Cytoskelett

The flashcards below were created by user penkis on FreezingBlue Flashcards.

 1. Cytoskelettets funktion?
  • Gör så att kromosomerna segregeras  i  mitosen
  • Delar cellen i två i cytokinesen 
  • Driver & guidar den intracellulära trafiken  av  organeller,  transporterar material från en del av cellen till en annan 
  • Stödjer det fragila plasmamembranet 
  • Ger mekaniska länkar som  gör så att cellen klarar mekanisk stress (tryck & sträckning) utan att slitas sönder 
  • Gör så att celler som spermier kan  simma omkring 
  • Gör så att andra celler som fibroblaster & vita blodkroppar kan krypa över ytor Ger  muskelkontraktion
 2. Intermediära filament
  • Ger mekanisk styrka
  • Finns innanför  kärnmebranet  &  bildar en skyddande bur för cellens  DNA. 
  • De  håller också epitelcell-lager tillsammans  så  att det blir slitstarkt 
  • De kan också  forma  bihang  som  hår, naglar.
  • Intermediära filament  är  repliknande fibrer som byggs upp av olika intermediära proteiner  -  ex. laminer som utgör lamina
 3. Aktinfilaments fuktion?
  Bestämmer cellens form och gör så den kan förflytta sig.
 4. Mikrotubili
  Mikrotubuli  bestämmer  positionerna för de membranomslutna organellerna i cellen, leder intracellulär transport

  • Mikrotubuli  kan  snabbt omorganiseras  för  att forma  en  bipolär   mitotisk  spindel  vid  mitos/meios. 
  • De kan också bilda flageller & cilier  på  cellytan  
  • Mikrotubuli  är långa, ihåliga cylindrar/rör av proteinet tubulin. Dessa är mer rigida än aktin. 
  • Dessa har ofta en ände som är fäst till en  centrosom. 

  • Mikrotubuli består av tubulin-subenheter. Tubulin är en heterodimer av α-tubulin & β-tubulin  som  är  bundna till varandra med icke-kovalenta bindningar.  
  • Varje  tubulin  har  2  bindingsites för  GTP  
  • Mikrotubuli är en ihålig cylindrisk struktur som består av  13  parallella protofilament, som i sin tur består av heterodimererna, så varannan  α-tubulin & varannan  β-tubulin
 5. Treadmilling
  • När cytoskelett byggs på på ena sidan samtidigt som den bryts ner på andra sidan i relativt "samma" hastighet.
  • Vanligast hos aktin
 6. ARP
  • Actin related protein.
  • ARP 2/3complex
  • Kan grena actin och stabiliserar minusänden
 7. ADF/Cofilin
  ADF/Cofilin  -  binder till  ADP-aktin-innehållande filament  & klipper bort subenheter nära minusänden   -   då  kan  treadmilling  förekomma.
 8. Dynein
  • Motorprotein som går åt minusändan på mikrotubili.
  • Består av homodimerer och vandrar på mikrotubili mha ATP
 9. Kinesin
  Motorprotein som går åt plusändan på mikrotubili.Består av homodimerer och vandrar på mikrotubili mha ATP
 10. Axonemen
  Den delen som rör sig hos Cilia
 11. Cilia
  Litet mikrotubiliutskott som åstadkommer cellrörelse.
 12. Nexiner
  Håller samman Cilias och flageller
 13. Flagell
  Långt utskott av mikrotubilisom åstadkommer cellrörelse. Hos eukaryoter finns de endast hos spermier.
 14. Myosin
  • Myosiner  kan  bara  gå  åt  ett  håll,  mot  plusänden  på  aktinet  ATP-bindning  hos  myosiners  huvud  gör  så  att  myosin  dissocierar  från  aktinfilamentet  
  • Då  myosinet  dissocierat  sker  hydrolys  av  dess bundna  ATP,  vilket gör att myosinet får  en  konformationsförändring  som  gör  att  myosinet  kan  binda till aktinet  igen  (ADP  + Pi  hålls fortfarande kvar)  
  • När myosin  bundit  in  igen  frigörs  ADP  &  Pi   &    myosinet  genomgår  ännu  en konf.förändring   som  kallas  power stroke
 15. α-aktinin
  • Protein som binder parallella Aktinfilament glest. 
  • Gör att Aktin kan bilda långa, tjocka fibrer. Proteiner kan då få tillgång till båda strängarna.
  • Används i contractile ring
 16. fimbrin
  Protein som kan binda parallella aktinfilament tätt. Bildar korta och tunna fibrer.
 17. filamin
  • Bildar Aktinnätverk.
  • Crosslinkar två st aktinfilament.
  • T.ex de grenar som bildats av ARP 2/3 hålls ihop av filamin
 18. Tropmyosin
  • Hindrar att muskelceller kontraherar genom att sitta i vägen för myosin/aktinbindning.
  • Tas bort av ökad calciumkoncentration i cellen.
 19. Rhoproteiner
  • Rho-proteinerna   är  en  superfamilj  med  monomeriska  G-proteiner  som  aktiveras  när  de binder GTP.  
  • De aktiveras av  externa/interna  signaler  genom  olika  signaling pathways  då  celler  får  signaler  om  att  förflytta  sig.  

  En migrerande  cell rör på sig genom att  "putta ut"  framändan  &   "dra  in"  bakändan
 20. Stressfibrer
  • Utgör  t.ex.  den kontraktila ringen.  Aktinfilamenten  är  antiparallella  &  hålls  samman  med  α-aktinin. 
  • Ett av aktinfilamenten  har  en  ände  som  är  förankrad  i  membranet,  vilket gör att  membranet  dras  in  vid kontraktion.                                    Kontraktionen  åstadkommer  två  sammankopplade  myosin 2-dimerer  som går mot aktinfilamentens plusändar.
 21. Lamellipodia  /  pseudopodia
  här  finns  förgrenade  aktinfilament  som  polymeriseras   &  genom  treadmilling  för  cellen framåt.                                                           de  förgrenade  aktinfilamenten  hålls  samman  med  ARP 2/3  &  filamin
 22. Filopodia  /  mikro-spikar
  • Finns  hos  vissa  celltyper,  som  t.ex.  epitelceller.
  • Dessa celler har alltså  mikrovilli  som  utgörs av tighta buntar   av  parallella aktinfilament. 
  • Dessa  hålls  samman  med  fimbrin.  Filopodia utgör känselspröten för migrerande celler  &  leder dem rätt. 
  • Ex. i  fibroblaster som ska ledas till & läka sår
 23. Cdc42
  • G-protein  som  aktiveras  av  en  Cdc42-GEF  som  i  sin  tur  aktiverats  genom  externa  signaler  som  bundit  till en G-proteinkopplad receptor.  
  • Cdc42  aktiveras   lokalt  i  cellen  
  • Cdc42  aktiverar  Arp  2/3  så  att nukleering  börjar  lokalt  vid  filopodia  
  • Cdc42  aktiverar  också   fimbrin  som  packar  ihop  parallella  aktinfilament   -   tighta parallella  aktinbuntar  bildas  i  filopodia
 24. Rac
  • G-protein  som  aktiveras  av  externa  signaler,  tillväxtfaktorer,  som binder  till G-proteinkopplade receptorer  
  • Rac  ger  lokal  reglering  i   lamellapodia/pseudopodia  
  • Rac  stimulerar  Arp 2/3   till att bli  aktivt,  ge  nukleering  &  även  branching  av  aktinfilament  i  signalens  riktning  
  • Rac  aktiverar  även  ADF/cofilin,  som  klipper  filamentet vid  minusändan   så  att det kan börja  treadmill:a  &  få cellen att röra sig i rätt riktning  
  • Samt  filamin  som binder  ihop  aktinnätverket  så  att det förblir  förgrenat  även  när  treadmilling  nära  minusändarna  startar  
  • Treadmilling  ger  rörelse  i  lamellapodia,  depolymeriserar  i  minus,  polymeriserar  i  plus  -  rörelse  framåt  utan  att  filamentlängden påverkas. 
  • Filamenten  är  förankrade  i  cellens  inre,  och  drar  därför  cellen fram
 25. Rho
  • är  ett monomeriskt  G-protein  som  aktiveras  av  interna signaler  
  • Signalerna  som  mottagits  i  filopodia/lamellipodia  skickas  till  cellens  baksida   &  aktiverar  Rho  
  • Rho aktiverar  formin,  en aktin-nukleeringsfaktor,   så  att  aktin kan nukleeras  &  elongeras  
  • Rho  hämmar  ADF/cofilin  lokalt  så  att  det  inte  kan  klippa sönder/depolymerisera  minusändan -   ingen  treadmilling sker, stabila filament fås  
  • Rho  gör  så  att  α-aktinin  fästs  mellan  aktinfilamenten  så  de  hålls  ihop  som  anti-parallella aktin-buntar  
  • Rho  aktiverar  också  myosin 2  som  nu  kan  ge  kontraktion  i  stressfilamenten  i  cellens  baksida,  så  att  membranet  dras  in
 26. Sammanfattning cellrörelse
  • I  filopodia  &  lamellipodia  -  protrusion   (framskjutande) 
  • Bak  i  cellen  finns  stressfilament  som  ger   kontraktion  &  translokation  av  cellmembranet  
  • Aktinfilamenten  i  cellen  kopplas  via  integriner  till  extracellulär  matrix.  
  • Eftersom  integrinerna  är  fästa   till  en  viss  subenhet  i   aktinfilamenten  i  filopodia/lamellipodia  &  dessa  treadmillas  så  kommer  aktinfilamenten  flytta  sig  medan  integrinerna finns  på  samma  ställe  i  cellmembranet.  
  • Tillslut  dissocierar  därför  integrinerna  från  aktinfilamenten  &  kan  binda nya   aktinfilament  längre  bak  i  cellen
 27. Neutrofiler
  • Neutrofiler  är  vita blodkroppar  som  ingår  i  immunsystemet  &  jagar,  fagocyterar  &  bryter  ner  bakterier  
  • Bakteriers  translation  initieras  med  N-formylerad  metionin  som  första  aminosyra.
  • Denna aminosyra  blir  kvar  i det färdiga  proteinet  -  bakterier  avger  proteiner  
  • Neutrofiler  har  receptorer  för  N-formylerade metioniner  som  känner  av  närvaron  av  bakterier  genom  dessa  
  • En  aktiverad  N-formylerad  metionin-receptor  anger  riktningen  för  pseudopodia-formationen  i  neutrofilen   -  treadmilling  gör  så  att  neutrofilen  transporteras  framåt  samt  fagocyterar  bakterien
Author:
penkis
ID:
251974
Card Set:
Cytoskelett
Updated:
2013-12-10 17:54:59
Tags:
Cytoskelett
Folders:

Description:
Cytoskelett
Show Answers: