader
  vil utvikle seg.
  • a,
  • Prisen vil da ligge nærmere marginalkostnaden enn før slik at forholdet mellom  pris og marginalkostnader kommer nærmere 1.
 137. I et duopolmarked er
  etterspørselen gitt ved P = 1 000 – Q, der P er prisen
  og Q er total mengde i markedet. Anta at de to bedriftene har konstante
  marginalkostnader på 100 og opptrer i tråd med Cournot-modellen. Hva blir mengden til de to
  bedriftene  i likevekt?

  a) Hver
  bedrift produserer 400 enheter.

  b) Hver
  bedrift produserer 300 enheter.

  c) Hver
  bedrift produserer 200 enheter.

  d) Hver
  bedrift produserer 100 enheter.
  b, Hver bedrift produserer 300 enheter.
 138. Den ene bedriften i
  oppgaven over forbedrer produksjonsprosessen slik at marginal­kost­nadene dens
  går ned til 90. Hva blir effekten på likevekten av denne endringen i
  marginalkostnader?

  a) Total mengde blir
  uforandret, men mengden til den bedriften som får lavere margi­nal­kostnader
  synker.

  b) Total mengde blir
  lavere, men mengden til den bedriften som får lavere marginalkostnader synker
  relativt mindre enn mengden til den andre bedriften.

  c) Total mengde øker
  og det skjer ved at begge bedriftene øker sin 
  mengde.

  d) Total mengde øker,
  men mengden til den bedriften som ikke får lavere marginal­kostnader synker.
  • d,
  • Total mengde øker, men mengden til den bedriften som ikke får lavere marginalkostnader synker.
 139. I balansen til et
  selskap er omløpsmidlene på totalt 800 millioner rapportert som følger:
  Likvider: 100, Varelager: 400, Fordringer: 300. Gjelden på totalt 2 milliarder
  er fordelt som følger: Langsiktig gjeld: 
  1 200, Kortsiktig gjeld: 800. Hva er likviditetsgrad 1 (Current Ratio)
  for selskapet?

  a) 0,25

  b) 0,4

  c) 0,5

  d) 1,0
  d, 1,0
 140. Hva blir
  likviditetsgrad 2 (Acid Test Ratio) for selskapet i oppgaven over?

  a) 0,25

  b) 0,4

  c) 0,5

  d) 1,0
  c, 0,5
 141. Alternativkostnaden
  til kapital investert i et risikofylt prosjekt kan defineres som:

  a) Forventet
  avkastning til beste alternative investering med samme risikoprofil.

  b) Forventet
  avkastning til aksjemarkedet.

  c) Forventet
  avkastning til statsobligasjoner.

  d) Forventet
  avkastning til beste alternative prosjekt bedriften kan gjennomføre selv.
  • a,
  • Forventet avkastning til beste alternative investering med samme risikoprofil.
 142. En investering
  innebærer en forventet utbetaling på 1 000 000 om ti år. Risikojustert
  avkastningskrav er 15 % pr år. Hva blir nåverdien av utbetalingen?

  a) 247 185

  b) 497 177

  c) 869 565

  d) 1 000 000
  a, 247 185
 143. En risikoavers
  investor har tre investeringsmuligheter, A, B og C, og kan bare inve­stere i en
  av dem. (Investoren har ingen andre investeringer.) A har forventet av­kast­ning
  på 10 % og standardavvik på 25 %. B har forventet avkastning på 12 %
  og stan­dard­avvik på 15 %. C har forventet avkastning på 14 % og
  standardavvik på 20 %. Hva kan vi si om hvilken investering investoren vil
  foretrekke?

  a) Investoren vil
  velge investering A.

  b) Investoren vil
  velge investering B.

  c) Investoren vil
  velge investering C.

  d) Investoren vil
  ikke velge investering A. Valget mellom B og C vil være avhengig av graden av
  risikoaversjon.
  • d,
  • Investoren vil ikke velge investering A. Valget mellom B og C vil være  avhengig
  • av graden av risikoaversjon.
 144. To verdipapirer skal
  kombineres i en portefølje slik at investert beløp i hvert papir blir omtrent
  likt. I hvilket tilfelle blir effekten av diversifisering størst?

  a) Når avkastningene
  til verdipapirene er perfekt korrelerte.

  b) Når avkastningene
  til verdipapirene er perfekt negativt korrelerte.

  c) Når avkastningene
  til verdipapirene er ukorrelerte.

  d) Når korrelasjonen
  mellom verdipapirene er lik det veide gjennomsnittet av avkastningene.
  • b, Når avkastningene til investeringene er
  • perfekt negativt korrelerte.
 145. Det er vanlig å dele
  den totale risikoen til aksjer i to deler. Hvilke to begreper uttrykker disse
  to formene for risiko?

  a) Markedsrisiko og
  systematisk risiko.

  b) Unik risiko og
  diversifiserbar risiko.

  c) Markedsrisiko og
  ikke-diversifiserbar risiko.

  d) Systematisk risiko
  og diversifiserbar risiko.
  d, Systematisk risiko, diversifiserbar risiko.
 146. Kapitalverdimodellen,
  eller Capital Asset Pricing Model (CAPM), gir en sammen­heng mellom størrelsen
  kalt beta, forventet avkastning på en investering, risikofri avkastning og
  forventet avkastning i markedet. Anta at forventet avkastning for en aksje er
  13 %. Forventet markedsavkastning er 8 % og risikofri rente er 3 %. Hva blir da
  beta i følge CAPM?

  a) 0,5

  b) 1,0

  c) 1,5

  d) 2,0
  ) d, 2,0
 147. Verdien av aksjer kan
  i prinsippet beregnes som nåverdien av alle framtidige utbytter. Utbytte er
  penger som betales til aksjonærene. Anta at kontantstrømmene som genereres
  etter renter, skatt, verditap på realinvesteringer etc. i et selskap utgjør 10
  % av egenkapitalen. Selskapet beholder tilsvarende 3 %  av egenkapitalen hvert år og betaler ut
  tilsvarende 7 % som utbytte. Forventet utbytte om ett år er 7 pr aksje. Året
  etter er det 7,21. Det vil si 3 % mer fordi selskapet forventes å investere den
  delen av kontantstrømmen som holdes tilbake til en avkastning på 10 % hvilket også
  er forventet avkastning for egenkapitalen. Året deretter forventes utbyttet
  igjen å ha vokst med 3 % osv. Hva er verdien av aksjen nå?

  a) 70

  b) 100

  c) 175

  d) 233
  b, 100
 148. Aksjen til et selskap
  har en beta på 1,5. Selskapets gjeld har beta på 0,5. Risikofri rente er
  3 % og forventet markedsavkastning er 7 %. Skattesatsen er 25 %.
  Gjelden til selskapet tilsvarer én tredjedel av verdien til aktiva. Hva blir
  selskapets WACC?

  a) 0 %

  b) 6,00 %

  c) 7,25 %

  d) 9,00 %
  c, 7,25 %
 149. Nettonåverdien til en
  investering skal beregnes ved hjelp av WACC som er på 10 %. Investeringen
  utgjør 500 000 nå. Prosjektet generer kontantstrøm bare etter akkurat ett år.
  Forventet kontantstrøm er da 1 000 000 før skatt og renter.
  Skattesatsen er 25 %. Rentekostnadene på investeringen utgjør 30 000.
  Hva blir nettonåverdien for prosjektet?

  a) 161 364

  b) 181 818

  c) 188 636

  d) 409 090
  b, 181 818
 150. Modigliani og Miller
  viste at verdien av selskap burde være uavhengig av giring gitt perfekte
  kapitalmarkeder, ingen (vridende) skatt osv. En teori som bygger på mer
  realistiske forutsetninger tilsier at det finnes en optimal giring. Det vil si
  et forhold mellom gjeld og egenkapital som maksimerer verdien av selskapet. Hva
  vil i følge denne teorien være tilfellet ved optimal giring?

  a) Ekstra nåverdi av
  skattefordel av gjeld ved marginal økning i giring er lik økt nåverdi av for­vent­ede
  konkurskostnader ved marginal økning i giring.

  b) Ekstra nåverdi av
  skattefordel av gjeld ved marginal økning i giring er mindre enn økt nå­verdi
  av forventede konkurskostnader ved marginal økning i giring.

  c) Nåverdien av
  skattefordelen av gjeld er lik nåverdien av forventede konkurskost­nader.

  d) Nåverdien av
  skattefordelen av gjeld er mindre enn nåverdien av forventede kon­kurs­kost­nader.
  • a,
  • Ekstra nåverdi av skattefordel av gjeld ved marginal økning i giring er lik økt nåverdi
  • av forventede konkurskostnader ved marginal økning i giring.
 151. Det er seks
  dimensjoner av innovasjon: Verdi for kunden, verdikjeder, målgruppe i markedet,
  nye produkter og tjenester, prosessteknologier, støttende teknologier. Hvilken
  av følgende påstander om inkrementelle, semi-radikale og radikale innovasjoner
  er riktig?

  a) En
  innovasjon er radikal når det er flere mindre endringer i alle seks
  dimensjonene

  b) En
  innovasjon er radikal når det er betydelig endringer i en av de tre
  teknologiske innovasjonsdimensjonene og betydelig endringer i en av de tre
  forretningsmodellinnovasjonene

  c) En innovasjon
  er semi-radikal når det er betydelig endringer i en av de tre teknologiske
  innovasjonsdimensjonene og betydelig endringer i en av de tre
  forretningsmodellinnovasjonene

  d) En
  innovasjon er semi-radikal når det er mindre endringer i en av de tre teknologiske
  innovasjonsdimensjonene og mindre endringer i en av de tre
  forretningsmodellinnovasjonene
  • b, betydelige endringer i en av de tre
  • forretningsmodellen og en av de tre teknologiske modellene
 152. Hvilken av følgende
  påstander er korrekt om finansiering av teknologibedrifter med vekstpotensial.

  a) I tidlig fase vil
  bankene som regel være den viktigste finansieringskilden.

  b) I Norge er
  finansiering sjelden et problem siden vi har så gode offentlige virkemidler.

  c) Venturekapital
  fond er den mest vanlige typen investor i nye vekstbedrifter.

  d) Bankene vil
  normalt sett ikke engasjere seg finansielt i de tidlige fasene ved utviklingen
  av en teknologibedrift
  • d, bankene vil normalt sett ikke engasjere seg
  • finansielt i de tidlige fasene…
 153. Hvilken av følgende påstander
  er korrekt om venturekapital fond

  a) Dette er
  offentlige fond som skal støtte opp om etablering av vekstbedrifter

  b) Dette er
  privatpersoner som går sammen og investerer direkte i nye teknologibedrifter

  c) Venturekapital
  fond investerer normalt sett i mange bransjer og et stort antall bedrifter for
  å diversifisere risikoen til fondet.

  d) Venturekapital
  fond er ofte spesialisert i forhold til fase eller bransje
  • d, Venturekapital fond er ofte spesialisert i
  • forhold til fase eller bransje
 154. Hva er rekkefølgen på
  når disse aktørene normalt investerer?

  a) Gründer,
  såkornfond, venturekapital fond, familie og venner, Business Angels.

  b) Gründer, familie
  og venner, Business Angels, såkornfond, venturekapital fond

  c) Venturekapital
  fond, såkornfond, Business Angels, gründer, familie og venner

  d) Gründer, familie
  og venner, såkornfond, venturekapital fond, Business Angels
  b, Gründer; familie og venner; Business Angels; såkornfond; venturekapitalfond
 155. Hvilke tre
  ”investment risks” omtales ofte i forbindelse med investeringer i potensielle
  vekstbedrifter?

  a) Konkurranserisiko, økonomisk risiko og
  teknologi risiko

  b) Teknologisk risiko, markeds risiko og agent
  risiko

  c) Teknologisk
  risiko, konkurs risiko, og markedsrisiko

  d) Konkurs risiko,
  markedsrisiko og kapitalrisiko
  • b, Teknologisk risiko, markedsrisiko og
  • agentrisiko
 156. I pensum beskrives
  tre ulike typer forretningsplaner. Hvilke tre?

  a) Internal
  business plan, external business plan and full business plan.

  b) Full
  business plan, summary business plan and investment business plan

  c) Full
  business plan, operational business plan and summary business plan

  d)
  Investment business plan, full business plan and operational business plan
  • c, Full business plan,
  • operational business plan and summary business plan
 157. Hvilken av de
  følgende motivasjonsteoriene mener at det som er viktig i forhold til
  motivasjon er hvordan en ansatt oppfatter forholdet mellom sin resultat/input
  ration og andres resultat/input ratio?

  a) behovsteorier

  b) forventningsteori

  c) samsvarteori

  d) rettferdighetsteori
  c, samsvarsteori
 158. .
 159. Hviken av de følgende
  påstandene er riktig om hvordan personer med ytre kontrollplassering (external
  locus of control) forstår sin situasjon når vedkommende gjør en god prestasjon:

  a) vedkommende vil
  trolig forklare sin gode prestasjon ut fra ekstern forhold som han eller hun
  ikke kontrollerer

  b) vedkommende vil
  trolig forklare sin gode prestasjon ut fra sin egen innsats og evner

  c) vedkommende vil
  trolig forklare sin gode prestasjon ut fra sine genetiske sammensetning

  d) vedkommende vil unngå
  å forklare sin gode prestasjon, fordi det oppleves som ubehagelig
  • a, vedkommende vil trolig forklare sin prestasjon
  • ut fra eksterne forhold som han eller hun ikke kontrollerer
 160. Hvilken av de
  følgende påstandene beskriver en ulempe med desentralisering i organisasjoner:

  a) det er
  vanskeligere å koordinere aktiviteter

  b) toppledelsen
  fokuserer for lite på å ta strategiske beslutninger

  c) beslutningsprosessen
  er lite fleksibel

  d) det er
  vanskeligere å motivere ledere i organisasjonen
  a, det er vanskeligere å koordinere aktiviteter
 161. Ved
  produksjon på 100 000 enheter pr periode har en bedrift marginalkostnader
  på 1 000, gjennomsnittskostnader på 2 500, variable kostnader på
  200 000 000 og faste kostnader på 50 000 000. Hva er
  bedriftens totale kostnader?

  a)
  250 000 000

  b) 350 000 000

  c)
  550 000 000

  d)
  650 000 000
  • Gjennomsnittskostnadene
  • er forholdet mellom totalkostnadene og total produsert mengde: AC=TC/Q det gir
  • TC=AC*Q=2 500*100 000 = 250 000 000. Og så vet vi også at de
  • totale kostnadene deles opp i faste og variable kostnader, dvs 50 000 000
  • + 200 000 000 = 250 000 000.
 162. Ved
  salg på 100 000 enheter pr periode er prisen på et produkt 2 000.
  Bedriften anslår at for å selge en enhet mer pr periode, må prisen reduseres
  med 0,01. Hva er et natur­lig anslag på marginalinntekten?

  a) –1 000

  b) 0

  c) 1 000

  d) 3 000
  • Marginalinntekten
  • består av to bidrag. For det første tjener vi prisen på produktet ved å selge
  • en enhet mer, her 2 000. For det andre har vi et tap fordi vi senker prisen for
  • alle produktene for å selge denne ekstra enheten. Her taper vi 0,01 for hver av
  • 100 000 enheter, dvs –1000. I sum har vi 2 000 – 1 000 =1 000.
 163. Et
  monopol produserer 1 000 enheter pr periode. Etterspørselen er Q = 3 000 – P, der Q er mengden og
  P er prisen. Hva blir da (absoluttverdien av) etterspørselselasti­si­teten?

  a) 0

  b) 1

  c) 2

  d) 3
  • Etterspørselselastisiteten
  • uttrykker prosentvis endring i menge pr prosentvis endring i pris langs
  • etterspørselskurven. Den kan uttrykkes som E=–dQ/dP(P/Q). Den deriverte av
  • mengden, Q, mhp prisen er -1. Siden vi skal finne elastisiteten for en gitt
  • mengde, kan det være lurt å substituere bort P i uttrykket. Vi ser at P = 3 000 – Q
  • og får E = – (–1)(3 000 – Q)/Q. Setter inn Q = 1 000
  • og får E =  (3 000 – 1 000)/1 000 = 2.
 164. Anta at
  etterspørselen i et marked der bedriftene tilpasser seg som om det er frikon­kur­ranse
  er gitt ved P = a – bQ, der P er prisen, Q er mengden og a og b er
  positive konstanter. Alle bedriftene i markedet har marginalkostnad lik c. Hva
  er et korrekt uttrykk for den totale mengden som vil bli tilbudt i dette
  markedet?

  a) Q = (a–c)/3b

  b) Q = (a–c)/2b

  c) Q = (a–c)/b

  d) Q = 2(a–c)/b
  • Ved frikonkurranse har
  • vi en tilpasning slik at pris er lik marginalkostnadene. Vi har altså P = a – bQ = c.
  • Løser for mengden og får Q = (a–c)/b.
 165. I et
  monopolmarked observerer myndighetene at prisen på produktet er 1 000. De
  esti­merer at (absoluttverdien av) etterspørselselastisiteten er 1,5. Hva er da
  et naturlig an­slag på monopolets marginalkostnad?

  a) 0

  b) 333

  c) 667

  d) 1 000
  • Førsteordensbetingelsen for maksimal profitt for bedriften kan uttrykkes
  • ved etterspørselselastisiteten, E, som følger: (P–MC)/P = 1/E. Setter inn for
  • verdien av prisen og elastisiteten: (1 000–MC)/1 000 = 1/1,5. Det gir MC =
  • 1 000/3 = 333
 166. I det duopolmarked er
  etterspørselen gitt ved P = 1 000 – Q, der P er prisen
  og Q er total mengde i markedet. Anta at de to bedriftene, som produserer
  mengdene n og m, tilpasser seg i tråd med Cournot-modellen og har konstante
  marginalkostnader på 100. Hva blir korrekte uttrykk for reaksjonsfunksjonene
  til bedriftene?

  a) n = (1000–m)/2 og m = (1000–n)/2

  b) n = (900–m)/2 og m = (900–n)/2

  c) n = (1000–m)/3 og m = (1000–n)/3

  d) n = (900–m)/3 og m = (900–n)/3
  • Ser på bedriften som
  • produserer mengden n. Profitten blir (1 000 – n – m)n – 100n.
  • Reaksjonsfunksjonen er førsteordensbetingelsen for profittmaksimering, der vi i
  • følge Cournot-forutsetningen betrakter den andre bedriftens mengde som gitt. Vi
  • deriverer altså mhp n og betrakter m som en konstant i denne sammenhengen:

  • 1 000 – 2n – m – 100 = 0.
  • Løser for n: n = (900 – m)/2. For den andre bedriften ville vi få tilsvarende:
  • m = (900 – n)/2.
 167. Hva
  blir prisen i likevekt i duopolmarkedet i oppgaven over?

  a) 200

  b) 400

  c) 600

  d) 800
  • For at det skal være
  • Nash-Cournot-likevekt, må begge bedriftene være på sin egen reaksjonsfunksjon –
  • bare da er begge fornøyd med eget valg gitt den andres strategi. Det betyr at
  • de to reaksjonsfunksjonene danner et ligningssystem i to variable. Løser for
  • eksempel ved substitusjon: n = (900 – (900 – n)/2)/2. Det gir
  • 4n = 1 800 – 900 + n og
  • n = 900/3 = 300. Vi får da også at: m = 300.
  • Prisen blir: P = 1 000 – 300 – 300 = 400.
 168. I et monopolmarked er
  etterspørselen gitt ved P = 1 000 – Q, der P er prisen
  og Q er  mengden. Monopolets
  marginalkostnader er null og vi skal se bort fra de faste kost­nad­ene. Hva
  blir nå dødvektstapet, tapt samfunnsøkonomisk overskudd, som følge av mono­polet
  setter en pris som er høyere enn marginalkostnaden?

  a) 0

  b) 100 000

  c) 125 000

  d) 250 000
  • Med marginalkostnader
  • på null er optimal samfunnsøkonomisk tilpasning der prisen er null. Da er
  • mengden 1 000. Monopolet tilpasser seg der marginalinntekten er lik
  • marginalkostnaden. Marginalinntekten er den deriverte av inntekten. Inntekten kan
  • vi skrive som R = PQ = (1 000 – Q)Q. Deriverer og får: MR = 1 000 – 2Q.
  • Nullpunktet blir når Q = 500. Da er prisen også 500. Dødvektstapet er den delen
  • av arealet mellom etterspørselskurven og marginalkostnadskurven som ikke blir
  • realisert pga monopolprising. Her er det arealet mellom etterspørselen og
  • mengde-aksen. Det er lineær etterspørsel og vi får en rettvinklet trekant med
  • høyde lik prisen, 500, og lengde bestemt av avstanden fra faktisk mengde, som
  • er 500, og samfunnsøkonomisk optimal mengde på 1 000. Det er altså en
  • rettvinklet trekant med høyde 500 og lengde 500. Arealet er 500*500/2 =
  • 125 000.
 169. Et selskap har totale
  aktiva på 200 millioner og gjeld på 100 millioner. Hva er sel­skapets
  gjeldsgrad?

  a) 2

  b) 1

  c) 0,5

  d) 0,25
  • Gjeldsgrad er
  • forholdet mellom gjeld og egenkapital. (Gjeldsandel er forholdet mellom gjeld
  • og totale aktiva.) Verdi av egenkapital er forskjellen mellom totale aktiva og
  • gjeld, dvs. 100. Gjeldsgraden blir dermed 100/100 = 1.
 170. Et selskap har totale
  aktiva på 200 millioner og gjeld på 100 millioner. Totalkapital­renta­biliteten
  er 10 % og gjeldsavkastningen er 5 %. Hva er da egenkapitalrentabili­teten?


  a) 5 %

  b) 10 %

  c) 15 %

  d) 20 %
  • Dersom avkastning på
  • aktiva er rA,
  • avkastning på egenkapital er rE,
  • avkastning på gjeld er rD,
  • verdien av aktiva er V, verdien av egenkapital er E og verdien av gjeld er D
  • kan vi skrive at avkastning på aktiva må fordele seg til gjeld og egenkapital:

  • V*rA = D*rD + E*rE, og rA = (D/V)rD + (E/V)rE. Sammenhengen mellom
  • avkastning på egenkapital og giring (ofte kalt Modigliani og Millers andre
  • proposisjon) finner vi ved å substituere V = D+E og løse for avkastningen på
  • egenkapital. Da får vi: rE
  • = rA  + (D/E)(rA- rD).
  • I vårt tilfelle har vi at totale aktiva er 200, dvs V = 200, og gjelden er D =
  • 100. Egenkapitalen er da 100. Setter inn: rE = 10 % + (100/100)(10 % – 5 %) = 15 %.
 171. Hva er nåverdien av å
  få 100 kroner om to år dersom avkastningskravet er 10 %?

  a) 80,0

  b) 82,6
  c) 83,3

  d) 90,9
  NV = 100/(1+10%)^2 = 82,6
 172. Et prosjekt innebærer
  en investering på I nå, og så en kontantstrøm på k om ett år og så hvert år
  deretter i all overskuelige framtid. Avkastningskravet er r. Hva blir et
  korrekt uttrykk for internrenten, IR, til prosjektet?

  a) IR = k/(1+r)

  b) IR = k/r

  c) IR = I/k

  d) IR = k/I
  • Internrenten er det
  • avkastningskravet som gir null i nettonåverdi. Nåverdien av en fast
  • kontantstrøm, med fast diskonteringskrav, over et uendelig antall perioder er
  • lik forholdet mellom kontantstrømmen og avkastningskravet. Nettonåverdien blir
  • dermed NNV = – I  + k/r. Krever at den
  • skal være null, dvs. k/r – I = 0, og løser for avkastningskravet: r = k/I.
  • Dermed er altså internrenten IR = k/I.
 173. En risikoavers
  investor har tre investeringsmuligheter, A, B og C, og kan bare inve­stere i en
  av dem. (Investoren har ingen andre investeringer.) A har forventet av­kast­ning
  på 8 % og standardavvik på 25 %. B har forventet avkastning på 10 %
  og stan­dard­avvik på 30 %. C har forventet avkastning på 12 % og
  standardavvik på 20 %. Hva kan vi si om hvilken investering investoren vil
  foretrekke?

  a) Investoren vil
  velge investering A.

  b) Investoren vil
  velge investering B.

  c) Investoren vil
  velge investering C.

  d) Om investoren vil
  velge A, B eller C er avhengig av graden av risikoaversjon.
  • Risikoaversjon
  • innebærer at investoren foretrekker lav risiko for gitt avkastning, og høy
  • avkastning for gitt risiko. (Det betyr ikke nødvendigvis at investoren ønsker å
  • minimere risiko – hvor mye risiko investoren vil ta er avhengig av prisen på
  • risiko.) Siden investoren i dette tilfellet ikke har andre investeringer, ser
  • vi bort i fra effekten av diversifisering i portefølje og vi skal dermed finne
  • den ene beste investeringen om vi kan. Her ser vi at investering C både har
  • lavest standardavvik, dvs. lavest risiko, og høyest avkastning. Da er det et
  • lett valg. Investoren vil velge investering C.
 174. Hva innebærer
  diversifisering i en investeringsportefølje?

  a) At når
  avkastningene til investeringene er perfekt korrelerte, blir porteføljen alltid
  risi­kofri.

  b) At når
  avkastningene til investeringene er perfekt negativt korrelerte blir porte­føljen
  alltid risikofri.

  c) At risikoen (målt
  med standardavviket) blir lik det veide snittet av risikoen til investeringene
  i porte­føljen.

  d) At risikoen (målt
  med standardavviket) blir mindre enn det veide snittet av risikoen til
  investeringene i porteføljen.
  • Diversifisering innebærer at forholdet mellom forventet avkastning og
  • risiko blir bedre i en portefølje enn om vi investerer kun i ett (eller noen
  • få) verdipapirer. Forventet avkastning er lik det veide gjennomsnittet av forventet
  • avkastning til papirene i porteføljen. (Der vektene er andelen investert i
  • hvert papir.) Med mindre vi har perfekt positiv korrelasjon, hvilket vi normalt
  • aldri har mellom virkelige verdipapirer (gitt et de er ulike), blir derimot
  • risikoen i porteføljen lavere enn det veide gjennomsnittet av risikoene til
  • verdipapirene.
 175. En investering på 800 000
  nå gir positiv kontantstrøm om ett og om to år. Om ett år er det 50 %
  sannsynlighet for 500 000 og 50 % sannsynlighet for 250 000. Om
  to år er det 60 % sannsynlighet for 400 000 og 40 %
  sannsynlighet for 800 000. Avkastnings­kravet er 10 %. Hva blir
  forventet nettonåverdi for prosjektet?

  a) Ca 3 700

  b) Ca 7 000

  c) Ca 0

  d) Ca –135 000
  • NNV = – 800 000 +
  • (0,5*500 000 + 0,5* 250 000)/1,1 + (0,6* 400 000 +
  • 0,4*800 000)/1,1^2 =  –
  • 800 000 + 340 909 + 462 810 = 3 700.
 176. En aksje har en beta
  på 2. Hva betyr det?

  a) At når risikoen i
  markedet går opp eller ned med 1 %, har aksjens standardavvik en ten­dens
  til å gå opp eller ned med 2 %.

  b) At når markedet
  går opp eller ned med 1 %, har aksjens standardavvik en ten­dens til å gå
  opp eller ned med 2 %.

  c) At når markedet
  går opp eller ned med 2 %, har aksjen en tendens til å gå opp eller ned
  med 1 %.

  d) At når markedet
  går opp eller ned med 1 %, har aksjen en tendens til å gå opp eller ned
  med 2 %.
  • Beta kan defineres på
  • flere måter. Matematisk er det brøken der kovarians mellom aksje og marked er
  • teller, og markedsvariansen er nevner: COV(A,M)/VAR(M). Vi kan se på den som
  • stigningstallet i regresjonen der avkastningen til markedet er uavhengig
  • variabel og der avkastningen til aksjen er avhengig variabel. Den siste
  • tolkningen gir at beta sier hvor mye aksjen har en tendens til å bevege seg for
  • hver enhet avkastning i markedet. Beta på 2 betyr da at aksjen har en tendens
  • til å gå med 2 % opp eller ned når markedet går 1 % opp eller ned.
 177. Hva er beta for en
  risikofri portefølje i følge kapitalverdimodellen?

  a) –1

  b) 0

  c) 1

  d) 2
  • Beta er et uttrykk for
  • markedsrisiko, systematisk risiko eller diversifiserbar risiko. Når det ikke er
  • risiko er det ingen slik risiko heller, og beta for en risikofri portefølje er
  • altså null.
 178. En aksje har en beta
  på 1,5. Risikofri rente er 3 % og forventet markedsavkastning er 7 %.
  Hva blir forventet avkastning for aksjen i følge kapitalverdimodellen (CAPM)?

  a) 0 %

  b) 7 %

  c) 9 %

  d) 14,5 %
  r = rf + beta (rm – rf) = 3 % + 1,5(7 % – 3 %) = 9 %.
 179. Nettonåverdien til en
  investering skal beregnes ved hjelp av WACC (avkastnings­kravet til
  totalkapitalen etter skatt). Kontantstrømmen før skatt og renter i år 2 er 1 000 000.
  Skattesatsen er 28 %. Rentene på investeringen utgjør 100 000 i år 2.
  Hva blir relevant kontantstrøm for år 2?

  a) 720 000

  b) 748 000

  c) 900 000

  d) 1 000 000
  • WACC er et
  • avkastningskrav som fanger opp i seg effekten av skattefordelen av gjeld (mao at
  • kontantstrøm betalt ut av selskapet i form av renter ikke beskattes som del av
  • overskudd). For at vi ikke skal ta hensyn til effekten av skattefordelen
  • dobbelt opp, må vi da beregne kontantstrøm som om vi kun har
  • egenkapitalfinansiering. Vi skal altså ikke beregne reell skatt, som i dette
  • eksempelet kunne blitt beregnet som (1 000 000 – 100 000)*0,28 =
  • 252 000, og som ville gi kontantstrøm etter skatt på 748 000.
  • Kontantstrøm etter skatt, som om egenkapitalfinansiert blir her:
  • 1 000 000 (1–0,28) = 720 000.
 180. Anta ingen
  selskapsskatt, ingen konkurskostnader og perfekte kapitalmarkeder. En bedrift
  har ingen gjeld og avkastningen på egenkapitalen forventes å være 15 %.
  Anta nå at bedriften tar opp gjeld og betaler hele beløpet ut som utbytte slik
  at den ender opp med like mye gjeld som egenkapital. Forventet avkastning på
  gjelden er 5 %. Hva blir nå forventet egenkapitalavkastning?

  a) 15 %

  b) 20 %

  c) 25 %

  d) 30 %
  • Siden selskapet bare
  • har egenkapital er avkastning på totalkapitalen lik avkastningen på
  • egenkapitalen.  Basert på tankegangen til
  • Modigliani og Miller er avkastningen på totalkapitalen konstant selv om
  • selskapet girer. Dermed kan vi bruke samme sammenheng som vi brukte i oppgave
  • 20 til å beregne avkastning til egenkapital etter at selskapet har gått til et
  • forhold mellom gjeld og egenkapital på 1:

  rE = 15 % + 1(15 % – 5 %) = 25 %.
Author:
bendikiv
ID:
250699
Card Set:
Tekled tidligere eksamensspørsmål: høst 2011 - kont 2013
Updated:
2013-12-04 15:19:27
Tags:
Tekled teknologiledelse ntnu multiple choice
Folders:

Description:
Inneholder: Høst 2011 Vår 2012 Kont 2012 Høst 2012 Vår 2013 Kont 2013
Show Answers: