Cellcykel

The flashcards below were created by user penkis on FreezingBlue Flashcards.

 1. P53
  • Tumörrepressor, skapas alltid i cellen.
  • Degraderas gemom ubiquitinering.
  • Transkriptionsfaktor som aktiverar:
  • Apoptos
  • DNAreparerande proteiner
  • Stoppar cellcykel.
  • Vid DNAskada stoppar ARF och ATM Mdm2 --> mer p53 i cellen.
 2. BAX/PUMA
  Anti-apoptosiska gener
 3. ATM / ARF
  Stoppar degradering av p53 genom att inhibera Mdm2
 4. Mdm2
  ubuquitinerar p53 --> förstör
 5. Pkb/Akt
  • Hämmar apotos genom att inhibiera BAD (apoptospromotande protein)
  • Stammar från cellytereceptor --> PI3kinase-->PHbinding site

  • Promotar även celltillväxt genom att stimulera bildandet av ribosomer.
  • Fler ribosomer = mer proteinbildning
 6. BAD
  Apoptospromotande protein.
 7. PTEN
  Ett fosfatas som tar bort fosforylering på Pip3 (genom PI3kinaset). PHdomain försvinner -> PKB/akt försvinner -> Apoptos/stoppad tillväxt.
 8. G0
  Utanför cellcykeln. "Cellen vilar"/sköter sina vanliga uppgifter.
 9. G1
  • Cellen växer till sig för att förbereda celldelning.
  • G1 checkpoint kontrollerar att cellen är redo för celldelning.
 10. S
  Syntes av dna. Replikation leder till dubblering av kromosomer 46*2 = 92
 11. G2.
  • Cellen kontrollerar att dnasyntesen gick rätt.
  • G2 checkpoint kontrollerar att cellen är redo för mitos.
 12. Mitos.
  • Celldelningen.
  • Uppdelad i :
  • Profas
  • Prometafas
  • Metafas
  • Anafas
  • Telofas
  • "Cytokines"
 13. Profas
  • Dnat packas tätt, kromosomstruktur börjar synas.
  • Mikrotubuli dyker upp från centrosomer (miotic spindle/kärnspole)
  • Cohesin håller ihop systerkromatiderna
 14. Prometafas
  • Cellkärnans membran löses upp
  • Mikrotubili växer från cenrosomerna och fäster i centromererna på kromosomparen (systerkromatiderna)
 15. Metafas
  Kromosomerna "ställer sig i en linje"
 16. Anafas
  Systerkromatiderna dras isär av mikrotubili och flyttas till varsin sida av cellen.
 17. Telofas
  • Mikrotubili försvinner.
  • Nya cellkärnemembran bildas runt båda gängen av systerkromatider"
 18. Cytokines
  • Cellen delas i två och bildar två nya celler.
  • Contractile ring består av myosin och Actin.
  • Kontraherar och snörpar av cellen på mitten.
 19. Cohesin
  Protein som håller ihop systerkromatider
 20. CAK
  • Cyclinddependent activating kinase.
  • Enzym som aktiverar inaktiva CDKs genom att fosforylera dem.
 21. Wee1
  • Inhiberande enzym.
  • Fosforylerar Cdk på M-CDK på två platser som inaktiverar dem.
  • Aktivt M-CDK inhiberar den.
 22. Cdc 25
  • Kontrollprotein (fosfatas)
  • Aktiverar M-CDK genom att ta bort de två fosforyleringar som Wee1 gjort.
  • Aktivt M-CDK aktiverar i sin tur ännu mer CDC 25 (positiv feedback).
 23. Separas
  • Ett protein som klipper upp Cohesin under anafasen då det kontrollerats att mikrotubili har fäst korrekt till varje kromosom.
  • Inhiberas av Securin innan Anafasen genom APC/C.
 24. Cdk
  Cyclin dependent kinase.
 25. Nekros
  • Okontrollerad celldöd.
  • Cellen dör av yttre påverkan.
  • Cellen dör och innehållet läcker ut vilket upplevs som främmande.
  • Startar inflammatoriskt svar av kroppen.
 26. Apoptos
  • Cellen begår självmord.
  • Visar signaler på cellytan till fagocyter.
  • Äts upp kontrollerat av fagocyter så att innehållet inte läcker ut.
  • Inget inflammatoriskt svar av kroppen.

  • Sker då överflödig vävnad ska bort (hud mellan fingrarna under fosterutveckling)
  • Virusangripna celler.
  • För att skapa balans mellan cellbildandet(Homeostas).
 27. Bcl-2
  • Inhiberar BH123
  • Hindrar apoptos genom att:
  • Hindra Cytocrom C att läcka ut i cytosolen.
  • Hindrar att porer i mitokondrien bildas som annar skulle läcka ut i cellen.
 28. BH123
  • Proteiner som är pro apoptos.
  • Bildar porer i mitokondrier.
  • Cytokrom C läcker ut i cytoplasman.
 29. Cytokrom C i cytoplasma
  • Ger Apoptos då:
  • Binder ett protein: Apaf1 -> bildar apoptosom--> binder till sig 2 initiator caspaser och aktiverar dem.
 30. Initiatorcaspaser
  Aktiverar effektorcaspaser som bryter ner cytoskelettet.
 31. Mitogen
  Ligand som binder till cellreceptor och triggar celldelning.
 32. G1/S cykliner
  • Aktiverar cdks sent i g1fasen.
  • Triggar övergången in i Sfasen.
  • Nivån av dessa cykliner sjunker i Sfasen.
 33. S-cykliner
  •   binder  Cdks snart efter  'framfarten'  genom  start-checkpointen  &  stimulerar  till  kromosomdupliceringen.   
  • S-cyklin-nivån  hålls förhöjd till mitosen   &  S-cyklinerna kontrollerar  också  några av de tidiga stegen i mitosen
 34. M-cykliner
   aktiverar  Cdks  som  stimulerar  övergången  till mitosen   vid  G2/M-checkpointen
 35. G1-Cykliner
  hjälper till att övervaka aktiviteten  för  G1/S-cyklinerna
 36. APC/C
  • Den  viktigaste  regulatorn  av  metafas-till-anafas-övergången  är  anafase-promoting complex   eller  cyklosomen  (APC/C)
  • Detta är ett  ubiquitinligas  -  fäster många ubiquitinproteiner till specifika målproteiner som ska degraderas av proteasomen.

  APC/C  katalyserar  ubiquitineringen   &  degraderingen  av: Securin  -  skyddar normalt  cohesinet  (genom att inhibera separaset som klyver cohesinet)  som  håller ihop                     systerkromatidparen  i  tidig  mitos  -  securin-degradering  vid metafas-till-anafas-övergången  leder till att ett                    proteas   - separas,  aktiveras som separerar systerkromatiderna  &  leder till att anafasen startar S-  &  M-cykliner  -   i och med att APC/C  degraderar  dessa  inaktiveras  Cdks  i dessa faser.  Detta leder till att de                                                        proteiner som fosforylerats  av  M-Cdks   defosforyleras  av  olika  konstitutivt aktiva                                    fosfataser. Defosforyleringen  av  dessa proteiner behövs för att slutföra  M-fasen. När  G1/S-Cdks  aktiveras  i  sena  G1-fasen   så  inaktiveras   APC/C   så  att  S-  &  M-cykliner  sedan  kan  ackumuleras Aktiviteten  hos  APC/C  förändras  under  cellcykeln,  främst som ett resultat av förändringen  i  dess association  med  en  aktiverande  subenhet -  Cdc20   under anafasen  &  Cdh1  under sena  mitosen  t.o.m. tidig  G1-fas.  Dessa subenheter hjälper APC/C  känna igen sitt  målprotein
Author:
penkis
ID:
250740
Card Set:
Cellcykel
Updated:
2013-12-04 17:40:04
Tags:
Cellcykel
Folders:

Description:
Cellcykel/Mitos/Meios
Show Answers: