Medisin for ikke-medisinere - eksamensquiz

The flashcards below were created by user bendikiv on FreezingBlue Flashcards.

 1. Lungene har en likevektstilstand der det er balanse mellom elastiske krefter som trekker brystveggen utover og lungene innover. Da trenger vi ikke bruke respirasjonsmuskler for å opprettholde denne tilstanden. Hva kalles det totale lungevolumet vi har i denne likevektstilstanden?

  A Residualvolumet / Recidual volume (RV)

  B Ekspiratorisak reservevolum /Expiratory reserve volume (ERV)

  C Funksjonelt residualvolum / Functional recidual kapacity (FRC)

  D Inspiratorisk reservevolum / Inspiratory reserve volume (IRV)
  C
 2. Hvor i thorax er trykket laves under inspirasjon? / Kor i thorax er trykket lågast under inspirasjon? / Where in thorax is the pressure lowest during inspiration?

  A Trachea

  B Bronkiene / Bronkiane / The bronchii

  C Alveolene / Alveolane / The alveoli

  D Pleura
  D
 3. Når aortaklaffen lekker, høres en bilyd. Når omtrent høres denne i relasjon til EKG? / Når aortaklaffen lekk, kan ein høre ein bilyd. Når omtrent kommer denne i relasjon til EKG? / When the aortic valve is leaking, there is a heart murmur. When can this be heard in relation to the ECG?

  A QT-intervallet /The QT interval

  B T-takken / The T-wave

  C TP intervallet / the TP interval

  D TQ intervallet / the TQ interval
  C, D intervallet (begge er riktige)
 4. Ejeksjonsfraksjonen er et mål på venstre ventrikkels systoliske funksjon. En hjertesviktpasient har et endediastolisk volum på 250 ml, et minuttvolum i hvile på 4 l/min og en hvilepuls på 80 slag pr. min. Hva er ejeksjonsfraksjonen?

  A 80 % 
  B 62,5% 
  C 30% 
  D 20%
  D
 5. Hemolytisk sykdom hos et foster eller nyfødt skyldes rhesus blodtypesystemet. Hvilken kombinasjon av rhesusblodtyper må foreligge for at denne tilstanden skal oppstå?

  A Både mor og barn er rhesus negative / Both mother and child are rhesus negative

  B Mor er rhesus positiv, barnet rhesus negativt / Mother is rhesus positive, child is rhesus negative

  C Mor er rhesus negativ, barnet rhesus positivt / Mother is rhesus negative, child is rhesus positive

  D Både mor og barn er rhesus positive / Both mother and child are rhesus positive
  D
 6. Krebs syklus er en biokjemisk kjedereaksjon som er grunnlaget for det meste av energiproduksjonen. Hvor i cellen foregår denne prosessen?

  A Cytoplasma / The cytoplasm 

  B Glatt endoplasmatisk reticulum / Smooth endoplasmatic reticulum 

  C Golgi apparatet / The Golgi apparatus

   D Mitokondriene / The mitochondria
  D
 7. Hva er hovedproblemet med et skiveprolaps?

  A Redusert bevegelighet av ryggvirvlene / Redusert bevegelighet av ryggvirvlane / Reduced mobility of the vertebrae

  B Betennelse omkring skiven / Inflammation around the disc

  C Trykk på nerverøttene / Compression of the nerve roots

  D Muskelsvekkelse I ryggen / Weakening of the back muscles
  C
 8. Gjennomsnittlig insidens av influensa I Norge I uke 45 I 2009 var 14%. Vi kan anta en gjennomsnittlig sykdomsvarighet på 3 dager. Hva var gjennomsnittlig prevalens av influenza I den uka?

  A 2.25%
  B 4.5%
  C 6%
  D 14%
  C
 9. : Ultralyd Doppler kan male måle blodhastighet. Vi er interessert i å male hastigheten i en bestemt dybde. Dette gjøres med pulset Doppler. Hvordan oppnås dybdeselektivitet?
  A Ved å variere frekvensen i det utsendte signalet / By varying the frequency in the transmitted signal

  B Ved å variere energien I det utsendte signalet / By varying the total energy in the transmitted signal

  C Ved å selektere det reflekterte signalet på et bestemt tidspunkt etter at pulsen er sendt ut / By selecting the reflected signal at a certain time after the pulse is sent out (time gating)

  D Ved å selektere bestemte frekvenser i det reflekterte signalet / By selecting a certain frequency in the reflected signal (frequency gating)

  C
 10. Hva kalles muskler som beveger et ledd i to motsatte retninger?

  A Agonister /Agonistar/Agonists

  B Antagonister / Antagonistar / Antagonists

  C Synergister / Synergistar / Synergists

  D Primærmuskler / Primærmusklar / Prime movers
  B
 11. Hva heter den bevegelsen som er vist ved pilen på figuren? (mann holder arm strakt utstrakt ut mot siden, beveger skulderleddet (albueleddet er strakt) ned til armen henger ned langs kroppen

  A Pronasjon / Pronation

  B Supinasjon / Supination

  C Abduksjon / Abduction

  D Adduksjon / Adduction
  D
 12. En styrkeløfter prøver et markløft, men vekta er så tung at han ikke klarer å bevege den. Hva slags muskelkontraksjon utfører han da?

  A Isometrisk / Isometric

  B Isotonisk / Isotonic

  C Eksentrisk / Eccentric

  D Konsentrisk / Concentric
  A
 13. Bildet viser et ultralydbilde av et hjerte der en enkelt ultralydstråle er brukt til å ta opp ekko som skrives ut langs en tidsakse, slik at vi får et diagram av bevegelsen til strukturer i hjertet. Hva kalles denne ultralydmodaliteten?

  A A-mode

  B B-mode

  C M-mode

  D Doppler mode
  B, C (teksten beskriver M-mode, bildet beksriver Bmode)
 14. Det finnes flere typer doping (prestasjonsfremmende medikamenter) innen forskjellige idretter. Et av dem er erythropoietin. Dette virker ved å:

  A Stimulere muskelvekst (anabolt) 

  B Øke hjertets pumpekraft og dermed minuttvolumet  

  C Øke hemoglobinet og dermed blodets oksygentransportkapasitet 

  D Øke musklenes anaerobe terskel ved å øke mitochondriekapasiteten
  C
 15. En pasient på hjerteovervåkning får plutselig omslag av rytmen og pulsen som vist på figurenunder. Hva er mekanismen?

  A Atriene begynner plutselig å slå ukoordinert

   B AV-knuten slutter plutselig å lede impulsene fra atriene til ventrikler

  C Ventriklene begynner plutselig å slå ukoordinert

   D Det skjer ikke noe elektrisk i hjertet, men den mekaniske pumpingen stopper plutselig opp
  C
 16. Deler av synsnerven krysser (skifter over til motsatt side) i synsnervekrysningen. Denne ligger nær hypofysen. En svulst i hypofysen kan trykke på synsnervekrysningen. Da er de fibrene som krysser over til motsatt side mest utsatt for skade. Hva slags synsfeltutfall vil i så fall dette gi?

  A Tap av synsfeltet på høyre side

  B Tap av synsfeltet på venstre side

  C Tap av temporalt (ytre) synsfelt på begge sider

  D Tap av nasalt (indre) synsfelt på begge sider
  C
 17. Hva er viktigste stimulus for utskillelse av insulin?

  A Pancreaticotropt hormon fra hypofysen 

  B Blodsukkernivået i systemsirkulasjonen  

  C Blodsukkernivået i portvenen

  D Blodtrykket i portvenen
  B
 18. Ved pneumothorax kommer det luft inn i pleurahulen. Hva fører dette til? 

  A Lungen blåses opp på grunn av økt trykk i pleura

   B Lungen kollapser på grunn av tap av vakuum i pleura

   C Brystkassen blåses opp på grunn av økt trykk i pleura

   D Brystkassen kollapser på grunn av tap av vakuum i pleura
  B
 19. En pasient har en sykdom i aortaklaffen som gjør at klaffen ikke åpner seg godt nok i systole (aortastenose). Hvor vil blodstrømshastigheten da være høyest under ejeksjonen?

  A Fra venstre atrium inn i venstre ventrikkel/ From left atrium into left ventricle

  B I venstre ventrikkels utløp før aortaklaffen / In the left ventricular outflow before the aortic valve

  C Gjennom selve aortaklaffen / Through the aortic valve

  D I aorta etter aortaklaffen / In the aorta after the aortic valve
  C
 20. Blodtrykket måles gjerne ved at en mansjett rundt overarmen blåses opp slik at mansjetten klemmer sammen pulsårene i armen, og så reduseres trykket gradvis. Hvilket av nedenstående utsagn er riktig i relasjon til denne prosedyren?

  A Når det systoliske blodtrykket er lik trykket i mansjetten, vil pulsåren så vidt begynne å åpne seg.

  B Når det diastoliske blodtrykket er lik trykket i mansjetten, vil pulsåren så vidt begynne å åpne seg.

  C Når det systoliske blodtrykket er lik trykket i mansjetten, står pulsåra åpen gjennom hele hjertesyklus

  D Når trykket i mansjetten er lik null, begynner blodet å strømme i pulsåren.
  A
 21. Hvilken eller hvilke av disse faktorene er viktige for tidsoppløsningen (billedfrekvens) i et ultralydbilde

  A Linjetetthet / The line density

  B Frekvens / The frequency

  C Probens apperture størrelse / The probe aperture size

  D Alle de ovenfor/All of the above
  A
 22. Hvilken eller hvilke av disse faktorene er viktige for romoppløsningen i et ultralydbilde?

  A Bølgelengde / The wavelength

  B Frekvens / The frequency

  C Probens apperture størrelse / The probe aperture size

  D Alle de ovenfor/All of the above
  D
 23. Hvor i sentralnervesystemet kontrolleres puls og blodtrykk

  A Hjernebarken / The cerebral cortex

  B Lillehjernen / The cerebellum

  C Hjernestammen / /the brainstem

  D Ryggmargen / The spinal cord
  C
 24. Hva er mekanismen for revmatoid arthritt?

  A Infeksjon / Infection

  B Aldersdegenerasjon / Age dependent degeneration

  C Atoimmun betennelse / Autoimmune inflammation

  D Utfelling av urinsyre / Precipitation of uric acid
  C
 25. Blodet koagulerer som følge av en kjedereaksjon mellom visse plasmaproteiner - koagulasjonsfaktorene. Hvilket vitamin er nødvendig for normal funksjon av mange av disse?

  A Vitamin A
  B Vitamin D
  C Vitamin E
  D Vitamin K
  D
 26. Blodet koagulerer som følge av en kjedereaksjon mellom visse plasmaproteiner - koagulasjonsfaktorene. Hvilket mineral er nødvendig for normal funksjon av mange av disse?

  A Jern / Iron

  B Jod / Iodine

  C Magnesium

  D Calcium
  D
 27. Levra er viktig som energilager. Hvordan lagres energien?

  A Som fett / As fat

  B Som aminosyrer / As amino acids

  C Som glycogen / As glycogen

  D Som kolesterol / As cholesterol
  C
 28. En pasient får en kraftig blødning slik at blodtrykket faller. Hva skjer med hjertefrekvensen?

  A Øker / Aukar / Increases

  B Avtar / Avtek / Decreases

  C Blir uregelmessig / Becomes irregular

  D Påvirkes ikke / Påverkes ikkje / Is not affected
  A
 29. Hva er peristaltikk?

  A Rytmiske kontraksjoner i hjertet

  B Samtidig kontraksjon av antagonistiske muskler

   C Pulsbølgepropagasjon ved kontraksjon av glatt muskulatur i aorta

  D Kontraksjonsbølger i glatt muskulatur i tarmsystemet for å trykke innholdet framover.
  D
 30. Hva er presbyopi?

  A Nærsynthet / Nearsightedness

  B Langsynthet / Farsightedness

  C Manglende nærinstilling / Lack of accommodation

  D Uklar linse / Clouding of the lens
  C
 31. Hva er produktet av translasjonsprosessen i cellen?

  A Protein

  B DNA

  C RNA

  D Cellemembraner
  A
 32. : Eksitasjon av en muskelcelle utløser en kontraksjon (eksitasjons- kontraksjonskopling) ved at en intracellulært signalsubstans binder seg til troponinhodene på actinmolekylet. Hva er signalsubstansen?

  A Acetylcholin

  B K^+

  C Na^+

  D Ca^2+
  D
 33. : Hvilke blodceller kan mangle dersom en pasient har blødningstendens?

  A Trombocytter / Thrombocytes

  B Granulocytter / Granulocytes

  C Lymfocytter / Lymphocytes

  D Erythrocytter Erythrocytes
  A
 34. Hvilken hovedfunksjon har gallesalter?

  A Skille ut overskudd av Na+ til tarmen

  B Skille ut overskudd av kolesterol til tarmen

  C Emulgere fettstoffer i tarmen så de kan fordøyes

   D Stimulere ventrikkelen til å tømme seg til tolvfingertarmen
  C
 35. Hva er den viktigste årsak til hjerneslag? 

  A Blødning / Haemorrage

  B Skade / Trauma

  C Blodpropp / Thrombosis

  D Infeksjon / Infection
  C
 36. Hva er funksjonen til saltyra i magesekken?

  A Stimulerer sekresjon av gastrin for å øke sekresjonen i duodenum

  B Aktiverer og optimerer pepsin til å spalte proteiner i magesekken

  C Skiller ut overskudd av syre fra stoffskiftet for å holde kroppen i syre-basebalanse

  D Nøytralisere bikarbonat som blir skilt ut i duodenum av pancreas
  B
 37. Kreftceller har evnen til å indusere angiogenese. Hva er det?

  A Evnen til å invadere omkringliggende vev.

  B Evnen til å danne nye blodårer til svulsten.

  C Evnen til å etablere kolonier (dattersvulster) andre steder i kroppen.

  D Evnen til å stoppe veksten på en bestemt størrelse.
  B
 38. : HDL cholesterol blir ofte kalt det ”gode cholesterolet” fordi det ser ut til å være en beskyttelsesfaktor mot hjerte- karsykdom. Hvordan?

  A Fordi HDL cholesterol er nødvendig for å omdanne mettet til umettet fett

  B Fordi HDL er nødvendig for oksydasjon av umettet fett

  C Fordi HDL partiklene hindrer andre fettstoffer i å trenge inn i åreveggen og gi atherosclerose

  D Fordi HDL partiklene transporterer cholesterol fra vevene til levra for eliminasjon
  D
 39. : I ABO blodtypesystemet forekommer naturlige antistoffer i plasma. Hvilken blodtype har både anti A og anti B antistoff?

  A A

  B B

  C AB

  D 0
  D
 40. Alle disse begrepene brukes om tilstander i musklene, alle kan være smertefulle, men hvilket av dem betyr direkte muskelsmerter, og ikke noe annet?

  1) Myositt / Myositis

  2) Muskel parese / Muscular paresis

  3) Myalgi / myalgia

  4) Myose / Myosis
  3
 41. Hoveddelen av cellas DNA finnes i cellekjernen. Hvilke organeller har også DNA?

  A Golgi apparatet / The Golgi apparatus

  B Endoplasmatisk reticulum / The endoplasmic reticulum

  C Centrosomer / The centrosomes

  D Mitochondriene / The mitochondria
  D
 42. Når aortaklaffen lukkes, høres et klikk, en hjertetone. Når omtrent høres denne i relasjon til EKG?

  A P-takken /The P-wave

  B Q-takken / The Q wave

  C Midt I QT-intervallet / In the middle of the QT-interval

  D T-takken / The T-wave
  D
 43. Ved nyresvikt får en lavere nivå av aktivt vitamin D. Hvordan vil dette virke på calcium og PTH-nivået i blod?

  A Ca^2+↑ / PTH↑

  B Ca^2+↑ / PTH↓

  C Ca^2+↓ / PTH↑

  D Ca^2+↓ / PTH↓
  C
 44. : Normal rekkefølge i blodstrømmen er:

  A Høyre ventrikkel – Aorta – Vena cava – Venstre atrium

  B Høyre atrium – Lungearterien – Lungevener – Venstre ventrikkel

  C Høyre atrium – Aorta – Vena Cava – Venstre ventrikkel

  D Høyre ventrikkel – Lungearterien – Lungevener – Venstre atrium ium
  D
 45. Koagulasjon skjer ved at spesialiserte proteiner i plasma; koagulasjonsfaktorer reagerer i en kaskadereaksjon. Hva er sluttproduktet; selve hovedbestanddelen i et koagel?

  A Fibrin

  B Plasmin

  C Albumin

  D Gammaglobulin
  A
 46. Og hvor blir de fleste koagulasjonsfaktorene produsert?

  A Beinmargen / The bone marrow

  B Milten / The spleen

  C Levra / The liver

  D Lymfeknutene / The lymph nodes
  C
 47. Hva gjør natrium-kalium-utvekslingspumpen?

  A Utjevner membranpotensialet gjennom transport av natrium og kalium fra høy til lav konsentrasjon.

  B Bygger opp membranpotensialet gjennom aktiv transport av natrium og kalium fra lav til høy konsentrasjon.

   C Benytter konsentrasjonsgradienten til natrium og kalium for syntese av ATP.

  D Utjevner konsentrasjonen av natrium og kalium ekstracellulært og intracellulært.
  B
 48. Målet på risikoen for å få en sykdom er:

  A Insidens raten

  B Insidens raten multiplisert med sykdommens varighet

   C Prevalensen

   D Prevalensen multiplisert med sykdommens varighet
  A
 49. : Hva er korrekt om eksitasjons-kontraksjonskoplingen?

  A Aksjonspotensialet gir innstrømming av Na^+ intracellulært som binder seg til tubulin

  B Aksjonspotensialet gir innstrømming av Na^+ intracellulært som binder seg til troponin

   C Aksjonspotensialet gir frigjøring av Ca^++ intracellulært som binder seg til tubulin

  D Aksjonspotensialet gir frigjøring av Ca^++ intracellulært som binder seg til troponin
  D
 50. Hva skjer med hjertets pumping i PQ-intervallet? 

  A Atriene trekker seg sammen og fyller ventriklene

  B Ventriklene trekker seg sammen for å øke trykket, uten at blod pumpes ut

  C Ventriklene pumper blod ut i aorta

  D Ventriklene relakserer og suger blod passivt fra atriene
  A
 51. En pasient på hjerteovervåkning får plutselig omslag av rytmen og pulsen som vist på figurenunder. Hva er mekanismen?

  A Atriene begynner plutselig å slå ukoordinert

  B AV-knuten slutter plutselig å lede impulsene fra atriene til ventrikler

  C Ventriklene begynner plutselig å slå ukoordinert

   D Det skjer ikke noe elektrisk i hjertet, men den mekaniske pumpingen stopper plutselig opp
  B
 52. Hva er en motorisk enhet?

  A) Det samme som en sarkomer

  B) En myofibrill med alle tilhørende sarkomerer

  C) En muskelfiber med alle tilhørende myofibriller /

  D) En forhornsnervecellenervecelle med tilhørende muskelfibre /
  D
 53. Ejeksjonsfraksjonen er et mål for systolisk hjertefunksjon. En pasient med hjertesvikt har en venstreventrikkel med et endediastolisk volum på 350 mlog ejeksjonsfraksjon på 15%. Hva må hvile hjertefrekvans være for å opprettholde normalt cardiac output på 4.5 l/min?

  A) 155

  B) 85

  C) 70

  D) 62
  B
 54. Hva skyldes celledifferensieringen? 

  A Genene er forskjellige i ulike vev.

   B Ulik translasjonsmekanismer i forskjellige vev

  C Ulik replikasjonsmekanismer i forskjellige vev

   D Ulike gener er aktive i ulike vev. U
  D
 55. Hvilket av de markerte volumene på diagrammet under representerer det ekspiratoriske reservevolumet?
 56. Et barn er skadet av stålfragmenter fra en klasebombe. Hvilken av disse billedmodalitetene må definitivt ikke brukes, av sikkerhetshensyn?

  A) Ultralyd

  B) Røntgen / X-ray

  C) MRI / MRI

  D) Isotopavbildning/
  C
 57. Maksimalt oksygenopptak er et mål på den aerobe kondisjonen (kalles ofte kondisjonstallet på norsk). Kondisjonstrening øker maksimalt oksygenopptak. Hva er det som økes av denne treningen?

  A) Maksimal hjertefrekvens / The maximal heart rate

  B) Maksimalt slagvolum / Maximal stroke volume

  C) Lungenes maksimale ventilasjonskapasitet /The maximal ventilatory capacity of the lungs

  D) Hemoglobinkonsentyrasjonen i blod
  B
 58. Figuren til venstre viser et diagram av et øye med en brytningsfeil, og til høyre samme feil korrigert med en linse (brille). Hvilken brytningsfeil er dette?

  (Lyset treffet øyet lengre forran enn helt bakerst, en linse settes på slik at lyset treffer bakerst av øye)

  A Myopi – Nærsyn / Myopia

  B Hypermetropi – Langsyn / Hypermetropia

  C Grå stær – Katarakt / Cataract

  D Grønn stær – Glaukom
  A
 59. Allerede lukten og smaken av mat kan stimulere deler av magesekken til å produsere gastrin. Hva er hovedeffekten av gastrin?

  A Bryter ned protein / Bryt ned protein / Breaks down protein

  B Bryter ned karbohydrat / Bryt ned karbohydrat / Breaks down carbohydrates

  C Stimulerer produksjonen av saltsyre / Stimulates the production of hydrochloric acid

  D Stimulerer produksjonen av bilirubin
  C
 60. Hvor i kartreet er normalt den største motstanden og følgelig det største trykkfallet?

  A Arteriene / The arteries

  B Arteriolene / The arterioles

  C Kapillærene / The capillaries

  D Venylene / The venules
  B
 61. Hva er de viktigste regulatorer for ventilasjonen under basalbetingelser? 

  A CO2 + pH

  B CO2 + CO

  C O2 + pH

  D CO2 + O2
  A
 62. Ved slutten av aksjonspotensialet blir kalsium pumpet fra cytoplasma inn i sarcoplasmatisk reticulum. Hva slags transport er det?

  A Aktiv transport / Active transport

  B Mediert Diffusjon / Mediated diffusion

  C Diffusjon / Diffusion

  D Osmose/ Osmosis
  A
 63. : En blodåre har en innsnevring i et kort område. Hva skjer alltid med blodstrømmen i denne innsnevringen?

  A Blodstrømshastigheten øker

  B Blodstrømshastigheten avtar

  C Blodstrømsmengden (flow) øker

  D Blodstrømsmenden (flow) avtar
  A
 64. Partialtrykket av oksygen i lufta reduseres med høyden. Hvis partialtrykket er redusertmed ca 50 %, hvor mye reduserer dette O2 metningen i blodet?

  A Intet/ Nothing

  B Moderat redusert, betydelig / mindre enn 50% / Moderat redusert, betydelg / mindre enn 50% / Moderately reduced, but substantially less than 50%

  C Ca 50%

  D Betydelig mer enn 50%
  B
 65. Nyrene produserer urin for å fjerne avfallsstoffer. Hvilken mekanisme beskriver best hvordan “preurin” produseres i glomerulus?

  A. Proteiner i urinen gir et høyt osmotisk trykk som trekker væske inn i urinen.

  B. Høyt hydrostatisk trykk i blodet “presser” væske inn i urinen.

  C. Høy konsentrasjon av albumin, som er negativt ladet, presser avfallsstoffer med negativ ladning inn i urinen.

  D. Avfallsstoffer i blodet blir aktivt transportert fra blod til urin av aktiv transport av pumper i glomerulus basalmembran.
  B
 66. Vann reabsorberes langs det meste av nefronet. Hvilken mekanisme er hovedansvarlig for reabsorbsjon av vann?

  A Osmose / Osmosis

  B Fasilitert diffusjon / Facilitated diffusion

  C Aktiv transport / Active transport

  D Pinocytose / Pinocytosis
  A
 67. Omtrent hvor stor andel av vannmengden som skilles ut i glomeruli blir igjen i denferdige urinen?

  A Ca 1%

  B Ca 10%

  C Ca 25%

  D Ca 50%
  A
 68. Hvilket organ skiller ut antidiuretisk hormon (ADH)?

  A Hypofysen / The pituitary

  B Parathyroidea / The Parathyroid

  C Thyroidea / The thyroid

  D Binyrene / The adrenal glands
  A
 69. Volumet av urin reguleres av antidiuretisk hormon i forhold til behovet for utskillelse av vann. Hvordan skjer denne reguleringen?

  A ADH regulerer filtreringa i Bownmans kapsel

   B ADH regulerer reabsorbsjonen av Na+, og vann følger Na+ ved osmose

  C ADH øker permeabilitenten for vann av distale tubuli og samlerør, og derved reabsorbsjonen av vann

  D ADH reduserer pinocytosen av vann
  C
 70. Hvordan er trykket i pleuralhulen under inspirasjon?

  A Lavere enn atmosfæretrykket / Lågere enn atmosfæretrykket / Lower than the atmospheric pressure

  B Likt atmosfæretrykket / Equal to the atmospheric pressure

  C Høyere enn atmosfæretrykket / Høgere enn atmosfæretrykket / Higher than the atmospheric pressure

  D Høyere ved start inspirasjon, lavere ved endeinspirasjon
  A
 71. Hva kalles muskler som utøver motsatte aksjoner (f.eks. bøye og strekke) på samme ledd?

  A Synergister / Synergistar / Synergists

  B Antagonister / Antagonistar / Antagonists

  C Fiksatorer / Fiksatorar / Fixators

  D Tetaniske muskler
  B
 72. Bildet viser et ultralydbilde av et hjerte der en enkelt ultralydstråle er brukt til å ta opp ekko som skrives ut langs en tidsakse, slik at vi får et diagram av bevegelsen til strukturer i hjertet. Hva kalles denne ultralydmodaliteten?

  A A-mode

  B B-mode

  C M-mode

  D Doppler mode
  C
 73. Diabetes type 2 er en sykdom der den perifere sensitiviteten for insulin er redusert, og dengir dermed forhøyd blodsukker. Hva skjer med insulinnivået ved blodet ved ved startenav en typisk type 2 diabetes?

  A Øker / Auker / Increases

  B Uendret / Uendra / Unchanged

  C Avtar / Avtek / Decreases

  D Det er lavere enn normalt under måltider og høyere enn normalt mellom måltid
  A
 74. Ved sukkersyke kan det finnes glukose i urinen som tegn på at blodsukkeret er økt. Hva er mekanismen for dette?

  A Glukose filtreres normalt ikke ut i urinen, kun ved økt blodsukker

  B Ved økt blodsukker overstiger urinkonsentrasjonen av glukose evnen til reabsorbsjon

  C Ved økt blodsukker transporteres glukose aktivt ut i urinen 

  D Ved økt blodsukker blir epitelet i urinveiene permeabelt for glucose
  B
 75. : Hvilke hormonforandringer skjer ved menopause? 

  A Østrogen↓, FSH↑ / Estrogen↓, FSH↑

  B Østrogen ↓, FSH↓ / Estrogen ↓, FSH↓

  C Østrogen ↑, FSH↑ / Estrogen ↑, FSH↑

  D Østrogen ↑, FSH↓ / Estrogen ↑, FSH↓
  A
 76. : Erythropoietin (EPO) finnes i kroppen, men i høyere doser kan det brukes som (ulovlig) doping i utholdenhetsidrett. Hva er mekanismen?

  A Det styrker hjertemuskelen og øker slagvolumet

   B Det styrker hjertemuskelen og øker makspulsen

  C Det øker hemoglobinet

  D Det øker oksygenmetningen til hemoglobinet
  C
 77. Hva kalles muskelaksjonen i bevegelsen som er vist på bildet? 

  (Løfter vekt med armen (trener biceps), bøyer albueleddet, underarmen inn mot overarmen)

  A Konsentrisk / concentric

  B Eksentrisk / eccentric

  C Isometrisk / isometric

  D Antagonistisk / antagonistic
  A
 78. Ved et større blodtap vil vi kunne få akutte endringer i både pulsfrekvens (HR) og blodtrykk (BP). Hvilke endringer?

  A BP↑, HR↓

  B BP↑, HR↑

  C BP↓, HR↓

  D BP↓, HR↑
  D
 79. Hvilket vitamin er nødvendig for normal beinmineralisering?

  A Vitamin A

  B Vitamin B_12

  C Vitamin D

  D Vitamin E
  C
 80. Ved anaerob metabolisme produseres ATP uten oksygen. Hva er energikilden (til venstre for pila) og hva er sluttproduktet (til høyre for pila)?

  A Fettsyrer → Citrat 

  B Fettsyrer → melkesyre

  C Glucose → Citrat

   D Glucose → melkesyre
  D
Author
ID
253126
Card Set
Medisin for ikke-medisinere - eksamensquiz
Description
Eksamen vår 2013
Updated
Show Answers